Wärtsilä allekirjoitti tutkimus- ja kehitystyötä koskevan yhteistyösopimuksen Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 13 syyskuuta 2007 at 12.00 UTC+2

Wärtsilä on tänään allekirjoittanut tutkimus- ja kehitysyhteistyötä koskevan yleissopimuksen Svenska yrkeshögskolanin, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kanssa.

Sopimuksen tarkoituksena on lisätä Wärtsilän yhteistyötä Vaasan yliopiston ja Vaasassa toimivien ammattikorkeakoulujen kanssa, madaltaa tutkimus- ja kehitystyöhankkeiden käynnistämiseen liittyvää kynnystä Wärtsilän ja muiden sopimusosapuolten välillä sekä lisätä korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta.

Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Kytölä toteaa sopimuksen parantavan oppilaitosten ja Wärtsilän välistä yhteistyötä. ”Tutkimusprojektien käynnistäminen on oleellisesti helpompaa, kun yhteistyön raamit on valmiiksi linjattu ja tutkijat ja tutkimusta tarvitsevat voivat keskittyä itse tutkimusaiheesta sopimiseen”, Kytölä toteaa.

Nyt solmitun sopimuksen ansiosta yliopiston professorit ja tutkimusprofessorit sekä ammattikorkeakoulujen yliopettajat, tohtori- ja lisensiaattiasiantuntijat, muu opetushenkilöstö, sekä laboratorioinsinöörit samoin kuin tutkimus- ja kehitystoiminnassa käytettävät koneet, laitteet ja järjestelmät ovat Wärtsilän käytettävissä sovituin perustein.

Yhteistyöprojektit mahdollistavat myös niihin osallistuneiden opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja asiantuntemuksen kehittymisen jo opiskeluaikana. ”Tulevaisuuden rekrytointeja ajatellen on suuri etu, että oppilaitoksissa on tehty töitä Wärtsilälle merkittävien hankkeiden parissa”, Kytölä kommentoi.

Wärtsilä sekä Svenska yrkeshögskolan ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat jo käynnistäneet sopimukseen liittyviä yhteistyöprojekteja. Ne liittyvät mm. moottorien käyntiäänen mallinnukseen, äänen intensiteettimittauksiin, EMC-mittauksiin ja tärinätestauksiin. Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa on parhaillaan valmisteilla myös mittava koestuslaitteiston käyttöön liittyvä yhteistyöprojekti.

Vaasan yliopisto puolestaan on par'aikaa mukana laivamoottorien pakokaasujenpuhdistusta koskevassa monitorointi- ja säännöshankkeessa. Kokonaisvaltaisen puhdistusjärjestelmän kehittämisestä neuvotellaan. Yliopisto tutkii myös mm. jätteistä tuotettujen eläinperäisten biopolttoaineiden soveltuvuutta moottorikäyttöön.

”Tutkimus- ja kehitysyhteistyön suurin painoarvo tulee olemaan teknisissä aloissa, mutta myös kaupalliset osa-alueet ja johtaminen ovat alueita, joissa meillä on yhteistyön mahdollisuuksia ja tarpeita. Wärtsilän tavoitteena on kaksinkertaistaa yhteisten projektien määrä jo tulevan vuoden aikana”, Juha Kytölä toteaa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Kytölä, Wärtsilä Finland Oy, puh. 040 500 2936

www.wartsila.com