Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2004

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 6 elokuuta 2004 at 08.30 UTC+2

Keskeistä toiselta neljännekseltä 4-6/2004: Liikevaihto kasvoi 7,9% verrattuna samaan jaksoon 2003. Konsernin liiketulosprosentti 4,7% (3,0), Power–liiketoimintojen 4,2% (2,9) ja Imatra Steelin 8,7% (4,0). Tilauskertymä kasvoi 14,9%. Potkurituotanto Kiinassa käynnistyi.

Keskeistä katsauskaudelta 1-6/2004: Liikevaihto kasvoi 7,4% ja oli 1.103,0 milj. euroa (1.026,6). Liiketulos 128,6 milj. euroa (21,1). Power-liiketoimintojen liiketulos 12,4 milj. euroa (22,3) ja liiketulosprosentti 1,3% (2,4). Imatra Steelin liiketulos 8,5 milj. euroa (-1,1) ja liiketulosprosentti 6,9% (-1,0). Tilauskertymä kasvoi 34,0% ja oli 1.477,0 (1.102,3). Konsernin tulos/osake 1,54 euroa (0,13).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS
Wärtsilä-konsernin katsauskauden 1-6/2004 liikevaihto kasvoi 7,4% viime vuodesta. Konsernin liiketulos oli 128,6 milj. euroa (21,1), johon sisältyy 107,7 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto Assa Abloy -osakkeiden myynnistä. Power-liiketoimintojen katsauskauden liiketulos oli 12,4 milj. euroa (22,3). Imatra Steelin katsauskauden toiminnallinen liiketulos oli 8,5 milj. euroa (3,4).

Nettorahoituserät olivat 0,9 milj. euroa (-5,5), mikä johtuu matalasta velkaantumisasteesta ja viime vuotta suuremmista osinkotuloista. Konsernin tulos ennen veroja oli 129,6 milj. euroa (15,6). Osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (0,13).

INVESTOINNIT JA KASSAVIRTA
Katsauskauden investoinnit olivat 29,7 milj. euroa (24,9). Likvidit varat kauden lopussa olivat 150,7 milj. euroa (136,5). Korollisen lainapääoman nettomäärä laski 271,2 milj. euroon (521,5), mikä johtui viime vuoden vahvasta kassavirrasta ja osakkeiden myynnistä kuluvana vuonna. Liiketoiminnan rahavirta laski -5,6 milj. euroon (3,9), mikä johtui käyttöpääoman kasvusta. Pääsyynä on varautuminen loppuvuoden suuriin toimituksiin.

Omavaraisuusaste oli 39,0% (35,0) ja nettovelkaantumisaste 0,33 (0,67).

KONSERNIN KEHITTÄMINEN
Yt-neuvottelut tuotannon lopettamisesta Turussa ja Mulhousessa saatettiin päätökseen maaliskuussa. Aloitetut rakennemuutokset jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Tämänhetkinen tilauskanta ja viime kuukausien tilauskertymä vastaavat uutta kapasiteettitasoa.

Wärtsilä teki toukokuussa julkisen ostotarjouksen johtavan laivakäyttöön tarkoitettujen tiivisteiden erikoisvalmistajan, Japan Marine Technologies Co Ltd:n vähemmistöosakkaille. Wärtsilän omistusosuus yhtiöstä ennen ostotarjousta oli 93,9% ja sen päättyessä 21. kesäkuuta omistus kasvoi 98,4%:iin. Wärtsilä maksoi osakkeista yhteensä 2,7 milj. euroa.

Toukokuussa Wärtsilä perusti Koreaan Ciserv-yhtiön Ciserv Korea Ltd:n. Kesäkuussa Wärtsilä osti kaksi hollantilaista laivojen sähkö- ja elektroniikkakorjaus- ja huoltoyhtiötä, jotka nimettiin Ciserv Europoort BV:ksi.

Kesäkuun alussa Wärtsilän ja CSSC:n potkurituotantoa varten Kiinaan perustama yhteisyritys Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co Ltd käynnisti toimintansa.

Wärtsilä päätti kesäkuussa ulkoistaa tietotekniikkasovellutusten ylläpidon ja tuen maailmanlaajuisesti. Järjestely tukee yhtiön tavoitetta parantaa toiminnan tehokkuutta.

POWER-LIIKETOIMINNAT
Power-liiketoimintojen toisen neljänneksen liiketulos parani merkittävästi. Liiketulos oli 4,2% (2,9) liikevaihdosta. Koko katsauskauden liiketulos jäi kuitenkin 12,4 milj. euroon (22,3) johtuen heikosta tuloksesta ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulosprosentti oli 1,3% (2,4). Uusia tilauksia saatiin alkuvuonna 34,0% vertailukautta enemmän. Nopeimmin kasvoi voimalakysyntä.

Ship Power -liiketoiminta
Ship Power –liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 9,8% katsauskaudella. Toisella neljänneksellä kasvu vahvistui ja tilauskertymä oli 24,2% vertailukautta suurempi. Wärtsilälle tärkeillä keskinopeiden moottorien markkinoilla – erityisesti offshore-sektorilla - aktiviteetti oli vilkasta. Tilauskanta parani vuoden 2003 loppuun verrattuna ja oli viime vuoden kesäkuun lopun tasolla. Katsauskauden liikevaihto laski hieman. Toisella neljänneksellä liikevaihto oli viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Keskinopeiden moottorien markkinoilla Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia Japanista, Singaporesta, Venäjältä ja Kiinasta. Intian Merivoimille uudistettavalle entiselle Admiral Gorshkov -lentotukialukselle tilattiin kuusi merimoottoria sähköntuotantoon.

Tärkeimpiä potkurilaitetilauksia olivat säätösiipipotkurit kymmeneen kemikaalitankkeriin, jotka rakennetaan Koreassa Hyundai Mipo –telakalla sekä säätösiipipotkurit, vaihteistot, tiivisteet ja laakerit kahteen ankkurihinaajaan, jotka rakennetaan Japanissa Niigata Shipbuilding and Repair -telakalla. Ison-Britannian Royal Navy Astute -sukellusveneohjelmaan saatiin tiivistetilaukset.

Huolto-liiketoiminta
Huollon liikevaihdon kasvu vahvistui 6,6%:iin toisella neljänneksellä. Koko katsauskauden liikevaihdon kasvu oli 4,7% vertailukauteen nähden. Muuttumattomin valuuttakurssein kasvua oli 8,6%. Wärtsilällä on käyttö- ja huoltopalvelusopimukset (O&M-sopimukset) noin 140 eri puolilla maailmaa toimivaan voimalaan ja ne kattavat nyt yli 2.500 MW. Kasvua oli 17,9% edellisvuodesta. Wärtsilän uusista voimalatilauksista noin 40% sisältää O&M-sopimuksen. Pitkäaikaiset käyttö- ja huoltopalvelusopimukset kattavat yli 12.000 MW, eli kokonaisuudessaan yli 9% Wärtsilän toimittamasta 130 GW:n aktiivisesta moottorikannasta.

Toukokuussa Wärtsilä solmi viisi voimaloiden O&M-sopimusta. Kesäkuun alussa Wärtsilä ja indonesialainen PT Antam Tbk (Antam) allekirjoittivat 11 vuoden O&M-sopimuksen, joka kattaa Pomalan nikkelikaivoksen energiatarpeista huolehtivan 152 MW:n voimalan käyttö- ja huoltopalvelut. Voimalan teholla mitattuna tämä on Wärtsilän kaikkien aikojen toiseksi suurin O&M-sopimus.

Ciserv-yhtiöitä on nyt yhteensä yhdeksän strategisesti tärkeissä meriliikenteen solmukohdissa. Hollannista ostetut yritykset vahvistavat Wärtsilän asiantuntemusta ja teknistä osaamista sähköteknisissä järjestelmissä sekä mittaus- ja valvontajärjestelmissä.

Voimalat-liiketoiminta
Voimalatoiminnan katsauskauden liikevaihto ylittää selvästi vertailujakson liikevaihdon. Kasvua oli 38,4%. Myös tilauskertymä vahvistui selvästi. Tilauskanta katsauskauden lopussa, 778,7 milj. euroa, oli kaksinkertainen vertailukauteen ja vuoden 2003 loppuun verrattuna. Historiallisen korkea tilauskanta johtuu huomattavalta osalta maaliskuussa allekirjoitetuista kahdesta yhteisarvoltaan 361 milj. euron voimalakaupasta Irakiin. Toisella neljänneksellä merkittävimmät tilaukset saatiin Aasiasta ja Afrikasta, mutta myös muilta alueilta saatiin suurehkoja kauppoja. Tilauskertymä kasvoi sekä raskasöljy- että kaasulaitoksissa.

