Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.3.2011

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 3 maaliskuuta 2011 at 19.45 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 8.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 15.3.2011.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen 60.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi
Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 400 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta, jossa jäsen on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Maksuton osakeanti
Yhtiökokous päätti hyväksyä maksuttoman osakeannin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Maksuttomassa osakeannissa noudatetaan osakkeenomistajien etuoikeutta siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan yksi uusi osake. Uusia osakkeita annetaan siten yhteensä 98.620.565 kappaletta. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 8.3.2011 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta yhtiökokouksessa päätettyyn osingonjakoon vuodelta 2010.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/sijoittajat 17.3.2011 alkaen.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

LIITTEET

1. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 901.099.082,48 euroa, josta tilikauden voitto on 487.792.193,41 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- Osinkona jaetaan 1,75 euroa/osake eli yhteensä 172.585.988,75 euroa
- Ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa/osake 98.620.565,00 euroa
- Jätetään omaan pääomaan 629.892.528,73 euroa
Yhteensä 901.099.082,48 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.