Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 14 helmikuuta 2007 at 16.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, maaliskuun 14. päivänä 2007 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1
Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2
Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,

a)
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

b)
Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

c)
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

d)
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus kohdassa 2 mainituksi päätökseksi ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön konsernijohdossa, John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki. Yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2006 on 8.3.2007 alkaen saatavana yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

Pyynnöstä vuosikertomus sekä jäljennökset em. asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse ja ne ovat myös saatavana yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan 14.3.2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään: diplomi-insinööri, MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan valinta
Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 2.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 9.3.2007 klo 16.00 mennessä:
- kirjallisesti osoitteella Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531 Helsinki
- sähköpostitse, yk@wartsila.com
- internetin kautta: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen
- faksilla 010-7095283
- puhelimitse (arkipäivisin klo 10.00-14.00) numeroon 010 7095 282/Rahola.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 9.3.2007 klo 16.00.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkona 1,75 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 26.3.2007.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2007

Wärtsilä Oyj Abp
HALLITUS

Liite yhtiökokouskutsuun, 1 kpl

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                              Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat & henkilöstö     Tiedotusjohtaja

 

 

Wärtsilä Oyj Abp LIITE YHTIÖKOKOUSKUTSUUN 14.2.2007 klo 16.45

HALLITUKSEN EHDOTUS 14.3.2007 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHITÖKOKOUKSELLE

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:

a)
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

b)
Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

c)
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

d)
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2007

HALLITUS