Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2007

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5 helmikuuta 2008 at 08.30 UTC+2

LIIKEVAIHTO KASVOI 18% VUONNA 2007 JA KANNATTAVUUS PARANI 10,1%:IIN - VUONNA 2008 KANNATTAVUUS YLITTÄÄ 11%

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ:
- Hyvä markkinatilanne jatkui
- Vahva kasvu jatkui, tilauskertymä kasvoi 21% 1.594 milj. euroon (1.318)
- Liikevaihto kasvoi 29% 1.272 milj. euroon (986)
- Liiketulos (EBIT) kasvoi 47% 146 milj. euroon (99)
- Kannattavuus parani 11,5% :iin (10,1).

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-12/2007:
- Sekä Ship Power että Power Plants -markkinat jatkuivat aktiivisina
- Tilauskertymä kasvoi vahvasti 5.633 milj. euroon (4.621), kasvua 22%. Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 38%
- Tilauskanta 6.308 milj. euroa (4.439), kasvua 42%
- Liikevaihto kasvoi 18% 3.763 milj. euroon (3.190).
- Liiketulos (EBIT) parani 45% 379 milj. euroon (262)
- Kannattavuus parani 10,1%:iin (8,2)
- Tulos/osake parani 2,74 euroon (3,72, vertailukelpoinen tulos/osake 2,03)
- Liiketoiminnan rahavirta vahva 431 milj. euroa (302)
- Hallitus esittää osingoksi 2,25 euroa/osake.

KESKEISTÄ 2008
- Liikevaihto kasvaa noin 25%
- Kannattavuus ylittää 11%.

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Vuosi 2007 oli monella tavalla jälleen ennätyksellinen. Markkinat jatkuivat aktiivisina ja tilauskertymämme kasvoi jälleen vahvasti viime vuoden erittäin korkeasta tasosta huolimatta. Tilauskertymä kasvoi 22%. Liikevaihto kasvoi 18% ja kannattavuudessa saavutettiin tähänastinen ennätys 10,1%. Odotamme markkina-aktiviteetin jatkuvan hyvänä vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla. Ship Power –markkinoilla saattaa tapahtua jonkin verran hidastumista loppukeväästä, mutta Power Plants –markkinoiden odotetaan säilyvän erittäin aktiivisina. Vahvaan tilauskantaan ja kapasiteetti-investointeihin perustuen jatkamme positiivista kehitystämme; vuodesta 2008 tulee vahvan kasvun ja edelleen parantuvan kannattavuuden vuosi.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2008

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Ensimmäinen vuosineljännes on todennäköisesti heikoin ja viimeinen vahvin.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind

Eeva Kainulainen

Varatoimitusjohtaja & CFO

Tiedotusjohtaja

 

LIITE: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle voitonjaosta.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS järjestetään tiistaina 5. helmikuuta 2008 klo 10.45 Wärtsilän konsernijohdossa.

Osallistuaksenne puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon 09-8248 3101 ja näppäilkää PIN-koodi 4217. Halutessanne kysyä kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa ##, jolloin kuulette puhelinoperaattorin äänen. Operaattori pyytää toistamaan konferenssin PIN-koodin, jonka jälkeen hän avaa linjan ja voitte kysyä haluamanne kysymykset. Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Neljäs neljännes 10–12/2007 lyhyesti

MEUR

10-12/2007

10-12/2006

Muutos

Tilauskertymä

1 594

1 318

21%

Liikevaihto

1 272

986

29%

Liiketulos

146

99

47%

% liikevaihdosta

11,5%

10,1%

 

Tulos ennen veroja

145

92 1)

58%

Tulos/osake, euroa

1,05

0,61 1)

 

 

 • Vertailukelpoisuuden vuoksi 10-12/2006 lukuun ei sisälly Wärtsilän osuutta Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 49 milj. euroa.
 •  

  Katsauskausi 1–12/2007 lyhyesti

  MEUR

  1–12/2007

  1–12/2006

  Muutos

  Tilauskertymä

  5 633

  4 621

  22%

  Tilauskanta 31.12.

  6 308

  4 439

  42%

  Liikevaihto

  3 763

  3 190

  18%

  Liiketulos

  379

  262

  45%

  % liikevaihdosta

  10,1%

  8,2%

   

  Tulos ennen veroja

  372

  255 2)

  46%

  Tulos/osake, euroa

  2,74

  2,03 2)

   

  Liiketoiminnan rahavirta

  431

  302

  43%

  Korolliset nettovelat kauden lopussa

  -27

  55

   

  Bruttoinvestoinnit

  231

  193

  20%

   

 • Vertailukelpoisuuden vuoksi 2006 lukuun ei sisälly Wärtsilän osuutta Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 67 milj. euroa eikä 124 milj. euron myyntivoittoa Assa Abloy:n B-osakkeiden myynnistä.
 •  

  Liiketoimintaympäristö ja markkinat

  Ship Power – laivoja tilattiin jälleen ennätysmäärä

  Kysyntä kiihtyi kevään aikana ja laivatilaukset olivat jälleen kerran ennätystasolla sekä laivojen määrällä että tonneissa mitattuna. Kappalemääräisesti laivoja tilattiin noin 20% edellisvuotta enemmän ja tonneissa mitattuna kasvua oli noin 40%. Vaikka kokonaistilausvolyymi oli selkeästi edellisvuotta korkeammalla tasolla, joulukuussa oli nähtävissä hiljentymistä edelliskuukausiin verrattuna. Markkinoiden lisääntynyt hermostuneisuus ja hieman laskeneet rahtihinnat olivat oletettavasti osasyitä laskuun.

  Vuoden aikana kauppalaivojen kysyntä oli erittäin vahvaa, erityisesti irtolastialusten korkean tilausaktiviteetin ansiosta. Irtolastialusten kysyntää kiihdyttivät varustamojen korkeat tuotot. Konttialusten kysyntä oli vilkasta, isoissa konttialuksissa jopa yllätyksellisen vahvaa. Tankkereiden tilausmäärä laski odotetusti ennätysvuoden 2006 jälkeen. LNG-laivamarkkinoilla oli hiljaista katsauskauden aikana. Uusien LNG-alusten investointeja lykättiin, mikä johtuu maakaasun tuotanto- ja logistiikkainvestointien myöhästymisistä.

  Offshore-segmentin vuosi 2007 oli hyvä laitteistojen korkeiden käyttöasteiden ja päivähintojen ansiosta. Erittäin korkea öljyn hinta on houkutellut investoimaan offshore-segmentille. Öljyä etsitään ja hyödynnetään myös yhä syvemmillä merialueilla, mikä vaatii uudenlaista laitteistoa. Tämä on omalta osaltaan kasvattanut kysyntää offshore-segmentillä. Katsauskauden aikana tilattiin useita öljynporauslauttoja, porausaluksia ja putkien asennusaluksia. Offshore-tukialusten ja ankkurinkäsittelylaivojen kysynnässä oli nähtävissä hidastumista erittäin vahvan vuoden 2006 jälkeen. Pelko ylikapasiteetista ja pitkät toimitusajat vaikuttivat kysyntään. Kysyntä vakaammilla risteily- ja lauttamarkkinoilla säilyi vuoden 2006 tasolla. Erikoisaluksissa ainoastaan hinaajien kysyntä laski hieman, erityisesti aasialaisilla telakoilla. Tämä johtui lähinnä kapasiteetin kohdistamisesta muille laivasegmenteille. Eurooppalaisten telakoiden kysyntä säilyi vuoden 2006 tasolla.

  Kiina jatkoi kasvuaan laivanrakennuksessa ja saavutti johtavan laivanrakennusmaan aseman 41%:n osuudella uusista laivatilauksista vuonna 2007. Toiseksi suurin laivanrakennusmaa oli Korea, joka sai 30% uusista laivatilauksista. Sekä Euroopan että Japanin osuudet olivat 10% ja muiden maiden osuus oli 9%. Edellisvuoteen verrattuna sekä Kiina että Korea lisäsivät ja Eurooppa ja Japani menettivät markkinaosuuttaan.

  Ship Power –liiketoiminnan markkinaosuudet

  Keskinopeiden päämoottorien kokonaismarkkinat vuonna 2007 olivat 8.800 MW (8.700 edellisen vuosineljänneksen lopussa) ja Wärtsilän markkinaosuus oli 38% (42% edellisen neljänneksen lopussa). Wärtsilän markkinaosuus on hieman kärsinyt kapasiteettirajoitteista ja pitkistä toimitusajoista. Markkinaosuuden laskuun vaikuttivat myös hiljaiset LNG-markkinat, joilla Wärtsilän 50 DF-moottorilla on ollut erittäin vahva asema. Hidaskäyntisten moottoreiden kokonaismarkkinat kasvoivat voimakkaasti 38.100 MW:iin (34.100 edellisen neljänneksen lopussa) ja Wärtsilän osuus oli muuttumaton 16% (16). Apumoottorimarkkinoiden koko oli 9.000 MW (8.200) ja Wärtsilän osuus nousi 5%:sta 6%:iin.

  Kiinteälapaisten potkureiden markkinoilla Wärtsilä onnistui vahvistamaan asemaansa Kiinan yhteisyritykseen tehtyjen investointien avulla. Yhtiön markkinaosuus vuonna 2007 kasvoi 15%:iin (11). Säätölapapotkureissa Wärtsilä on kärsinyt tuotantokapasiteetin rajoitteista ja menettänyt markkinaosuuttaan, markkinaosuus laski 18%:iin (36).

  Vahva kysyntä Power Plants –markkinoilla jatkui

  Voimalamarkkinoilla kysyntä jatkui vahvana ja kaikki Wärtsilän kannalta olennaiset segmentit –perusvoimantuotanto, teollisuuden voimalat, sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitetut voimalat sekä voimaratkaisut öljy- ja kaasuteollisuudelle – olivat aktiivisia katsauskauden aikana. Kysyntä markkinoilla oli vilkasta kaikkialla maailmassa. Öljyvoimaloiden kysyntä oli voimakasta katsauskaudella erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä. Uusiutuvia polttoaineita käyttäviä voimaloita, joihin kuuluvat mm. nestemäisiä biopolttoaineita käyttävät voimalat, tilattiin aktiivisesti erityisesti Italiassa. Kaasuvoimaloiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla.

  Power Plants –liiketoiminnan markkinaosuudet

  Diesel and Gas Turbine –lehden tilaston mukaan Wärtsilän raskasöljyvoimaloiden markkinaosuus kesäkuun 2006 ja toukokuun 2007 välillä oli 38% (34). Wärtsilälle merkityksellisellä, yli 3 MW:n suuruusluokan kevytöljyvoimaloiden segmentillä, Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 24%:iin (23) Wärtsilän bioöljyvoimaloiden suuren kysynnän ansiosta. Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluvat sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat, olivat kooltaan noin 10.900 MW (10.400). Wärtsilän osuus tällä segmentillä oli 12% (8). Öljy- ja kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän voimaloiden teholuokassa olivat 14.060 MW (14.750).

  Vahva kysyntä jatkui

  Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä Wärtsilän tilauskertymä jatkui vahvana ja oli 1.594 milj. euroa (1.318), kasvua oli 21%. Ship Power –liiketoiminnan tilauskertymä oli samalla vahvalla tasolla kuin vastaavalla kaudella 2006, 640 milj. euroa (619). Ship Power –liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä koostui etupäässä offshore- ja kauppalaivasegmenttien tilauksista. Wärtsilä sai useita laajoja kokonaistoimitustilauksia offshore-alueen ankkurinkäsittely- ja tukialuksiin norjalaisilta telakoilta. Kauppalaivojen segmentillä saatiin erilaisten tankkerien ja yleisrahtialusten tilauksia.

  Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi erittäin vahvasti neljännellä neljänneksellä 463 milj. euroon (311), kasvua oli 49% vuoteen 2006 verrattuna. Suurimmat öljyvoimalatilukset saatiin Kamerunista, Perusta ja El Salvadorista ja suurimmat kaasuvoimalatilaukset Trinidad ja Tobagosta, Indonesiasta ja Argentiinasta. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä Wärtsilä sai ensimmäisen biomassavoimalatilauksen Tsekin tasavallasta.

  Katsauskaudella tammi-joulukuussa 2007 tilauskertymä oli 5.633 milj, euroa (4.621), kasvua oli 22%. Eniten tilauksia saatiin Ship Power –liiketoiminnassa, 2.600 milj. euroa (2.270). Kasvua oli 15% vastaavaan kauteen 2006 verrattuna.

  Katsauskauden alussa Ship Power –liiketoiminnan tilauskertymää hallitsi selvästi offshore-segmentti. Wärtsilä kirjasi useita tilauksia porauslauttoihin, porausaluksiin, kelluviin öljyntuotantolaitoksiin sekä useisiin tukialuksiin. Yksi vuoden 2007 merkittäviä virstanpylväitä oli Brazilian Dynamic Producer Inc.:in tilaus, joka käsitti kokonaisen voimajärjestelmän sekä automaatio- ja propulsiojärjestelmät öljylähdetestaukseen tarkoitettuun FPSO-alukseen. Offshore-tukialusten markkinoilla norjalaisten, singaporelaisten ja kiinalaisten telakoiden kysyntä oli suurinta. Offshore-segmentin osuus Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä oli 36%. Vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla erilaiset kauppalaivat hallitsivat tilauskertymää ja offshore-tukialusten tilauksissa oli nähtävissä hidastumista alkuvuoden voimakkaan kysynnän jälkeen. Kauppalaivasegmentin osuus Ship Powerin tilauskertymästä oli 43%. Segmentti sisältää sekä suurempia aluksia, jotka käyttävät hidaskäyntisiä päämoottoreita että pienempiä aluksia, jotka käyttävät keskinopeita päämoottoreita. Alukset, joissa käytetään keskinopeita päämoottoreita, ovat Wärtsilälle merkityksellisempiä, koska hidaskäyntisiä moottoreita myydään lisenssillä ja niiden taloudellinen merkitys Wärtsilälle on näin ollen vähäisempi. Lisäksi Wärtsilällä on vahva markkina-asema keskinopeissa päämoottoreissa. Vuoden aikana Wärtsilä sai useita tilauksia irtolastialuksiin, yleisrahtialuksiin ja tankkereihin. Telakat, jotka rakentavat kauppalaivoja, sijaitsevat lähinnä Koreassa ja Kiinassa. Erikoisalussegmentin osuus Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä oli 10% , risteilijät ja lautat -segmentin osuus oli 7% ja laivaston osuus oli 5%.

  Katsauskauden tammi-joulukuu 2007 aikana Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi vahvasti 38% ja oli 1.421 milj. euroa (1.027). Tilauskertymä kasvoi pääasiassa Afrikasta, Amerikasta ja Euroopasta saatujen joustavan perusvoimantuotannon voimalatilausten ansiosta. Suurimmat yksittäiset tilaukset saatiin Pakistanista, Marokosta, Trinidad ja Tobagosta, Senegalista ja El Salvadorista. Joustavan perusvoimantuotannon osuus Power Plants –liiketoiminnan vuoden 2007 tilauksista oli noin 67%. Teollisuuden voimantuotanto –segmentillä biopolttoaineita käyttävien voimaloiden kysyntä jatkui aktiivisena Italiassa ja Wärtsilä sai tilauksia yli 400 MW:n edestä. Teollisuuden voimantuotannon osuus Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymästä oli 20%. Tärkeitä öljy- ja kaasuteollisuuden tilauksia saatiin Venäjältä, Unkarista, Ukrainasta, Ecuadorista ja Perusta. Tämän Wärtsilän neljännen asiakassegmentin osuus tilauskertymästä oli 11%.

  Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 6.308 milj. euroa (4.439), kasvua oli 42%. Ship Power –liiketoiminnan tilauskanta oli 4.292 milj. euroa (3.020), kasvua oli 42%. Power Plants –liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 52% edellisvuoteen verrattuna ja oli 1.608 milj. euroa (1.061). Tilauskanta ja aktiiviset projektit antavat Wärtsilälle hyvän peruskuorman myös vuodelle 2009.

  Tilauskertymä

   

   

   

  MEUR

  10-12/2007

  10-12/2006

  Muutos

  Ship Power

  640

  619

  3%

  Services

  489

  388

  26%

  Power Plants

  463

  311

  49%

  Tilauskertymä yhteensä

  1 594

  1 318

  21%

   

  MEUR

  1–12/2007

  1–12/2006

  Muutos

  Ship Power

  2 600

  2 270

  15%

  Services

  1 607

  1 322

  22%

  Power Plants

  1 421

  1 027

  38%

  Tilauskertymä yhteensä

  5 633

  4 621

  22%

   

  Tilauskertymä, Power Plants

   

   

   

  MW

  10-12/2007

  10-12/2006

  Muutos

  Öljy, MW

  419

  54

  681%

  Kaasu, MW

  245

  524

  -53%

  Uusiutuvat polttoaineet, MW

  79

  124

  -36%

   

  MW

  1-12/2007

  1-12/2006

  Muutos

  Öljy, MW

  1 358

  766

  77%

  Kaasu, MW

  1 005

  1 232

  -18%

  Uusiutuvat polttoaineet, MW

  483

  353

  37%

   

  Tilauskanta liiketoiminnoittain

   

   

   

  MEUR

  31.12.2007

  31.12.2006

  Muutos

  Ship Power

  4 292

  3 020

  42%

  Services

  405

  357

  14%

  Power Plants

  1 608

  1 061

  52%

  Tilauskanta yhteensä

  6 308

  4 439

  42%

   

  Liikevaihto kasvoi vahvasti

  Vuoden 2007 neljännen neljänneksen aikana Wärtsilän liikevaihto kasvoi 1.272 milj. euroon (986), kasvua oli 29%. Ship Power –liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11% 448 milj. euroon (404) ja Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23% 431 milj. euroon (350). Services-liiketoiminnan kasvusta 21% oli orgaanista. Viimeisen vuosineljänneksen aikana kasvu oli voimakkainta Power Plants –liiketoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 72% vuoden 2006 vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 391 milj. euroa (228).

  Katsauskauden tammi-joulukuu liikevaihto kasvoi 18% ja oli 3.763 milj. euroa (3.190). Ship Power –liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti 34% ja oli 1.320 milj. euroa (985). Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22%, 1.550 milj. euroon (1.266), 19% kasvusta oli orgaanista. Power Plants –liiketoiminnan liikevaihto oli 882 milj. euroa (934), 6% vähemmän kuin vuoden 2006 vastaavana kautena. Katsauskauden aikana Power Plants –liiketoiminnan kasvua rajoitti tuotantokapasiteetti ja sen jako Ship Power –liiketoiminnan ja Power Plants –liiketoiminnan välillä. Services-liiketoiminnan osuus Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta oli 41%, Ship Powerin osuus 35% ja Power Plantsin 24%.

  Liikevaihto

   

   

   

  MEUR

  10-12/2007

  10-12/2006

  Muutos

  Ship Power

  448

  404

  11%

  Services

  431

  350

  23%

  Power Plants

  391

  228

  72%

  Liikevaihto yhteensä

  1 272

  986

  29%

   

   

   

   

  MEUR

  1–12/2007

  1–12/2006

  Muutos

  Ship Power

  1 320

  985

  34%

  Services

  1 550

  1 266

  22%

  Power Plants

  882

  934

  -6%

  Liikevaihto yhteensä

  3 763

  3 190

  18%

   

  Tulos ja kannattavuus paranivat suunnitelmien mukaisesti

  Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä liiketulos parani 146 milj. euroon (99) ja kannattavuus parani 11,5%:iin (10,1). Katsauskauden tammi-joulukuu 2007 liiketulos parani 379 milj. euroon (262) kannattavuuden ollessa 10,1% (8,2).

  Katsauskauden tammi-joulukuu 2007 rahoituserät olivat -8 milj. euroa (-7). Nettokorot olivat -11 milj. euroa (-13). Tulos ennen veroja oli 372 milj. euroa (447, josta 191 milj. euroa liittyy Wärtsilän osuuteen Ovakon tuloksesta ja Assa Abloy –osakkeiden myyntiin).

  Tilikauden verot olivat yhteensä 106 milj. euroa (94). Vertailukauden veroihin sisältyy laskennallisia verosaatavia +26 milj. euroa, jotka liittyvät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

  Tilikauden tulos oli 265 milj. euroa (353).

  Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 2,74 euroa (3,72, vertailukelpoinen tulos/osake 2,03). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 26,0% (31,8). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,8% (29,5).

  Vahva rahoitusasema

  Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 431 milj. euroa (302). Rahoitustilanne oli vahva. Liiketoiminnan vahvan rahavirran lisäksi saatujen ennakoiden määrä kasvoi ja oli 860 milj. euroa (572). Likvidit varat kauden lopussa olivat 296 milj. euroa (179). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli -27 milj. euroa (55). Omavaraisuusaste oli 45,9% (47,0) ja nettovelkaantumisaste -0,01 (0,07).

  Investoinnit

  Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 231 milj. euroa (193), jotka koostuvat 65 milj. euron (86) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 166 milj. euron (107) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 78 milj. euroa (72).

  Katsauskauden aikana suurimmat yksittäiset investoinnit tehtiin Vaasan ja Italian Triesten tehtaisiin, 33 milj. euroa, potkurituotannon laajennusinvestoinnit Hollannissa ja Kiinassa olivat 17 milj. euroa. Näihin investointiohjelmiin liittyviä sitoumuksia oli yhteensä 9 milj. euroa, lisäksi Wärtsilän osuus korealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n investointiohjelmaan liittyvistä sitoumuksista oli 12 milj. euroa katsauskauden lopussa. Suuren volyymikasvun johdosta vuoden 2008 investointien odotetaan nousevan 200 milj. euroon ilman yritysostoja.

  Omistukset

  Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloyn B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloyn osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 100 milj. euroa.

  Henkilöstö

  Tilikauden aikana Wärtsilän henkilöstömäärä oli keskimäärin 15.337 henkilöä (13.264) ja tilikauden lopussa 16.336 henkilöä (14.346). Henkilöstömäärän kokonaiskasvu oli 1.990 henkilöä, josta suurin osa oli orgaanista. Yritysostojen kautta henkilöstömäärä kasvoi 107:lla. Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa. Maantieteellisesti henkilöstömäärä on kasvanut eniten Euroopassa ja Aasiassa. Suomen yksiköissä lisäystä oli vuoden aikana 385 henkilöä.

  Strategia ja tavoitteet

  Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa johtavaa asemaansa markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras elinkaarenaikainen hyötysuhde ja luotettavuus. Tämän mahdollistaa integroitu laite- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kasvaa myös kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, sekä laajentamalla maantieteellistä läsnäoloaan. Wärtsilä lisää osaamistaan automaatiossa ja vahvistaa myös tuotetarjontaansa ratkaisuilla, joiden avulla voimajärjestelmien operointi on luotettavaa ja ympäristön kannalta turvallista. Vahvistaminen tapahtuu kasvamalla orgaanisesti, solmimalla kumppanuussopimuksia ja yritysostojen kautta.

  Strategiset yritysostot ja yhteisyritykset 2007

  Kasvutavoitteiden toteuttamiseksi Wärtsilä on toteuttanut useita strategisia toimenpiteitä, jotka laajentavat Services- ja Ship Power ‑liiketoimintojen tuotevalikoimaa ja vahvistavat läsnäoloa keskeisimmillä markkinoilla.

  Tammikuussa Wärtsilä ja Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) allekirjoittivat sopimuksen 50/50-omisteisen yhteisyrityksen perustamisesta Koreaan. Yhteisyritys ryhtyy valmistamaan monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin, jotka kuljettavat nesteytettyä maakaasua.

  Helmikuussa Wärtsilä osti ruotsalaisen Senitec AB:n. Yritys on erikoistunut tuotteisiin, joiden avulla jäte, kuten öljyinen vesi ja jäteöljy, erotetaan voimalaitoksissa, satamissa ja laivoissa.

  Helmikuussa Wärtsilä osti Marine Propeller (Pty) Ltd:n liiketoiminnan. Yritys sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa, ja sen pääliiketoimintaa on potkurien kunnostaminen.

  Toukokuussa Wärtsilä laajensi potkurien huoltotarjontaa edelleen ostamalla potkurien kunnostusyhtiön McCall Propellers Ltd:n Isosta-Britanniasta.

  Heinäkuussa Wärtsilä osti englantilaisen Railko Ltd:n Marine-liiketoiminnan. Yritys on erikoistunut potkuriakselilaakereiden ja ‑tiivisteiden teknologiaan.

  Elokuussa Wärtsilä osti skotlantilaisen Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd:n, joka on erikoistunut laivojen, offshore-laitteistojen ja teollisuuden sähkötekniikkaan.

  Edellä mainittujen yritysostojen kauppahinta oli yhteensä 43 milj. euroa, ja kauppahintojen kohdistamisen jälkeen syntyy 25 milj. euroa liikearvoa.

  Muut strategiset toimenpiteet

  Tammikuussa Wärtsilä julkisti ostotarjouksen Wärtsilä India Ltd:n vähemmistöosakkaille 1.240.599 osakkeesta, joka oli 10,3% yhtiön osakepääomasta. Ostotarjous oli onnistunut ja Wärtsilä osti 8,5% osakkeista. Wärtsilä India Ltd poistui Bombayn pörssistä 18.6.2007.

  Asiakaspalvelun parantamiseksi Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla Wärtsilä avasi maaliskuussa suuren huoltokeskuksen Shanghaihin. Myös Vietnamiin avattiin toukokuussa huoltoverstas ja toimisto Vietnamin kasvavan merenkulun, laivanrakennuksen ja energiateollisuuden asiakkaiden palvelemiseksi.

  Koulutuspalvelujen kysyntä on kasvanut tasaisesti. Wärtsilä avasi uuden koulutuskeskuksen Koreaan tarjotakseen asiakkaille koulutusta maailman suurimmassa laivanrakennusmaassa.

  Toukokuussa Wärtsilä ja Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) allekirjoittivat lisenssisopimuksen Wärtsilän hidaskäyntisten merimoottorien valmistuksesta ja myynnistä Vietnamissa.

  Lokakuussa Wärtsilä ja venäläinen Bryansk Engineering Works (BMZ) allekirjoittivat lisenssisopimuksen, jonka perusteella BMZ alkaa valmistaa Wärtsilän hidaskäyntisiä laivamoottoreita Venäjällä.

  Marraskuussa Wärtsilä ja merenkulun henkilöstöpalveluihin erikoistunut V.Ships sopivat yhteistyöstä laivojen teknisten operointipalvelujen tarjoamiseksi kolmansille osapuolille merenkulun markkinoilla.

  Wärtsilän Ship Power ‑liiketoimintaa organisoitiin viideksi asiakassegmentiksi: kauppalaivat, offshore, matkustajalautat, merivoimat ja erikoisalukset. Tavoitteena on vastata paremmin markkinoiden vaatimuksiin ja tekniseen kehitykseen sekä luoda valmius vastata markkinoiden heilahteluihin.

  Taloudelliset tavoitteet

  Wärtsilän keskimääräinen liikevaihdon kasvutavoite on 6–7% yli suhdannesyklin. Ship Power- ja Power Plants -liiketoimintojen kasvutavoite on 4% ja Services-liiketoiminnan 10–15%. Liikevoittotavoite (EBIT) on 8–10% +/– 2% liikevaihdosta yli suhdannesyklin. Omavaraisuustavoite on 35–40%.

  Kestävä kehitys

  Wärtsilän vuosikertomukseen sisältyvä kestävän kehityksen raportti on laadittu vuoden 2002 Global Reporting Initiative (GRI) –ohjeiden mukaisesti. Se antaa tasapainoisen ja perustellun kuvan organisaation taloudellisesta, ympäristö- ja sosiaalisesta suorituskyvystä. Raportti on varmennettu.

  Optio-ohjelmat

  Wärtsilällä on konsernin avainhenkilöille suunnatut optio-ohjelmat vuosilta 2001 ja 2002. Vuoden 2001 optio-oikeudet ovat olleet Helsingin Pörssin kaupankäynnin kohteena vuodesta 2005 ja vuoden 2002 optio-ohjelman optio-oikeudet vuodesta 2004. Vuoden 2001 optio-ohjelman merkintäaika päättyi 31.3.2007.

  Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-ohjelmien ehtojen mukaan Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella oli 14,60 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella on 7,40 euroa osakkeelta.

  Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella vaihdettu yhteensä 3.418.944 osaketta, joka vastaa 3,7% koko osakekannasta. Vaihtamatta on 31.056 osaketta.

  Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

  Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2007, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2006. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta.

  Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

  Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

  Hallitukselle myönnetyt valtuutukset

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

  Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että

  - A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai
  - B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

  Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

  Hallitus

  Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

  Tarkastusvaliokunta:
  Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen ja Matti Vuoria.

  Nimitysvaliokunta:
  Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

  Palkitsemisvaliokunta:
  Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Matti Vuoria.

  Osakepääoma ja osakkeet

  Tilikauden aikana on vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien perusteella merkitty yhteensä 415.209 Wärtsilän B-osaketta. Tehtyjen merkintöjen perusteella osakepääomaa on korotettu yhteensä 1.453.231,50 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on 335.893.463,50 euroa.

  OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

   

   

   

  31.12.2007

  A-osake

  B-osake

  Yhteensä

   

  Osakemäärä

  23.579.587

  72.389.974

  95.969.561

   

  Äänimäärä

  235.795.870

  72.389.974

  308.185.844

   

   

   

   

   

   

  Osakevaihto, kpl,

   

   

   

   

  1-12/2007

  13.412.121

  125.257.269

  138.669.390

   

   

   

   

   

   

  1.1.-31.12.2007

  Ylin

  Alin

  Keskikurssi 1)

  Päätös

  A-osake

  58,00

  38,05

  52,73

  53,09

  B-osake

  58,89

  38,44

  52,06

  52,09

  1)Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Markkina-arvo

   

  31.12.2007

  31.12.2006

   

  MEUR

   

  5.023

  3.898

   

   

   

   

   

   

  Ulkomaalaisomistus

   

  31.12.2007

  31.12.2006

   

   

   

  50,0%

  29,3%

   

   

  Muutokset omistuksessa

  Vuoden 2007 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 pykälän edellyttämät ilmoitukset omistusosuuden muutoksista:

  3.7.2007 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Varma omisti 2.795.615 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 3.984.306 Wärtsilän osaketta tai 4,16% Wärtsilän osakekannasta ja 9,46% äänistä.

  3.7.2007 Sampo Oyj vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Sampo omistaa 584.668 A-osaketta tai 0,61% Wärtsilän osakekannasta ja 1,90% äänistä.

  22.8.2007 Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. omistaa yli 1/20 yhtiön äänistä, 1.546.596 A-osaketta ja 17.000 B-osaketta eli yhteensä 1.563.596 Wärtsilän osaketta tai 1,63% osakekannasta ja 5,03% äänistä.

  23.8.2007 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Varma omistaa yli 1/10 yhtiön äänistä, 3.547.257 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 4.735.948 Wärtsilän osaketta tai 4,94% Wärtsilän osakekannasta ja 11,91% äänistä.

  20.12.2007 Fiskars Oyj Abp vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa, ja sen omistus alitti 1/20 (5%) osakepääomasta ja äänistä. Osakekaupan jälkeen Fiskars omistaa 752.047 A-osaketta ja 65.429 B-osaketta eli yhteensä 817.476 Wärtsilän osaketta tai 0,85% Wärtsilän osakekannasta ja 2,46% äänistä.

  20.12.2007 Avlis AB, Fiskars Oyj Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö, lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen yhtiö omistaa yli 3/20 (15%) osakekannasta ja yli ¼ (25%) äänistä. Osakekaupan jälkeen Avlis AB omistaa 8.500.000 A-osaketta ja 6.500.000 B-osaketta eli yhteensä 15.000.000 osaketta tai 15,63% osakekannasta ja 29,69% äänistä.

  Tuotanto

  Keskinopeiden moottoreiden tuotantokapasiteettiin tähtäävät investointiohjelmat Suomessa ja Italiassa saatiin päätökseen. Täyteen tuotantovolyymiin päästiin viimeisen vuosineljänneksen aikana suunnitelmien mukaisesti. Teholla mitaten Wärtsilän omissa tehtaissa valmistettiin ja toimitettiin yhteensä 5.416 MW (4.256) 4-tahtimoottoreita. Vuonna 2008 Wärtsilä arvoi omien tehtaiden moottoritoimitusten ylittävän 6.000 MW.

  Yhteisyritysten perustaminen ja kapasiteetti-investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Hyundai Heavy Industriesin kanssa Koreaan perustetun yhteisyrityksen rakennustyöt ovat alkaneet. Yhteisyritys tulee valmistamaan monipolttoainemoottoreita LNG-markkinoille ja tuotanto alkaa vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Vastatakseen Aasian ja varsinkin Kiinan kasvaviin laivanrakennusmarkkinoiden tarpeisiin Wärtsilä on perustanut yhteisyrityksen China Shipbuilding Industry Corporationin ja Mitsubishi Heavy Industriesin kanssa hidaskäyntisten moottoreiden valmistamiseksi Kiinassa. Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Yhteisyrityksien kapasiteettilisäykset tulevat täysimääräisesti käyttöön pääasiassa vuoden 2009 aikana.

  Propulsiolaitteiston valmistuksen kapasiteettilaajennus Hollannissa otettiin käyttöön vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit propulsiokapasiteetin lisäämiseksi Norjassa ja vaihteistojen ja säätölapapotkurien kapasiteetin lisäämiseksi Intiassa etenevät suunnitelmien mukaisesti ja ne otetaan käyttöön vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Wärtsilän yhteisyritys, Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., on kaksinkertaistanut kiinteälapapotkurikapasiteettinsa ja yritys on suurin tämäntyyppisten potkurien valmistaja Kiinassa ja yksi suurimmista maailmassa. Kiinteiden ohjauspotkurien sekä tiivisteiden ja laakereiden valmistus alkoi Wuxissa Kiinassa kolmannen neljänneksen aikana ja vuoden 2008 aikana päästään täyteen tuotantovolyymiin.

  Moottorien ja potkurien valmistus sekä T&K integroitiin yhdeksi globaaliksi organisaatioksi nimeltään Wärtsilä Industrial Operations.

  Katsauskauden aikana Wärtsilä jatkoi kriittisten komponenttien kapasiteetin saatavuuden varmistamista, useat alihankkijat ovatkin investoineet tuotantoonsa. Pääosa näistä investoinneista otettiin käyttöön vuonna 2007.

  Tutkimus ja tuotekehitys

  Vuoden 2007 aikana Wärtsilä saavutti monta tutkimuksen ja tuotekehityksen virstanpylvästä. Yhtiö on osallistunut yhdessä muiden eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa laajaan kiinteäoksidipolttokennoprojektin. Tärkeä merkkipaalu saavutettiin, kun WFC20 - polttokennoprototyyppi käynnistettiin lokakuussa Wärtsilän polttokennojen testauskeskuksessa.

  Vuonna 2007 Wärtsilä ja MAN Diesel jättivät Euroopan komissiolle ehdotuksen laajamittaisen tutkimusyhteistyöprojektin Herculeksen seuraavasta vaiheesta, Hercules-Betasta. Ehdotetun projektin päätavoitteena on parantaa olennaisesti laivojen dieselpropulsiojärjestelmien polttoainehyötysuhdetta ja vähentää ratkaisevasti polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Hercules-projektin ensimmäinen vaihe päättyi syyskuussa.

  Wärtsilä solmi tutkimus- ja kehitysyhteistyötä koskevan yleissopimuksen Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kanssa. Tämä on askel Wärtsilän pyrkimyksessä parantaa yhteistyötä Wärtsilän ja yliopistojen välillä globaalisti.

  Katsauskauden aikana Wärtsilän Auxpac 26 -moottori koeajettiin menestyksellisesti. Auxpac 26 –moottori parantaa Wärtsilän Auxpac-tuotevalikoimaa ja vastaa suurempien apumoottoreiden markkinakysyntään. Auxpac 26 –moottoreiden toimitukset alkavat vuoden 2008 aikana.

  Wärtsilä esitteli uuden, voimalaitoskäyttöön tarkoitetun 20-sylinterisen 46F-moottorin, joka tarjoaa vanhoja malleja suuremman tehon, pienemmät päästöt ja paremman energiatehokkuuden.

  Vuonna 2007 Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 122 milj. euroa (85).

  Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

  Joistakin keskeisistä komponenteista on edelleen pulaa. Esimerkiksi valujen ja takeiden maailmanlaajuinen kysyntä ylittää tarjonnan. Wärtsilä on jatkanut työtä keskeisten komponenttien saatavuuden varmistamiseksi. Useat toimittajat ovat investoineet tuotantoonsa, ja suuri osa näistä investoinneista on jo käytössä.

  Markkinanäkymät 2008

  Vahvasti kasvava aluskanta on jo pidemmän aikaa ennakoinut heikkenevää laivatilausten kehitystä. Vaikka vuoden alussa kysynnän odotettiin palautuvan normaalille tasolle, merenkulun ja laivanrakennuksen markkinat ovat olleet erittäin aktiivisia vuoden loppuun saakka. Syksyn 2007 aikana markkinoilla on ollut nähtävissä varovaisuutta, myös hieman laskeneet rahtihinnat ovat olleet syynä markkinoiden mielialaan. Yhdysvaltain luottokriisi on kiristänyt rahoitusmarkkinoita ja vaikuttanut uusien investointien houkuttelevuuteen. On kuitenkin huomattava, että varustamot ovat toimineet kauan erittäin kannattavilla markkinoilla eivätkä sen vuoksi ole suoraan riippuvaisia luottomarkkinoista uusien investointien rahoittamiseksi. Vaikka tilausten taso näyttää normalisoituneen vuoden 2007 viimeisen kuukauden aikana, on vielä liian aikaista päätellä, onko tämä merkki tasaisemman kehityksen alusta markkinoilla vai onko kyseessä markkinoiden väliaikainen hengähdystauko. Wärtsilä Ship Powerin tilausaktiviteetti pysyy hyvällä tasolla ja tilausvirran odotetaan jatkuvan tasaisena ainakin seuraavan vuosineljänneksen ajan. Kevään lopulla saattaa olla nähtävissä jonkin verran tilausaktiviteetin hidastumista.

  Voimalamarkkinoiden jatkuvan kasvun pääasialliset markkina-ajurit ovat maailmantalouden kasvu sekä korkeiden polttoaineiden hintojen seurauksena tarve lisätä energiantuotannon hyötysuhdetta ja monipuolisuutta. Muita kysyntätekijöitä ovat huoli ympäristöstä ja polttoaineiden saatavuus. Joustavan perusvoimantuotannon ja teollisuuden voimaloiden markkinoiden arvioidaan pysyvän aktiivisina Lähi-idässä, Afrikassa ja Amerikoissa. Jatkuvaa kasvupotentiaalia on nähtävissä sähköverkon vakaaseen toimintaan tähtäävien voimalaitosten markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja muissa kehittyneissä maissa. Nestemäisten biopolttoaineiden voimalamarkkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina Keski-Euroopassa. Kasvutaloudet Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina tarjoavat mielenkiintoisia markkinamahdollisuuksia Wärtsilälle. Wärtsilän voimalaratkaisut sopivat erinomaisesti tämän päivän markkinoille, jotka vaativat korkeaa hyötysuhdetta, operoinnin joustavuutta sekä ympäristön huomioonottamista. Power Plants –liiketoiminnan vahvan tilausaktiviteetin odotetaan jatkuvan kaikilla segmenteillä ainakin vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon ajan.

  Pitkän tilauskannan ansiosta Wärtsilällä on aikaa reagoida mahdollisiin heilahteluihin markkinoilla ja tätä tukee joustava tuotantomalli ja Services-liiketoiminnan vakaa kasvu. Services-liiketoiminta muodostaa myös tulevaisuudessa merkittävän osan Wärtsilän liikevaihdosta.

  Wärtsilän näkymät 2008

  Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Kannattavuus ylittää 11%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Ensimmäinen vuosineljännes on todennäköisesti heikoin ja viimeinen vahvin.

  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007

  Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen aiemmin julkaistuja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

  Arvioiden käyttö

  Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

  Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2007:

  - IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
  - IAS 1 -standardin muutos, tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
  - IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala
  - IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
  - IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja omaisuuserien arvonalentumiset.

  Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

  4.2.2008

  Wärtsilä Oyj Abp
  Hallitus