Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokoukseen 15.3.2006

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 7 maaliskuuta 2006 at 08.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 15. päivänä 2006 klo 16.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1
Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2
Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta

a)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, ettei yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo saa ylittää kymmentä prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta eikä yhteenlaskettu äänimäärä kymmentä prosenttia (10%) kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan ostaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Tämä valtuutus korvaa aiemman, edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

b)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Tämä valtuutus korvaa aiemman, edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus kohdassa 2 mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön konsernijohdossa. Yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2005 on 6.3.2006 alkaen saatavana yhtiön konsernijohdosta, osoitteessa John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki, sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

Pyynnöstä vuosikertomus sekä jäljennökset em. asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse ja ne ovat myös saatavana yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan 15.3.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 7 ja että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Kaikilta mainituilta on saatu suostumus tehtävään.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, kilpailutettuaan eri tilintarkastusyhteisöjä, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006. Tältä on saatu suostumus tehtävään.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 3.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 10.3.2006 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Wärtsilä Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 196, 00531 Helsinki, sähköpostitse, yk@wartsila.com, faksilla 010-709 5283 tai puhelimitse (arkipäivisin klo 10.00-14.00) numeroon 010 7095 282/Rahola. Sähköpostitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittautuessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina 10.3.2006 klo 16.00.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,90 euroa/osake sekä ylimääräisenä osinkona 0,60 euroa/osake eli yhteensä 1,50 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 20.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 27.3.2006.

Helsingissä 6. päivänä helmikuuta 2006

HALLITUS

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja