Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 23 lokakuuta 2018 at 08.30 UTC+2

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

LIIKEVAIHTO KEHITTYI HYVIN

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2018 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2018/q3/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä oli vakaat 1.372 milj. euroa (1.354)

- Liikevaihto kasvoi 13% 1.330 milj. euroon (1.175)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,15)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 141 milj. euroon (131), mikä vastaa 10,6% liikevaihdosta (11,2)
- Tulos/osake kasvoi 0,17 euroon (0,14)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 122 milj. euroon (150)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2018
- Tilauskertymä kasvoi 7% 4.433 milj. euroon (4.130)

- Liikevaihto kasvoi 5% 3.642 milj. euroon (3.471)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,19)
- Vertailukelpoinen liiketulos parani 352 milj. euroon (335), mikä vastaa 9,7% liikevaihdosta (9,7)
- Tulos/osake kasvoi 0,39 euroon (0,35)
- Liiketoiminnan rahavirta laski 121 milj. euroon (154)
- Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 16% 5.918 milj. euroon (5.107)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Services-liiketoiminnassa (laskettu hyvästä). Vaikka valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia, on päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan kehitys ollut odotettua hitaampaa.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
  • Hyvä Marine Solutions -liiketoiminnassa. Kysynnän näkymiä tukee kattava tuotejakauma ja toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 1.364 milj. euroa (1.206), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Wärtsilän liikevaihto kehittyi hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä Marine Solutions- ja Energy Solutions -toimitusten vahvan kasvun ansiosta. Tämä yhdistettynä päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan ennakoitua hitaampaan kehitykseen vaikuttaa konsernin liikevaihdon jakaumaan ja heikentää kannattavuutta.

Merenkulkualalla vuonna 2020 voimaan tulevat IMO:n rikkipäästörajoitukset ovat lisänneet rikkipesurien kysyntää. Tämä vauhditti sekä Marine Solutions- että Services-liiketoiminnan saamia tilauksia. Marine Solutions -tilauskertymää tuki myös erittäin aktiivisena pysynyt matkustajalaivasegmentti. Energiamarkkinoilla joihinkin hankkeisiin liittyviä investointipäätöksiä lykättiin, mikä vaikutti Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymään. Käynnissä olevien hankkeiden perusteella odotamme kuitenkin aktiviteetin paranevan.

Elokuussa ilmoitimme, että Wärtsilä rakentaa Vaasaan uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen. Vuonna 2020 valmistuva Smart Technology Hub mahdollistaa meri-, öljy-, kaasu- ja energia-alan ratkaisujen entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen, kehityksen ja tuotannon. Toinen tärkeä askel strategioidemme toteuttamisessa oli päätös keskittää yhtiön toiminta Wärtsilä Marine Business- ja Wärtsilä Energy Business -liiketoiminta-alueisiin ensi vuoden alusta lähtien. Muodostamalla kaksi uusmyynnin ja huollon kattavaa liiketoiminta-aluetta, pystymme entistä vahvemmin keskittymään markkinoiden eritystarpeisiin räätälöityihin kokonaiselinkaariratkaisuihin, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Lisäksi asiakkaat hyötyvät entistä joustavammasta ja nopeammasta palvelusta. Uskon vahvasti, että tämä tukee Wärtsilän pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista."

AVAINLUVUT

MEUR 7-9/
2018
Oikaistu
7-9/2017
Muutos 1-9/
2018
Oikaistu
1-9/2017
Muutos Oikais-
tu 2017
Tilauskertymä 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Tilauskanta kauden lopussa 5 918 5 107 16% 5 100
Liikevaihto 1 330 1 175 13% 3 642 3 471 5% 4 911
Liiketulos¹ 141 127 11% 337 316 6% 538
% liikevaihdosta 10,6 10,8 9,2 9,1 11,0
Vertailukelpoinen liiketulos 141 131 8% 352 335 5% 576
% liikevaihdosta 10,6 11,2 9,7 9,7 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 152 141 8% 384 362 6% 612
% liikevaihdosta 11,5 12,0 10,5 10,4 12,5
Tulos ennen veroja 130 110 18% 308 280 10% 491
Tulos/osake, euroa 0,17 0,14 0,39 0,35 0,63
Liiketoiminnan rahavirta 122 150 121 154 430
Korolliset nettovelat kauden lopussa 647 432 234
Bruttoinvestoinnit 258 176 255
Nettovelkaantumisaste 0,28 0,20 0,10

¹Kolmannen neljänneksen vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 4 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 15 milj. euroa (19).

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä osavuosikatsaus on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään tiistaina 23.10.2018 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1849565&s=1&k=18AE3C34574717396A195C88FA7BB0A0.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/5687622. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja          
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

www.wartsila.com

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018