Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.3.2014

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 6 maaliskuuta 2014 at 17.00 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 11.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 18.3.2014.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 60.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä, sekä kokouksien puheenjohtajille kokouspalkkio 100 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ins. Sune Carlsson, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ekon. Mikael Lilius, toimitusjohtaja Risto Murto, johtaja Gunilla Nordström ja johtaja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2013 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 20.3.2014 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat