Wärtsilän tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 27 tammikuuta 2016 at 08.30 UTC+2

VANKKA KEHITYS HAASTAVISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän tilinpäätöstiedotteesta 2015. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä: Tilipäätöstiedote 2015. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2015/q4/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä laski 8% 1.403 milj. euroon (1.522)
- Liikevaihto kasvoi 3% 1.590 milj. euroon (1.549)
- Tilaus-laskutussuhde 0,88 (0,98)
- EBITA 224 milj. euroa eli 14,1% liikevaihdosta (202 milj. euroa ja 13,1%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 215 milj. euroa eli 13,5% liikevaihdosta (196 milj. euroa ja 12,7%)
- Tulos/osake 0,79 euroa (0,60)
- Liiketoiminnan rahavirta 176 milj. euroa (212)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2015
- Tilauskertymä laski 3% 4.932 milj. euroon (5.084)
- Liikevaihto kasvoi 5% 5.029 milj. euroon (4.779)
- Tilaus-laskutussuhde 0,98 (1,06)
- EBITA 643 milj. euroa eli 12,8% liikevaihdosta (594 milj. euroa ja 12,4%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 612 milj. euroa eli 12,2% liikevaihdosta (569 milj. euroa ja 11,9%)
- Tulos/osake 2,25 euroa (1,76)
- Liiketoiminnan rahavirta 255 milj. euroa (452)
- Tilauskanta kasvoi 8% ja oli kauden lopussa 4.882 milj. euroa (4.530)
- Osinkoehdotus 1,20 euroa/osake

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,5–13,0%.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA
"Vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamista tukivat vankka viimeinen vuosineljännes ja huoltovolyymien kasvun jatkuminen. Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus nousi 12,2%:iin. Lisäksi laiteliiketoimintojen vuosineljänneksittäinen tilauskertymä kasvoi jatkuvasti vuoden loppua kohti. Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme haastavassa toimintaympäristössä.

Services-liiketoiminnan kehitys oli vuoden selkeä kohokohta, sillä tilauksissa ja myynnissä kirjattiin kaksinumeroinen kasvu. Menestyksemme perustana oli kohdennettu myyntitapa ja laajennettu arvolupaus sekä asiakkaidemme suurempi investointihalukkuus toimintaa optimoiviin palveluihin. Pyrimme aktiivisilla toimilla varmistamaan tarjontamme kehityksen myös vuonna 2016. Tärkeä painopistealue tulee olemaan rahavirran kehitys. Tänä vuonna voimalaitostoimitusten ajoitus vaikutti siihen negatiivisesti.

Vuotta 2016 tarkasteltaessa uskomme markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Huoltomarkkinoiden suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Energiamarkkinoiden olosuhteet säilyvät haastavina ja uusien alustilausten kysyntä rajallisena, joka johtuu ylikapasiteetista ja öljyn alhaisesta hinnasta. Varovaisista markkinanäkymistä huolimatta asemamme markkinoilla on hyvä: trendit tehokkuuden parantamiseksi ja energiatarpeiden muutokset hyödyttävät meitä. Digitalisaation merkitys liiketoiminnassamme kasvaa, kun hyödynnämme data-analytiikkaa asiakkaidemme toiminnan, sisäisten prosessiemme ja suorituskykymme optimoinnissa. Vakaan tilauskirjan, suunnitelmissa olevien projektien ja kasvavan huoltoliiketoiminnan perusteella sekä jatkuvaan kehitykseen keskittymällä, odotamme myynnin ja liikevoittomarginaalin kasvavan jonkin verran tulevana vuonna."

AVAINLUVUT

MEUR

10-12/2015

10-12/2014

Muutos

1-12/2015

1-12/2014

Muutos

Tilauskertymä

1 403

1 522

-8%

4 932

5 084

-3%

Tilauskanta kauden lopussa

   

4 882

4 530

8%

Liikevaihto

1 590

1 549

3%

5 029

4 779

5%

Liiketulos (EBITA)1

224

202

11%

643

594

8%

% liikevaihdosta

14,1

13,1

 

12,8

12,4

 

Liiketulos (EBIT)2

215

196

10%

612

569

8%

% liikevaihdosta

13,5

12,7

 

12,2

11,9

 

Tulos ennen veroja

199

157

 

553

494

 

Tulos/osake, euroa

0,79

0,60

 

2,25

1,76

 

Liiketoiminnan rahavirta

176

212

 

255

452

 

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

372

94

 

Bruttoinvestoinnit

   

346

94

 

Nettovelkaantumisaste

   

0,17

0,05

 

1 EBITA on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 13 milj. euroa (30) neljännen neljänneksen aikana, joista 11 milj. euroa liittyi heinäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6). Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 aikana kertaluonteisia eriä oli 25 milj. euroa (47), joista 19 milj. euroa liittyi uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26).

2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

 

MARKKINANÄKYMÄT
Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus edelleen voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa yhä uusien voimalaitosten kysyntää. Euroopassa sähkömarkkinoiden suunnittelu on kesken, mikä viivästyttää investointeja. Kaasun alhainen hinta ja sähkömarkkinoiden rakenteen positiivinen kehitys tukevat kysyntää Pohjois-Amerikassa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan voimantuotantojärjestelmiä. Sähkömarkkinoita ympäri maailman kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien alusten kysyntään. Offshore-segmentillä öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetustilausten odotetaan pysyvän normalisoituneella tasolla, sillä LPG:lle on Aasiassa edelleen kysyntää. Risteilijöiden ja lauttojen näkymät pysyvät positiivisena Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudellisen elpymisen sekä Aasiassa lisääntyneen risteilyihin kohdistuneen kiinnostuksen vuoksi. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä. Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja lainsäädäntöympäristö lisäävät kiinnostusta kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan tukevan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Offshore-markkinoilla viime vuosina kasvanut laitekanta tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.052.581.243,14 euroa, josta tilikauden voitto on 276.747.007,02 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 14.3.2016. Vuosikertomus 2015, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1112445&s=1&k=E0259297200D6F02A3BE049B701BF5F0.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/15439126. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén
Talousjohtaja

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.900. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com