Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 29 tammikuuta 2015 at 08.30 UTC+2

Tilinpäätöstiedote 2014

HYVÄ KEHITYS HAASTAVISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2014. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2014/q4/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 14% 1.522 milj. euroon (1.334)
- Liikevaihto kasvoi 10% 1.549 milj. euroon (1.403)
- Tilaus-laskutussuhde 0,98 (0,95)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 196 milj. euroa, eli 12,7% liikevaihdosta (211 milj. euroa eli 15,0%)
- Tulos/osake 0,60 euroa (0,74)
- Liiketoiminnan rahavirta 212 milj. euroa (317)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2014
- Tilauskertymä kasvoi 5% 5.084 milj. euroon (4.821)
- Liikevaihto kasvoi 4% 4.779 milj. euroon (4.607)
- Tilaus-laskutussuhde 1,06 (1,05)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 569 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (557 milj. euroa eli 12,1%)
- Tulos/osake 1,76 euroa (1,98)
- Liiketoiminnan rahavirta 452 milj. euroa (578)
- Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.530 milj. euroa (4.311)
- Osinkoehdotus 1,15 euroa/osake

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA
"Wärtsilän kehitys vuonna 2014 oli hyvä haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 4% 4.779 milj. euroon (4.607), pitkälti vahvan neljännen neljänneksen ansiosta. Kannattavuus saavutti 11,9% (12,1). Services ja Ship Power -liiketoimintojen hyvä kehitys sekä tammikuussa ilmoitetut uudelleenjärjestelyt tasoittivat Power Plants -liiketoiminnan alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.

Vaikka alusten tilausaktiviteetti hidastui vuoden 2014 aikana, kaasunkuljetusalusten tilaukset olivat vahvalla tasolla ja erikoistuneelle tonnistolle oli edelleen kysyntää. Tämän seurauksena Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kehittyi hyvin. Voimantuotannon markkinoilla asiakkaiden aktiviteetti kasvoi merkittävästi toisella vuosipuoliskolla. Tästä johtuen Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä koheni haastavan alkuvuoden jälkeen. Olen erityisen tyytyväinen, että saavutimme kasvutavoitteemme huoltoliiketoiminnassa. Neljäs vuosineljännes oli kaikkien aikojen vahvin, minkä johdosta Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5% vuonna 2014.

Joulukuussa ilmoitimme L-3 Marine Systems Internationalin yritysostosta. Yhtiö toimittaa automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmiä merenkulku- ja offshore-markkinoille sekä eri maiden laivastojen käyttöön. Yritysoston myötä luomme sähkö- ja automaatioliiketoiminnan, jonka osaaminen on vertaansa vailla omalla sektorillaan.

On ennenaikaista arvioida nykyisen markkinaepävarmuuden vaikutusta asiakkaiden sijoituspäätöksiin ja näin ollen markkinanäkymämme säilyvät varovaisina. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että keskittymällä strategisiin painopistealueisiimme vahvistamme markkina-asemaamme ja mahdollistamme liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantumisen tulevana vuonna."

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Vuoden 2014 vaikean markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille ja maihin, jotka hyötyvät vahvasta Yhdysvaltain dollarista. Öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa matalat öljyn hinnat voivat vaikuttaa uuden voimantuotantokapasiteetin investointeihin. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille ovat varovaiset markkinoiden epävarmuustekijöiden vuoksi. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla. Yhä nuorempien alusten romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Heikon öljyn hinnan odotetaan vaikuttavan sijoituksiin öljyn etsinnässä ja öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa offshore-alusten kysyntää. Muilla alusmarkkinoilla alhaisemmat polttoainekustannukset voivat vaikuttaa myönteisesti laivanomistajien käyttökustannuksiin. Kaasunkuljetusalusten näkymät ovat yhä myönteiset, vaikka vuoden 2014 korkeiden tilausmäärien odotetaan normalisoituvan. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Tietyillä alueilla on nähtävissä kiinnostavaa kehitystä. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaiva-asiakkaiden pyrkimystä alentaa käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta huoltosopimuksia kohtaan. Maantieteellisestä näkökulmasta voimalaitoshuollon kysyntä tukee Lähi-idän ja Afrikan myönteisiä näkymiä.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.766.535,62 euroa, josta tilikauden voitto on 183.367.874,92 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 9.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 16.3.2015.

Vuosikertomus 2014, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-FI/ viikolla 7.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 29. tammikuuta 2015 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=923566&s=1&k=E46DD3E8717EB84AE735DBFEFACDF40A.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa:
http://emea.directeventreg.com/registration/64499881. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Marco Wirén
Talousjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com