Tilinpäätöstiedote 2010

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 28 tammikuuta 2011 at 08.30 UTC+2


Osavuosikatsaus Q4 2010

WÄRTSILÄ 2010 - VAKAA KEHITYS KAIKILLA TOIMINNAN ALUEILLA

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä 1.003 milj. euroa (823), +22%
- Liikevaihto 1.462 milj. euroa (1.519), -4%
- Liiketulos 159 milj. euroa (219), 10,9% liikevaihdosta (14,4)
- Tulos/osake 0,99 euroa (1,48)
- Liiketoiminnan rahavirta 171 milj. euroa (207)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2010
- Tilauskertymä 4.005 milj. euroa (3.291), +22%
- Tilauskanta kauden lopussa 3.795 milj. euroa (4.491), -16%
- Liikevaihto 4.553 milj. euroa (5.260), -13%
- Liiketulos 487 milj. euroa (638), 10,7% liikevaihdosta (12,1)
- Tulos/osake 3,35 euroa (4,30)
- Kaikkien aikojen korkein liiketoiminnan rahavirta 663 milj. euroa (349)
- Osinkoehdotus 1,75 euroa/osake ja ylimääräinen osinko 1,00 euroa/osake, yhteensä 2,75 euroa/osake

Kaikki yllä olevat luvut on esitetty ilman kertaluonteisia eriä ja myytävissä olevien rahoituserien myyntivoittoja. Neljännellä neljänneksellä Wärtsilä kirjasi 16 milj. euroa (40) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä ja 117 milj. euron myyntivoiton Assa Abloy -omistuksen myynnistä. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2010 Wärtsilä kirjasi 75 milj. euroa (46) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä ja 149 milj. euron myyntivoiton omistuksien myynnistä.

OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA:
”Vuosi 2010 oli rakennejärjestelyjen ja elpymisen vuosi. Uusien laivojen tilaukset alkoivat elpyä odotettua aikaisemmin ja Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilaukset yli kaksinkertaistuivat vuoteen 2009 verrattuna. Aktiviteetti Power Plants - ja Services-liiketoiminnoissamme on pysynyt korkealla tasolla. Tilauskertymämme kasvoikin 22%. Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja laski 13% 4.553 milj. euroon. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, 10,7%. Vuonna 2011 liikevaihdon odotetaan jälleen hieman kasvavan ja kannattavuuden hieman parantuvan. Pitkällä aikavälillä uskomme, että uusi virtaviivaistettu rakenteemme, vahva markkina-asemamme ja tehokas huolto-organisaatiomme mahdollistavat jopa 14%:n liikevoittotason.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS KLO 10.45
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 28. tammikuuta 2011 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/a6jsy25p

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DCmLWHsIZIGjHD
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin, kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Annual Result 2010. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Joséphine Mickwitz
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 0400 784 889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4.6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 17.500 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2010

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Vuoden 2010 tilausaktiviteetti odotettua vahvempi
Vuonna 2010 uusien alusten tilaukset kasvoivat 75% edelliseen vuoteen verrattuna. Elpyminen oli selvästi odotettua nopeampaa ja merkittävämpää. Tämä johtui kaupankäynnin ja varustamoiden tulojen elpymisestä sekä uudisrakentamisen houkuttelevasta hintakehityksestä. Myös laivojen rahoituksen myönteisemmät näkymät ja matalat korot myötävaikuttivat kehitykseen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla irtolastialusten tilausaktiviteetti oli vahvaa ja toisella vuosipuoliskolla nähtiin vastaavaa kasvua konttilaivasegmentillä ja erikoistuneemmissa alustyypeissä. Offshore-segmentin tilausaktiviteetti jatkui vahvana läpi vuoden ja varsinkin kelluvien öljyntuotantolaitosten kysyntä oli hyvällä tasolla. Neljännen neljänneksen aikana erikoistuneempien alusten kysyntä oli hyvä.

Ship Power -liiketoiminnan maantieteelliset markkinat - Kiina suurin markkina
Laajemman elpymisen alkaessa Aasian laivanrakennusmarkkinat, ja varsinkin Kiina, vahvistuivat odotusten mukaisesti entisestään. Vuonna 2010 Kiina sai enemmistön uusista tilauksista maailmanlaajuisesti ja Korea toiseksi eniten. Japani ja Eurooppa menettivät markkinaosuuksiaan. Kasvavat laivanrakennusvaltiot kuten Brasilia olivat aktiivisia läpi vuoden ja saivat hyvän osuuden tilauksista.
Vuonna 2010 kiinalaiset varustamot olivat aktiivisimpia ja niiden osuus kaikista tilatuista laivoista oli yli 20%. Saksalaiset varustamot, joiden asema merenkulussa on perinteisesti ollut vahva, tilasivat vähän laivoja. Kreikkalaiset puolestaan pysyivät aktiivisina.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 32%:sta edellisen neljänneksen lopussa 42%:iin. Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa kasvoi hieman 13%:iin (12). Myös apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus kasvoi hieman 4%:iin (3).

POWER PLANTS

Power Plants -markkinat pysyivät vakaina
Vuoden 2010 neljännen neljänneksen aikana Power Plants -markkina-aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla. Tilaukset olivat enimmäkseen pieniä ja keskisuuria projekteja. Teollisuustuotannon, väestön ja elintason kasvaessa kehittyvissä maissa myös voimantuotannon tarve kasvaa. Lisäksi tuulivoimatuotannon kapasiteetti on kasvanut mikä luo tarvetta joustavalle voimantuotannolle.
Rahoituskriisin seurauksena voimantuotannon investointeja lykättiin vuoden 2009 aikana, ja tämä luo nyt kysyntää useilla markkinoilla.

Voimalatoiminnan markkinakatsaus
Energiankulutuksen kasvaessa lisääntyy sekä uusien voimaloiden että vanhaa kapasiteettia korvaavan kaluston tarve. Globaali voimantuotannon kapasiteetti on noin 4.700 GW, josta yli puolet on OECD-maissa. Jatkossa teollistumisen lisääntymisen ja elintason parantumisen odotetaan kiihdyttävän kasvua muissa kuin OECD-maissa. Suurin osa Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan saamista tilauksista tulee kehittyviltä markkinoilta. Raskasöljy on perinteisesti ollut hallitseva polttoaine voimantuotannossa näillä markkinoilla ja syrjäisillä alueilla, mutta kaasun kysyntä kasvaa kaasun saatavuuden lisääntyessä myös näillä alueilla. OECD-maat ovat keskittyneet tuulivoimatuotannon kehitykseen ja maakaasuvoimatuotannon osuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on vähentää vanhempia hiilivoimaan perustuvia voimaloita. Yhdysvalloissa liuskekaasun tuominen markkinoille on ollut nopeaa ja on johtanut kilpailukykyisiin maakaasuhintoihin. Wärtsilän kaasumoottorivalikoima on markkinoiden laajin omalla tehoalueellaan.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän kohdemarkkinoiden koko on noin 15.000 MW ja Wärtsilän toimitusmäärä on noin 2.500-3.000 MW vuodessa. Kehitys raskasöljyvoimaloiden markkinoilla on suhteellisen vakaata. Wärtsilän markkinaosuus näillä markkinoilla ylittää 50%. Kaasuvoimalamarkkinat kasvavat ja Wärtsilän markkinaosuus mäntämoottorivoimaloiden markkinoilla on yli 60%. Wärtsilä vahvistaa jatkuvasti asemaansa kaasumarkkinoilla vallaten markkinaosuutta muilta teknologioilta. Wärtsilän tämänhetkinen markkinaosuus on noin 14% kaasuvoimalamarkkinoilla, kun mukaan lasketaan sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat.

SERVICES

Laivahuoltomarkkinoiden huomio säästöissä
Vuoden aikana maailmanlaajuinen laskusuhdanne vaikutti laivahuoltomarkkinoihin, joita leimasivat kustannussäästöt. Varsinkin kauppalaivasegmentillä varustamot rajoittivat edelleen ylläpito- ja modernisointi-investointejaan. Monia laivoja operoitiin hitailla nopeuksilla, mikä vähentää ylläpito- ja kunnostuskustannuksia. Vuoden lopussa, liikenteestä poistettujen alusten määrä laski 6%:iin 10%:in huipusta vuoden 2010 alussa. Laskusuhdanteen vaikutus voimalahuoltotoimintaan oli lievempi.

Wärtsilän Ship Power - ja Power Plants -markkinoille toimittama moottorikanta on yhteensä lähes 180.000 MW, joka sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla markkinoilla on useita huoltoasiakassegmenttejä, ja Wärtsilän huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Näistä syistä yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihteluilla on rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.

 

TILAUSKERTYMÄ KASVOI
Wärtsilän tilauskertymä neljännellä neljänneksellä oli 1.003 milj. euroa (823), 22% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Neljännen neljänneksen tilaus-laskutus suhde oli 0,69 (0,54).

Ship Power -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 178 milj. euroa (54), 227% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Neljänneksen aikana Wärtsilä sai merkittävän tilauksen norjalaiselta Eidesvik Offshorelta LNG -huoltoaluksiin. Nämä ja muut tilaukset osoittavat, että Wärtsilä on onnistunut strategiassaan tarjota integroituja järjestelmiä, laivasuunnittelua ja kokonaisratkaisuja. Wärtsilän menestyminen suurien risteilyalusten markkinoilla viimeisen neljänneksen aikana tukee yhtiön perinteisesti vahvaa asemaa tällä alalla. Ship Power tilauksista 34% tuli Offshore-segmentiltä, 20% Kauppalaivasegmentiltä, 19% Erikoisalussegmentiltä ja 21% Matkustajalaivasegmentiltä. Merivoimien segmentin osuus tilauksista oli 2% ja Laivasuunnittelun 4%. Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 1% (176 milj. euroa kolmannella neljänneksellä).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 317 milj. euroa (300), 5% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Neljännen neljänneksen aikana suurimmat tilaukset saatiin Itä-Timorista, Turkista ja Bangladeshista. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 19% (393 milj. euroa vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana). Voimalahuoltomarkkinoilla Wärtsilä allekirjoitti käyttö- ja hallinnointisopimuksia Intiassa ja Turkissa. Power Plants -liiketoiminnassa suuret projektit johtavat vaihteluihin eri neljänneksien välillä.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 510 milj. euroa (470), 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 18% (433 milj. euroa vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana). Neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti ja uudisti useita käyttö- ja hallinnointisopimuksia monessa maassa, mm. Intiassa ja Turkissa. Services-liiketoiminnan käyttö- ja hallinnointisopimukset ja ylläpitosopimukset kattavat yli 400 laitosta ja yli 13.000 MW noin 50 maassa.

Katsauskaudella tammi-joulukuu Wärtsilän tilauskertymä oli 4.005 milj. euroa (3.291), kasvua oli 22%. Katsauskauden tilaus-laskutus suhde oli 0,88 (0,63). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 657 milj. euroa (317), kasvua oli 107% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Markkinoilla nähtiin pieniä elpymisen merkkejä ensimmäisen neljänneksen aikana, mikä johti Ship Power -liiketoiminnan tilausaktiviteetin kasvuun vuoden 2010 toisesta neljänneksestä alkaen. Aktiviteetti kasvoi Offshore-segmentillä läpi vuoden ja Wärtsilä sai kauden aikana useita tilauksia. Wärtsilä allekirjoitti merkittävän sopimuksen QUIP-nimisen brasilialaisen teollisuusyrityksen kanssa integroidun voimajärjestelmän toimittamisesta uuteen FPSO-tyyppiseen öljyntuotantoalukseen (Floating Production Supply and Offloading). Alus on ensimmäinen kaasumoottoreilla toimiva FPSO-alus, jonka teho on yli 100 MWe.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2010 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.413 milj. euroa (1.048), 35% korkeampi kuin edellisenä vuonna. Tämä selkeästi korkeampi tilauskertymä johtui rahoitustilanteen yleisestä parantumisesta ja useiden kehittyvien talouksien elpymisestä. Vuoden aikana Wärtsilä sai useita tärkeitä tilauksia. Tilaus Afrikan suurimman kaasuvoimalaitoksen toimittamisesta saatiin Kamerunista. Tilauksen arvo on 120 milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana saatiin tilaus Brasiliasta Wärtsilän kautta aikojen suurimman voimalaitoksen rakentamisesta. Sopimuksen arvo on lähes 200 milj. euroa ja voimalaitoksen teho on 380 MW. Lisäksi Wärtsilä sai yli 900 MW tilauksia Bangladeshista ja lähes 700 MW tilauksia Turkista.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella tammi-joulukuu 2010 oli 1.931 milj. euroa (1.917). Asiakkaiden kiinnostus kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämiseen lisääntyi läpi vuoden ja Wärtsilä sai useita ympäristöpäivitys- ja konversiotilauksia.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 3.795 milj. euroa (4.491), laskua oli 16%.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.825 milj. euroa (2.553), -29%. Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.299 milj. euroa (1.362), 5% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 671 milj. euroa (576) katsauskauden lopussa, kasvua oli 16%.

