Wärtsilän yhtiökokous päätti ylimääräisestä osingosta ja rahastoannista

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 1 joulukuuta 2004 at 17.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 1.12.2004 päätti maksaa ylimääräistä osinkoa 1 euro/osake tilivuodelta 2003 yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös rahastoannista, jossa kahta vanhaa A-osaketta kohti annetaan yksi uusi A-osake ja kahta vanhaa B-osaketta kohti yksi uusi B-osake.

Ylimääräinen osinko
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa jokaiselta A- ja B- osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.12.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Lisäosingon maksupäivä on 14.12.2004.

Rahastoanti
Yhtiökokous päätti yhtiön osakepääoman korottamisesta rahastoannilla 215.951.442 eurosta 323.927.159,50 euroon.

Rahastoannissa annetaan kahta (2) vanhaa A-osaketta kohti yksi (1) uusi A-osake ja kahta (2) vanhaa B-osaketta kohti yksi (1) uusi B-osake eli yhteensä 7.859.862 uutta 3,50 euron nimellisarvoista A-osaketta ja 22.990.343 uutta 3,50 euron nimellisarvoista B-osaketta.

Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä on 7.12.2004.

Uudet osakkeet kirjataan suoraan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 8.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröintipäivästä alkaen.

Ylimääräisen osingon ja rahastoannin vaikutus optio-ohjelmiin:

Wärtsilällä on optio-ohjelmat vuosilta 2001 ja 2002. Ylimääräinen osinko alentaa Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja vuoden 2002 optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Optio-ohjelmien ehtojen mukaan, mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Täten optioiden ehtojen mukaan määritelty merkintähinta jaetaan 1,5:llä ja uudella merkintäsuhteella kaksi (2) optiota oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Wärtsilä Oyj Abp:n B-osaketta.

Ylimääräisen osingon ja rahastoannin vaikutuksesta vuoden 2001 optio-ohjelman merkintähinnaksi tulee 17,15 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman merkintähinnaksi tulee 9,95 euroa.

Ylimääräisen osingon vaikutus debentuurilainoihin
Wärtsilä Oyj Abp:n (Metra Oy Ab) A- ja B-sarjan sekä B-sarjan osakkeisiin vaihdettavien vuoden 1994 debentuurilainojen perusteella vuonna 2004 rekisteröidyt osakkeet oikeuttavat ylimääräiseen osinkoon.

Muutos yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevia määräyksiä muutetaan. Muutos liitteenä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Talous- ja rahoitusjohtaja

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja 

LIITTEET 3 kpl
Ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen esitykset kokonaisuudessaan

 

Wärtsilä Oyj Abp  LIITE 1 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 1.12.2004

ESITYS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGOSTA

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus esittää 1,00 euron suuruisen ylimääräisen osingon maksamista seuraavasti:

Konsernin kertyneet voittovarat 31.12.2003 olivat 388.114.000 euroa ja niistä voitonjakokelpoiset varat 361.587.000 euroa. Emoyhtiön tulos tilikaudelta 1.1.- 31.12.2003 oli 28.233.588,81 euroa ja aikaisemmilta tilikausilta kertyneet voittovarat 544.620.029,02 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2003 olivat 572.853.617,83 euroa. Vuoden 2004 aikana maksettujen osinkojen jälkeen voitonjakokelpoiset varat ovat 528.116.138,83 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 61.700.412 kappaletta.

Hallitus ehdottaa 1.12.2004 kokoon kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 15.03.2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon (0,75 euroa) lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa jokaiselta A- ja B-osakkeelta. Tämän jälkeen käyttämättömiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 466.415.726,83 euroa.

Wärtsilä Oyj Abp:n (Metra Oy Ab) A- ja B-sarjan sekä B-sarjan osakkeisiin vaihdettavien vuoden 1994 debentuurilainojen perusteella vuonna 2004 rekisteröidyt osakkeet oikeuttavat ylimääräiseen osinkoon.

Ylimääräinen osinko alentaa Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja vuoden 2002 optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.

 

Wärtsilä Oyj Abp LIITE 2 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 1.12.2004

ESITYS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE RAHASTOANNISTA

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus esittää 1.12.2004 kokoontuvalle yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman korottamista rahastoannilla 215.951.442 eurosta 323.927.159,50 euroon siirtämällä ylikurssirahastosta 107.975.717,50 euroa osakepääomaan seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet
Rahastoannissa annetaan 7.859.862 uutta 3,50 euron nimellisarvoista A-osaketta ja 22.990.343 uutta 3,50 euron nimellisarvoista B-osaketta.

Oikeus uusiin osakkeisiin
Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Täsmäytyspäivä
Täsmäytyspäivä on 7.12.2004.

Uusien osakkeiden antaminen
Rahastoannissa annetaan kahta (2) vanhaa A-osaketta kohti yksi (1) uusi A-osake ja kahta (2) vanhaa B-osaketta kohti yksi (1) uusi B-osake. Uudet osakkeet kirjataan suoraan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 8.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Osakasoikeudet
Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröintipäivästä alkaen.

Jaottomat merkintäoikeudet
Merkintäoikeuksia annetaan osakkeenomistajille määrä, joka on tasan jaollinen merkintään tarvittavalla määrällä. Wärtsilä Oyj Abp myy osakeyhtiölain 3a luvun 16 §:n mukaisesti ylijäävät merkintäoikeudet osakkeenomistajien lukuun julkisessa kaupankäynnissä ja tilittää myynnistä saadut rahat osakkeenomistajille arviolta 14.12.2004.

Muut asiat
Rahastoantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus.

 

Wärtsilä Oyj Abp LIITE 3 PÖRSSITIEDOTTEESEEN 1.12.2004

ESITYS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:N MUUTTAMISESTA

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevia määräyksiä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön vähimmäispääoma on 200.000.000 euroa ja enimmäispääoma on 800.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeet kuuluvat sarjaan A tai sarjaan B. Sarjan A osakkeita on enintään 100.000.000 kappaletta ja sarjan B enintään 200.000.000 kappaletta.”