IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio vuodelta 2004

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 18 maaliskuuta 2005 at 08.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp on siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten IFRS-standardien mukaisiin laskenta- ja tilinpäätössääntöihin 1.1.2005. Tässä katsauksessa esitetään alustavat IFRS-standardeihin siirtymisestä aiheutuneet oleelliset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen informaatioon, joka on alun perin raportoitu Suomessa noteeratuille yhtiöille asetettujen säännösten (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaan. IFRS-standardien mukaiset laadintaperiaatteet ovat tämän tiedotteen liitteenä. FAS:n mukaiset laadintaperiaatteet ovat Wärtsilän vuoden 2004 tilinpäätöksessä.

Vuoden 2004 IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio esitetään osavuosikatsauskausittain eli kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta sekä koko vuodelta 2004.

IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio on laadittu joulukuussa 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. Rahoitusinstrumentteja koskeviin IAS 32- ja IAS 39-standardeihin sisältyvien siirtymäsäännösten mukaan vuodelta 2004 ei tarvitse laatia näiden standardien mukaisia vertailutietoja. IAS 32- ja 39 -standardeja sovelletaan 1.1.2005 alkaen, jolloin muuntaminen tapahtuu suoraan omaan pääomaan.

Segmentit
Wärtsilä-konsernin IFRS-standardin mukaiset ensisijaiset segmentit ovat Power-liiketoiminnat ja Imatra Steel, jotka raportoidaan erikseen. Nämä segmentit tarjoavat erilaisia tuotteita ja palveluja, jolloin riskit ja tuotot ovat erilaisia. Power-liiketoiminnat toimivat kahdella markkinasegmentillä, laivojen voimajärjestelmissä ja voimalatoiminnassa. Molemmat ovat sidoksissa toisiinsa tarjoten asiakkaille samaan perustuotteeseen liittyviä sovelluksia ja huoltoa. Sekä laivojen voimajärjestelmien markkinoilla että voimalamarkkinoilla päätuotteita ovat diesel- ja kaasumoottorit sekä niiden huolto. Näiden moottorien suunnittelu ja tutkimustoiminta sekä tuotanto tapahtuvat samoissa tutkimuskeskuksissa ja tehtaissa ja tuotantoprosessi on sama molemmille markkinoille. Myös tuotteiden jakelu ja huolto tapahtuvat samojen konsernin tytäryhtiöiden kautta. Osa kapasiteettikustannuksista on sellaisia, joita ei voi suoraan kohdistaa markkinasegmentteihin. Tämä osa on merkittävä ja se vaihtelee kausittain, minkä vuoksi sitä ei voi järkevästi kohdistaa. Molempien markkinasegmenttien asiakkaat toimivat globaalisti ja ovat pääomavaltaisia yrityksiä. Markkinakehitys on voimakkaasti sidoksissa globaaliin talouskehitykseen.

Imatra Steelin asiakkaita ovat auto- ja konepajateollisuus. Yhtiö valmistaa pitkiä erikoisteräksiä sekä taottuja teräskomponentteja.

Työsuhde-etuudet
FAS:n mukaan eläkevastuu on kirjattu kunkin maan paikallisen käytännön mukaan. Siirryttäessä IFRS-standardeihin on eläkevastuu etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä kasvanut 32,7 miljoonalla eurolla avaavassa taseessa 1.1.2004. Suurin lisäys johtuu Suomen eläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkevastuun kirjaamisesta alkavaan taseeseen 1.1.2004. Tämän järjestelmän 1.1.2006 voimaantulevien laskentaperusteiden muutosten johdosta työkyvyttömyyseläkevastuusta tuloutetaan kertaluonteisena eränä 27,3 miljoonaa euroa vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Uusien laskentaperusteiden mukaan TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään maksuperusteisena järjestelmänä IFRS-tilinpäätöksessä.

Muut työsuhde-etuuksia koskevat vastuut ovat siirtymähetkellä 8,0 miljoonaa euroa. Nämä koskevat etupäässä korvauksia pitkäaikaisesta palvelusuhteesta, jotka aikaisemmin paikallisen käytännön mukaan eivät ole sisältyneet varauksiin, koska ne oli käsitelty aikaisemmin maksupohjaisina järjestelminä.

Korolliset lainat
Hollannin valtion tutkimukseen ja tuotekehitykseen myöntämä ehdollinen laina, 10,0 miljoonaa euroa, joka FAS:n mukaan esitettiin vastuusitoumuksina, on huomioitu korollisina lainoina.

Liikearvo
Muutospäivän 1.1.2004 liikearvo 362,0 miljoonaa euroa on testattu jokaista rahavirtaa tuottavaa yksikköä kohden mahdollisten arvonalentumisten varalta perustuen diskontattuun tulevaan kassavirtaan. Arvonalentumistestaus johti Biopower-liiketoiminnan liikearvon arvonalentumiseen 3,4 miljoonalla eurolla. Biopower oli osa Voimalat-liiketoimintaa ja FAS:in arvostusperiaatteiden mukaan arvonalentumistappion kirjaustarvetta ei katsottu olleen vuoden 2003 tilinpäätöksessä.

Omaisuuserien oston yhteydessä syntynyt liikearvo, 8,1 miljoonaa euroa on siirretty aineettomista oikeuksista liikearvoksi.

Siirtymähetkestä lähtien liikearvoa ei poisteta. FAS:n mukaiset tilikauden 2004 liikearvon poistot 27,4 miljoonaa euroa on tuloutettu tuloslaskelmaan.

Rakennejärjestelyvaraukset
Vuonna 2003 FAS:n mukaiseen tilinpäätökseen tehtiin 130 miljoonan euron rakennejärjestelyvaraus ja arvonalentuminen, jotka perustuivat hallituksen joulukuussa 2003 hyväksymään rakennejärjestelyohjelmaan. Neuvottelut henkilöstön kanssa saatiin päätökseen vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana, ja vasta silloin IFRS:n mukaiset varauskriteerit katsotaan täytetyiksi. IFRS:n siirtymähetken 1.1.2004 rakennejärjestelyvarausta on palautettu 66,0 miljoonaa euroa. Siitä on ensimmäisen neljänneksen 2004 aikana kirjattu varauksena ja kertaluonteisena eränä 63,8 miljoonaa euroa. Neljännellä neljänneksellä on varausta lisätty 2,1 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun Hollannin rakennejärjestelyohjelma on valmistunut.

Kehittämismenojen aktivointi
Uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämismenot on aktivoitu IAS-aktivointikriteerien täytyttyä siitä vuodesta lähtien, jolloin uusien tuotteiden teknologia ja tulevaisuuden taloudelliset hyödyt on voitu vahvistaa. Vuosien 1999-2003 kehittämismenoista on suunnitelman mukaisten poistojen vähentämisen jälkeen aktivoitu 1.1.2004 yhteensä 27,0 miljoonaa euroa.

Myytävissä olevat varat
Muut osakkeet on luokiteltu myytävissä oleviksi osakkeiksi. Rahoitusinstrumenttistandardeihin IAS 32 ja IAS 39 siirtymäajankohtaan liittyvän poikkeussäännön mukaisesti rahoitusinstrumenteista ei lasketa IFRS-standardien mukaisia vertailutietoja, koska IAS 39 –standardia tullaan soveltamaan 1.1.2005 alkaen. Siten tässä Wärtsilän IFRS:n mukainen osakkeiden arvostus vastaa alkuperäistä tilinpäätöstä. Jos IAS 39 -standardia olisi sovellettu myytävissä oleviin osakkeisiin, olisi avaavan taseen oma pääoma lisääntynyt 146,9 miljoonalla eurolla.

Muut muutokset
Varastojen arvostus
Arvostusperiaatteita on edelleen täsmennetty. Muutos liittyy etupäässä siihen, että rahdit ja kassa-alennukset on johdonmukaisesti sisällytetty varastoarvoon.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo on kasvanut johdonmukaisemman rahoitusleasingin aktivoinnin ja pienten yritysten konsolidoinnin seurauksena. Suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaan näitä pieniä yrityksiä ei katsottu merkittäviksi.

Sijoituskiinteistöihin on siirretty 20,7 miljoonan euron kiinteistöt, jotka eivät ole konsernin omassa käytössä.

Laskennalliset verot
Avaavan taseen IFRS-oikaisuissa on laskennalliset verot kirjattu siltä osin, kun ne ovat aiheuttaneet veronalaisia tai vähennyskelpoisia jaksotuseroja verotuksen ja tilinpäätöksen välillä. Laskennalliset verosaamiset vahvistetusta tappiosta on oikaistu, mikäli on riittävän todennäköistä, että tappiot voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Oikaisujen yhteismäärä laskennallisten verojen osalta siirtymäajankohtana on 28,4 miljoonaa euroa.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, CFO

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja

IFRS-täsmäytyslaskelma on tilintarkastamaton.

LIITTEET: IFRS vertailuluvut (liite 1)
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (liite 2)