Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 8 maaliskuuta 2018 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2018 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 1,38 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 19.3.2018. Osingon toinen erä maksetaan syyskuussa 2018. Toinen erä jakautuu päätetyn maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,23 euroa/osake. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä on silloin 20.9.2018 ja osingon maksupäivä 27.9.2018.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 70.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 105.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 140.000 euroa/vuosi

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 8.000 euron ja jäsenelle 4.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista. Osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta (ns. osakesplit). Uusia osakkeita annetaan 394.482.260 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 12.3.2018 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta maaliskuussa 2018 maksettavaan osingonmaksun ensimmäiseen erään, mutta ne oikeuttavat syyskuussa 2018 maksettavaan osingon toiseen erään.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Edellyttäen, että päätetyn maksuttoman osakeannin mukaiset uudet osakkeet on rekisteröity, hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Samoin edellytyksin hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/fi/sijoittajat viimeistään 22.3.2018.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com