Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 23 lokakuuta 2020 at 13.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Liikevaihdon jakauma tuki kannattavuutta kolmannella vuosineljänneksellä, mutta koronavirus hidastaa edelleen asiakkaiden päätöksentekoa

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi–syyskuu 2020. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA HEINÄ–SYYSKUU 2020

 • Tilauskertymä oli vakaa 981 miljoonaa euroa (979)
 • Liikevaihto laski 11% 995 miljoonaan euroon (1 118)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,99 (0,88)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 55% 61 miljoonaan euroon (39), joka oli 6,1% liikevaihdosta (3,5)
 • Tulos/osake kasvoi 0,04 euroon (-0,01)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 114 miljoonaan euroon (-61)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–SYYSKUU 2020

 • Tilauskertymä laski 14% 3 240 miljoonaan euroon (3 772)
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 12% 5 265 miljoonaan euroon (5 982)
 • Liikevaihto laski 3% 3 385 miljoonaan euroon (3 486)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,96 (1,08)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 32% 172 miljoonaan euroon (254), joka oli 5,1% liikevaihdosta (7,3)
 • Tulos/osake laski 0,13 euroon (0,20)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 407 miljoonaan euroon (-63)

WÄRTSILÄ PALAUTTAA NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysynnän paranevan nykyiseltä tasolta merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Kysynnän ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.

Olemassa olevan tilauskannan perusteella Wärtsilä ennakoi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 10% (5 170 miljoonaa euroa vuonna 2019). Koronaviruksen (COVID-19) vaikutusten odotetaan yhä rasittavan kannattavuutta, ja vaikka palveluiden kysynnän ennakoidaan parantuvan, kausiluonteinen kasvu ei todennäköisesti ole yhtä vahvaa kuin aiempina vuosina.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

“Koronaviruspandemia rajoitti edelleen investointihaluja sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä johti alhaisiin alustilausmääriin ja uutta voimalaitoskapasiteettia koskevien päätösten lykkääntymiseen. Myös palveluiden kysyntä oli vaimeaa liikkumisrajoitusten keventämisestä huolimatta. Syynä tähän olivat alusten alhaiset käyttöasteet, voimalaitoksille pääsyä rajoittavat tekijät ja asiakkaiden huomion keskittyminen rahavarojen säästämiseen.

Vaikea markkinatilanne näkyi kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten vähäisenä määränä, palveluiden liikevaihdon laskuna ja joidenkin laitetoimitusten viivästymisenä. Kannattavuus pysyi alhaisella tasolla, mikä johtui koronaviruksen aiheuttamasta kustannusten noususta, kapasiteetin alhaisemmasta käyttöasteesta sekä laitetoimitusten suuremmasta osuudesta liikevaihtojakaumassa. Odotettua parempi palvelumyynnin jakauma ja käynnissä olevat väliaikaiset kustannussäästötoimet kuitenkin osaltaan paransivat kannattavuutta edelliseen vuosineljännekseen nähden. Olen tyytyväinen, että pyrkimyksemme pienentää nettokäyttöpääomaa erityisesti vaihto-omaisuuden hallinnan ja saatavien perinnän kautta johtivat positiiviseen rahavirran kehitykseen tälläkin vuosineljänneksellä.

Tulevina kuukausina vankka tilauskantamme tukee laitetoimitusten säilymistä kohtuullisella tasolla. Palveluiden kysyntä pysyy kuitenkin todennäköisesti vaimeana, joten ennakoimme epäsuotuisan liikevaihtojakauman painavan kannattavuutta. Kysynnän kehityksen ennustettavuus on edelleen alhainen, koska lisääntyvät koronavirustartunnat ja pandemian pitkäaikaisvaikutukset aiheuttavat yleistä huolta. Lyhyellä aikavälillä keskitymmekin varmistamaan sekä vankan taloudellisen aseman että vallitseviin markkinaolosuhteisiin sopivan kustannusrakenteen. Samalla jatkamme investointeja digitaaliseen tarjoomaan ja polttoainejoustaviin ratkaisuihin, jotta pystymme tulevaisuudessa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin, jotka liittyvät meri- ja energiateollisuuksien murrokseen ja hiilineutraaliuteen.”

AVAINLUVUT

MEUR 7–9/
2020
7–9/
2019
Muutos 1–9/
2020
1–9/
2019
Muutos 2019
Tilauskertymä 981 979 0% 3 240 3 772 -14% 5 327
josta palvelut 521 681 -23% 1 641 1 957 -16% 2 683
Tilauskanta kauden lopussa 5 265 5 982 -12% 5 878
Liikevaihto 995 1 118 -11% 3 385 3 486 -3% 5 170
josta palvelut 499 579 -14% 1 602 1 764 -9% 2 505
Tilaus-laskutussuhde 0,99 0,88 0,96 1,08 1,03
Liiketulos 43 11 293% 144 198 -27% 362
% liikevaihdosta 4,3 1,0 4,3 5,7 7,0
Vertailukelpoinen liiketulos 61 39 55% 172 254 -32% 457
% liikevaihdosta 6,1 3,5 5,1 7,3 8,8
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 69 49 40% 197 285 -31% 498
% liikevaihdosta 7,0 4,4 5,8 8,2 9,6
Tulos ennen veroja 34 -0 113 162 -30% 315
Tulos/osake, EUR 0,04 -0,01 0,13 0,20 0,37
Liiketoiminnan rahavirta 114 -61 407 -63 232
Korolliset nettovelat kauden lopussa 678 987 726
Bruttoinvestoinnit 79 79 122
Nettovelkaantumisaste 0,33 0,44 0,30
Omavaraisuusaste, % 36,0 39,4 40,8
Henkilöstö kauden lopussa 18 183 19 018 -4% 18 795

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuodelta 2019 on oikaistu konsernin uuden raportointirakenteen mukaisesti. Vuoden 2020 toisesta neljänneksestä lähtien Marine Power, Marine Systems, Voyage ja Energy muodostavat konsernin raportoitavat segmentit. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoimintoina. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Kuten osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuu 2020 kerrottiin, vuoden 2019 tilauskantaluvut on oikaistu vastaamaan uusien tilausten kirjaamista koskevia tiukentuneita edellytyksiä, ja vuoden 2019 henkilöstöluvut on oikaistu vastaamaan Portfolio Businessin oikeaa kokoonpanoa ja muutosta allokointiperiaatteissa. Muutokset on huomioitu raportin taulukoissa.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään perjantaina 23.10.2020 klo 15.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://attendee.gotowebinar.com/register/6187026006942501643.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees.
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

 

Arjen Berends    
Talous- ja rahoitusjohtaja    
Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Osavuosikatsaus Q3 2020