Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 29 tammikuuta 2014 at 10.30 UTC+2

Tilinpäätöstiedote 2013

VANKKA KANNATTAVUUS JA VAHVA RAHAVIRTA HAASTAVILLA MARKKINOILLA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2013. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2013/q4/ ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä pysyi vakaana ja oli 1.351 milj. euroa (1.357)
- Liikevaihto laski 8% 1.411 milj. euroon (1.533)
- Tilaus-laskutussuhde 0,96 (0,89)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 201 milj. euroa, eli 14,2% liikevaihdosta (188 milj. euroa ja
12,3%)
- EBITA 208 milj. euroa, eli 14,8% liikevaihdosta (198 milj. euroa ja 12,9%)
- Tulos/osake 0,74 (0,62)
- Liiketoiminnan rahavirta 317 milj. euroa (187)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2013
- Tilauskertymä laski 1% 4.872 milj. euroon (4.940)
- Liikevaihto laski 1% 4.654 milj. euroon (4.725)
- Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,05)
- Tilauskanta laski 1% ja oli kauden lopussa 4.426 milj. euroa (4.492)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 520 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta (517 milj. euroa ja
10,9%)
- EBITA 552 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (552 milj. euroa ja 11,7%)
- Tulos/osake 1,98 euroa (1,72)
- Liiketoiminnan rahavirta 578 milj. euroa (153)
- Osinkoehdotus 1,05 euroa/osake

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
- Koko konsernia koskeva tehostamisohjelma julkaistiin 29.1.2014

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA
“Maailmantalouden jatkunut epävarmuus vaikutti Wärtsilän vuoden 2013 kehitykseen. Epäsuotuisat valuuttakurssit ja viivästyneet toimitukset johtivat hieman odotettua heikompaan liikevaihdon kehitykseen. Kannattavuus säilyi kuitenkin vankkana matalammasta liikevaihdosta huolimatta. Kulukurin ja vahvan neljännen neljänneksen ansiosta saavutimme 11,2%:n kannattavuuden. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi hyvin ja kasvoi 578 milj. euroon vuoden aikana. Merenkulunmarkkinoilla tapahtui merkittävää parannusta vuonna 2013 ja tilaaminen oli aktiivista kaikilla merkittävillä alussegmenteillä. Voimalaitosmarkkinoilla puolestaan asiakkaat viivästyttivät edelleen päätöksentekoa. Tämä vaikutti meidän kokonaistilauskertymäämme, joka laski 1% viime vuoteen verrattuna. Huoltomarkkinoiden tasainen kehitys jatkui. Pitkäaikaiset huoltosopimukset ovat edelleen Services liiketoiminnan strateginen painopistealue ja olen tyytyväinen, että useita tällaisia sopimuksia solmittiin vuoden aikana.

Markkinanäkymämme vuodelle 2014 ovat edelleen varovaiset, vaikka tietyilla alueilla on nähtävissä pientä parannusta. Nykyisen tilauskannan ja vireillä olevien hankkeiden perusteella odotamme liikevaihdon kasvavan hieman vuonna 2014 ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen vuoden 2013 tasolla.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tammikuun 29. päivänä 2014 Wärtsilä julkaisi suunnitelman organisaationsa uudelleen järjestämisestä kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Koko konsernin kattavan tehostamisohjelman odotetaan johtavan noin 1.000 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Suunnitelluista vähennyksistä noin 200 on Suomessa. Vähennykset vaikuttavat kaikkiin liike- ja tukitoimintoihin. Toimenpiteiden seurauksena Wärtsilä tavoittelee 60 milj. euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen vaikutusten odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät ovat 50 milj. euroa. Näistä 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013, sillä tiettyjä sopeuttamistoimia käynnistettiin loppuvuonna.

MARKKINANÄKYMÄT
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailman makrotalouden kehitystä. Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta ovat johtaneet voimantuotantomarkkinoiden laskuun kahtena peräkkäisenä vuotena. Vuodelle 2014 ennustetun BKT kasvun perusteella maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan parantuvan hieman. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan. Merikuljetuksissa ja maailmantaloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä, mikä hyödyttää kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset öljynhinnat puolestaan tukevat offshore-alan aktiviteettia myös haastavissa olosuhteissa ja syvän veden alueilla. Polttoainetehokkuuden ja sääntely-ympäristön merkitys on selkeästi näkyvissä, ja kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena kasvaa. Tilausaktiviteetin odotetaan säilyvän kokonaisuudessaan paremmalla tasolla huomioiden kuitenkin markkinoiden rajoitettu kapasiteetti ottaa vastaan uutta tonnistoa. Vuoden 2013 suhteellisen korkea tilausaktiviteetti perinteisellä kauppalaivasegmentillä saattaa johtaa pieneen laskuun kauppalaivojen tilausaktiviteetissa vuonna 2014.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman keskimääräistä paremmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.027.025.847,20 euroa, josta tilikauden voitto on 174.475.007,05 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 11.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 18.3.2014. Vuosikertomus 2013, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteessa www.wartsilareports.com/fi viikolla 7.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 29. tammikuuta 2013 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=737975&s=1&k=D0FA95720AA644A113B4C76889922FA2.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/31486139. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 ja operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Marco Wirén
Talousjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com