Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 17 heinäkuuta 2015 at 08.30 UTC+2
Osavuosikatsaus Q2 2015
 
LIIKEVAIHTO KASVOI HAASTAVISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2015 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2015/q2/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

- Tilauskertymä kasvoi 2% 1.159 milj. euroon (1.138)
- Liikevaihto kasvoi 10% 1.230 milj. euroon (1.116)
- Tilaus-laskutussuhde 0,94 (1,02)
- EBITA 144 milj. euroa, eli 11,7% liikevaihdosta (138 milj. euroa ja 12,4%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 137 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (132 milj. euroa ja 11,8%)
- Tulos/osake 0,54 euroa (0,42)
- Liiketoiminnan rahavirta 47 milj. euroa (61)
- L-3 Marine Systems Internationalin yritysosto saatettu päätökseen

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2015

- Tilauskertymä kasvoi 8% 2.443 milj. euroon (2.253)
- Liikevaihto kasvoi 5% 2.218 milj. euroon (2.113)
- Tilaus-laskutussuhde 1,10 (1,07)
- EBITA 250 milj. euroa, eli 11,3% liikevaihdosta (243 milj. euroa ja 11,5%)
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 237 milj. euroa, eli 10,7% liikevaihdosta (230 milj. euroa ja 10,9%)
- Tulos/osake 0,97 euroa (0,73)
- Liiketoiminnan rahavirta 84 milj. euroa (172)
- Tilauskanta kasvoi 20% ja oli kauden lopussa 5.325 milj. euroa (4.420)

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

- Ship Power -organisaatiota, joka on tänään nimetty uudelleen Marine Solutions -liiketoiminnaksi, koskevat uudelleenjärjestelysuunnitelmat julkaistiin 17.7.2015.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2015 MUUTTUNEET

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistuksessa on huomioitu L-3 Marine Systems International (MSI) -yritysoston vaikutukset. MSI:n osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on arviolta 250 milj. euroa ja liiketuloksesta arviolta 9 milj. euroa. MSI:n liiketuloksen ennen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja arvioidaan yltävän 16 milj. euroon.

Aiemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5% ilman MSI-yritysoston vaikutusta.

BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA:

”Ympäristötietoisuus ja muuttuvat energiantarpeet ohjaavat yhä enemmän investointeja markkinoilla, joilla toimimme. Olemme tarkentaneet strategiaamme vastaamaan toimialan muuttuvaa dynamiikkaa. Tavoittelemme kasvua tarjoamalla innovatiivisia ja energiatehokkaita elinkaariratkaisuja sekä hyödyntämällä johtoasemaamme kaasuun perustuvassa teknologiassa. Siirtyessämme uusille markkinasegmenteille, joita ovat esimerkiksi öljy & kaasu ja LNG-terminaalit, ja hankkiessamme yrityksiä, jotka laajentavat tuoteportfoliotamme, on tarjontamme paljon muutakin kuin alusten koneistamista tai voimalaitosten rakentamista. Siksi olemme päättäneet nimetä Ship Power- ja Power Plants -liiketoimintamme uudelleen Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoiminnoiksi.

Wärtsilän toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10% 1.230 milj. euroon huoltovolyymien kasvun ja lisääntyneiden voimalaitostoimitusten ansiosta. Olen erityisen tyytyväinen Services-liiketoiminnan kehitykseen; sekä tilauskertymä että liikevaihto kasvoivat toisella neljänneksellä, ja markkinanäkymät säilyvät positiivisina. Toisen neljänneksen kannattavuus oli 11,1% ja ensimmäisen vuosipuoliskon 10,7%. Viivästykset tiettyjen projektien päätöksenteossa vaikuttivat Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymään. Vakaat projektinäkymät antavat kuitenkin varmuutta aktiviteetin kohentumisesta toisella vuosipuoliskolla. Merenkulun markkinat kärsivät edelleen heikosta aluskysynnästä, joka johtuu pääosin ylikapasiteetista, heikoista rahtihinnoista ja öljyn matalasta hinnasta. Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Meidän on silti varmistettava kilpailukykymme alhaisen kysynnän ympäristössä. Sen vuoksi olemme tänään ilmoittaneet suunnitelmasta järjestää Marine Solutions -organisaatiota uudelleen.

L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) yritysosto saatettiin päätökseen toukokuun lopulla, minkä seurauksena olemme päivittäneet ohjeistustamme. Odotamme liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden olevan 12,0-12,5%.”

AVAINLUVUT

MEUR

4-6/2015

4-6/2014

Muutos

1-6/2015

1-6/2014

Muutos

2014

Tilauskertymä

1 159

1 138

2%

2 443

2 253

8%

5 084

Tilauskanta kauden lopussa

   

5 325

4 420

20%

4 530

Liikevaihto

1 230

1 116

10%

2 218

2 113

5%

4 779

Liiketulos (EBITA)1

144

138

4%

250

243

3%

594

% liikevaihdosta

11,7

12,4

 

11,3

11,5

 

12,4

Liiketulos (EBIT)2

137

132

4%

237

230

3%

569

% liikevaihdosta

11,1

11,8

 

10,7

10,9

 

11,9

Tulos ennen veroja

140

119

18%

222

208

6%

494

Tulos/osake, euroa

0,54

0,42

 

0,97

0,73

 

1,76

Liiketoiminnan rahavirta

47

61

 

84

172

 

452

Korolliset nettovelat kauden lopussa

   

495

350

 

94

Bruttoinvestoinnit

   

297

42

 

94

Nettovelkaantumisaste

   

0,25

0,19

 

0,05

1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja, jotka olivat vuoden 2015 toisella neljänneksellä 7 milj. euroa (6) ja katsauskaudella tammi-kesäkuu 13 milj. euroa (13). Vuonna 2014 Wärtsilä kirjasi 9 milj. euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä toisen neljänneksen aikana ja 15 milj. euroa katsauskaudella tammi-kesäkuu.

2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

MARKKINANÄKYMÄT

Vuoden 2014 markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Kaasun alhaiset hinnat vahvistavat kysyntää Yhdysvalloissa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi on selkeästi nähtävissä. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa monessa maassa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan sähköverkon vaihteluita.

Näkymät merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla ovat haastavat. Öljyn matalan hinnan odotetaan yhä vaikuttavan öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin, mikä rajoittaa porausalusten ja tukialusten kysyntää offshore-alalla. Ylikapasiteetti vaikuttaa kysyntään etenkin kuivalasti- ja offshore-markkinoilla. Alusten lisääntynyt romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat kuitenkin laivanrakennuksen markkinoiden asteittaista elpymistä. Kaasunkuljetusalusmarkkinoilla tunnelmat pysyvät hyvällä tasolla, vaikka aktiviteetin odotetaan normalisoituvan vuoden 2014 korkealta tasolta. Matkustajalaivojen myönteisiä näkymiä tukevat markkinoiden uudet tulokkaat, aluskannan uudistus ja lisääntynyt matkustajaliikenne Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön polttoaineena merenkulussa.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Kasvumahdollisuuksia on nähtävissä valituilla alueilla. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Toisaalta öljyn hinnan lasku on heikentänyt huoltonäkymiä tietyillä offshore-markkinoilla. Viime vuosien kasvu offshorelaitekannassa tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista laskua huoltovolyymeissä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat osoittavat kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Heinäkuun 17. päivänä 2015 Wärtsilä ilmoitti suunnitelmastaan uudelleenjärjestellä Marine Solutions -organisaatiota, sen toimintaa ja resursseja vastaamaan maailmanlaajuisen meriteollisuuden hidastunutta markkinatilannetta. Yhteensä työpaikkojen vähennystarve on 600, joista noin 160 on Suomessa. Toimenpiteiden seurauksena Wärtsilä tavoittelee noin 40 milj. euron vuotuisia säästöjä, jotka alkavat toteutua asteittain vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvien kertaluonteisten erien arvioidaan olevan noin 25-30 milj. euroa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 17. heinäkuuta 2015 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1019707&s=1&k=10B0E0C2934B9C95D39226A94DBB711D.

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/79104424 . Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja  
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17. 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com