Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 19 heinäkuuta 2018 at 08.30 UTC+2

WÄRTSILÄN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2018

TILAUSKERTYMÄ KEHITTYI HYVIN

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2018. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2018/q2/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä kasvoi 14% 1.553 milj. euroon (1.363)
- Liikevaihto laski 3% 1.246 milj. euroon (1.290)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,25 (1,06)
- Vertailukelpoinen liiketulos oli vakaat 123 milj. euroa (122), mikä vastaa 9,8% liikevaihdosta (9,5)
- Tulos/osake kasvoi 0,13 euroon (0,12)
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 41 milj. euroon (2)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2018

- Tilauskertymä kasvoi 10% 3.060 milj. euroon (2.776)
- Liikevaihto oli vakaat 2.312 milj. euroa (2.295)
- Tilaus-laskutussuhde oli 1,32 (1,21)
- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 211 milj. euroon (204), mikä vastaa 9,1% liikevaihdosta (8,9)
- Tulos/osake kasvoi 0,22 euroon (0,21)
- Liiketoiminnan rahavirta laski -1 milj. euroon (3)
- Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 16% 5.904 milj. euroon (5.089)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Hyvä Services-liiketoiminnassa, vaikka polttoaineen hinnan kehitys ja kohonneet jännitteet kansainvälisessä kaupassa aiheuttavat huolta.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
  • Hyvä Marine Solutions -liiketoiminnassa (nostettu vankasta), ja sitä tukee kattava tuotejakauma ja toiminnan ulottuminen laajalti eri markkinoille.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 2.336 milj. euroa (2.087), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA

"Positiivinen vire tilausaktiviteetissa jatkui vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Vaikka uusien alustilausten määrä oli jossain määrin odotettua pienempi, Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kehittyi hyvin kattavan ratkaisutarjontamme ja alustilausten suotuisan jakauman ansiosta. On ilo huomata, että rikkipesurijärjestelmien kysyntä on kasvanut sekä uusissa aluksissa että jälkiasennuksina, kun varustamot valmistautuvat vuonna 2020 voimaan tuleviin rikkipäästörajoituksiin. Services-liiketoiminnassa kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan on jatkunut hyvänä. Yksi neljänneksen tärkeimmistä kaupoista oli sopimus Transoceanin laitekantaan asennettujen Wärtsilän ohjauspotkureiden huollon optimoinnista. Markkinatrendit säilyvät suotuisina Energy Solutions -liiketoiminnassa. Käynnissä olevien hankkeiden perusteella odotamme aktiviteetin parantuvan vuoden jälkipuoliskolla.

Toisen neljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat voimalaitostilausten toimitusaikataulut sekä asiakkaiden päätökset investoida edelleen vain välttämättömiin korjaus- ja kunnossapitotöihin. Wärtsilän liiketulos oli edellisvuoden tasolla. Odotamme toisen vuosipuoliskon toimitusten painottuvan vuoden lopulle. Kannattavuuden kehityksen kannalta keskeinen tekijä on päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan liittyvä huoltoliiketoiminnan kasvu ja sen vaikutus konsernin liikevaihdon rakenteeseen. Lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden vaikutus asiakkaiden päätöksentekoon aiheuttaa edelleen huolta.

Uusiutuvan energian tuotannon maksimointi on ensiarvoisen tärkeää energia-alan kestävän ja kannattavan tulevaisuuden varmistamiseksi. Tätä silmällä pitäen Wärtsilä on julkaissut uuden energiamarkkinoita koskevan vision. Tavoitteemme on johtaa energiateollisuuden muutosta joustavan kapasiteetin avulla siten, että tulevaisuudessa käytetään pelkästään uusiutuvia energialähteitä. Yhdessä Wärtsilän Smart Marine -vision kanssa tämä vahvistaa edelleen sitoutumistamme kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla."

AVAINLUVUT

MEUR 4-6/ 2018 Oi-
kaistu
4-6/ 2017
Muutos 1-6/ 2018 Oi-
kaistu
1-6/ 2017
Muutos Oi-
kaistu
2017
               
Tilauskertymä 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644
Tilauskanta kauden lopussa 5 904 5 089 16% 5 100
Liikevaihto 1 246 1 290 -3% 2 312 2 295 1% 4 911
Liiketulos¹ 111 114 -3% 196 189 3% 538
% liikevaihdosta 8,9 8,8 8,5 8,2 11,0
Vertailukelpoinen liiketulos 123 122 1% 211 204 3% 576
% liikevaihdosta 9,8 9,5 9,1 8,9 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 134 130 2% 232 221 5% 612
% liikevaihdosta 10,7 10,1 10,0 9,6 12,5
Tulos ennen veroja 102 99 3% 178 170 5% 491
Tulos/osake, euroa 0,13 0,12 0,22 0,21 0,63
Liiketoiminnan rahavirta 41 2 -1 3 430
Korolliset nettovelat kauden lopussa 642 299 234
Bruttoinvestoinnit 232 20 255
Nettovelkaantumisaste 0,29 0,14 0,10

¹Vuoden 2018 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 12 milj. euroa (8) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 15 milj. euroa (14).

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Puolivuosikatsaus on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään torstaina 19.7.2018 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1784107&s=1&k=23BA6A517FD0A0B62372F47BB24099A6 


Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/9493289. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontakti:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

www.wartsila.com

Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018