Wärtsilän varsinainen yhtiökokous 15.3.2006

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 15 maaliskuuta 2006 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2005. Osinkona päätettiin jakaa 0,90 euroa ja lisäosinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,50 euroa.
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Yhtiökokouksen päätös kokonaisuudessaan liitteenä.

Yhtiökokouksessa ei äänestetty.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                             Eeva Kainulainen
Johtaja, Lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

LIITE
Yhtiökokouksen hyväksymä hallituksen esitys, 1 kpl.

 

Wärtsilä Oyj Abp LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN 15.3.2006  2(2)

HALLITUKSEN EHDOTUS 15.3.2006 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA NIIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:
a) että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, ettei yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo saa ylittää kymmentä prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta eikä yhteenlaskettu äänimäärä kymmentä prosenttia (10%) kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan ostaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Tämä valtuutus korvaa aiemman, edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

b) että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Tämä valtuutus korvaa aiemman, edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsingissä, 6. päivänä helmikuuta 2006

HALLITUS