Euroopan investointipankilta 150 miljoonan euron laina Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoimintaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 21 lokakuuta 2011 at 12.30 UTC+2

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt Wärtsilälle 150 miljoonan euron lainan, jolla Wärtsilä rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa useissa Euroopan maissa. Wärtsilä sijoittaa varat vuosina 2011–2012 moottoriteknologiansa edelleenkehittämiseen merenkulku- ja voimalakäyttöön. Sopimus 10 vuoden lainasta allekirjoitettiin Helsingissä 21. lokakuuta 2011.

Wärtsilä on aloittanut merkittävän tutkimus- ja kehityshankkeen kehittääkseen edelleen 4-tahtimoottoreitaan osana yritysstrategiaansa. Hankkeen päätarkoituksena on vahvistaa Wärtsilän teknistä johtoasemaa sekä parantaa sen kilpailukykyä maailmanlaajuisilla merenkulun ja energia-alan markkinoilla. Wärtsilän tavoitteena on kehittää moottoreita, jotka ovat entistä tehokkaampia, luotettavampia ja samalla alentaa niiden elinkaarikustannuksia ja parantaa ympäristösuorituskykyä.. Wärtsilällä on moottoriteknologian tutkimuskeskukset Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Vuonna 2010 Wärtsilä käytti tutkimus- ja kehityshankkeisiin 141 miljoonaa euroa.

"Olemme tyytyväisiä tähän Wärtsilän kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka parantaa merkittävästi kuljetusalan ja energiantuotannon polttoainetehokkuutta ja kestävää kehitystä. Nämä keskeiset tekijät tukevat EIP:n keskeisiä tavoitteita merenkulku- ja energiantuotantosektoreilla", totesi EIP:n johtaja Wilhelm Molterer sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

"Tuotekehityslaina on jatkoa pitkäaikaiselle ja läheiselle yhteistyöllemme Euroopan investointipankin kanssa. Laina on tärkeä ja sillä on varsin keskeinen merkitys tutkimus- ja kehitystoimintamme pitkäaikaisessa rahoittamisessa. Huipputason tuotekehitys on merkittävässä asemassa kilpailukykymme säilyttämisessä nopeasti muuttuvilla maailmanmarkkinoilla. Lisäksi laina tukee Wärtsilän entisestään vahvaa rahoitusasemaa Euroopan volatileilla rahoitusmarkkinoilla", sanoo Raimo Lind, Wärtsilän varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja.

Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnan pääalueita ovat 4- ja 2-tahtimoottorit, potkurit sekä kääntyvät potkurilaitteet, kiinteä- ja säätölapapotkurit, vaihteistojärjestelmät, tiivisteet ja laakerit sekä näiden integrointi. Wärtsilä toi ensimmäisenä yrityksenä markkinoille monipolttoaineteknologiaan perustuvat 2- ja 4-tahtimoottorit. Yhtiö on viime vuosina tuonut markkinoille useita kaasumoottoreita, joiden polttoainejoustavuus on erinomainen.

Muut teknologiat, kuten polttokennot ja biopolttoaineiden käyttö polttomoottoreissa, ovat myös keskeisiä tutkimusalueita. Muita esimerkkejä Wärtsilän menestyksekkäästä tuotekehityksestä ovat erilaiset pakokaasujen puhdistamiseen liittyvät ratkaisut, kuten rikkipesurit ja SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattorit haitallisten rikki- (SOx) ja typpioksidien (NOx) vähentämiseksi pakokaasuista. Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnoissa ympäri maailmaa työskentelee noin 700 henkilöä.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com  

Euroopan Investointipankki
Pär Isaksson
Puh. +352 621 345 895
p.isaksson@eib.org

Lisätietoja Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnasta:

Lars Hellberg
Johtaja, Wärtsilä Industrial Operations
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 7095280
lars.hellberg@wartsila.com  

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Euroopan investointipankki lyhyesti
Euroopan investointipankki (EIP) myöntää pitkäaikaista rahoitusta Euroopan unionin tavoitteiden mukaisiin investointihankkeisiin. EIP tukee Euroopan integraatiota, tasapainoista kehitystä sekä jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista koheesiota rahoittamalla vakaita investointeja. Euroopan investointipankin omistavat EU:n 27 jäsenmaata. www.eib.org

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com