Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 huhtikuuta 2011 at 11.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q1 2011

VUOSI ALKOI KANNATTAVUUDEN JA KASVUN MERKEISSÄ

KESKEISTÄ ENSIMMÄISELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
- Liikevaihto kasvoi 18% 1.083 milj. euroon (922)
- Liiketulos 113 milj. euroa (94), 10,4% liikevaihdosta (10,2)
- Liiketoiminnan rahavirta 133 milj. euroa (181)
- Tulos/osake 0,38 euroa (0,34)
- Tilauskertymä kasvoi 11% 979 milj. euroon (881)

Liiketulos ja tulos/osake on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella Wärtsilä kirjasi 2 milj. euroa (44) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä.

OLE JOHANSSON, KONSERNIJOHTAJA:
”Olen tyytyväinen, että vuosi alkoi myynnin kasvulla ja vakaalla kannattavuudella. Asiakaskuntamme on lisännyt laitteiden käyttöä, mikä on johtanut huollon liiketoiminnan odotettuun kasvuun. Power Plants -liiketoiminnan markkinat olivat edelleen hyvällä tasolla ja kiinnostus maakaasupohjaiseen voimantuotantoon lisääntyi. Ship Power -liiketoiminnassa näemme myös lisääntyvästi maakaasun käyttöön liittyviä mahdollisuuksia sekä merkittävää aktiviteettiä Offshore-segmentillä. Näemme kuitenkin epävarmuuden merkkejä globaalissa liiketoimintaympäristössä ja jotkut asiakkaamme epäröivät päätöksenteossaan. Rakennejärjestelyiden ansiosta parantunut toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky luovat hyvän pohjan kannattavalle kasvulle vuoden 2011 aikana.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 20. huhtikuuta 2011 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/szrhjvp1.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DyyfcqKGHISMom.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin, kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Interim Report Q1 2011. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

 

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com
 

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4.6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 17.500 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Kaikki osavuosikatsauksen osakekohtaiset tunnusluvut ja niiden vertailuluvut on laskettu uuden osakemäärän mukaisesti.

KATSAUSKAUSI TAMMI-MAALISKUU 2011 LYHYESTI

Liiketulos ja tulos/osake on esitetty tässä taulukossa ilman kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella Wärtsilä kirjasi 2 milj. euroa (44) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä.

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Offshore- ja erikoisalusmarkkinat aktiivisimpia
Vuoden ensimmäisinä kuukausina yleinen aktiviteetti alustilauksissa oli alemmalla tasolla kuin vuoden 2010 lopussa. Irtolastialusten tilaukset hidastuivat, mutta konttilaivasegmentillä muutamat varustamot tekivät merkittäviä tilauksia. Aktiviteetti offshore- ja erikoistuneemman tonniston markkinoilla oli odotetusti hyvällä tasolla. Offshore-markkinoilla poraus- ja huoltoalusten kysyntä oli aktiivista ja öljyn hintojen kasvun odotetaan lisäävän kysyntää entisestään.

Katsauskaudella Kiina ja Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat – alusten lukumäärällä mitattuna Kiina oli hieman suurempi, kun taas tonneissa (DWT) mitattuna Korea oli vähän edellä. Kiinalaiset varustamot tekivät edelleen suuren osan uusista tilauksista kiinalaisen rahoituksen avustuksella. Kasvavat laivanrakennusmaat kuten Brasilia, olivat myös aktiivisia ja saivat lisääntyvän osan tilauksista.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus pysyi 42%:ssa (edellisen neljänneksen lopussa 42%) ja sen markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 11%:iin (13). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 3% (4).

POWER PLANTS

Hyvä kysyntä kehittyvillä markkinoilla
Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Pienten ja keskisuurten maakaasuprojektien kysyntä oli aktiivista kun taas joitakin suurempia investointeja pitkitettiin. Teollisuustuotanto kasvoi useimmilla kehittyvillä markkinoilla, mikä lisäsi itsenäisten voimantuottajien (IPP), sähkölaitosten ja teollisuusasiakkaiden kysyntää. Rahoituskriisi johti voimantuotannon investointien lykkäämiseen vuonna 2009 ja 2010 ja tämä lisää nyt kysyntää useilla markkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema
Vuonna 2010 kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimaloiden kokonaismarkkinat olivat kooltaan noin 57.000 MW. Tähän sisältyy kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilä osuus markkinoista oli 5,6%. Näin ollen Wärtsilä on kaasu- ja öljyvoimaloiden neljänneksi suurin toimittaja. Ainutlaatuisen arvolupauksensa vuoksi Wärtsilä vahvistaa jatkuvasti asemaansa kaasuvoimalamarkkinoilla vallaten markkinaosuutta muilta teknologioilta.

SERVICES
Huoltomarkkinoilla näkyi kasvun merkkejä. Liikenteestä poissa olevien alusten lukumäärä oli alhaisemmalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Toisaalta alusten keskimääräinen kulkunopeus oli edelleen laskenut ja ankkurissa olevien alusten määrä oli edelleen korkealla tasolla. Power Plants -asiakkaiden huoltopalveluiden kysyntä jatkui tasaisena. Sekä Ship Power - että Power Plants -asiakkaat haluavat varmistaa kustannus- ja energiatehokkaan käytön sekä korkean luotettavuustason. Tämä ilmenee kiinnostuksena erilaisiin käyttö-, ylläpito- ja teknisiin huoltosopimuksiin.

TILAUSKERTYMÄ
Wärtsilän tilauskertymä oli katsauskaudella 979 milj. euroa (881), kasvua oli 11%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä väheni 2% (1.003 milj. euroa vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutus suhde oli 0,90 (0,96).

Ship Power -liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 173 milj. euroa (90), kasvua 92%. Edelliseen neljännekseen verrattuna, tilauskertymä oli 3% alhaisempi (178 milj. euroa vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai merkittävän lauttatilauksen suomalaiselta Viking Line-varustamolta. Alus tulee olemaan suurin nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimiva matkustaja-alus.

Kauppalaivasegmentin tilaukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 29% kaikista tilauksista. Offshore-segmentti jatkui aktiivisena ja oli 27% kaikista tilauksista. Seuraavina olivat Matkustajalaivasegmentti 16% ja Erikoisalussegmentti 15%. Merivoimien osuus kokonaisuudesta oli 7% ja Laivasuunnittelun 6%.

Tammikuussa 2011 Wärtsilä allekirjoitti avaimet käteen -sopimukset suomalaisen Containerships Ltd Oy:n kanssa makeavesipesurin jälkiasennuksesta rikkipäästöjen vähentämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen Wärtsilän saama kaupallinen laivan päämoottorin yhteyteen asennettava pesuritilaus. Wärtsilä on ensimmäinen valmistaja, jonka laivoihin tarkoitetulle pesurille luokituslaitokset Det Norske Veritas ja Germanischer Lloyd ovat myöntäneet IMO-sertifikaatin.

Power Plants -liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 253 milj. euroa (267), 5% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä laski 20% (317 milj. euroa vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai useita tilauksia Turkista, mukaan lukien yli 135 MW:n voimalaitos, johon sisältyy seitsemän Wärtsilä 18V50SG maakaasua polttoaineena käyttävää moottoria. Laitos valmistuu aikataulun mukaan syksyllä 2011 ja se toimittaa sähköä kansalliseen verkkoon. Wärtsilä sai muita tärkeitä tilauksia St Barthelemyltä, Intiasta ja Brasiliasta. Power Plants -liiketoiminnassa projektien ajoitus johtaa vaihteluihin eri neljännesten välillä.

Services-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 551 milj. euroa (522), 6% korkeampi kuin vastaavana kautena vuonna 2010. Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 8% (510 milj. euroa vuoden 2010 neljännen neljänneksen aikana).

