Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2017 oikaistu uuden IFRS 15-standardin ja huoltotoimintojen sisäisen siirron myötä

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 10 huhtikuuta 2018 at 14.20 UTC+2

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2017 oikaistu uuden IFRS 15-standardin ja huoltotoimintojen sisäisen siirron myötä

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut uutta standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018 julkaistaan uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Oikaisun seurauksena konsernin tilikauden 2017 liikevaihto laski 11 milj. euroa ja liiketulos laski 14 milj. euroa.

Wärtsilä on myös päättänyt siirtää tiettyjä huoltotoimintoja Marine Solutionsilta Servicesiin 1.1.2018 alkaen. Tarkoituksena on vahvistaa keskittymistä näiden toimintojen kehittämiseen. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu siirron mukaisiksi. Tämän seurauksena 177 milj. euroa liikevaihdosta, 190 milj. euroa tilauskertymästä ja 49 milj. euroa tilauskannasta on siirretty Marine Solutionsilta Servicesiin tilikaudella 2017. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Oikaistut tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Tässä tiedotteessa esitetyt oikaistut luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Alla olevat taulukot sisältävät oikaistut avainluvut:

Avainluvut 
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2017 1–6/2017 1–9/2017 2017
Tilauskertymä 1 413 2 776 4 130 5 644
Tilauskanta kauden lopussa 5 114 5 089 5 107 5 100
Liikevaihto 1 005 2 295 3 471 4 911
Liiketulos 76 189 316 538
 % liikevaihdosta 7,5 8,2 9,1 11,0
Vertailukelpoinen liiketulos 82 204 335 576
 % liikevaihdosta 8,1 8,9 9,7 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 90 221 362 612
 % liikevaihdosta 9,0 9,6 10,4 12,5
Tulos ennen veroja 70 170 280 491
Tulos/osake, euroa 0,27 0,64 1,06 1,90
Liiketoiminnan rahavirta 2 3 154 430

Tämän taulukon luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Liikevaihto markkina-alueittain ja Services 
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2017 1–6/2017 1–9/2017 2017
Services 534 1 127 1 696 2 407
Energy Solutions 239 651 975 1 401
Marine Solutions 233 517 799 1 104
Yhteensä 1 005 2 295 3 471 4 911

Tämän taulukon luvut on oikaistu IFRS 15:n ja huoltotoimintojen siirron mukaisesti.

Tilauskertymä markkina-alueittain ja Services 
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2017 1–6/2017 1–9/2017 2017
Services 735 1 376 1 974 2 670
Energy Solutions 405 766 1 184 1 685
Marine Solutions 273 634 972 1 288
Yhteensä 1 413 2 776 4 130 5 644

Tämän taulukon luvut on oikaistu huoltotoimintojen siirron mukaisesti.

Tilauskanta markkina-alueittain ja Services 
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017
Services 1 234 1 239 1 249 1 220
Energy Solutions 1 847 1 764 1 839 1 871
Marine Solutions 2 033 2 087 2 018 2 009
Yhteensä 5 114 5 089 5 107 5 100

Tämän taulukon luvut on oikaistu IFRS 15:n ja huoltotoimintojen siirron mukaisesti.


IFRS 15

IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin, jota sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. Se korvaa nykyiset myyntituottoja koskevat standardit, kuten IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotto sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovutettuja tavaroita tai palveluja vastaan.

Wärtsilä on saattanut päätökseen analyysin IFRS 15:n vaikutuksista eri tulovirtoihin, ja analyysiin perustuen standardin käyttöönoton myötä myyntituoton tuloutusajankohta muuttuu kahdessa liiketoimintalinjassa: pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa sekä kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa. Standardin aiheuttamia muutoksia ja niiden vaikutuksia kuvataan tarkemmin alla.

Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa asiakkaalle tuotetaan hyötyä ajan kuluessa sopimuskauden aikana. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste sopimuksessa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Tavanomaiset huoltoaikataulut huomioiden sopimuskohtainen myyntituottojen tuloutus tullee viivästymään. Kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa asiakkaalle tuottavat arvoa lähinnä projektisuunnittelu, hankinnat sekä projektinhallinta, ja valmistus on yleensä ulkoistettu. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste työsuoritteiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella).

Projektiliiketoiminnassa sopimuksissa on yleensä sopimussakon sisältäviä ehtoja. Todennäköisiksi arvioidut sopimussakot kirjattiin aiemmin kustannusvarauksiksi. IFRS 15:ssä sopimussakkoja käsitellään muuttuvana vastikkeena, ja ne tulee arvioida sopimuksen syntymisajankohtana. IFRS 15:n mukaisesti toimitusten myöhästymisistä maksettavat sakot sekä muut sopimussakot vähennetään liikevaihdosta, eikä kirjata menoina kuten IAS 18:n tai IAS 11:n alla. Tällä muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta oikaistuihin lukuihin.

IFRS 15:n vaikutus tilinpäätökseen 2017

Myyntituoton tuloutusmenetelmän muuttuminen pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa sekä kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa tuotokseen perustuvasta menetelmästä panokseen perustuvaan menetelmään aiheutti -13 milj. euron oikaisun konsernin kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2017.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen oikaisut sisältävät 11 milj. euron laskun liikevaihdossa, 3 milj. euron kasvun materiaali- ja palvelukuluissa, 5 milj. euron laskun tuloveroissa, ja 9 milj. euron laskun tilikauden tuloksessa. Konsernin taseessa uusien periaatteiden noudattaminen vaikutti laskennallisiin verosaamisiin, muihin saamisiin ja muihin velkoihin. Laskennalliset verosaamiset kasvoivat 8 milj. euroa ja muut saamiset kasvoivat 33 milj. euroa. Muut velat kasvoivat 60 milj. euroa pääasiassa siirtovelkojen muutosten vuoksi. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahavirtoihin.

Yksityiskohtaisempia tietoja oikaistuista luvuista on esitetty erillisessä PFD-tiedostossa, joka on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Tel: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com 

Marco Wirén         
Talous- ja rahoitusjohtaja        
          Atte Palomäki
          Viestintäjohtaja

Oikaistut taulukot 2017

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com