Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.3.2015

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 5 maaliskuuta 2015 at 17.15 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 9.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 16.3.2015.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 66.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle maksetaan 700 euroa komitean kokoukselta, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa komitean kokoukselta, ja kokouksien puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2014 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 19.3.2015 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat