Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 2 maaliskuuta 2017 at 17.45 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 1,30 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 13.3.2017. Toinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2017. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 14.9.2017 ja osingon maksupäivä 21.9.2017, ellei Euroclear Finland Oy:n ydinjärjestelmän uusiminen aikaista osingon maksupäivää muutamalla päivällä.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 66.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle maksetaan 700 euroa valiokunnan kokoukselta, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa valiokunnan kokoukselta. Kokousten puheenjohtajille kokouspalkkio maksetaan 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/fi/sijoittajat viimeistään 16.3.2017.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat