Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 7 maaliskuuta 2019 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2019 Helsingin Messukeskuksen Siivessä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,48 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 18.3.2019. Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2019. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä on silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 70.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 105.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 140.000 euroa/vuosi

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 8.000 euron ja jäsenelle 4.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista seuraavasti:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeannin suuruus on enintään 57.000.000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla annilla muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2018 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/fi/sijoittajat viimeistään 21.3.2019.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja      
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com