Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5 elokuuta 2005 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus Q2 2005 PDF, 120Kb »

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ:

- Liikevaihto kasvoi 686,8 milj. euroon (581,3)
- Liiketulos parani 48,4 milj. euroon (32,9)
- Power-liiketoimintojen kannattavuus (EBITA) 6,7%
- Tilauskertymä kasvoi 43,1% 841,8 milj. euroon (588,3)
- Imatra Steel siirtyi osaksi Oy Ovako Ab:ta; osuus osakkuusyhtiötuloksesta 6,7 milj. euroa ei sisälly konsernin liiketulokseen

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA:

- Power-liiketoimintojen kannattavuus (EBITA) 6,4%
- Tilauskanta uudella ennätystasolla 2.267,9 milj. euroa (1.779,2)
- Huoltokanta kasvoi DEUTZ:in merimoottorihuollon oston kautta
- Power-liiketoimintojen koko vuoden kannattavuus (EBITA) 8%:n luokkaa

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN RAPORTOINTISTANDARDIIN (IFRS)

Wärtsilä siirtyi 1.1.2005 noudattamaan kansainvälistä IFRS-raportointistandardia. Tämän osavuosikatsauksen vertailuluvut on muunnettu IFRS-standardien mukaisiksi. Siirtymisen vaikutuksista taseeseen ja tuloslaskelmaan annettiin tietoja Wärtsilän 18.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa, joka on yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com. IAS 39 Rahoitusinstrumentit -standardia on sovellettu 1.1.2005 alkaen. Vaikutus omaan pääomaan oli 1.1.2005 johdannaisinstrumenteista 42,7 milj. euroa ja myytävissä olevista sijoituksista 141,5 milj. euroa. Vaikutus 30.6.2005 oli johdannaisinstrumenteista -7,2 milj. euroa ja myytävissä olevista sijoituksista 120,8 milj. euroa.

KONSERNIN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Helmikuussa Wärtsilä, Rautaruukki ja ruotsalainen SKF allekirjoittivat aiesopimuksen yhtiöiden pitkien terästuotteiden liiketoimintojen yhdistämiseksi yhteisesti omistettavaan uuteen yhtiöön. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin 22.4.2005. Wärtsilän tytäryhtiö Imatra Steel siirtyi osaksi tätä uutta yhtiötä. Uuden yhtiön nimi on Oy Ovako Ab, ja se on yhdistelty osakkuusyhtiönä 1.5.2005 alkaen. Wärtsilän omistusosuus Oy Ovako Ab:sta on 26,5%.

TAVOITTEET JA STRATEGIA – KASVUA TUKEVAT RATKAISUT

Wärtsilä toimittaa ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Samalla Wärtsilä kehittää yhä parempia teknologioita, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Wärtsilän visiona on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin kumppani.

Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa Ship Power- ja Huolto- liiketoimintojen johtavaa asemaa maailmanlaajuisesti. Tämä tapahtuu kasvattamalla tuotevalikoimaa ja kehittämällä yhteistyömuotoja. Orgaanisen kasvun lisäksi Wärtsilän vahva tase mahdollistaa myös yrityskaupoin tapahtuvan kasvun päätettyjen vakavaraisuustavoitteiden puitteissa.

Voimalatoiminnassa Wärtsilän strategisena tavoitteena on keskittyä hajautetun energiantuotannon markkinoihin ja kehittyä näiden markkinoiden kasvualueilla kuten kaasuvoimaloissa.

Katsauskaudella Wärtsilä on toteuttanut useita toimenpiteitä, jotka tukevat sen strategisia tavoitteita:

Tammikuussa Kiinaan perustettiin ohjailupotkurien tuotantoa varten Wärtsilä Propulsion (WUXI) Co Ltd. Wärtsilä omistaa yhtiön kokonaan. Potkurituotanto alkoi kesäkuussa ja ensimmäiset toimitukset tapahtuvat alkusyksystä. Tammikuussa päätettiin aloittaa Intiassa alennusvaihteiden valmistus nykyisessä Khopolissa sijaitsevassa tehtaassa. Projekti kehittyy suunnitelmien mukaisesti. Tammikuussa Wärtsilä hankki 12,5%:n osuuden Aker Arctic Technology Inc-yhtiöstä, joka tarjoaa laivojen suunnittelua telakoille, varustamoille ja offshore-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnasta arktisilla vesialueilla.

Helmikuussa Wärtsilä allekirjoitti kiinalaisen China Shipbuilding Industry Corporationin (CSIC) kanssa aiesopimuksen 50/50-omisteisesta yhteisyrityksestä. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin 21.4.2005. Yritys ryhtyy valmistamaan laivojen apumoottoreina käytettäviä dieselgeneraattoriaggregaatteja tuotenimeltään Wärtsilä Auxpac W20 Kiinan kasvaville laivanrakennusmarkkinoille ja myy niitä Wärtsilän globaalin verkoston kautta. Liiketoiminnan aloittaminen edellyttää vielä viranomaislupia. Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2006 alkupuolella.

Maaliskuussa perustettiin virolaisen BLRT Gruppin kanssa laivojen huoltoyhtiö Oü Ciserv BLRT Baltica palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä omistaa yhteisyrityksestä 51%.

Maaliskuun lopussa toteutui saksalaisen DEUTZ AG:n DEUTZ–merimoottorihuollon siirtyminen Wärtsilälle. Wärtsilä on toiminut tämän moottorikannan alkuperäisvaraosien ja huoltopalvelujen toimittajana 1.4.2005 alkaen.

Wärtsilän Ranskan tuotantoyksikkö myytiin Mitsubishi Heavy Industries Ltd:lle (MHI) 19.4.2005. MHI:lle siirtyivät tuotantovälineet sekä 70 Wärtsilä Francen työntekijää. Kauppa oli osa Wärtsilän vuonna 2003 aloittamaa rakennejärjestelyohjelmaa. Siirrolla ei ole tulosvaikutusta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Toinen neljännes 1.4.-30.6.2005

Wärtsilä-konsernin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 18,1% 686,8 milj. euroon (581,3). Liikevaihtoa kasvattivat kaudella tapahtuneet voimalatoimitukset sekä huollon hyvä kasvu. Liiketulos parani 48,4 milj. euroon. Viime vuoden vastaavan kauden liiketulos oli 32,9 milj. euroa.

Katsauskausi 1.1.-30.6.2005

Liikevaihto kasvoi 1.257,5 milj. euroon (1.103,0). Tulos osaketta kohden oli 0,73 euroa (0,50). Liiketulos parani 94,8 milj. euroon. Viime vuoden vastaavan kauden liiketulos oli -30,3 milj. euroa. Vertailuvuoden tulosta rasitti rakennejärjestelyvaraus, josta IFRS:n kirjauskäytännön mukaan vuodelta 2003 siirtyi 63,8 milj. euroa vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle.

RAHOITUS

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -92,1 milj. euroa (-2,7). Kasvaneiden toimintavolyymien seurauksena pääomaa sitoutui keskeneräisiin toimituksiin ja saataviin sekä Power-liiketoiminnoissa että Imatra Steelissä. Myös DEUTZ-liiketoimintaan sitoutui käyttöpääomaa. Lisäksi katsauskauden aikana on suoritettu maksuja vuoden 2003 rakennejärjestelyvarausta vastaan.

Likvidit varat kauden lopussa olivat 119,6 milj. euroa (152,2). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 432,4. milj. euroa (280,3). Omavaraisuusaste oli 39,7 (38,5) ja nettovelkaantumisaste 0,46 (0,33).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 175,0 milj. euroa (32,5), jotka koostuvat 142,0 milj. euron (6,4) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 33,0 milj. euron (26,1) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Investoinneista 23,0 milj. euroa liittyy Ovako-järjestelyyn. Poistot olivat 35,2 milj. euroa (35,9).

Suurin yksittäinen investointi oli saksalaiselta DEUTZ AG:lta 31.3.2005 ostettu merimoottorien huoltotoiminta. Investoinnin arvo hankintaan liittyvine kustannuksineen oli 115,7 milj. euroa, josta varaston arvo oli 8 milj. euroa. Erotus on kohdistettu pääosin aineettomaan käyttöomaisuuteen. Liiketoiminta on konsolidoitu taseeseen 31.3.2005.