LIIKEVAIHTO KEHITTYI ODOTUSTEN MUKAISESTI
Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto laski 4% 1.462 milj. euroon (1.519) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 371 milj. euroa (538), laskua oli 31%. Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto oli 577 milj. euroa (476), 21% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli jälleen ennätyskorkea, 516 milj. euroa (504), kasvua oli 2%.

Wärtsilän katsauskauden tammi-joulukuu 2010 liikevaihto oli 4.553 milj. euroa (5.260), -13%. Tämä oli linjassa Wärtsilän noin -15%:n liikevaihtoennusteen kanssa. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 32% ja oli 1.201 milj. euroa (1.767). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.525 milj. euroa (1.645), laskua oli 7%. Services-liiketoiminnan liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla ja oli 1.823 milj. euroa (1.830). Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 26%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 34% ja Services-liiketoiminnan osuus 40%.

Wärtsilän tammi-joulukuu 2010 liikevaihdosta 70% oli euromääräistä, 12% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken.

VAKAA KANNATTAVUUS
Neljännen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 159 milj. euroa (219), eli 10,9% liikevaihdosta (14,4). Katsauskauden tammi-joulukuu 2010 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 487 milj. euroa (638), eli 10,7% liikevaihdosta (12,1), mikä vastasi hyvin Wärtsilän ennustetta vuodelle 2010. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 412 milj. euroa eli 9,1% liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 75 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä katsauskauden tammi-joulukuu 2010 aikana.

Uuden virtaviivaistetun rakenteen, yhtiön hyvän markkina-aseman ja tehokkaan huolto-organisaation perusteella Wärtsilä on määritellyt uudeksi pitkäaikaiseksi liikevoittomarginaalitavoitteekseen (EBIT%) 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla Wärtsilän tavoitteena on pitää liikevoittomarginaali 10%:n yläpuolella. Tämä korvaa aiemman tavoitteen 8-10% +/-2% yli suhdannesyklin.

Rahoituserät olivat -13 milj. euroa (-34). Nettokorot olivat -12 milj. euroa (-17). Osinkotulot olivat 7 milj. euroa (6). Muutos rahoituserissä johtui pääosin valuuttakurssieroista, jotka olivat vuonna 2009 negatiiviset, sekä alhaisemmista korkokuluista. Tulos ennen veroja oli 548 milj. euroa (558). Katsauskauden verot olivat 151 milj. euroa (161). Tilikauden tulos oli 397 milj. euroa (396). Tulos/osake oli 3,91 euroa (3,94) ja oma pääoma/osake oli 16,61 euroa (15,17). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 26,0% (29,9). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 25,0% (29,2).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 171 milj. euroa (207). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2010 liiketoiminnan rahavirta oli ennätyskorkealla tasolla, 663 milj. euroa (349). Nettokäyttöpääoma oli 170 milj. euroa (482) kauden lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli 616 milj. euroa (879) kauden lopussa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 776 milj. euroa (244).

Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 628 milj. euroa joulukuun 2010 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 572 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 560 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 56 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 40,8% (40,0) ja velkaantumisaste oli -0,09 (0,28).

SAMPO- JA ASSA ABLOY -OMISTUKSET MYYTY
Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä myi Sampo Oyj -omistuksensa ja myyntihinta oli 35 milj. euroa. Realisoitu myyntivoitto oli 32 milj. euroa. Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä myi Assa Abloy -omistuksensa, eli 7.270.350 B-sarjan osaketta. Myyntihinta oli 135 milj. euroa ja myyntivoitto oli 117 milj. euroa.

INVESTOINNIT SELVÄSTI POISTOJA ALEMMALLA TASOLLA
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 98 milj. euroa (152). Bruttoinvestoinnit koostuivat 92 milj. euron (136) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologiainvestoinneista sekä 6 milj. euron (16) yritysosto- ja osakeinvestoinneista. Poistot olivat 116 milj. euroa (165).

Vuoden 2011 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai hieman poistoja korkeammalla tasolla. Yritysostomahdollisuudet saattavat vaikuttaa vuoden investointeihin.

 

STRATEGIA
Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa johtavaa asemaansa markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras luotettavuus ja elinkaarenaikainen hyötysuhde. Tämän mahdollistaa integroitu laite-, ratkaisu- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilän kilpailukyvyn perustana on jatkuva keskittyminen innovointiin ja T&K-toimintaan sekä pyrkimys teknologiajohtajuuteen omilla toimialoillaan. Wärtsilän kyky keskittyä liiketoiminnan pitkän aikavälin kysyntätekijöihin, vahva taloudellinen asema ja muuttuvien markkinaolosuhteiden vaatima ketteryys takaavat yritykselle hyvät edellytykset jatkaa valitsemaansa strategiaa.

STRATEGISET TOIMENPITEET, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN VUONNA 2010
Toukokuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen yhteisyrityksestä venäläisen Transmashholdingin (TMH) kanssa modernien ja monikäyttöisten dieselmoottoreiden valmistamiseksi Venäjällä. Moottoreita, mukaan lukien uusi ja teknisesti edistyksellinen versio Wärtsilä 20 -moottorista, käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Osapuolet suunnittelevat yhdessä rautatieliikenteeseen tarvittavan sovelluksen. Wärtsilä ja TMH arvioivat yhteisyrityksen liiketoiminnan laajentamista myös muiden dieselmoottorityyppien kehittämiseen ja valmistamiseen tulevaisuudessa. Wärtsilä investoi yhteisyritykseen noin 30 miljoonaa euroa. Moottoreiden tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012.

Katsauskauden aikana Wärtsilä jatkoi huoltoverkostonsa laajentamista avaamalla uuden toimiston ja huoltoverstaan Panamassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET
Wärtsilä on määritellyt uudelleen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT. Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Jopa syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto. Tavoitteemme on säilyttää alle 50%:n velkaantumisaste. Tavoitteemme on jakaa 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

RAKENNEJÄRJESTELYTOIMENPITEET
Maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena Wärtsilä ryhtyi toukokuussa 2009 sopeuttamaan kapasiteettiaan ja kustannusrakennettaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Sopeuttamistoimenpiteitä tehostettiin tammikuussa 2010.
Ensimmäisiin toimenpiteisiin kuului työpaikkojen vähentäminen Ship Power -liiketoiminnassa, missä laskusuhdanteen vaikutukset olivat merkittävimmät.

Tammikuussa 2010 toimenpiteet jatkuivat ja Wärtsilä julkaisi suunnitelman sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin ja heikentyneeseen kysyntäympäristöön. Tämän ohjelman myötä osa tuotantokapasiteetista on siirretty Kiinaan ja kahta Alankomaissa sijaitsevaa tehdasta ollaan sulkemassa. Uudet, tehokkaammat toimintatavat ovat mahdollistaneet pienempien yksiköiden sulkemisen ja toimintojen yhdistämisen suurempiin kokonaisuuksiin eri maissa ja tuotannon keskittämisen lähelle kasvumarkkinoita. Henkilökuntaa on ollut lomautettuna pääosin Suomessa ja Norjassa. Alempi kapasiteetin käyttö on myös käynnistänyt yhtiön globaalien tukitoimintojen sopeuttamisen. Tavoitteena on prosessien virtaviivaistaminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä käynnisti ohjelmia vähentääkseen noin 400 työpaikkaa tukitoiminnoissa.

Kaikkien näiden eri ajankohtina aloitettujen toimenpiteiden myötä Wärtsilä vähentää henkilöstömäärää noin 1.800 työpaikalla.

Henkilöstövähennyksien odotetaan laskevan kustannuksia noin 130 milj. eurolla, joka on hieman odotettua enemmän. Näistä kustannussäästöistä noin 60 milj. euroa toteutui vuoden 2010 loppuun mennessä. Säästöjen loppuosan vaikutus alkaa asteittain vuoden 2011 aikana. Wärtsilä arvioi suurimman osan säästöistä olevan pysyviä.

Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 150 milj. euroa, hieman odotettua enemmän. Kustannuksista 40 milj. euroa on kirjattu vuodelle 2009. Katsauskauden tammi-joulukuu 2010 aikana kirjattiin 75 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana.

TUOTANTO
Wärtsilän tuotannon rakennejärjestelyt ja uudelleen organisointi leimasi vuotta 2010 ja toimenpiteet jatkuivat läpi vuoden.

Säätölapa- ja ohjauspotkurien tuotannon aloittaminen Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. yhteisyrityksessä Zhenjiangissa Kiinassa etenee suunnitelmien mukaisesti. Pääosa tarvitusta laitteistosta siirretään Wärtsilän Drunenin tehtaasta. Uuden tehtaan avaaminen ja ensimmäiset toimitukset on suunniteltu vuoden 2011 toiselle neljännekselle.

Wärtsilän ja venäläisen Transmashholdingin yhteisyrityksen perustaminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyrityksen valmistamia moderneja ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, mukaan lukien uusi ja teknisesti edistyksellinen versio Wärtsilä 20 -moottorista, käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Ensimmäinen testiveturi käynnistettiin vuoden lopussa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Wärtsilän kilpailukyvyn perustana on jatkuva keskittyminen innovointiin ja T&K -toimintaan sekä pyrkimys teknologiajohtajuuteen omilla toimialoillaan. Tämän mahdollistaa virtaviivaistettu tuotevalikoima ja tuotteiden yhdistäminen suuremmiksi ratkaisuiksi. Ympäristöratkaisut on integroitu Wärtsilän tuotevalikoimaan. Wärtsilän tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena ovat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat koko elinkaarensa ajan polttoainetehokkaita, luotettavia ja turvallisia, edullisia käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä. Wärtsilä uusii parhaillaan neli- ja kaksitahtimoottorivalikoimaansa vastaamaan tiukemman ympäristölainsäädännön tuomia tarpeita.

Vuonna 2010 Wärtsilän tutkimus- ja kehityskulut olivat 141 milj. euroa (141) eli 3,1% liikevaihdosta.

UUDET TUOTELANSEERAUKSET
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä julkisti uuden Wärtsilä NOR -tuotteen. Wärtsilä NOR vähentää typpioksidipäästöjä (NOx), ja se perustuu Selective Catalytic Reduction -katalysaattoriteknologiaan, joka on todistetusti tehokas menetelmä vähentää NOx-päästöjä.

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä lanseerasi uuden viestintä- ja valvontakeskuksen (Wärtsilä Communication and Control Centre). Järjestelmä on ensimmäinen, joka yhdistää aluksen koko valvontakeskuksen yhteen ratkaisuun.

Syyskuussa Wärtsilä lanseerasi uuden kaasumoottorin Wärtsilä 18V50SG. Moottorin teho on 18.321 kW. Se on maailman suurin kaasukäyttöinen generaattoriaggregaatti.

Wärtsilä lanseerasi myös painolastiveden käsittelyjärjestelmän (Ballast Water Treatment solution). Se tarjoaa asiakkaille luotettavan laitteiston, joka vastaa sekä Kansainvälisen Merenkulkujärjestön että muiden merenkulkuviranomaisten vaatimuksia.

Uusi propulsiojärjestelmän kunnon valvontapalvelu (Propulsion Condition Monitoring Service), joka on Wärtsilän moottorivalvontaa varten kehittämän kaukovalvontajärjestelmän sovellus, on ensimmäinen laatuaan merenkulun propulsiomarkkinoilla.

Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä julkisti suositusta Wärtsilä 32 -moottorista tehokkaamman version merisovelluksia varten.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä joulukuun 2010 lopussa oli 17.528 (18.541). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-joulukuussa oli 18.000 (18.830). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 969 (1.140) henkilöä, Power Plants liiketoiminnassa 835 (835) henkilöä ja Services-liiketoiminnassa 11.150 (11.219). Tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 4.210 (4.911).

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) oli Suomessa, 6% (8) Alankomaissa ja 31% (31) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 31% (30), josta 7% (7) Kiinassa, 6% (6) Intiassa, 5% (5) Singaporessa ja 14% (12) muualla Aasiassa.

KESTÄVÄ KEHITYS
Kansainvälinen pyrkimys kestävään ja ympäristömyötäiseen kehitykseen on tärkeä kysyntätekijä Wärtsilän kannalta. Kasvanut huoli ympäristöstä sekä globaalisti ja paikallisesti kiristyvät säännökset lisäävät meriteollisuuden paineita tutkia jatkuvasti uusia tapoja vähentää laivojen ympäristövaikutuksia. Wärtsilällä on hyvä asema merenkulun ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä yhtiön erilaisten teknologioiden ja erikoispalvelujen ansiosta. Kasvihuonekaasujen vähentäminen on muutoksen ajuri myös energiasektorilla.

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä järjesti ympäristöseminaarin yhdessä Baltic Sea Action Group:in
(BSAG) kanssa hakeakseen meriliikenteeseen ratkaisuja, jotka hyödyttävät vakavasti saastunutta Itämerta.

Wärtsilä liittyi Maailman Pankin johtamaan Global Gas Flaring Reduction -organisaatioon, joka pyrkii vähentämään öljyntuotannossa vapautuvan maakaasun polttoa. Tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Joulukuussa Wärtsilä liittyi Forum for the Future -järjestön Sustainable Shipping Initiativeen (SSI). Aloite saattaa yhteen toimialan johtavat organisaatiot osoittamaan miten merenkulku voi osallistua kestävään kehitykseen tulevaisuudessa.

Vuonna 2010 Wärtsilän osake sisällytettiin kahteen uuteen kestävän kehityksen indeksiin: ECPI Global Carbon Equity -indeksiin ja OMX GES Sustainability Nordic -indeksiin. Lisäksi, Oekom Research luokitteli Wärtsilän PRIME-yritykseksi.

Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita.

Wärtsilän vuosikertomukseen sisältyvä kestävän kehityksen raportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) G3-ohjeiden mukaisesti. Se antaa tasapainoisen ja perustellun kuvan organisaation
ympäristövastuusta sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta. Raportti on varmennettu.

LIPUTUSILMOITUKSET
Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:
17.12.2010 BlackRock Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti 4.941.759 osaketta, joka on 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
20.12.2010 BlackRock Inc. vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti 4.898.350 osaketta, joka on 4,97% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 4.3.2010, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2009. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 16.3.2010.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. pykälää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutos johtuu osakeyhtiölain muutoksesta.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. pykälää niin, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotetaan 10 jäseneen ja että hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, konsernijohtaja Ole Johansson, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 euron suuruisista rahalahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuoden 2010 aikana. Lahjoitusten pääasiallisena saajana on Aalto-yliopisto.

 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Kaj-Gustaf Bergh, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Matti Vuoria

 

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,75 euroa osakkeelta ja että ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa/osake eli yhteensä 2,75 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 901.099.082,48 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 8.3.2011 on merkitty Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 15.3.2011. Vuosikertomus 2010, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com viikolla 6.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Wärtsilän liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut huomattavia muutoksia neljännen neljänneksen aikana ja Wärtsilä odottaa toimintaympäristönsä paranemisen jatkuvan.
Vaikka riskit ovat vähentyneet huomattavasti, Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen sekä telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen että olemassa olevien tilausten peruuntumiseen. Vuoden 2010 vahva tilausaktiviteetti johtaa hidastumisriskiin tietyillä alussegmenteillä.

Power Plants -liiketoiminnassa rahoituskriisin seuraukset näkyvät edelleen suurempien projektien ajoituksessa.

Services-liiketoiminnassa suurin riski liittyy edelleen merenkulkumarkkinoiden epävarmuuteen.

Wärtsilän vuosikertomus 2010 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Vaikka laivanrakennusmarkkinoiden elpyminen on ollut huomattavasti odotettua vahvempaa, markkinaperusteet tietyillä alussegmenteillä pysyvät muuttumattomina. Varsinkin kauppalaivasegmentillä on ylikapasiteettia, kun tilauskantaa toimitetaan edelleen ja koska segmentin tilausaktiviteetti on ollut vahva vuoden 2010 aikana. Wärtsilän näkemys kauppalaivasegmentin kehityksestä vuonna 2011 on varovainen. Offshore-segmentin ja muiden Wärtsilälle tärkeiden erikoistuneempien alussegmenttien vahvistumisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kiinnostus maakaasuun merenkulun polttoaineena jatkunee, mikä tarjoaa Wärtsilälle mahdollisuuksia tällä alueella.

Vuonna 2011 vallitsevat olosuhteet vaikuttavat edelleen laivanrakennusalan toimittajien keskinäiseen kilpailuun ja hintapaineisiin. Wärtsilä arvioi Ship Power -liiketoiminnan vuoden 2011 tilauskertymän paranevan maltillisesti vuoteen 2010 verrattuna.

Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kasvavat kehittyvät markkinat jatkavat investointeja voimantuotantoon ja OECD-maiden odotetaan vähitellen tarttuvan voimantuotantojärjestelmien muutostarpeisiin. Uusiutuvan voimantuotannon investointien elpyminen saattaa vielä kestää, mutta uusiutuvan energian voimalakanta, pääosin tuulivoimaa, on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Tämä luo tarvetta joustaville energiaratkaisuille voimantuotannon vaihtelujen hallinnoimiseksi.

Samanaikaisesti maakaasutuotanto on kannattavaa. Maakaasun hinnat ovat pysyneet vakaina ja Yhdysvalloissa maakaasun ja öljyn hinnat eivät enää ole riippuvaisia toisistaan liuskekaasutarjonnan kasvun ja kohtuullisen kysynnän seurauksena. On myös odotettavissa, että ympäristösyistä vanhempaan hiilivoimaan perustuvan voimantuotannon vähentyminen luo kysyntää puhtaalle kaasuun perustuvalle tuotannolle. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2011.

Wärtsilä odottaa merihuoltomarkkinoiden elpymisen alkavan vuonna 2011. Voimaloiden käyttöasteet pysyvät edelleen korkealla. Asiakkaat keskittyvät yhä toiminnallisiin parannuksiin ja kilpailukykyyn. Wärtsilällä on hyvä asema laitteiston luotettavuuden ja käytettävyyden takaavien sekä ylläpitokustannuksia vähentävien huoltoratkaisujen tarjoamisessa. Tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat haaste asiakkaillemme. Wärtsilän laaja tuotevalikoima tarjoaa asiakkaille kilpailukykyisiä ratkaisuja uusien vaatimusten täyttämiseksi. Services-liiketoiminnan koko ja laajuus luo vakautta muuttuvassa markkinaympäristössä ja luo perustan tulevalle kasvulle.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

WÄRTSILÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
1.1.2010 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Kytketyt johdannaiset
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.
27.1.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

Wärtsilä Oyj Abp LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 28.1.2011

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 901.099.082,48 euroa, josta tilikauden voitto on 487.792.193,41 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- Osinkona jaetaan 1,75 euroa/osake eli yhteensä 172.585.988,75 euroa
- Ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa/osake 98.620.565,00 euroa
- Jätetään omaan pääomaan 629.892.528,73 euroa
Yhteensä 901.099.082,48 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.