Moottorivalmistus ja teknologia
Tuotekehityksen painopisteenä on ollut kehittää edelleen yhteispaineruiskutus- (Common Rail) ja kaasumoottoriteknologiaa. Markkinoiden suurimmat kaksitahtimoottorit (12RT-Flex96C) valmistuivat ja koeajettiin menestyksellisesti toukokuussa Wärtsilän lisenssivalmistajien tehtailla Japanissa ja Koreassa. Konttialuksiin asennettavat moottorit tulevat käyttöön vielä tämän vuoden lopulla. Myös kaasumoottorin koeajoissa saatiin hyviä tuloksia.

IMATRA STEEL
Imatra Steelin katsauskauden liikevaihto kasvoi 11,4% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, jolloin Billnäsin jousiliiketoiminta oli vielä osa Imatra Steel Oy Ab:tä. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu jakson aikana oli 17,3%. Kasvu johtui sekä toimitusmäärien lisääntymisestä että hintojen korotuksista.

Liiketulos tammi-kesäkuussa parani 8,5 milj. euroon (-1,1). Vertailukauden tulosta rasitti 4,5 milj. euron kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalennus. Viime vuoden vertailukelpoinen tulos oli 3,7 milj. euroa. Toisen neljänneksen tulos oli 5,6 milj. euroa (2,2). Tuloksen paraneminen johtuu perusmetallurgian uudistusinvestoinnista, toteutetuista tervehdyttämistoimenpiteistä sekä toisella neljänneksellä toteutetuista hinnankorotuksista.

Kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla lisääntyi sekä takeiden että terästen osalta. Erityisesti kuorma-autojen tuotanto on ollut selkeässä nousussa.

OMISTUS ASSA ABLOYSSA
Wärtsilä myi ensimmäisellä neljänneksellä kaikki omistamansa Assa Abloy AB:n (publ.) A-sarjan osakkeet eli 10.546.425 kpl. Kauppahinta oli 116,50 SEK/osake eli yhteensä 1.228,7 milj. SEK (133,3 milj. euroa) ja kaupasta kirjattiin 107,7 milj. euron myyntivoitto.

Wärtsilä omistaa edelleen 17.270.350 kpl Assa Abloyn B-osaketta eli 4,7% kaikista Assa Abloyn osakkeista. Omistuksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 181,8 milj. euroa. Kirja-arvo konsernitaseessa on 41,8 milj. euroa.

YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2004 päätti jakaa osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Wärtsilän yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Paavo Pitkänen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.
Yhtiökokous uusi myös omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuuden.

HALLITUS
Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus nimesi kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Heikki Allosen, Risto Hautamäen ja Paavo Pitkäsen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Göran J. Ehrnroothin ja Jaakko Iloniemen.

JOHTO
Insinööri Lars Hellberg (45) nimitettiin Wärtsilän moottorivalmistuksesta ja –teknologiasta vastaavaksi johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1. kesäkuuta 2004 alkaen. Hän seuraa tehtävässään Sven Bertliniä, joka jatkaa konsernin varatoimitus-johtajana vuoden lopussa tapahtuvaan eläkkeellesiirtymiseensä saakka.

MUUT TAPAHTUMAT
Wärtsilä laski liikkeelle vuonna 1994 kaksi yhteensä 117,7 milj. euron arvoista debentuurilainaa. Vuoden 2003 lopussa lainoja oli jäljellä 27,5 milj. euroa. Tästä määrästä 1,0 milj. euroa konvertoitiin yhtiön A- ja B- osakkeiksi tammi-maaliskuussa ja 23,6 milj. euroa 1.-19.4.2004 välisenä aikana. Konvertoimattoman osan, 2,8 miljoonaa euroa, yhtiö maksoi takaisin 3.5.2004. Vaihtojen tuloksena Wärtsilä Oyj Abp:n osakepääomaa korotettiin 7.176.540 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on 215.951.442 euroa ja osakkeiden lukumäärä 61.700.412 kappaletta, joista A-osakkeita 15.719.725 kappaletta ja B-osakkeita 45.980.687 kappaletta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilän äänimäärästä laski alle 5%:n. Muutos oli seurausta edellä mainitusta ja 24.5.2004 kaupparekisteriin merkitystä osakepääoman korotuksesta.

Fiskars Oyj Abp lisäsi huhtikuussa omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa 21,2%:iin osakkeista ja 28,7%:iin äänistä.

IFRS-RAPORTOINTI
Wärtsilä siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta alkaen. Valmistelut ovat edenneet suunnitellusti.

MARKKINANÄKYMÄT
Laivoja on tilattu ensimmäisen puolen vuoden aikana ennätyksellisen paljon. Isojen telakoiden suurten alusten rakennuskapasiteetti on täynnä etenkin Aasiassa. Suurin osa kapasiteetista on jo myyty vuoden 2007 loppuun saakka. Kapasiteettivaje, teräksen voimakas hinnannousu ja sen seurauksena kohoavat uudisrakennushinnat sekä Kiinan toimenpiteet talouden kasvun hillitsemiseksi hidastavat uusia suurten alusten tilauksia tulevina kuukausina. Aasian kapasiteettivajeen takia Euroopan telakat, jotka voivat rakentaa esimerkiksi pieniä konttialuksia lyhyellä toimitusajalla, ovat kasvattaneet tilauskantaansa ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Wärtsilän oman valmistuksen kannalta keskeisillä risteilijä-, matkustaja-, ro-ro-, LNG- ja offshore-markkinoilla projektiaktiviteetti on odotetusti kasvanut.

Siirtyminen kohti sopimuksiin perustuvaa huoltoa jatkuu, vaikka varaosat ja komponentit edelleen ovat merkittävä osa Wärtsilän huoltomyyntiä. Kaksitahtimoottorien varaosien ja moottorin suorituskyvyn optimoimiseen tähtäävien ratkaisujen myynti jatkaa kasvuaan. Tämä luo Wärtsilälle hyvät mahdollisuudet lisätä kaksitahtimoottorien huollon markkinaosuutta. CBM-sopimukset (Condition Based Maintenance - ennakoiva huolto) ja moottorien muuntaminen kaasulla toimiviksi kehittyvät myönteisesti.

Voimalatoiminnan liikevaihdosta suuri osa painottuu loppuvuodelle. Tilauskertymän uskotaan pysyvän hyvällä tasolla hajautettuun energiantuotantoon tarkoitettujen voimaloiden kysyntätilanteen jatkuessa hyvänä.

Kysynnän Imatra Steelin markkinoilla odotetaan jatkuvan edelleen suotuisana. Raaka-aineiden hintojen kehitysnäkymät vuoden toisella puoliskolla ovat kuitenkin epävarmat.

KONSERNIN NÄKYMÄT 2004
Power-liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan hieman kasvavan. Koko vuoden tulosennuste säilyy ennallaan eli kannattavuuden odotetaan paranevan hieman vuodesta 2003. Arvioihin mahdollisesti vaikuttavana yksittäisenä riskitekijänä voidaan pitää Irakin epävarmaa poliittista tilannetta. Vuoden 2003 viimeisen neljänneksen tilinpäätökseen tehdyn 130 milj. euron rakennejärjestelyvarauksen arvioidaan olevan riittävä ohjelman läpiviemiseksi.

Imatra Steelin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna tervehdyttämis-toimenpiteiden ja parantuneen kysynnän ansiosta.

Tilintarkastamaton

5. elokuuta 2004

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

Raimo Lind
Rahoitus- ja talousjohtaja

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja

Tulospresentaation Q2 2004 PDF, 841Kb »  

LEHDISTÖ- JA ANLYYTIKKOTILAISUUS Hotel Hilton Strandin Ariadne-kabinetissa 6.8.2004 klo 10.45. Englanninkielisessä, noin tunnin mittaisessa tilaisuudessa, joka on samalla kansainvälinen puhelinkonferenssi, on mahdollisuus esittää kysymyksiä konsernijohtaja Ole Johanssonille, talous- ja rahoitusjohtaja Raimo Lindille sekä toimialajohtajille.