Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 25 lokakuuta 2017 at 08.30 UTC+2

VAHVAA KEHITYSTÄ TILAUSKERTYMÄSSÄ

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2017 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Osavuosikatsaus Q3 2017). Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2017/q3/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 19% 1.354 milj. euroon (1.139)
- Liikevaihto kasvoi 9% 1.178 milj. euroon (1.079)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,06)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 135 milj. euroon (123), mikä oli 11,4% liikevaihdosta (11,4)
- Tulos/osake oli 0,43 euroa (0,43)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 150 milj. euroon (189)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2017
- Tilauskertymä kasvoi 15% 4.130 milj. euroon (3.604)
- Liikevaihto kasvoi 7% 3.477 milj. euroon (3.242)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,19 (1,11)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 346 milj. euroon (330), mikä oli 10,0% liikevaihdosta (10,2)
- Tulos/osake kasvoi 1,10 euroon (0,92)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 154 milj. euroon (378)
- Tilauskanta kauden lopussa oli 5.075 milj. euroa (5.024)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
  • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa, mutta hyvästä tilauskertymän kasvusta huolimatta merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista ja hitaasta kaupankäynnin kasvusta.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 1.206 milj. euroa (1.346). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
”Wärtsilän kolmannen neljänneksen suoritus oli tyydyttävä. Vaikka voimalaitostoimitukset tukivat yhä konsernin liikevaihdon kehitystä, Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi odotettua vähemmän offshore-segmentin haasteiden ja huoltoprojektien pienempien volyymien johdosta. Kannattavuutta paransi tiettyjen toimitusten aikaistuminen neljänneltä neljännekseltä kolmannelle. Nämä aikataulumuutokset johtavat myös edellisvuotta tasaisempaan toimitusten jakautumiseen neljännesten välillä.

Olen tyytyväinen siihen, että tilauskertymä jatkoi kasvuaan. Sen lisäksi, että voimantuotantoratkaisujemme kysyntä jatkui hyvänä, saimme Suomesta kolmannen LNG-terminaalitilauksemme, joka rakennetaan Haminaan. Hanke tuottaa puhtaampia polttoaineratkaisuja merikuljetusten ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin ja on osoitus Wärtsilän panoksesta entistä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Merenkulun markkinoiden suotuisa alustilausjakauma tuki Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymän kasvua. Näistä merkittävin on päämoottoreiden ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmien toimittaminen neljään Norwegian Cruise Line -varustamon uuden sukupolven risteilijään, jotka rakennetaan Fincantierin telakalla. Risteilyalussegmentin tilausaktiviteetti on ollut viime vuosina korkealla, mikä on pidentänyt sekä telakoiden että laitetoimittajien toimitusaikoja. Lopuksi pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän jatkuminen on johtanut myös Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvuun.

Kolmannen neljänneksen jälkeen kerroimme kahdesta yrityshankinnasta Marine Solutions -liiketoiminnassamme. Puregas Solutions vahvistaa Wärtsilän asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla ja laajentaa yhtiön toimintakenttää kaasun arvoketjussa. Guidance Marinen hankinta puolestaan edistää osaltaan Wärtsilän digitaalista muutosta. Guidance Marine on alusten dynaamiseen paikantamiseen ja muihin ohjausjärjestelmiin, kuten törmäysten estämiseen ja kauko-ohjaukseen liittyvän anturiteknologian johtava kehittäjä. Yrityshankinta vahvistaa entisestään Wärtsilän asemaa älykkään alusteknologian edelläkävijänä.”

AVAINLUVUT

MEUR

7-9/2017

7-9/2016

Muutos

1-9/2017

1-9/2016

Muutos

2016

Tilauskertymä

1 354

1 139

19%

4 130

3 604

15%

4 927

Tilauskanta kauden lopussa

   

5 075

5 024

1%

4 696

Liikevaihto

1 178

1 079

9%

3 477

3 242

7%

4 801

Liiketulos1

130

122

7%

327

301

9%

532

% liikevaihdosta

11,1

11,3

 

9,4

9,3

 

11,1

Vertailukelpoinen liiketulos

135

123

9%

346

330

5%

583

% liikevaihdosta

11,4

11,4

 

10,0

10,2

 

12,1

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

144

132

9%

373

356

5%

618

% liikevaihdosta

12,2

12,3

 

10,7

11,0

 

12,9

Tulos ennen veroja

114

115

-1%

291

253

15%

479

Tulos/osake, euroa

0,43

0,43

 

1,10

0,92

 

1,79

Liiketoiminnan rahavirta

150

189

 

154

378

 

613

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

432

384

 

150

Bruttoinvestoinnit

   

176

126

 

146

Nettovelkaantumisaste

   

0,20

0,18

 

0,07

1 Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 4 milj. euroa (2) rakennejärjestelykuluja. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2017 rakennejärjestelykulut olivat 19 milj. euroa (29).

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 25.10.2017 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa : http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1518386&s=1&k=CB2E36BA72432A8C2ED7E9DA707DA609. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/93498475. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Marco Wirén
Talousjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.comMarco Wirén                                          Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                       Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com