Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 4 maaliskuuta 2021 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.3.2021 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 2020 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,20 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 15.3.2021. Osingon toinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja osingon maksupäivä 20.9.2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa
- muille hallituksen jäsenille kullekin 70 000 euroa

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20 000 euron ja jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euron ja jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69% yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2020 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokouksen asiakohdista 7-18 pidettiin ennakkoäänestys, jonka tarkemmat tulokset on kirjattu yhtiökokouspöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/yk viimeistään 18.3.2021.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja varapuheenjohtajaksi Risto Murron. Hallitus päätti perustaa tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Tiina Tuomela, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto
Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, Johan Forssell, Tom Johnstone

Wärtsilä Oyj Abp

Arjen Berends                          Kari Hietanen
Talous- ja rahoitusjohtaja         Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com