TUOTEKEHITYS JA MOOTTORITUOTANTO

Uusien moottoreiden tuotekehitys jatkuu suunnitellusti. Tiukentuneiden ympäristömääräyksien täyttämiseksi on saavutettu erittäin hyviä pakokaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä tuloksia. Kaksi ensimmäistä RT-Flex 50 hidaskäyntistä moottoria käynnistettiin Diesel Unitedin ja Mitsubishin tehtailla.

Tämänhetkinen tilauskanta varmistaa kapasiteetin käyttöasteen kuluvalle vuodelle ja hyvän pohjan vuodelle 2006.

OMISTUKSET

Wärtsilän omistus Assa Abloy AB (publ):ssa on säilynyt ennallaan eli 4,7%:ssa yhtiön osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 184,1 milj. euroa.

1.5.2005 alkaen Wärtsilän omistus uudessa pitkien terästuotteiden yhtiössä Oy Ovako Ab:ssa on 26,5%. Omistuksen tasearvo katsauskauden lopussa oli 101,0 milj. euroa. Lisäksi Wärtsilä on myöntänyt 21,2 milj. euron osakaslainan Ovakolle. Osakkuusyhtiötuloksena Wärtsilä on kirjannut kaudelta 5-6/2005 6,7 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilä-konsernin henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 12.100 henkilöä (11.996). Kesäkuun lopussa henkilöstöä oli 11.378 (12.432). Eniten henkilöstömäärä kasvoi huollossa. Tuotannon lopettamisen seurauksena Turussa henkilöstömäärä väheni 359 henkilöllä ensimmäisellä neljänneksellä. DEUTZ AG:n sopimuksen kautta henkilöstömäärä lisääntyi 170 henkilöllä huhtikuun alussa. Imatra Steelin siirtyminen osaksi Ovakoa vähensi henkilöstömäärää 1.279:lla.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2005 päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,45 euroa ja ylimääräistä osinkoa 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,90 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Heikki Allosen, Risto Hautamäen ja Matti Vuorian. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Antti Lagerroosin ja jäseniksi Göran J. Ehrnroothin ja Jaakko Iloniemen.

MUUTOKSET OSAKEPÄÄOMASSA JA OMISTUKSISSA

Katsauskauden aikana on vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien perusteella merkitty yhteensä 750.000 Wärtsilän B-osaketta. Tehtyjen merkintöjen perusteella osakepääomaa korotettiin yhteensä 1.575.000 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on 325.502.159,50 euroa.

Fiskars Oyj Abp ilmoitti 14.6.2005 myyneensä 4 miljoonaa kappaletta Wärtsilän B-osaketta. Omistus katsauskauden lopussa oli 7.522.650 kappaletta Wärtsilän A-osaketta ja 7.165.800 kappaletta B-osaketta, mikä vastaa 15,8% osakkeista ja 27,0% äänistä.

OPTIO-OHJELMAT

Wärtsilän hallitus päätti 3.2.2005 liittää vuoden 2001 optio-oikeudet arvo-osuusjärjestelmään. Näiden optio-oikeuksien kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 7.3.2005.

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätös ylimääräisestä 0,45 euron osingosta/osake laski Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti ylimääräisen osingon määrällä. Vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella merkintähinta on siten 16,70 euroa osakkeelta ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 9,50 euroa osakkeelta.

MARKKINANÄKYMÄT 2005

Toisen neljänneksen aikana suurten kauppalaivojen tilausaktiviteetti on vähentynyt. Kahden-kolmen vuoden kuluessa liikenteeseen tulevien uusien alusten suuri määrä, uusien alusten nousseet hinnat sekä vuoden 2008 jälkipuoliskolle ulottuvat toimitukset vähentävät tilaushalukkuutta. Alusmäärissä mitattuna tilaukset ovat kuitenkin pysyneet hyvin korkealla tasolla, kun pieniä aluksia on tilattu runsaasti.

Suurten korealaisten ja japanilaisten telakoiden tilauskannat ulottuvat vuoteen 2008. Vaikka tilausmäärät väistämättä vähenevät huipputasoilta 6 - 18 kuukauden kuluessa, vähenemisen vaikutus toimituksiin jakaantuu pidemmälle aikajaksolle kuin aikaisemmin.

Voimalamarkkinoiden tilanne on jatkunut hyvänä. Kysyntä jakautuu maantieteellisesti tasaisesti, mikä vähentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista.

TULOSNÄKYMÄT VUODELLE 2005 ja 2006

Wärtsilän Power-liiketoimintojen kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15%. Vaikka Power–liiketoimintojen tulos eri vuosineljänneksillä vaihtelee, koko vuoden kannattavuuden (EBITA) odotetaan olevan 8%:n luokkaa. Vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 10% perustuen vahvaan tilauskantaan ja markkinoiden vilkkaaseen aktiviteettiin, ja kannattavuuden arvioidaan paranevan hieman.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

POWER-LIIKETOIMINTASEGMENTTI;

Ship Power, Huolto ja Voimalat

Toinen neljännes 1.4.-30.6.2005

Power-liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26,7% toisella neljänneksellä 655,2 milj. euroon (517,0). Tilauskertymä kasvoi 43,1% vertailukauteen nähden. Liiketulos parani 43,6 milj. euroon (27,2) ja kannattavuus 6,7%:iin (5,3).

Katsauskausi 1.1.-30.6.2005

Liikevaihto kasvoi 16,2% 1.139,0 milj. euroon. Liikevaihdosta 25% syntyi Ship Power -toiminnasta, 45% Huollosta ja 30% voimalatoiminnasta. Katsauskauden Power-liiketoimintojen tilauskertymä oli 1.519,8 milj. euroa (1.477,0). Vertailukaudella saatiin Wärtsilän historian suurin tilaus 360 milj. euroa Irakiin. Power-liiketoimintojen tilauskanta kauden lopussa oli ennätystasolla 2.267,9 milj. euroa (1.779,2). Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 27,5%. Tästä tilauskannasta noin puolet toimitetaan vuonna 2006 tai sen jälkeen.

Power-liiketoimintojen liiketulos parani 72,9 milj. euroon (-38,9) ja kannattavuus 6,4%:iin(-4,0).

SHIP POWER -LIIKETOIMINTA

Toinen neljännes 1.4.-30.6.2005

Laivanrakennusteollisuuden ennennäkemätön tilausaktiviteetti heijastui myös Ship Power –liiketoimintaan. Tilauskertymä jatkoi vahvaa kasvuaan ja oli kaksinkertainen viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihto laski 153,0 milj. euroon (179,1) toimitusten painottuessa loppuvuoteen 2005 sekä tuleville vuosille.

Katsauskausi 1.1.-30.6.2005

Ship Power –liiketoiminnan liikevaihto oli 286,9 milj. euroa (298,1). Tilauskertymä kasvoi 79,3%. Myös tilauskanta kauden lopussa oli 75,3% vertailukautta korkeammalla tasolla 1.230,8 milj. euroa (702,0).

Ensimmäisellä neljänneksellä alkanut kehitys laivatilausten siirtymisestä suurista aluksista pienempiin jatkui. Suurimmat muutokset tapahtuivat kontti- ja tankkerimarkkinoilla. Erityisesti offshore- ja pienempien rahti- sekä konttisyöttöalusten markkinoilla toiminta oli vilkasta sekä Euroopassa että Aasiassa.

Wärtsilä sai uuden Wärtsilä 46F -moottorin tilauksia kevään aikana. Moottorit toimitetaan konttisyöttöaluksiin, jotka rakennetaan hollantilaisilla, kiinalaisilla ja singaporelaisilla telakoilla. Tilauskannassa on 10 uutta 46F -moottoria. Erityisesti kokonaisratkaisujen tilaustoiminta oli vilkasta. Kokonaisratkaisut sisältävät moottorit, vaihteet, potkurit ja tiivisteitä. Kehitys osoittaa Wärtsilän strategian vahvuuden kokonaisratkaisujen toimittajana.

Auxpac-apumoottorituotteiden tilaukset jatkuivat tasaisena katsauskauden aikana.

Tärkeimmät uudentyyppisen lisenssivalmisteisen kaksitahtisen RT-flex50-moottorin tilaukset olivat Graig Shippingin kuuden ja China Shipping Groupin viiden moottorin tilaus.

Markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 39%:iin (29) 12 kuukauden jakson aikana, joka päättyi 30.6.2005. Voimakas kasvu johtui Wärtsilälle suotuisan tuotevalikoiman kysynnästä. Apumoottoreiden markkinaosuus oli 9% (9) saman jakson aikana. Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus oli 19% (21).

HUOLTO-LIIKETOIMINTA

Toinen neljännes 1.4.-30.6.2005

Huollon liikevaihdon vahva kasvu jatkui. Liikevaihto toisella neljänneksellä oli 266,8 milj. euroa (232,0) eli kasvua 15,0% edelliseen vuoteen verrattuna.

Katsauskausi 1.1.-30.6.2005

Huollon katsauskauden liikevaihto kasvoi 10,9% edelliseen vuoteen verrattuna. DEUTZ-kauppa lisäsi huollon aktiivista moottorikantaa 12.500 MW:lla. Moottorikanta on nyt 148.000 MW.

Pitkäaikaiset huolto- sekä käyttö- ja huoltopalvelusopimukset (O&M) kattavat noin 12.000 MW, eli noin 8,2% aktiivisesta moottorikannasta (148 GW).

Toukokuussa Wärtsilä solmi ensimmäisen maailmanlaajuisen valtamerialusten huoltosopimuksen saksalaisen Reederei Blue Star GmbH -varustamon kanssa. Wärtsilä vastaa koko Blue Star -aluskannan käyttötuesta ja huollosta.

Huolto jatkaa kasvuaan laajentamalla tuotevalikoimaansa. Ciserv-yhtiöitä on tällä hetkellä kymmenen strategisesti tärkeissä meriliikenteen solmukohdissa.

Toinen neljännes 1.4.-30.6.2005

Voimalatoiminnan liikevaihto oli yli kaksi kertaa suurempi kuin vastaavalla kaudella viime vuonna eli 230,9 milj. euroa (104,5). Tilauskertymä laski 23,2%, vaikka kaasuvoimalat kasvattivat tilauskertymää. Suurimmat tilaukset saatiin Aasiasta ja Lähi-idästä.

Katsauskausi 1.1.-30.6.2005

Liikevaihto kasvoi 340,2 milj. euroon (225,0). Tilauskertymä oli alemmalla tasolla vertailukauteen nähden. Kasvavilla kaasuvoimalamarkkinoilla kaasuvoimaloiden osuus Wärtsilän voimalamyynnistä on edelleen vahvistunut. Tilauskanta kauden lopussa oli 14,5% vertailukautta pienempi, mutta kuitenkin hyvällä tasolla. Vertailukauden tilauskertymän nostivat korkealle tasolle Wärtsilän historian suurimmat tilaukset Irakista yhteisarvoltaan 360 milj. euroa. Näiden tilausten ensimmäisen 180 milj. euron voimalan toimitus on meneillään. Toisen voimalan rahoitusta järjestetään parhaillaan ja toimitusaika on vielä avoin. Toinen voimala arvoltaan 180 milj. euroa sisältyy tilauskantaan, jonka toimitus on ajoitettu vuoteen 2006.

Markkinatilanne on jatkunut hyvänä. Maantieteellisesti kysyntä jakautuu tasaisesti, mikä vähentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista.

IMATRA STEEL -LIIKETOIMINTASEGMENTTI

Imatra Steel siirtyi osaksi uutta teräsyhtiötä Oy Ovako Ab:ta, joka aloitti toimintansa 10.5.2005. Wärtsilän omistus uudessa teräsyhtiössä on 26,5%. Omistus on yhdistelty osakkuusyhtiönä 1.5.2005 lähtien. Näin ollen taulukossa Imatra Steel on konsolidoitu toisella neljänneksellä tytäryhtiönä yhden kuukauden ja koko katsauskaudella neljän kuukauden ajalta.

4.8.2005

Wärtsilä Oyj Abp

Hallitus

 

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) kirjaamis- ja arvostamissääntöjä. Laadintaperiaatteet ovat samat, joita noudatettiin Wärtsilän 18.3.2005 julkaisemassa tiedotteessa, jossa kerrottiin IFRS:ään siirtymisen vaikutuksista.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind                    Eeva Kainulainen

Varatoimitusjohtaja           Tiedotusjohtaja

 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Wärtsilän konsernijohdossa, John Stenbergin ranta 2, 5.8.2005 klo 10.45. Englanninkielisessä, noin tunnin mittaisessa tilaisuudessa, joka on samalla kansainvälinen puhelinkonferenssi, on mahdollisuus esittää kysymyksiä konsernijohtaja Ole Johanssonille ja varatoimitusjohtaja Raimo Lindille.