Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 11.3.2009

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 11 maaliskuuta 2009 at 17.25 UTC+2

Yhtiökokouksen pöytäkirja 11.3.2009 PDF, 2MB »

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta. Osingot maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.3.2009.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen 55.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 82.500 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja 110.000 euroa/vuosi
Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 400 euroa kokoukselta, jossa jäsen on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                                     Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja & CFO          Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö
 

LIITTEET

WÄRTSILÄN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 11.3.2009 HYVÄKSYMÄ HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallituksen ehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 415.185.892,59 euroa, josta tilikauden voitto on 246.281.834,83 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
 
osinkona jaetaan 1,50 euroa/osake eli yhteensä 147.930.847,50
jätetään omaan pääomaan 267.255.045,09
Yhteensä 415.185.892,59

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2009

Hallitus
 

 

Yhtiökokous 2009 PDF, 262Kb »