Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 19 lokakuuta 2011 at 11.30 UTC+2

 

Osavuosikatsaus Q3 2011

TILAUSKERTYMÄ KASVOI HYVIN

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ
- Tilauskertymä lisääntyi 11% 1.118 milj. euroon (1.004)
- Yhteisyritysten tilauskertymä kasvoi merkittävästi 182 milj. euroon (68)
- Liikevaihto laski 18% 851 milj. euroon (1.039)
- Liiketulos 94 milj. euroa, eli 11,0% liikevaihdosta (117 milj. euroa ja 11,2%)
- Tulos/osake 0,28 euroa (0,41)
- Tilaus-laskutussuhde kasvoi ja oli 1,31 (0,97)
- Wärtsilä hankki Cedervall-yhtiön, joka on laivoissa käytettävien akselitiiviste- ja laakerijärjestelmien valmistaja

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2011
- Tilauskertymä lisääntyi 9% 3.267 milj. euroon (3.002)
- Yhteisyritysten tilauskertymä kasvoi merkittävästi 216 milj. euroon (73)
- Liikevaihto laski 2.970 milj. euroon (3.091), -4%
- Liiketulos 324 milj. euroa (328), 10,9% liikevaihdosta (10,6)
- Tilauskanta kauden lopussa oli 4.042 milj. euroa (4.243), -5%
- Tulos/osake 1,05 euroa (1,18)
- Liiketoiminnan rahavirta 303 milj. euroa (491)

Liiketulos ja tulos/osake on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Kolmannella vuosineljänneksellä Wärtsilä kirjasi 6 milj. euroa (2) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2011 vastaava luku oli 17 milj. euroa (59).

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:
”Esittelen ensimmäistä kertaa Wärtsilän tuloksen ja olen tyytyväinen, koska se oli monella tapaa vahva. Wärtsilän vankkana säilynyt kannattavuus sekä kasvava tilauskertymä kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella tuovat meille hyviä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Offshore -segmentti oli aktiivinen, minkä lisäksi tilauskertymä kasvoi merkittävästi korealaisessa yhteisyrityksessämme, joka keskittyy nestekaasun kuljetusalusten monipolttoainemoottoreihin. Tämä korostaa vahvaa asemaamme kaasumoottorimarkkinoilla. Power Plants sai muutamia merkittäviä tilauksia ja tilausaktiviteetti oli maailmanlaajuisesti hyvällä tasolla. Tilauksia saatiin kaivosalan asiakkailta, sähkölaitoksilta ja itsenäisiltä sähköntuottajilta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja oli alemmalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Tämä kehitys liittyi pääasiassa toimitusten ajoitukseen. Osa merihuoltomarkkinoista kärsii tällä hetkellä epävarmasta taloustilanteesta, mutta voimalaitosten huoltomarkkinat olivat vakaat. Hieman pidemmällä aikavälillä ympäristöteknologisilla palveluilla on hyvät näkymät. Epävarmuus maailmantaloudessa kasvoi tällä vuosineljänneksellä. Siitä huolimatta näkymämme liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä vuonna 2011 ovat pysyneet samoina.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 19. lokakuuta 2011 kello 10.45 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/cfrvmw0h/.

Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DRjQeElqqoXIHD.
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Interim Report Q3 2011. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

 

Lisätietoja:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 7095640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4.6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 17.500 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 


WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Liiketulos ja tulos/osake on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Kolmannella vuosineljänneksellä Wärtsilä kirjasi 6 milj. euroa (2) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2011 vastaava luku oli 17 milj. euroa (59).

MARKKINAKEHITYS

SHIP POWER

Erikoistuneen tonniston alusten tilaukset jatkuivat vahvoina
Alusten kokonaistilaukset hidastuivat kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2011 aikana on rekisteröity 916 tilausta, joka vastaa odotuksia alemmasta tilaustasosta kuin vuonna 2010. Tilausten hidastuminen liittyi edelleen tiettyihin kauppalaivaston segmentteihin, kuten kuivalasti- ja säiliöaluksiin.

Samaan aikaan aktiviteetti jatkui hyvänä erikoisalusten markkinoilla. Vuoden 2011 aikana on tilattu 44 nestekaasun kuljetusalusta, kun vuosina 2008-2010 niitä tilattiin 10. Offshore -aluksia, etenkin porausaluksia, on tilattu merkittäviä määriä vuoden 2011 aikana. Tilausaktiviteetti on siirtynyt erikoistuneen tonniston aluksiin. Tämä merkitsee sitä, että investoinnit uusiin aluksiin vuonna 2011 ovat samalla tasolla kuin 2010, huolimatta alemmasta tilattujen alusten lukumäärästä. Korea ja Kiina johtavat tilausmäärissä ja saivat 40% ja 35% vuonna 2011 tehdyistä tilauksista alusten lukumäärässä mitattuna.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet
Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus nousi 44%:sta (edellisen neljänneksen lopussa) 46%:iin. Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa nousi 18%:iin (17). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus pysyi 3%:ssa (3).

POWER PLANTS

Kaasuvoimalaitosmarkkinat jatkuivat aktiivisina
Aktiviteetti kaasuvoimalaitosmarkkinoilla jatkui korkealla tasolla maailmantalouden hidastumisesta huolimatta. Nestemäisten polttoaineiden voimalaitosmarkkinat olivat vähemmän aktiivisia kolmannella neljänneksellä. Rahoituskriisi johti voimantuotannon investointien lykkäämiseen vuonna 2009 ja 2010 ja tämä lisää nyt kysyntää useilla markkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema
Heinäkuu 2010 – kesäkuu 2011 aikana, kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten kokonaismarkkinat kasvoivat ja olivat kooltaan noin 70,1 GW (51,1 GW). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,5% (4,8).
 

SERVICES

Voimalaitosten huoltomarkkinat olivat vakaat
Euroopan markkinat, joissa on paljon merenkulun asiakkaita, kehittyivät hitaasti kolmannella neljänneksellä. Amerikoissa, Lähi-idässä ja Aasiassa, missä on sekä merenkulun asiakkaita, että voimalaitosasiakkaita, huoltomarkkinoiden kehitys jatkui vakaana. Huoltotoimintaa tukee näillä alueilla myös nopeampi talouskasvu. Erityisesti kauppalaivastosegmentin asiakkaat säästävät huoltokustannuksissa, mutta Offshore - ja konttialusten segmentit jatkuivat aktiivisina. Myös kiinnostus erilaisiin huoltosopimuksiin kasvoi edelleen.

TILAUSKERTYMÄ

Hyvä tilauskertymä kaikissa kolmessa liiketoiminnassa sekä yhteisyrityksissä
Wärtsilän tilauskertymä kolmannella neljänneksellä oli 1.118 milj. euroa (1.004), kasvua oli 11%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 4% (1.170 milj. euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,31 (0,97).

Ship Power -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 196 milj. euroa (176), kasvua oli 11%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 36% (306 milj. euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen aikana Offshore- ja Erikoisalussegmentit jatkuivat aktiivisina. Tärkeitä tilauksia saatiin porausaluksiin sekä matkustaja-aluksiin, että merivoimien aluksiin. Kauppalaivasegmentin osuus kaikista tilauksista oli 30%. Seuraavina olivat Offshore-segmentti 25% ja Matkustajalaivasegmentti 20%. Sekä Erikoisalusten että Merivoimien osuus oli 11% ja Laivasuunnittelun osuus oli 2%.

Power Plants -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli korkealla tasolla, 466 milj. euroa (393). Tämä oli 19% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 11% (419 milj. euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä sai merkittävän kokonaistoimitustilauksen Dominikaanisesta Tasavallasta ja useita keskikokoisia tilauksia Afrikasta, Australiasta ja Yhdistyneistä Arabiemiraateista, sekä suuren kaasuvoimalaitostilauksen Turkista.

Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 455 milj. euroa (433), kasvua oli 5% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 2% (444 milj. euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2011 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 3.267 milj. euroa (3.002), 9% korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavana kautena. Katsauskauden tilaus-laskutussuhde oli 1,10 (0,97). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 675 milj. euroa (479), lisäystä oli 41% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.138 milj. euroa (1.097), joka oli 4% korkeampi kuin vuonna 2010. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli yhteensä 1.450 milj. euroa (1.421), lisäystä 2% vuoden 2010 vastaavaan kauteen verrattuna.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä
Korealainen yhteisyritys Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd (WHEC) sai katsauskaudella monipolttoainemoottoritilauksia 16 nestekaasun kuljetusalukseen. WHEC:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 182 milj. euroa (68) kolmannella neljänneksellä. Katsauskauden tammi-syyskuu 2011 tilauskertymä kasvoi merkittävästi ja oli 216 milj. euroa (73). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50% ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

 

TILAUSKANTA
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.042 milj. euroa (4.243), laskua oli 5%. Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskanta kasvoi 7% (3.779 milj. euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä). Ship Power -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.740 milj. euroa (2.038), joka on 15% alhaisempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Katsauskauden lopussa Power Plants -liiketoiminnan tilauskanta oli 1.478 milj. euroa (1.517), laskua oli 3%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 825 milj. euroa (689) katsauskauden lopussa, kasvua 20%.

LIIKEVAIHTO
Wärtsilän liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 18% 851 milj. euroon (1.039) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 197 milj. euroa (277), laskua oli 29%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 243 milj. euroa (321), laskua oli 24% viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 412 milj. euroa (435), laskua 5%. Lasku johtui pääasiassa toimitusten ajoituksesta. Toinen tekijä oli edelleen heikentynyt maailmantalouden tunnelma, joka vaikuttaa Services-liiketoiminnan asiakkaiden investointeihin ja kulutukseen ylläpidon osalta.

Wärtsilän tammi-syyskuu 2011 liikevaihto laski 4% ja oli 2.970 milj. euroa (3.091). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto laski 14% ja oli 713 milj. euroa (831). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 952 milj. euroa (948). Services-liiketoiminnan liikevaihto kehittyi tasaisesti ja oli 1.303 milj. euroa (1.307). Ship Power -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 24%, Power Plants -liiketoiminnan osuus 32% ja Services-liiketoiminnan osuus 44%.

Wärtsilän tammi-syyskuu 2011 liikevaihdosta noin 69% oli euromääräistä, 13% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken.

LIIKETOIMINNAN TULOS
Kolmannen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 94 milj. euroa (117), 11,0% liikevaihdosta (11,2). Katsauskauden tammi-syyskuu 2011 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 324 milj. euroa (328), eli 10,9% liikevaihdosta (10,6). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 307 milj. euroa eli 10,3% liikevaihdosta. Wärtsilä kirjasi 17 milj. euroa (59) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä katsauskauden tammi-syyskuu 2011 aikana.

Rahoituserät olivat -9 milj. euroa (-3). Nettokorot olivat -3 milj. euroa (-8). Osinkotuotot olivat 3 milj. euroa (6). Muutos muissa rahoituserissä johtui pääosin valuuttakurssitappioista, jotka olivat vuoden 2010 vastaavalla kaudella positiiviset. Tulos ennen veroja oli 298 milj. euroa (298). Katsauskauden verot olivat 96 milj. euroa (80). Tulos/osake kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,99 euroa (1,07) ja oma pääoma/osake oli 7,84 euroa (7,89).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 303 milj. euroa (491) tammi-syyskuussa 2011. Nettokäyttöpääoma oli 122 milj. euroa kauden lopussa (229). Saatujen ennakoiden määrä oli 632 milj. euroa kauden lopussa (603 milj. euroa edellisen neljänneksen lopussa). Rahavarat kauden lopussa olivat 658 milj. euroa (578). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli -57 milj. euroa (91).

Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 604 milj. euroa (688) syyskuun 2011 lopussa. Tämänhetkiset rahoitusohjelmat sisältävät pitkäaikaisia lainoja 507 milj. euroa, vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 548 milj. euroa ja suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 97 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 41,3% (40,5) ja velkaantumisaste oli -0,03 (0,07).

INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 140 milj. euroa (54). Ne koostuivat 97 milj. euron (5) yritysosto- ja osakeinvestoinneista, sekä 43 milj. euron (49) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologia-investoinneista. Poistot olivat 84 milj. euroa (87).

Vuoden 2011 ylläpitoinvestoinnit ovat poistoja alemmalla tasolla. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa kuluvan vuoden investointeihin.

STRATEGISET TOIMENPITEET, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN
Wärtsilän ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd:n kesäkuussa ilmoitettu yhteisyritys keskinopeiden Wärtsilä 26 ja 32 -moottorien valmistamiseksi Kiinassa etenee suunnitelmien mukaisesti.

Heinäkuussa Wärtsilä hankki Cedervall-yhtiön, joka on yksi johtavista laivoissa käytettävien akselitiiviste- ja laakerijärjestelmien valmistajista. Yrityskauppa vahvistaa Wärtsilän johtavaa asemaa merenkulun globaaleilla huoltomarkkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. Wärtsilän ja Cedervallin liiketoimintojen yhdistäminen luo yhtiön, joka on markkinajohtaja öljy- ja vesivoideltujen tiivisteiden ja laakereiden sekä vannasputkien alalla. Alustavan arvion mukainen kauppahinta on 81 miljoonaa euroa.

Wärtsilä jatkoi Services-verkoston laajentamista katsauskauden aikana. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä avasi uuden huoltoverstaan Gdanskiin, Puolaan ja kolmannen neljänneksen aikana uusi huoltoverstas avattiin Helsingissä, Suomessa. Tämä huoltoverstas sijaitsee strategisesti tärkeimpien laivareittien läheisyydessä.

RAKENNEJÄRJESTELYTOIMENPITEET
Vuonna 2009 Wärtsilä ryhtyi sopeuttamaan toimintojaan alhaisempaan kysyntään erilaisilla rakennejärjestelytoimenpiteillä. Tavoitteena oli vähentää henkilöstömäärää noin 1.800:lla. Tämä tavoite on lähes saavutettu.

Toimenpiteiden toteuduttua täysin henkilöstövähennyksien odotetaan laskevan kustannuksia noin 130 milj. eurolla. Näistä kustannussäästöistä noin 60 milj. euroa toteutui vuoden 2010 loppuun mennessä. Loppuosa säästöistä toteutuu asteittain vuoden 2011 aikana. Wärtsilä arvioi valtaosan säästöistä olevan pysyviä. Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät ovat noin 150 milj. euroa, josta 115 milj. euroa oli kirjattu vuoden 2010 loppuun mennessä. Katsauskauden tammi-syyskuu 2011 aikana kirjattiin 17 milj. euroa (59) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2011 aikana.

HENKILÖSTÖ
Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun 2011 lopussa oli 17.875 (17.704). Henkilöstömäärä keskimäärin tammi-syyskuussa 2011 oli 17.838 (18.116). Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 989 (974) henkilöä. Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 830 (845) henkilöä, Services-liiketoiminnassa 11.200 (11.157) ja tuotannon ja tuotekehityksen (Wärtsilä Industrial Operations) henkilöstömäärä oli 4.062 (4.347).

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) oli Suomessa, 6% (7) Alankomaissa ja 30% (31) muualla Euroopassa. Henkilöstömäärä Aasiassa oli 33% (31), josta 7% (7) Kiinassa, 7% (6) Intiassa, 4% (5) Singaporessa ja 14% (13) muualla Aasiassa.

TUOTANTO
Heinäkuussa Wärtsilä ja CSSC Guangzhou Marine Diesel Co. Ltd, Kiinan valtion omistaman China State Shipbuilding Corporation -konsernin yhtiö, allekirjoittivat lisenssisopimuksen Wärtsilän 2-tahtimoottoreiden valmistuksesta ja myymisestä Kiinassa. Sopimus sisältää Wärtsilän koko moottorivalikoiman 4.300 kW:sta 80.000 kW:n per moottori. Koska telakkateollisuuden markkinat keskittyvät yhä enemmän Aasiaan on Wärtsilän merimoottoreiden valmistus paikallisesti keskeinen tavoite yhtiön kasvustrategiassa.

Wärtsilän ja Transmashholdingin yhteisyrityksen toiminta Venäjällä etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyritys valmistautuu tuottamaan moderneja ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, mukaan lukien uutta ja teknisesti edistyksellistä versiota Wärtsilä 20 -moottorista. Moottoreita käytetään vaihtovetureissa ja erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa.

Tehtaiden työmäärää analysoidaan säännöllisesti ja sopeutetaan tarvittaessa vastaamaan tilauskannan ja markkinoiden kehitystä.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilän monipolttoainemoottorit ylittivät 3 miljoonan käyttötunnin rajan niin maa- kuin merisovelluksissa. Tämä virstanpylväs edustaa monipolttoaineteknologian ennätystä, jota kukaan muu moottorinvalmistaja ei ole saavuttanut. Wärtsilä monipolttoainemoottoreita on tähän mennessä toimitettu yhteensä 470 maa- ja merisovellukseen. Moottoreiden polttoainejoustavuus tarjoaa lukuisia sekä taloudellisia että ympäristöön liittyviä hyötyjä.

Wärtsilä on menestyksekkäästi testannut uutta hidaskäyntistä kaasumoottoriteknologiaa Triesten yksikössä Italiassa. Testit osoittavat, että 2-tahtikaasumoottorien suorituskyky täyttää tulevat IMO Tier III typenoksidin päästörajat ja asettaa täten uuden mittapuun hidaskäyntisille kaasumoottoreille. Uusi 2-tahtitestimoottori on osa Wärtsilän 2-tahtimonipolttoainemoottoriteknologian kehityshanketta.

KESTÄVÄ KEHITYS
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvä asema vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
DI Björn Rosengrenin, s. 1959, aloitti Wärtsilän uutena konsernijohtajana 1.9.2011. Rosengren siirtyi tehtävään Ole Johanssonin jäätyä eläkkeelle.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Alla olevan taulukon lukuja on oikaistu vastaamaan Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouksen 3.3.2011 päättämän maksuttoman osakeannin mukaista lisääntynyttä osakkeiden lukumäärää.

Liputusilmoitukset
Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

5.1.2011 BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 4.941.593 osaketta (osakkeiden lukumäärä ennen maksutonta osakeantia), joka on 5,01 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

9.8.2011 BlackRock, Inc. vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 9,838,853 osaketta, joka on 4,99 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 3.3.2011, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.3.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Maksuton osakeanti
Yhtiökokous päätti hyväksyä maksuttoman osakeannin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Maksuttomassa osakeannissa noudatetaan osakkeenomistajien etuoikeutta siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan yksi uusi osake. Uusia osakkeita annettiin siten yhteensä 98.620.565 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.3.2011.

Hallituksen järjestäytyminen
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld
Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria
Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailmantalouden näkymät vaikuttavat herkästi merenkulkuun ja laivanrakennukseen ja epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on lisääntynyt. Tällä hetkellä Ship Power -liiketoiminnan pääasiallinen riski liittyy edelleen telakoiden toimitusaikojen pitkittymiseen.

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen.

Lisääntyneet riskit rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti Services -liiketoiminnan tilauskertymään erityisesti suurempien teknologiapäivitysten ja konversioprojektien osalta.

Wärtsilän vuosikertomus 2010 sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta

MARKKINANÄKYMÄT

Ship Power
Alustilausten kokonaismäärän odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2010 aikana, mutta tilausten odotetaan suosivan edelleen erikoistuneen tonniston aluksia. Lyhyellä aikavälillä maailmantalouden epävarmat näkymät ja laivanomistajien matalat tuotot vaikuttavat tilausaktiviteettiin kauppalaivaston pääsegmenteissä, kuten kuivalasti-, säiliö- sekä konttialuksissa. Tilausten odotetaan jatkuvan vahvoina offshore -alusten, erityisesti tuotanto- ja huoltoalusten osalta, sekä nestekaasun kuljetusalusten ja muiden erikoisalusten osalta. Laivojen uudisrakentamisessa kiinnostuksen kaasuun polttoaineena, ympäristöystävällisiin malleihin ja polttoainetehokkuuteen odotetaan säilyvän vahvana. Nestekaasun kuljetusaluksiin odotetaan merkittävää määrää monipolttoainemoottoreiden lisätilauksia. Monipolttoainemoottorien tilaukset kirjataan Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd -yhteisyrityksen tilauskertymään. Voimakas kilpailu ja hintapaine jatkuu markkinoilla. Wärtsilä odottaa Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymän olevan vuonna 2011 merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna.

Power Plants
Voimantuotannon markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Tämä lisää kysyntää etenkin joustavan perusvoimantuotannon segmentillä. Hiilivoimaan perustuvan vanhan tuotantokapasiteetin poistuminen ja uusiutuvan sähköntuotannon määrän kasvu lisäävät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä maakaasuun perustuvan voimantuotannon kysyntää. Odotamme uudenlaisen, polttoainejoustavuuteen ja joustavaan käytettävyyteen perustuvan tuotannon kysynnän kasvavan. Tätä kehitystä tukee myös liuskekaasun tuotanto Yhdysvalloissa ja odotukset maakaasun hintojen säilymisestä kilpailukykyisinä. Wärtsilä arvioi Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymän vuonna 2011 kasvavan verrattuna edelliseen vuoteen.

Services
Talouden epävarmuudesta huolimatta huoltomarkkinoiden näkymät ovat melko vakaat. BRIC-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) talouden kasvumahdollisuuksia pidetään edelleen hyvinä ja huoltomarkkinoiden näkymät jatkuvat vahvimpina näissä maissa. Talouskasvun ja huoltomarkkinoiden odotetaan olevan heikkoja Euroopassa. Merihuoltomarkkinat kärsivät edelleen joillain segmenteillä ylikapasiteetista ja tämän odotetaan jatkuvan. Aktiivisen laitekannan kasvu hidastuu, johtuen lisääntyvästä romuttamisesta ja liikenteestä poissa olevista aluksista. Voimalaitoshuoltomarkkinoiden kysynnän odotetaan kasvavan tasaisesti.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2011 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
IFRS-standardimuutokset
1.1.2011 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
 Muutos IAS 32 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa - liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
 Uudistettu IAS 24 -standardi: Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

18.10.2011
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus