Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 8.3.2012

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 8 maaliskuuta 2012 at 18.15 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 20.3.2012.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 60.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi
Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, sekä kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 22.3.2012 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja 
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat