Wärtsilä Oyj Abp:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 22 lokakuuta 2009 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q3 2009 PDF, 618Kb »

HAASTEELLINEN MARKKINATILANNE JATKUU

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Liikevaihto kasvoi 2% 1.167 milj. euroon (1.140)
- Liiketulos kasvoi 133 milj. euroon (123), 11,4% liikevaihdosta (10,8)
- Tulos/osake 0,87 euroa (0,97)
- Tilauskertymä laski 48% 725 milj. euroon (1.382)
- Liiketoiminnan rahavirta 214 milj. euroa (49)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2009
- Liikevaihto 3.741 milj. euroa (3.082), kasvua 21%
- Liiketulos ennen kertaluonteisia sopeuttamiskustannuksia kasvoi 419 milj. euroon (328), 11,2% liikevaihdosta (10,6). Liiketulos kyseisten kustannusten jälkeen oli 413 milj. euroa, 11,0% liikevaihdosta.
- Tulos/osake 2,77 euroa (2,42)
- Liiketoiminnan rahavirta 142 milj. euroa (255)
- Tilauskertymä laski 48% 2.468 milj. euroon (4.750)
- Tilauskanta laski 31% 5.351 milj. euroon (7.762)
- Toteutuneet tilausten peruutukset 279 milj. euroa

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:
”Wärtsilän liikevaihto oli hyvällä tasolla, 1.167 miljoonaa euroa, ja kannattavuus kehittyi suunnitelman mukaan. Rahoituksen haasteet vaikuttivat edelleen Power Plants -liiketoiminnan tilausaktiviteettiin. Joustavien, tehokkaiden ja ympäristömyötäisten voimalaratkaisujen globaali tarve sekä pyrkimys parempaan hyötysuhteeseen ja energiavarmuuteen ovat selkeitä etuja Wärtsilälle. Services jatkoi tasaista kehitystään. Kysynnälle luo vakaan pohjan Wärtsilän toimituskanta sekä kasvava huolto- ja hallinnointisopimusten määrä. Merenkulkumarkkinoiden haasteet jatkuivat, koska laivoja on rakenteilla erittäin paljon ja Ship Power -tilaukset pysyivät matalalla tasolla. Wärtsilän toimiminen useilla merenkulun segmenteillä on tärkeää, koska joillakin segmenteillä heikko tilanne jatkuu todennäköisesti ainakin kaksi seuraavaa vuotta. Kun elpyminen alkaa laajemmin, Aasian laivanrakennusmarkkinat vahvistuvat entisestään. Nämä muutokset markkinoilla vaativat rakenteellista uudelleenarviointia. Wärtsilä valmistautuu optimoimaan tuotantoaan muuttuvaa liiketoimintaympäristöä vastaavaksi.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN
Vuoden 2009 tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 22. lokakuuta 2009 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)20 7162 0077, ja näppäilkää konferenssin koodi 847675. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Result Q3 External. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=085460&Conf=168815
Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind                             Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja                  Viestintäjohtaja
 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER
Laivatilausten määrä on tällä hetkellä huomattavan matalalla tasolla viime vuosien korkeisiin tilausmääriin verrattuna. Meriteollisuutta rasittaa suurten alusten ylitarjonta. Viime kuukausina markkina-aktiviteetti on kohdistunut pääasiassa olemassa olevien sopimusten uudelleenneuvotteluihin.

Katsauskauden aikana olemassa olevien laivatilausten toimituksia on lykätty. Peruutuksia ei ilmeisesti tule niin paljon kuin vuoden alussa arvioitiin, mutta markkinoilla odotetaan merkittäviä lykkäyksiä
tilausten toimitusaikatauluihin.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus laski 40%:sta (edellisen neljänneksen lopussa) 31%:iin. Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa kasvoi hieman 13%:iin (11). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus laski 4%:iin (6). Yksittäiset tilaukset vaikuttavat yhä herkemmin markkinaosuuksiin, mikä johtuu pienistä tilausmääristä.
 

POWER PLANTS
Rahoituksen vaikeuksien jatkuminen vaikutti tilausaktiviteettiin katsauskauden aikana. Tarjousaktiviteetti jatkui hyvällä tasolla.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet
Diesel and Gas Turbine -lehden tilaston mukaan, öljy- ja kaasuvoimaloiden kokonaismarkkinat Wärtsilän teholuokassa pienenivät 11.570 MW:iin (20.980) kesäkuun 2008 ja toukokuun 2009 välillä. Kaasuvoimalamarkkinat, joihin kuuluu sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat, pienenivät 7.090 MW:iin (15.630). Wärtsilän osuus tällä markkinasegmentillä oli 13% (8%). Raskasöljyvoimalamarkkinat pienenivät 3.430 MW:iin (4.050). Wärtsilän markkinaosuus oli 46% (49). Kevytöljyvoimaloiden markkinat pienenivät 1.050 MW:iin (1.300). Wärtsilän markkinaosuus oli 3% (20). Kevytöljyvoimaloiden markkinoilla Wärtsilän kannalta merkittävimpiä ovat nestemäisten biopolttoainevoimaloiden markkinat, jolla tilauksia oli hyvin vähän.

SERVICES
Merenkulun markkinoilla laivakapasiteetin ja laivojen kysynnän välinen epätasapaino vaikuttaa edelleen meriteollisuushuoltoon. Katsauskauden aikana kehitys oli hidasta Aasiassa, jossa kapasiteetin sopeuttaminen jatkui poistamalla laivoja liikenteestä. Voimalahuollossa on useita kehitysprojekteja, jotka liittyvät polttoainekonversioihin ja laitteiston uudistamiseen ympäristömyötäiseksi.

Wärtsilän toimittama moottorikanta Ship Power - ja Power Plants -markkinoille on yhteensä yli 160.000 MW, joka sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla markkinoilla on useita huoltoasiakassegmenttejä ja Wärtsilän huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Tästä syystä yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihtelulla on rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.

TILAUSKERTYMÄ
Wärtsilän tilauskertymä kolmannella neljänneksellä oli 725 milj. euroa (1.382), laskua oli 48%.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 68 milj. euroa (450), 85% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Kolmannen neljänneksen aikana Ship Powerin tilauksista 49% tuli Kauppalaivasegmentiltä ja 3% Offshore-segmentiltä. Merivoimien segmentin tilausten osuus oli 7% ja Matkustajalaivasegmentin 18%. Erikoisalussegmentin osuus oli 17% Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymästä. Ship Designin osuus oli 6%. Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä säilyi vuoden 2009 toisen neljänneksen tasolla (67 milj. euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä). Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 262 milj. euroa (1.674), 84% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Power Plants -liiketoiminnassa suurten projektien rahoitushaasteet jatkuivat ja johtivat odotettua matalampaan tilauskertymään vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Tilauskertymä oli 170 milj. euroa (498), 66% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena ja 34% matalampi kuin edellisellä neljänneksellä. Pienet ja keskikokoiset projektit teollisuuden voimantuotannon segmentillä olivat suurimmat myötävaikuttajat kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään. Tilauksia saatiin mm. Papua Uudesta Guineasta, Turkista, Italiasta ja Grönlannista. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 748 milj. euroa (1.620), 54% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

Services -liiketoiminnan tilauskertymä oli 483 milj. euroa (434) kolmannella vuosineljänneksellä, kasvua oli 11% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Toiseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 5% (458 milj. euroa vuoden 2009 toisella neljänneksellä). Wärtsilä solmi huolto- ja hallinnointisopimuksia kolmeen voimalaan Brasiliassa ja kahteen voimalaan Pakistanissa. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Services -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.448 milj. euroa (1.448).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 2.468 milj, euroa (4.750), 48% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 5.351 milj. euroa (7.762), laskua oli 31%.

Ship Power - liiketoiminnan tilauskanta oli 3.230 milj. euroa (5.010), laskua oli 36%. Katsauskauden tammi-syyskuu 2009 toteutuneet peruutukset 279 milj. euroa on vähennetty tilauskannasta. Peruutuksia tuli pääosin Kauppalaiva- ja Offshore -segmenteiltä. Wärtsilä arvioi tilausten peruutusriskiksi noin 650 milj. euroa (800 milj. euroa edellisen vuosineljänneksen lopussa).

Katsauskauden lopussa Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.549 milj. euroa (2.243), 31% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Services -liiketoiminnan tilauskanta oli 571 milj. euroa (505) katsauskauden lopussa, kasvua oli 13%. 

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2% 1.167 milj. euroon (1.140) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 378 milj. euroa (344), kasvua oli 10%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 360 milj. euroa (349), 3%. Services -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 424 milj. euroa (452), -6%.

Katsauskauden tammi-syyskuu 2009 liikevaihto kasvoi 21% ja oli 3.741 milj. euroa (3.082). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 29% 1.230 milj. euroon (952). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.169 milj. euroa (797), kasvua oli 47%. Services -liiketoiminnan liikevaihto pysyi vakaana hyvällä tasolla ja oli 1.326 milj. euroa (1.335). Liikevaihto liiketoiminnoittain jakautui tasaisesti katsauskaudella tammi-syyskuu 2009. Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 33%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 31% ja Services -liiketoiminnan osuus 35%.

TULOS
Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketulos oli 133 milj. euroa (123), 11,4% liikevaihdosta (10,8). Katsauskauden tammi-syyskuu 2009 liiketulos ennen sopeuttamiskustannuksia parani 419 milj. euroon (328), 11,2%:iin liikevaihdosta (10,6). Kertaluonteiset kustannukset 6 milj. euroa liittyvät Ship Power -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin, jotka tehtiin toisen neljänneksen aikana.

Rahoituserät olivat -25 milj. euroa (5). Nettokorot olivat -14 milj. euroa (-10). Osinkotulot olivat 5 milj. euroa (6). Tulos ennen veroja oli 388 milj. euroa (333). Katsauskauden verot olivat 111 milj. euroa (91). Tulos/osake oli 2,77 euroa (2,42).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 214 milj. euroa (49). Katsauskaudella tammi-syyskuu 2009 liiketoiminnan rahavirta oli 142 milj. euroa (255). Nettokäyttöpääoma laski 80 milj. eurolla kolmannen neljänneksen aikana. Lasku johtuu pääasiallisesti saamisten suotuisasta kehityksestä. Saadut ennakot laskivat neljänneksen aikana 104 milj. eurolla. Nettokäyttöpääoma oli 511 milj. euroa (102) kauden lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli 1.039 milj. euroa kauden lopussa (1.375). Nettokäyttöpääoma on ollut poikkeuksellisen matalalla tasolla vuosien 2007 ja 2008 aikana, mikä johtui suurista ennakoista. Likvidit varat kauden lopussa olivat 262 milj. euroa (158).

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 575 milj. euroa (369). Wärtsilällä oli lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 852 milj. euroa (539) syyskuun 2009 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 622 milj. euroa, vahvistettuja luottosopimusohjelmia yhteensä 530 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 700 milj. euroa. Kauden lopussa käyttämättömät vahvistetut luottosopimukset olivat yhteensä 530 milj. euroa. Lisäksi Wärtsilä on allekirjoittanut 30 milj. euron pitkäaikaisen lainasopimuksen, joka nostetaan marraskuussa 2009. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 230 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 35,4% (34,7) ja nettovelkaantumisaste 0,43 (0,34).

OMISTUKSET
Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 81 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 98 milj. euroa (272). Bruttoinvestoinnit koostuivat 15 milj. euron (162) yritysosto- ja osakeinvestoinneista, sekä 82 milj. euron (110) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 91 milj. euroa (68).

Vuoden 2009 investointiarvio ilman yritysostoja oli 180 milj. euroa. Arviota on alennettu 160 milj. euroon yritysostot mukaan lukien (366 milj. euroa vuonna 2008).

STRATEGISET YRITYSOSTOT, YHTEISYRITYKSET JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Wärtsilä jatkoi strategiansa toteuttamista laajentamalla verkostoaan. Uusia huoltoyksiköitä avattiin mm. Ukrainassa, Kamerunissa, Unkarissa, Chilessä ja Dubaissa. Uudet yksiköt antavat hyvän pohjan huollon tulevalle kasvulle. Verkoston laajentaminen on Wärtsilän strateginen painopistealue myös jatkossa.

Toukokuussa Wärtsilä osti 60% italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin osakekannasta ja on näin kasvattanut omistustaan 100%:iin. Wärtsilä Navim Dieselillä, joka erikoistuu merenkulun myynti- ja huoltopalveluihin, on vahva markkina-asema varsinkin Matkustajalaivat -asiakassegmentillä. Kaupasta syntyi 8 milj. euroa liikearvoa. 

TUOTANTO
Ship Power -markkinat ovat heikentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun talouskriisi alkoi. Markkinoiden siirtyminen Aasiaan jatkuu vahvempana kuin koskaan ennen. Tästä syystä Wärtsilä on analysoimassa tuotantoaan ja erilaisia vaihtoehtoja arvioidaan näihin markkinamuutoksiin sopeutumiseksi. Analyysi koskee kaikkia tuotantoyksiköitä päähuomion ollessa Euroopan tuotantokapasiteetin sopeuttamisessa. Vaikutukset eri yksiköihin tarkentuvat vuoden 2009 neljännen neljänneksen ja vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Wärtsilällä on tuotantoyksiköitä Suomessa, Italiassa, Alankomaissa, Norjassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Kiinassa, Intiassa, Japanissa ja Koreassa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Onnistuneiden koeajojen tuloksena Wärtsilän rikkidioksidi (SOx) savukaasupesuriprojektille on myönnetty Sulphur Emission Control Area (SECA) Compliance -sertifikaatti Det Norske Veritas ja Germanischer Lloyd - luokituslaitoksilta.

HENKILÖSTÖ
Toukokuussa Wärtsilä Ship Power ilmoitti aloittavansa neuvottelut 400-450 työpaikan vähentämisestä. Neuvottelut aloitettiin Ship Power -liiketoiminnan sopeuttamiseksi merkittävästi heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Vuosittaiset säästöt ovat noin 30 milj. euroa. Säästöt alkavat toteutua asteittain vuoden 2009 toisella puoliskolla ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Toisen neljänneksen liiketulos sisältää 6 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Ship Power -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin. Wärtsilä Ship Powerin henkilöstö työskentelee myynnissä, projektihallinnassa, suunnittelupalveluissa ja laivansuunnittelun alalla 30 maassa.

Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun lopussa oli 18.806 (18.268). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-syyskuussa 2009 oli 18.897 (17.386). Services -liiketoiminnan henkilöstömäärä oli 11.318 (10.623) kasvua oli 7%. Verkoston laajentaminen, uusien huolto- ja hallinnointisopimuksien vaatima rekrytointi ja Ship Power ja Power Plants liiketoimintojen ennätyksellisin suuret toimitusmäärät ovat syynä kasvuun.

KESTÄVÄ KEHITYS
Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen ja YK:n Global Compact -toimisto on rekisteröinyt yhtiön verkoston jäseneksi. Verkostoon liittyminen vahvistaa edelleen Wärtsilän sitoutumista kestävän liiketoiminnan käytäntöihin sekä aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin perusperiaatteisiin.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat nimitykset 1.8.2009 alkaen:
KTM Christoph Vitzthum (40) on nimitetty Wärtsilän Services -liiketoiminnan johtajaksi. Dipl.ins. Vesa Riihimäki (43) on nimitetty Power Plants -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 11.3.2009, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 148 milj. euroa. Osinko maksettiin 23.3.2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Bertel Langenskiöld

Nimitysvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Palkitsemisvaliokunta:
Antti Lagerroos, puheenjohtaja
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merenkulun markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ship Power -liiketoiminnan pääasialliset riskit liittyvät edelleen telakoiden toimitusaikataulujen pitkittymiseen. Näyttää todennäköiseltä, että joidenkin tilausten aikatauluja muutetaan tai tilauksia peruutetaan. Tämän kehityksen myötä, Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten peruutusriskiksi noin 650 milj. euroa.

Power Plants -liiketoiminnassa talouskriisin vaikutus näkyy pääasiassa suurempien projektien ajoituksessa.

Services -liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät edelleen merikuljetusten vähenemiseen, mikä voisi johtaa laajempaan laivojen liikenteestä poistamiseen. Tämä saattaisi vähentää kunnossapito- ja huoltopalveluiden kysyntää.

Markkinatilanne on vaikuttanut koko toimitusketjuun ja Wärtsilä seuraa alihankkijoidensa toiminnan vakautta. Riskitaso ei ole merkittävästi muuttunut kauden aikana.

Wärtsilän vuosikertomus 2008 sisältää perusteellisen kuvaksen yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Merenkulun rahtihinnat ovat edelleen matalalla tasolla. Laskeneet laivanrakennushinnat houkuttelevat joitakin varustamoja tilaamaan uusia laivoja. Kokonaistilanne on yhä haasteellinen ja on vaikea arvioida, mihin suuntaan markkinat kääntyvät. Wärtsilän toimiminen useilla merenkulun segmenteillä on tärkeää, koska joillakin segmenteillä heikko tilanne jatkuu todennäköisesti ainakin kaksi seuraavaa vuotta.

Wärtsilä Power Plants arvioi tilauskertymän paranevan sitä mukaa kuin rahoitusala elpyy ja Power Plants - liiketoiminnan asema on edelleen hyvä markkinaosuuksien säilyttämiseksi.

Services jatkaa tasaisena ja suuri toimituskanta, laaja verkosto sekä tarpeet uudistaa laitteistoa ympäristömyötäiseksi luovat vakaan perustan markkinoilla.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2009 ENNALLAAN
Vuoden 2009 tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUU 2009
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset
Wärtsilä on ottanut käyttöön 1.1.2009 voimaantulleet IFRS-standardit ja tulkinnat:
- IFRS 8 Toimintasegmentit
- IAS 23 Vieraan pääoman menot –standardin muutos
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardin muutos
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
Tulos/osake (EPS) 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana
 
Oma pääoma/osake 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Omavaraisuusaste 
oma pääoma x 100
taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut 
 
Nettovelkaantumisaste 
korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset 
oma pääoma 

 

21.10.2009

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus