Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 20 heinäkuuta 2016 at 08.30 UTC+2

VOLYYMIT KEHITTYIVÄT TASAISESTI HAASTAVILLA MARKKINOILLA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2016 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona (Osavuosikatsaus Q2 2016). Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2016/q2/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä kasvoi 3% 1.194 milj. euroon (1.159)
- Liikevaihto laski 3% 1.196 milj. euroon (1.230)
- Tilaus-laskutussuhde 1,00 (0,94)
- Vertailukelpoinen liiketulos 122 milj. euroa eli 10,2% liikevaihdosta (137 milj. euroa ja 11,1%)
- Tulos/osake 0,19 euroa (0,54)
- Liiketoiminnan rahavirta 202 milj. euroa (47)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2016
- Tilauskertymä kasvoi 1% 2.465 milj. euroon (2.443)
- Liikevaihto laski 2% 2.163 milj. euroon (2.218)
- Tilaus-laskutussuhde 1,14 (1,10)
- Vertailukelpoinen liiketulos 206 milj. euroa eli 9,5% liikevaihdosta (237 milj. euroa ja 10,7%)
- Tulos/osake 0,49 euroa (0,97)
- Liiketoiminnan rahavirta 189 milj. euroa (84)
- Tilauskanta laski 5% ja oli kauden lopussa 5.083 milj. euroa (5.325)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5–13,0%.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
”Vuoden 2016 alkupuoliskon kehitys oli tyydyttävää siihen nähden, että toimintaympäristö on edelleen haastava.

Liikevaihto pysytteli suunnilleen viime vuoden tasolla, mutta liiketulosta painoivat vähentyneet voimalaitostoimitukset ja energiamarkkinoiden tiukka kilpailu. Odotamme, että laitetoimitukset painottuvat loppuvuodelle. Tilauskertymän kehitys oli vakaata pääasiassa voimantuotantoalan maltillisesti parantuneen tilanteen ansiosta, mikä edesauttoi Energy Solutions -liiketoiminnan tilausten kasvua. Marine Solutions -liiketoiminnan tilaukset pysyivät myös suhteellisen hyvällä tasolla vähäisistä alustilauksista huolimatta, sillä risteilyalus- ja matkustajalauttamarkkinoilla uudistettiin aluskantaa aktiivisesti. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuotta hitaammin, mutta odotamme parantuneen aktiviteetin piristävän volyymejä tulevien neljännesten aikana. Loppumarkkinoiden tämänhetkisten suuntausten ja maailmantalouden lisääntyneen epävarmuuden vuoksi pidämme loppuvuoden kysynnän kehitysnäkymät varovaisina.

Kasvun hakeminen innovatiivisista ratkaisuista on yksi Wärtsilän strategian kulmakivistä, ja siksi olenkin erittäin

innostunut Wärtsilän Eniram-hankinnasta. Eniram on energiahallinnan ja analytiikan ratkaisuihin erikoistunut

teknologiayritys, joka tukee digitaalista tarjontaamme ja vahvistaa osaamistamme data-analytiikassa, mallinnuksessa ja suorituskyvyn optimoinnissa. Kauppa on tärkeä panostus Wärtsilän digitaaliseen tulevaisuuteen. Kerroimme toisen neljänneksen aikana myös toisesta yrityskaupasta: American Hydro -hankinta vahvistaa läsnäoloamme ja osaamistamme huollon teollisuus- ja vesivoimamarkkinoilla.”

AVAINLUVUT

MEUR

4-6/2016

4-6/2015

Muutos

1-6/2016

1-6/2015

Muutos

2015

Tilauskertymä

1 194

1 159

3%

2 465

2 443

1%

4 932

Tilauskanta kauden lopussa

   

5 083

5 325

-5%

4 882

Liikevaihto

1 196

1 230

-3%

2 163

2 218

-2%

5 029

Liiketulos1

96

137

-30%

179

237

-24%

587

% liikevaihdosta

8,0

11,1

 

8,3

10,7

 

11,7

Vertailukelpoinen liiketulos

122

137

-11%

206

237

-13%

612

% liikevaihdosta

10,2

11,1

 

9,5

10,7

 

12,2

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

131

144

-9%

224

250

-11%

643

% liikevaihdosta

10,9

11,7

 

10,3

11,3

 

12,8

Tulos ennen veroja2

58

140

-59%

138

222

-38%

553

Tulos/osake, euroa2

0,19

0,54

 

0,49

0,97

 

2,25

Liiketoiminnan rahavirta

202

47

 

189

84

 

255

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

517

495

 

372

Bruttoinvestoinnit

   

71

297

 

346

Nettovelkaantumisaste

   

0,25

0,25

 

0,17

1 Vuoden 2016 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 26 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, josta 17 milj. euroa oli alaskirjauksia. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 27 milj. euroa.

2 Vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen on tehty noin 42 milj. euron alaskirjaus liittyen Winterthur Gas & Diesel -yhteisyrityksen myyntiin, realisoituneisiin Brasilian projekteihin liittyviin valuuttakurssitappioihin ja muihin saataviin.

MARKKINANÄKYMÄT
Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina

taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talous on kehittynyt odotettua hitaammin, sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus tukevat edelleen voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaiden hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kaasuun perustuvan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa kaikkialla maailmassa. Sähkömarkkinoita kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti rajoittaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntää. Lisäksi öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalusmarkkinoilla öljyn ja kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino haittaavat LNG- ja LPG-kuljetusalusten kysyntää. Matkustajalaivojen näkymät pysyvät myönteisinä. Risteilijöiden kysyntää tukee erityisesti matkustajamäärien lisääntyminen Aasiassa. Lauttojen tilauksia puolestaan tukee Euroopan aluskannan uudistaminen, uusien päästöjä koskevien lainsäädäntöjen mahdollinen käyttöönotto ja suotuisat laivanrakennushinnat.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat sitä, että vanhempien asennusten huollolle on vähemmän kysyntää ja että kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehitys on epävarmaa. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Huoltosopimusten piirissä olevan asennetun laitekannan kasvu osoittaa sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaiden kiinnostusta pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 20. heinäkuuta 2016 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1214185&s=1&k=58BDF371EA04A78F20587BB4922A9510.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/37473381. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

Marco Wirén                                          Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                        Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com