Sustainability

Wärtsilä Sustainability talks yhteenveto

Wärtsilä järjesti vastuullisuus-teemaisen tilaisuuden sijoittajille 25.2.2022. Tilaisuudessa esiintyivät Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall, Kari Hietanen, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, sekä Marko Vainikka, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys.

Wärtsilä järjesti vastuullisuus-teemaisen tilaisuuden sijoittajille 25.2.2022. Tilaisuudessa esiintyivät Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall, Kari Hietanen, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, sekä Marko Vainikka, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys. He kertoivat kuinka Wärtsilä voi osallistua merenkulku- ja energiamarkkinoiden hiilineutraaliuden edistämiseen ja miten Wärtsilä pystyy saavuttamaan omat hiilineutraaliustavoitteensa.

Tilaisuuden nauhoite on saatavilla täältä ja esitysmateriaali täältä (englanniksi).

Konsernijohtajamme Håkan Agnevall aloitti tilaisuuden kertomalla Wärtsilän strategiasta, joka keskittyy vahvasti hiilineutraaliuuteen. Wärtsilän tavoiteasema on kulkea kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa. Energiamarkkinat ovat siirtymässä kohti 100% uusiutuvan energian tulevaisuutta, merenkulkumarkkinoille tulee uusia säännöksiä ja ympäristöystävällisien merikuljetusten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Wärtsilän markkinoiden johtava tuotetarjooma tukee asiakkaidemme siirtymää kohti hiilineutraaliutta.

Significant value creation potential

Håkanin jälkeen lavalle astui Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja Kari Hietanen. Kari kertoi lisää Wärtsilän kunnianhimoisista hiilineutraaliustavoitteista vuodelle 2030, jotka ovat:

  • Tuotevalikoima, joka on valmiina hiilettömiä polttoaineita varten
  • Oma toiminta hiilineutraalia

Globaalit kasvihuonepäästöt ovat yli 52 Gt CO2e, josta 2% on merenkulkuun ja 30% sähkön ja lämmön tuotantoon liittyviä (World Resource institute 2018). Asiakkaidemme päästöt Wärtsilä Marinen asennuskannassa ovat 150-300 Mt CO2e (arvio) ja Energyn asennuskannassa 150-340 Mt CO2e (arvio). Näin ollen tarjoamalla hiilineutraalin tuotevalikoiman, Wärtsilä pystyy vaikuttamaan merkittävästi merenkulku- ja energiamarkkinoiden kehitykseen kohti hiilineutraaliutta. Vaikutus järjestelmätasolla on kuitenkin vielä suurempi; esimerkiksi Wärtsilän tasapainottavat voimalaitokset mahdollistavat uusiutuvien energialähteiden maksimaalisen käytön, ja digitaaliset ratkaisumme auttavat parantamaan merenkulun tehokkuutta entisestään. Wärtsilän muut epäsuorat toimitusketjuun liittyvät kasvihuonepäästöt ovat 2,200 kt CO2e (arvio).

Emissions

1. Tavoite: Tuotevalikoima, joka on valmiina hiilettömiä polttoaineita varten

Energia-sektorin siirtymä kohti hiilineutraaliutta edellyttää tasapainottavan lämpövoiman käyttöä. Hiili tulee korvata kaasulla ja fossiilinen peruskuormaenergia on korvattava uusiutuvilla energialähteillä. Kun uusiutuvat energialähteet lisääntyvät sähköjärjestelmässä, katkonaisuus lisääntyy ja tasapainoittavan kapasiteetin ja energian varastoinnin tarve kasvaa. Viimeisenä vaiheena on siirtymä vihreisiin polttoaineisiin. Wärtsilän voimalaitokset pystyvät tulevaisuudessa käymään hiilineutraaleilla ja hiilettömillä polttoaineilla, sekä mahdollistavat hybridiratkaisujen käytön.

Merenkulkusektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä päästöjen hinnan noustessa jatkuvasti. Tärkein toimenpide on voimansiirron päästöjen vähentäminen, jota seuraa energiatehokkuuden parantaminen ja logistisien ketjujen optimointi. Wärtsilän voimansiirtoratkaisut ovat polttoainejoustavia ja digitaaliset ratkaisumme auttavat optimoimaan laivastojen ja alusten toimintaa.

2. Tavoite: Oma toiminta hiilineutraalia

Wärtsilän omat kasvihuonepäästöt ovat 111 kt CO2e, joista 57 kt ovat suoria (scope 1) ja 54 kt epäsuoria (scope 2). Suurin osa suorista päästöistä aiheutuu moottoreiden testauksesta (55%), kun taas epäsuorat päästöt aiheutuvat ostetusta sähköstä ja lämmityksestä. Wärtsilän tavoite on saavuttaa hiilineutraalius molemmissa päästöluokissa (scope 1 ja scope 2) vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää laaja-alaisia toimia, kuten energiatehokkuustoimenpiteitä, tuotekehitys- ja tehdastestien kehittämistä, sekä vihreän sähkön käyttöä. Toimet ovat jo alkamassa; Wärtsilä alkaa ostamaan sertifioitua vihreää sähköä Suomessa vuoden 2022 aikana.

GHG emissions

Taksonomian alainen raportointi

Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Marko Vainikka jatkoi esitystä kertomalla EU:n kestävän rahoituksen taksonomian raportointivelvollisuudesta. EU:n taksonomia on järjestelmä, joka luokittelee taloudellisia toimintoja niiden kestävyyden perusteella. Taksonomia ei kuitenkaan tunnusta arvoketjun tai järjestelmätason vaikutuksia, jotka ovat Wärtsilän tapauksessa merkkitäviä.

Wärtsilä on analysoinut taksonomiakelpoisia taloudellisia toimintojaan vuodelta 2021. 8% vuoden 2021 liikevaihdosta oli taksonomiakelpoista, johon lukeutuivat energian varastointiliiketoiminta, biokaasuratkaisut ja digitaaliset laivaliikenteen optimointiratkaisut. 22% investoinneista ja 8% operatiivisista kuluista olivat taksonomiakelpoisia.

Taxonomy

Wärtsilä tarjoaa jo nyt teknologioita, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä merenkulku- ja energiasektoreilla, vaikka vain pieni osa niistä on taksonomiakelpoisia. Alla olevassa kuvassa on lueteltu joitakin Wärtsilän teknologioita, jotka edistävät toimialojemme kestävää kehitystä:

Product offering

Tilaisuus päättyi kysymys- ja vastausosioon, ja yleisö esittikin monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Kysymys- ja vastausosio alkaa nauhoitteen kohdassa 44:45.