Katsauskaudella Wärtsilä allekirjoitti kaikkien aikojen suurimman pitkäaikaisen sopimuksen merimoottoreiden ylläpitotuesta. Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa tehty sopimus kattaa 29 alusta, joiden yhteenlaskettu teho on noin 1.400 MW. Sopimus sisältää laajan valikoiman palveluita, mukaan lukien ylläpidon suunnittelu, varaosien logistiikan optimointi, moottorikomponenttien kehittäminen ja testaaminen, polttoaineen kulutuksen optimointi sekä kunnostus- ja verstaspalveluiden neuvonta.

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 3.669 milj. euroa (4.330), laskua oli 15%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.699 milj. euroa (2.242), joka on 24% alhaisempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.204 milj. euroa (1.392), laskua 14%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 766 milj. euroa (696) katsauskauden lopussa, kasvua 10%.

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 kasvoi 18% 1.083 milj. euroon (922). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6% ja oli 294 milj. euroa (278). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 349 milj. euroa (237), kasvua oli 47%. Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 439 milj. euroa (409), kasvua oli 7%. Liikevaihdosta Ship Power -liiketoiminnan osuus oli 27%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 32% ja Services-liiketoiminnan osuus 41%.

Wärtsilän tammi-maaliskuu 2011 liikevaihdosta noin 74% oli euromääräistä, 9% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken.

LIIKETOIMINNAN TULOS
Tammi-maaliskuussa 2011 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 113 milj. euroa (94), eli 10,4% liikevaihdosta (10,2). Liiketulos kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 111 milj. euroa eli 10,2% liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 2 milj. euroa (44) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä katsauskauden tammi-maaliskuu 2011 aikana.

Rahoituserät olivat -4 milj. euroa (0). Nettokorot olivat -2 milj. euroa (-3). Osinkotulot olivat 1 milj. euroa (2). Tulos ennen veroja oli 107 milj. euroa (49). Katsauskauden verot olivat 31 milj. euroa
(14). Tulos/osake kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,38 euroa (0,16) ja oma pääoma/osake oli 7,32 euroa (6,94).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Tammi-maaliskuun 2011 liiketoiminnan rahavirta oli 133 milj. euroa (181). Nettokäyttöpääoma oli 142 milj. euroa (332) kauden lopussa. Saatujen ennakoiden määrä oli 620 milj. euroa kauden lopussa (616 milj. euroa edellisen neljänneksen lopussa). Likvidit varat kauden lopussa olivat 619 milj. euroa (252). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli -17 milj. euroa (410). Osinkoja maksettiin 271 milj. euroa ensimmäisen neljänneksen aikana.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2011 lopussa korollisia lainoja yhteensä 618 milj. euroa (682). Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 553 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 550 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 65 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 37,5% (36,4) ja velkaantumisaste oli 0,00 (0,31).

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 19 milj. euroa (15), jotka koostuivat 5 milj. euron (1) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 14 milj. euron (14) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 29 milj. euroa (30).

Vuoden 2011 ylläpitoinvestoinnit ovat poistojen tasolla tai hieman poistoja korkeammalla tasolla. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa vuoden investointeihin.

RAKENNEJÄRJESTELYTOIMENPITEET
Maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena Wärtsilä ryhtyi sopeuttamaan toimintojaan erilaisilla rakennejärjestelytoimenpiteillä. Tavoitteena oli vähentää henkilöstömäärää noin 1.800 työpaikalla. Tähän mennessä henkilöstömäärä on vähentynyt noin 1.500 työpaikalla.

Toimenpiteiden toteuduttua täysin, henkilöstövähennyksien odotetaan laskevan kustannuksia noin 130 milj. eurolla. Näistä kustannussäästöistä noin 60 milj. euroa toteutui vuoden 2010 loppuun mennessä. Loppuosa säästöistä toteutuu asteittain vuoden 2011 aikana. Wärtsilä arvioi suurimman osan säästöistä olevan pysyviä. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 150 milj. euroa, josta 115 milj. euroa oli kirjattu vuoden 2010 loppuun mennessä. Katsauskauden aikana kirjattiin 2 milj. euroa (44) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2011 aikana.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä maaliskuun 2011 lopussa oli 17.526 (18.410). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-maaliskuussa 2011 oli 17.544 (18.481). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 943 (1.048) henkilöä. Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 799 (853) henkilöä, Services-liiketoiminnassa 11.024 (11.357) ja tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 3.990 (4.697).

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (18) oli Suomessa, 6% (8) Alankomaissa ja 30% (31) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 32% (30), josta 7% (7) Kiinassa, 6% (6) Intiassa, 5% (5) Singaporessa ja 15% (13) muualla Aasiassa.

TUOTANTO
Säätölapapotkurien tuotannon aloittaminen Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. yhteisyrityksessä Zhenjiangissa Kiinassa etenee suunnitelmien mukaisesti. Pääosa laitteistosta siirretään Wärtsilän Drunenin tehtaasta. Uuden tehtaan avaaminen ja ensimmäiset toimitukset on suunniteltu vuoden 2011 toiselle neljännekselle.

Myös Wärtsilän ja venäläisen Transmashholdingin yhteisyrityksen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyritys valmistautuu modernien ja monikäyttöisten dieselmoottoreiden tuotantoon. Moottoreita käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Johtavan aseman vahvistaminen kaasumoottoriteknologiassa on osa Wärtsilä strategiaa. Wärtsilällä on jo johtava valikoima keskinopeita pää- ja monipolttoainemoottoreita. Katsauskaudella Wärtsilä on käynnistänyt merkittävän projektin, jonka tavoitteena on kaasumoottorin sisällyttäminen myös hidaskäyntiseen päämoottorivalikoimaan. Maakaasu on polttoainevaihtoehto, joka mahdollistaa suurimmat päästövähennykset ja joka on samalla taloudellisesti kannattava.

UUDET TUOTELANSEERAUKSET
Wärtsilä ja Aker Solutions ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusien ja ympäristöystävällisten Offshore-tuulipuistoasennusaluksien yhteisestä kehittämisestä. Wärtsilä toimittaa aluksen suunnittelun, sähköntuotannon, propulsiokoneiston ja automaation. Aker Solutions puolestaan toimittaa nostojärjestelmän. Wärtsilä tarjoaa myös yhdessä Aker Solutions:in kanssa ympärivuorokauden tukipalveluja maailmanlaajuisesti aluksien ylläpitoon, korjauksiin ja komponenttitoimituksiin. Wärtsilän toimittamat moottorit ovat monipolttoainemoottoreita ja ne voivat käydä nestemäisellä maakaasulla (LNG).

KESTÄVÄ KEHITYS
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvä asema vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Huhtikuussa Wärtsilä aloitti yhteistyön itsenäisen, voittoa tavoittelemattoman suomalaisen Crisis Management Initiative (CMI) -järjestön kanssa. Järjestöä johtaa Nobelin rauhanpalkinnon saaja Martti Ahtisaari. CMI:n pääkumppanina Wärtsilä tukee järjestön konfliktien ratkaisuun ja kestävään rauhan rakentamiseen tähtäävää toimintaa ja suunnittelee CMI:n kanssa kumppanuusohjelmia valituille kohdealueille eri puolilla maailmaa.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Wärtsilän hallitus on nimittänyt DI Björn Rosengrenin, s. 1959, Wärtsilän uudeksi toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään 1.9.2011 alkaen nykyisen konsernijohtajan Ole Johanssonin käyttäessä oikeuttaan jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouksen 3.3.2011 päättämässä maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 8.3.2011. Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärä lisääntyi 197.241.130 osakkeeseen, kun osakkeenomistajille annettiin yksi uusi osake kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti. Osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 9.3.2011 alkaen.

LIPUTUSILMOITUKSET
Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: 5.1.2011 BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 4.941.593 osaketta, joka on 5,01 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 3.3.2011, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.3.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Maksuton osakeanti
Yhtiökokous päätti hyväksyä maksuttoman osakeannin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Maksuttomassa osakeannissa noudatetaan osakkeenomistajien etuoikeutta siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan yksi uusi osake. Uusia osakkeita annettiin siten yhteensä 98.620.565 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.3.2011.

Hallitukset järjestäytyminen
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yleiset rahoituskriisin aiheuttamat riskit vähenivät edelleen Ship Power -liiketoiminnassa. Joitakin riskejä on kuitenkin vielä liittyen aikataulumuutoksiin sekä toimitusaikojen pitkittymiseen. Öljyn hinnan nousun vaikutus maailmantalouteen ja kaupankäyntiin on riski merenkulkualalle.

Power Plants -liiketoiminnassa joillain alueilla suurimpiin projekteihin voi liittyä ajoitusongelmia. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levottomuudet ovat lisänneet uusien voimalaitosinvestointien viivästymisen riskiä alueella.

Wärtsilän vuosikertomus 2010 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT
Merenkulun markkinoilla kauppalaivasegmentin kehityksen odotetaan pysyvän hitaana, mikä johtuu ylikapasiteetista ja hitaasti kehittyvistä tuotoista. Irtolastialusten tilausaktiviteetin odotetaan hidastuvan. Joidenkin ala-segmenttien kuten kontti- ja LNG-alusten näkymät ovat parantuneet. Offshore- ja Erikoisalussegmentit ovat olleet vilkkaita ja tämän odotetaan jatkuvan. Kiinnostus ja aktiviteetti ovat lisääntyneet maakaasupohjaisissa sovelluksissa. Wärtsilä Ship Power odottaa hintapaineiden markkinoilla jatkuvan edelleen sekä vuoden 2011 tilauskertymän paranevan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatkettiin investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Tämä lisäsi kysyntää etenkin joustavan perusvoimantuotannon segmentillä. Vanhaa hiilivoimaan perustuvaa tuotantokapasiteettia poistuu käytöstä lisääntyvässä määrin ja tämä lisää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä maakaasuun perustuvan voimantuotannon kysyntää. Tätä tukee myös liuskekaasun tuotanto Yhdysvalloissa ja odotukset maakaasun hintojen säilymisestä kilpailukykyisinä. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2011.

Services-liiketoiminnan markkinoiden odotetaan kasvavan tänä vuonna maailmantalouden kasvun myötä. Suurimmat kasvun mahdollisuudet tulevat Aasiasta ja Amerikoista. Power Plants -asiakkaiden huoltopalveluiden kysyntä jatkuu tasaisena ja näkymät ovat hyvät uusien sopimusten solmimiselle erityisesti Aasiassa. Euroopassa merenkulun asiakkaat keskittyvät edelleen säästötoimenpiteisiin kun taas Aasiassa markkinat alkavat palautua normaaleiksi. Offshore-huoltomarkkinoiden näkymät ovat myös hyvät. Kilpailu merenkulun huoltoprojekteista ja ylläpitotöistä jatkuu tiukkana. Services-liiketoiminnan monipuolinen asiakaskunta, toiminnan maantieteellinen laajuus sekä laaja tuotevalikoima luovat toiminnalle hyvän perustan. Wärtsilä odottaa merihuoltomarkkinoiden kestävän elpymisen alkavan vuonna 2011.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
IFRS-standardimuutokset
1.1.2011 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
• IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
• Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Kaikki osavuosikatsauksen osakekohtaiset tunnusluvut ja niiden vertailuluvut on laskettu uuden osakemäärän mukaisesti.


19.4.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus