Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2005

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 4 toukokuuta 2005 at 08.30 UTC+2

Tulospresentaatio Q1 2005 PDF, 698Kb »

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA:

- Liikevaihto kasvoi 570,7 milj. euroon (521,7)
- Liiketulos parani 46,4 milj. euroon (-63,2)
- Tilauskanta uudella ennätystasolla 2.066,9 milj. euroa (1.656,2)
- Power-liiketoimintojen kannattavuus 6,0%
- Sopimus Imatra Steelin siirtymisestä osaksi uutta teräsyhtiötä
- Huoltokanta kasvoi DEUTZ:in merimoottorihuollon oston kautta
- Koko vuoden kannattavuusarvio muuttumaton; kannattavuus paranee loppuvuotta kohden.

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN RAPORTOINTISTANDARDIIN (IFRS)
Wärtsilä siirtyi 1.1.2005 kansainväliseen IFRS-raportointistandardiin. Tämän osavuosikatsauksen vertailuluvut on muunnettu IFRS-standardien mukaisiksi. Siirtymisen vaikutuksista taseeseen ja tuloslaskelmaan annetaan tietoja Wärtsilän 18.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa, joka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com. Standardia IAS 39 Rahoitusinstrumentit on sovellettu 1.1.2005 alkaen. Vaikutus omaan pääomaan oli 1.1.2005 johdannaisinstrumenteista 42,7 milj. euroa ja myytävissä olevista sijoituksista 141,5 milj. euroa. Vaikutus 31.3.2005 oli johdannaisinstrumenteista 22,4 milj. euroa ja myytävissä olevista sijoituksista 122,0 milj. euroa.

KONSERNIN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN
Helmikuussa Wärtsilä, Rautaruukki ja ruotsalainen SKF allekirjoittivat aiesopimuksen yhtiöiden pitkien terästuotteiden liiketoimintojen yhdistämiseksi yhteisesti omistettavaan uuteen yhtiöön. Wärtsilän tytäryhtiö Imatra Steel siirtyy osaksi tätä uutta yhtiötä. Wärtsilän omistusosuus uudesta yhtiöstä tulee olemaan 26,5%.

STRATEGIA – KASVUA TUKEVAT RATKAISUT
Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa Ship Power- ja Huolto- liiketoimintojen maailmanlaajuista johtavaa asemaa. Se tapahtuu kasvattamalla tuotevalikoimaa ja kehittämällä yhteistyömuotoja. Orgaanisen kasvun lisäksi Wärtsilän vahva tase mahdollistaa myös yrityskaupoin tapahtuvan kasvun annettujen vakavaraisuustavoitteiden puitteissa.
Voimalatoiminnassa Wärtsilä keskittyy edelleen hajautetun energiantuotannon markkinoihin ja jatkaa panostustaan näiden markkinoiden kasvualueilla kuten kaasuvoimalamarkkinoilla.

Ensimmäisellä neljänneksellä Wärtsilä toteutti useita strategisia tavoitteitaan tukevia toimenpiteitä:                                                                    

Tammikuussa Kiinaan perustettiin ohjailupotkurien tuotantoa varten Wärtsilä Propulsion (WUXI) Co Ltd. Wärtsilä omistaa yhtiön kokonaan. Potkurituotanto alkaa vuoden puolivälissä. Intiassa päätettiin aloittaa alennusvaihteiden valmistus nykyisen Khopolissa sijaitsevan tehtaan yhteydessä. Tuotanto alkaa kuluvan vuoden lopussa. Tammikuussa Wärtsilä hankki myös 12,5% osuuden Aker Arctic Technology Inc-yhtiöstä. Yhtiö tarjoaa laivojen suunnittelua telakoille, varustamoille ja offshore-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnasta jäisillä vesialueilla.

Helmikuussa Wärtsilä allekirjoitti kiinalaisen China Shipbuilding Industry Corporationin (CSIC) kanssa aiesopimuksen 50/50-omisteisesta yhteisyrityksestä. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin 21.4.2005. Yritys valmistaa sarjavalmisteisia dieselgeneraattoriaggregaatteja tuotenimeltään Wärtsilä Auxpac W20 Kiinan kasvaville laivanrakennusmarkkinoille ja myy niitä Wärtsilän globaalin verkoston kautta. Liiketoiminnan aloittaminen edellyttää vielä viranomaislupia. Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2006 alkupuolella.

Maaliskuussa virolaisen BLRT Gruppin kanssa perustettiin laivojen huoltoyhtiö palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä omistaa yhteisyrityksestä 51%. Yhtiön nimi on Oü Ciserv BLRT Baltica.

Maaliskuun lopussa toteutui saksalaisen DEUTZ AG:n DEUTZ–merimoottorihuollon siirtyminen Wärtsilälle, josta solmittiin sopimus tammikuussa. Wärtsilä on toiminut tämän moottorikannan alkuperäisvaraosien ja huoltopalvelujen toimittajana 1.4.2005 alkaen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wärtsilän Ranskan tuotantoyksikkö myytiin Mitsubishi Heavy Industries Ltd:lle (MHI) 19.4.2005. MHI:lle siirtyivät tuotantovälineet sekä 70 Wärtsilä Francen työntekijää. Kauppa oli osa Wärtsilän vuonna 2003 aloittamaa rakenneohjelmaa. Siirrolla ei ole tulosvaikutusta.

Sitova sopimus Imatra Steelin siirtymisestä osaksi uutta teräsyhtiötä allekirjoitettiin 22.4.2005. Järjestelyn odotetaan toteutuvan lopullisesti 31.5.2005 mennessä edellyttäen, että tarvittavat viranomaisluvat on saatu.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Wärtsilä-konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 570,7 milj. euroa (521,7), kasvua oli 9,4%. Liikevaihtoa kasvattivat laivojen voimajärjestelmien ja Imatra Steelin myynnin kasvu. Liiketulos parani 46,4 milj. euroon. Viime vuoden vastaavan kauden liiketulos oli -63,2 milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,33 (0,22) euroa. Vertailuvuoden ensimmäisen neljänneksen tulosta rasitti rakennejärjestelyvaraus, josta IFRS:n kirjauskäytännön mukaan siirtyi vuodelta 2003 63,8 milj. euroa vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle, koska järjestelyihin liittyneet neuvottelut henkilöstön kanssa saatiin tuolloin päätökseen.

RAHOITUS

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 6,9 milj. euroa (4,5). Kasvaneiden toimintavolyymien seurauksena varastoihin sitoutui pääomaa sekä Power-liiketoiminnoissa että Imatra Steelissä.

Likvidit varat kauden lopussa olivat 140,7 milj. euroa (150,7). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 270,7. milj. euroa (281,0). Omavaraisuusaste oli 40,2 (36,8) ja nettovelkaantumisaste 0,28 (0,36).

INVESTOINNIT
Ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 132,3 milj. euroa (12,6), jotka koostuvat 116,3 milj. euron yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 16,0 milj. euron (12,6) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Investointeihin sisältyy 0,5 milj.euroa Imatra Steelin päästöoikeuksia, jotka on aktivoitu. Poistot olivat 17,2 milj. euroa (17,3).

Suurin yksittäinen investointi oli saksalaiselta DEUTZ AG:lta 31.3.2005 ostettu merimoottorien huoltotoiminta. Investoinnin arvo hankintaan liittyvine kustannuksineen oli 115,5 milj. euroa, josta varaston arvo oli 8 milj. euroa. Erotus on kohdistettu pääosin aineettomaan käyttöomaisuuteen. Liiketoiminta on konsolidoitu taseeseen 31.3.2005.

MOOTTORITUOTANTO JA -TEKNOLOGIA
Wärtsilän tavoitteena moottoriteknologiassa on johtava asema ympäristöteknologian, luotettavuuden, taloudellisuuden sekä automaation osa-alueilla. Uusien moottoreiden tuotekehitys jatkuu suunnitellusti. Tiukentuneiden ympäristömääräyksien täyttämiseksi on saavutettu erittäin hyviä testituloksia.

Triesten tehtaan tuotantovolyymin kasvattaminen on jatkunut ja Turusta siirrettyä Wärtsilä 46 -moottorityyppiä on alkuvuonna Triestessä valmistettu Turun aikaisempaa keskimääräistä vuositahtia. Sen lisäksi Triestessä valmistetaan useita muita moottorityyppejä.

Toimittajaketjun kehittämisen avulla on lisätty joustavuutta kuormituksen vaihteluille sekä Vaasassa että Triestessä. Tämänhetkinen tilauskanta varmistaa hyvän kapasiteetin käyttöasteen kuluvalle vuodelle ja alkuvuodelle 2006. Vilkas kysyntä ja kohonneet raaka-aineiden hinnat heijastuvat myös moottori- ja potkurivalmistuksessa käytettäviin komponentteihin ja raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen.

OMISTUS ASSA ABLOY AB (PUBL):SSA
Wärtsilän omistus Assa Abloy AB (publ):ssa on säilynyt ennallaan eli 4,7%:ssa yhtiön osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 188,9 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilä-konsernin henkilöstömäärä ensimmäisellä neljänneksellä oli keskimäärin 12.231 henkilöä (12.143). Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 12.322 (12.152). Eniten henkilöstö lisääntyi huollossa. Tuotannon lopettamisen seurauksena Turussa henkilöstömäärä väheni 359 henkilöllä ensimmäisellä neljänneksellä. DEUTZ AG:n sopimuksen kautta henkilöstömäärä lisääntyi 170 henkilöllä huhtikuun alussa.

YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous 21.3.2005 päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,45 euroa ja ylimääräistä osinkoa 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,90 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.

Hallituksen järjestäytyminen
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Heikki Allosen, Risto Hautamäen ja Matti Vuorian. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Göran J. Ehrnroothin ja Jaakko Iloniemen.

OPTIO-OHJELMAT
Wärtsilän hallitus päätti 3.2.2005 liittää vuoden 2001 optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään. Näiden optio-oikeuksien kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 7.3.2005. Rahastoannin 7.12.2004 vaikutuksen seurauksena jokainen optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kahta (2) optiota vastaan kolme (3) Wärtsilän B-osaketta. Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 1.500.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään 2.250.000 Wärtsilän B-osaketta. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 7.875.000 eurolla.

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätös ylimääräisestä 0,45 euron osingosta/osake laski Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti ylimääräisen osingon määrällä. Vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella merkintähinta on siten 16,70 euroa osakkeelta ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 9,50 euroa osakkeelta.

MARKKINANÄKYMÄT 2005
Telakoiden lähivuosien kapasiteetti Aasiassa on lähes täynnä. Telakat, joilla on laivatoimituskapasiteettia vuodeksi 2008, tulevat täyttymään seuraavan puolen vuoden kuluessa. Tämän seurauksena myös Euroopan telakoiden tilauskanta on kasvanut. Hintojen noususta huolimatta laivojen kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Länsi-Euroopan telakat käyttävät Itä-Euroopan telakoita alihankkijoinaan, mutta viime aikoina myös itäeurooppalaisilta telakoilta on tilattu suuria vaativia aluksia, mm. kontti- ja RoRo-laivoja.

Vaikka tällä hetkellä ei ole merkkejä laivojen tilausmäärien laskusta, odotamme edelleen, että vuosina 2005-2006 on odotettavissa tilausten vähenemistä. Väheneminen johtuu telakoiden korkeasta käyttöasteesta.

Voimalamarkkinoiden tilanne on jatkunut hyvänä. Kysyntä jakautuu tasaisesti, mikä vähentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista.

KONSERNIN TULOSNÄKYMÄT VUODELLE 2005
Wärtsilän Power-liiketoimintojen tulosnäkymät alkaneelle vuodelle ovat muuttumattomat. Liikevaihto kasvaa 10-15%, mikä perustuu konsernin vahvaan tilauskantaan. Kannattavuus tulee vaihtelemaan eri neljänneksillä ensimmäisen neljänneksen ollessa heikoin. Power-liiketoiminnoille asetettu kannattavuustavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä. Kannattavuustavoite (EBITA) on yli 8%.

Imatra Steelin arvioidaan siirtyvän osaksi uutta teräsyhtiötä 31.5.2005 mennessä. Uuden yhtiön toiminnan alkaminen vaatii vielä viranomaislupia. Wärtsilän omistus uudessa teräsyhtiössä tulee olemaan 26,5% ja omistus konsolidoidaan osakkuusyhtiönä ensimmäistä kertaa toisella neljänneksellä 2005.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

POWER-LIIKETOIMINTASEGMENTTI
Power-liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 4,4% 483,8 milj. euroon (463,3). Liikevaihdosta 28% syntyi Ship Power -toiminnasta, 49% Huollosta ja 23% voimalatoiminnasta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Power-liiketoimintojen tilauskertymä laski 678,0 milj. euroon (888,7). Vertailukaudella saatiin Wärtsilän historian suurin tilaus 360 milj. euroa Irakiin. Power-liiketoimintojen tilauskanta kauden lopussa oli ennätystasolla 2.066,9 milj. euroa (1.656,2). Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 24,8%.

Power-liiketoimintojen liiketulos oli 29,3 milj. euroa (-66,1). Power-liiketoimintojen kannattavuus parani 6,0%:iin. Vertailukelpoinen kannattavuus vuonna 2004 oli -0,5%.

SHIP POWER -LIIKETOIMINTA
Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12,5% 133,9 milj. euroon (119,0) edelliseen vuoteen verrattuna. Laivamarkkinoiden painopiste on siirtynyt

suurista aluksista keskikokoisiin, joka on Wärtsilän vahvinta aluetta. Tilauskertymän kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä voimakkaana, kasvua oli 52,5% vastaavaan kauteen verrattuna. Tilauskanta oli ensimmäisen neljänneksen lopussa korkealla tasolla eli 974,0 milj. euroa (675,9), kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 44,1%.

Wärtsilän markkinaosuus keskinopeissa päämoottoreissa kasvoi 36%:iin (27) ja apumoottoreiden osuus oli 10% (9) 12 kk:n jakson aikana, joka päättyi 31.3.2005. Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus oli 21% (20). Markkinaosuudet ovat kasvaneet hieman vuoden 2004 lopusta. Keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuuden kasvu oli voimakkainta, mikä johtuu pääosin LNG-aluksiin saaduista suurista tilauksista.

Ensimmäisellä neljänneksellä aktiviteetti oli vilkasta erityisesti offshore- ja rahtialusmarkkinoilla Euroopassa sekä pienten konttialusten markkinoilla Aasiassa.

LNG-alusten markkinoilla Wärtsilä on saanut vahvan jalansijan. Maaliskuun lopussa saatiin yhteensä 24:n Wärtsilä 50DF-monipolttoainemoottorin tilaus Samsung Heavy Industries -telakalta Koreasta. Moottorit asennetaan neljään tanskalaiselle AP Möllerille ja kahteen japanilaiselle Kawasaki Kisen Kaishalle rakennettavaan alukseen.

Maaliskuussa saatiin ensimmäinen uuden Wärtsilä 46F -moottorin tilaus. Moottori tuotiin markkinoille syyskuussa 2004. Hidaskäyntisten moottorien markkinoilla keskeisiä tilauksia olivat Hyundai Heavy Industries Co Ltd:n ja Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd:n tilaamat Sulzer 14RT-flex96C –moottorit, jotka ovat teholla mitattuna maailman suurimmat.

Potkurimarkkinat olivat myös vilkkaat, mikä heijastui useina merkittävinä tilauksina. Kiinteäsiipisten potkurien tuotannon yhteisyritys Kiinassa jatkoi hyvää kehitystään. Ohjelma suurempien potkurien valmistamiseksi ja tehtaan kapasiteetin lisäämiseksi on meneillään. Uusi ohjailupotkuritehdasprojekti Kiinassa etenee suunnitelmien mukaan ja tuotanto alkaa kesäkuussa. Wärtsilän kokonaan omistama yritys tulee valmistamaan LIPS-merkkisiä ohjailupotkureita markkina-alueenaan koko maailma. Merimoottorien alennusvaihteiden tuotevalikoiman laajentamiseksi Wärtsilä päätti aloittaa niiden tuotannon Intiassa.

