Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 25 lokakuuta 2016 at 08.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ KEHITTYI HYVIN

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2016 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Osavuosikatsaus Q3 2016) Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2016/q3/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 5% 1.139 milj. euroon (1.086)
- Liikevaihto laski 12% 1.079 milj. euroon (1.222)
- Tilaus-laskutussuhde 1,06 (0,89)
- Vertailukelpoinen liiketulos 123 milj. euroa eli 11,4% liikevaihdosta (160 milj. euroa ja 13,1%)
- Tulos/osake 0,43 euroa (0,49)
- Liiketoiminnan rahavirta 189 milj. euroa (-5)


KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2016
- Tilauskertymä kasvoi 2% 3.604 milj. euroon (3.529)
- Liikevaihto laski 6% 3.242 milj. euroon (3.439)
- Tilaus-laskutussuhde 1,11 (1,03)
- Vertailukelpoinen liiketulos 330 milj. euroa eli 10,2% liikevaihdosta (397 milj. euroa ja 11,5%)
- Tulos/osake 0,92 euroa (1,46)
- Liiketoiminnan rahavirta 378 milj. euroa (78)
- Tilauskanta laski 2% ja oli kauden lopussa 5.024 milj. euroa (5.112)


WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Wärtsilä tarkisti ohjeistustaan 12.10.2016. Wärtsilä odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan noin 12%. Aikaisemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden olevan 12,5-13,0%.


JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
”Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kehitys vastasi pitkälti odotuksiamme. Toimitusten painottuminen loppuvuodelle alensi liikevaihtoa ennakoidun mukaisesti, mikä rasitti yhtiön liiketulosta. Keskitymme edelleen tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseen organisaatiossa. 

Vaikka huoltoaktiviteetti on vakiintunut korkealle tasolle, luotamme edelleen positiivisiin pitkän aikavälin markkinatekijöihin. Laitemarkkinoilla uusien alusten kysyntä oli heikkoa, mikä heijastaa ylikapasiteettiin ja alhaisiin rahtihintoihin liittyviä haasteita. Voimantuotantomarkkinoiden parantunut tilanne on kuitenkin vaikuttanut Wärtsilän kokonaistilauskertymän kasvuun. Voin tyytyväisenä todeta, että vireillä olevat projektit tukevat Energy Solutions - liiketoiminnan hyvän tilauskehityksen jatkumista.

Tilauskertymän kasvusta huolimatta olemme joutuneet tarkistamaan vuoden 2016 ohjeistustamme voimalaitostoimitusten ennakoitua pienemmän määrän vuoksi. Odotamme nyt liikevaihdon laskevan hieman ja kannattavuuden olevan noin 12%.”

AVAINLUVUT

MEUR

7-9/2016

7-9/2015

Muutos

1-9/2016

1-9/2015

Muutos

2015

Tilauskertymä

1 139

1 086

5%

3 604

3 529

2%

4 932

Tilauskanta kauden lopussa

   

5 024

5 112

-2%

4 882

Liikevaihto

1 079

1 222

-12%

3 242

3 439

-6%

5 029

Liiketulos1

122

149

-18%

301

386

-22%

587

% liikevaihdosta

11,3

12,2

 

9,3

11,2

 

11,7

Vertailukelpoinen liiketulos

123

160

-23%

330

397

-17%

612

% liikevaihdosta

11,4

13,1

 

10,2

11,5

 

12,2

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

132

170

-22%

356

420

-15%

643

% liikevaihdosta

12,3

13,9

 

11,0

12,2

 

12,8

Tulos ennen veroja

115

132

-13%

253

354

-29%

553

Tulos/osake, euroa

0,43

0,49

 

0,92

1,46

 

2,25

Liiketoiminnan rahavirta

189

-5

 

378

78

 

255

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

384

513

 

372

Bruttoinvestoinnit

   

126

314

 

346

Nettovelkaantumisaste

   

0,18

0,26

 

0,17

1 Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 2 milj. euroa (11) rakennejärjestelykuluja. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 29 milj. euroa (11), joista 17 milj. euroa oli alaskirjauksia.

MARKKINANÄKYMÄT
Vaikka kehittyvien markkinoiden talous on kehittynyt odotettua hitaammin, sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus tukevat edelleen voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaiden alhainen talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kaasuun perustuvan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa kaikkialla maailmassa. Sähkömarkkinoita kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti sekä matalat rahtihinnat rajoittavat edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntää. Lisäksi öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalussegmentillä öljyn ja kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino vaikuttavat yhä LNG- ja LPG-kuljetusalusten kysyntään. Matkustajalaivojen näkymät pysyvät myönteisinä. Risteilijöiden kysyntää tukee matkustajamäärien lisääntyminen erityisesti Aasiassa. Lauttojen tilauksia puolestaan tukevat Euroopan aluskannan uudistaminen, uusien päästöjä koskevien lainsäädäntöjen mahdollinen käyttöönotto ja suotuisat laivanrakennushinnat.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat vankat. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat sitä, että vanhempien asennusten huollolle on vähemmän kysyntää ja että kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehitys on epävarmaa. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat yhä kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.


ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 25. lokakuuta 2016 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1278954&s=1&k=6DAAD0150CB60B0FBAD47F8A58FD8D46. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/89931295. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Marco Wirén                                          Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                        Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com