Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.3.2010

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 4 maaliskuuta 2010 at 17.50 UTC+2

Yhtiökokouspöytäkirja 4.3.2010 PDF, 3Mb »

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2009. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 9.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 16.3.2010.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. pykälää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutos johtuu osakeyhtiölain muutoksesta.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. pykälää niin, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää korotetaan siten, että hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen 60.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi
Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 400 euroa kokoukselta, jossa jäsen on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, konsernijohtaja Ole Johansson,. merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Ole Johanssonille ei makseta hallituspalkkiota, koska hän on yhtiön palveluksessa.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana on Aalto-yliopisto. Wärtsilä-konsernin muut suomalaiset yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa rahalahjoituksen tekemistä korkeakouluille. Tällöin kuitenkin Wärtsilä-konsernin rahalahjoitusten määrä vuonna 2010 Aalto-yliopistolle ja muille korkeakouluille on yhteensä enintään 1.500.000 euroa.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www. wartsila.com/sijoittajat 18.3.2010 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                                  Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja & CFO       Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

 

LIITTEET

1. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 585.892.877,82 euroa, josta tilikauden voitto on 319.816.166,25 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

 EUR   
 Osinkona jaetaan 1,75 euroa/osake eli yhteensä   172.585.988,75 euroa
 Jätetään omaan pääomaan   413.306.889,07 euroa
 Yhteensä   585.892.877,82 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

2. HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 4.3.2010 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 § ja 8 § MUUTTAMISEKSI SEURAAVAAN MUOTOON:

4 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

8 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti levitettävässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokai¬sella osakkaalla, joka kokouskutsussa maini¬tulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8§ kuuluvat:

4 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

8 §  KOKOUSKUTSU 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti levitettävässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokai¬sella osakkaalla, joka kokouskutsussa maini¬tulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

3. HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 4.3.2010 LAHJOITUKSISTA KORKEAKOULUILLE

Ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana olisi Aalto-yliopisto. Wärtsilä-konsernin muut suomalaiset yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa rahalahjoituksen tekemistä korkeakouluille. Tällöin kuitenkin Wärtsilä-konsernin rahalahjoitusten määrä vuonna 2010 Aalto-yliopistolle ja muille korkeakouluille on yhteensä enintään 1.500.000 euroa.