HUOLTO-LIIKETOIMINTA
Huollon liikevaihto kasvoi 237,9 milj. euroon (223,2) eli 6,6% edelliseen vuoteen verrattuna. Maaliskuun lopussa vahvistunut DEUTZ AG:n merimoottorien huoltoliiketoiminnan osto ei vielä ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttanut liikevaihtoon. DEUTZ–kauppa lisää huollon aktiivista moottorikantaa 12.500 MW:lla. Moottorikanta on nyt 148.000 MW.

Pitkäaikaiset huolto sekä käyttö- ja huoltopalvelusopimukset (O&M) kattavat yli 12.200 MW, eli 8,3% aktiivisesta moottorikannasta. O&M-sopimukset kattavat yli 2.700 MW ja 140 voimalaa. Lisäys on 17% edelliseen vuoteen verrattuna.

Huolto jatkaa kasvuaan laajentamalla huoltopalvelujen tarjontaa. Ciserv-ryhmän laajeneminen jatkui, kun Viroon perustettiin uusi yhtiö Baltian markkinoita varten. Näitä yhtiöitä on tällä hetkellä kymmenen strategisesti tärkeissä meriliikenteen solmukohdissa.

Kaksitahtimoottoreiden varaosien ja huollon myynti jatkoi kasvuaan. Myös voimaloiden uudelleensijoitusten, moottorien muuntaminen kaasulla toimiviksi ja muiden projektiluontoisten palvelujen kysyntä lisääntyy.

VOIMALAT-LIIKETOIMINTA
Voimalatoiminnan liikevaihto laski hieman 109,4 milj. euroon (120,5).

Irakista vuosi sitten saadut Wärtsilän historian suurimmat tilaukset yhteisarvoltaan 360 milj. euroa nostivat vertailuvuoden tilauskertymän korkealle tasolle kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ensimmäisellä neljänneksellä suurimmat tilaukset saatiin Afrikasta, Japanista, Intiasta ja Indonesiasta. Tilauskanta ensimmäisen neljänneksen lopussa oli noin 11% korkeampi vertailukauteen nähden.

Kasvavilla kaasuvoimalamarkkinoilla kaasuvoimaloiden osuus Wärtsilän voimalamyynnistä on edelleen vahvistunut ja ensimmäisen neljänneksen aikana saatiin yhtä paljon kaasu- ja raskasöljyvoimalatilauksia. Aiemmin raskasöljyvoimaloiden osuus tilauksista on ollut huomattavasti suurempi.

Markkinatilanne on jatkunut hyvänä. Maantieteellisesti kysyntä jakautuu tasaisesti, mikä vähentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista.

IMATRA STEEL -LIIKETOIMINTASEGMENTTI
Imatra Steelin liikevaihto kasvoi 48,8% edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla jatkui edelleen suotuisana ja sekä terästen että takeiden toimitusmäärät kasvoivat. Myös tuotteiden myyntihinnat olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Liiketulos oli erinomainen, 17,1 milj. euroa (2,9). Tuloksen paraneminen johtui kohonneista myyntihinnoista ja hyvästä tuottavuuskehityksestä.

Yhtiön tuotteiden kysynnän arvioidaan pysyvän suotuisana lähikuukausien aikana.

3.5.2005

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaan. Laadintaperiaatteet ovat samat, joita noudatettiin Wärtsilän 18.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa, jossa kerrottiin IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                    Eeva Kainulainen

Varatoimitusjohtaja           tiedotusjohtaja

 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Wärtsilän konsernijohdossa, John Stenbergin ranta 2, 4.5.2005 klo 10.45. Englanninkielisessä, noin tunnin mittaisessa tilaisuudessa, joka on samalla kansainvälinen puhelinkonferenssi, on mahdollisuus esittää kysymyksiä konsernijohtaja Ole Johanssonille ja varatoimitusjohtaja Raimo Lindille. Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla numeroon +44 87000 13146 ”Wärtsilä Q1 Results”.