Tiivistelmä Q2 2023 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Tämän vuosineljänneksen hiljaista kautta edeltävä puhelu järjestettiin 14. kesäkuuta talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berendsin kanssa. Tässä blogipostauksessa tiivistämme puhelun pääviestit ja -kysymykset.

Tämän vuosineljänneksen hiljaista kautta edeltävä puhelu järjestettiin 14. kesäkuuta talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berendsin kanssa. Tässä blogipostauksessa tiivistämme puhelun pääviestit ja -kysymykset. Jos haluatte kuunnella koko puhelun, nauhoite on saatavilla täällä.

Ennen kysymys- ja vastausosiota, Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä liiketoimintamme viimeaikaisesta kehityksestä, vuoden 2023 kannattavuuden ajureista sekä palveluliiketoiminnan mahdollisuuksista.

Osa Voyage -liiketoiminnasta, mukaan lukien NACOS Navigation, NACOS Automation, Dynamic Positioning and sensors, sekä Marine Electrical Systems -liiketoimintayksikkö, siirrettiin Portfolio Business -liiketoimintaan. Myöhemmin pyrimme vapauttamaan näiden liiketoimintojen arvoa divestoinneilla tai muilla strategisilla vaihtoehdoilla. Tiedote aiheeseen liittyvistä oikaistuista taloudellisista luvuista löytyy täältä.

Energy -liiketoiminnan uusi johtaja ja johtokunnan jäsen Anders Lindberg aloitti kesäkuun alussa.

Palveluliiketoiminta on avainasemassa sekä kannattavuuden että kasvun kannalta. Suorituskykyyn perustuvien sopimusten osuuksien kasvattaminen antaa meille paljon mahdollisuuksia sekä merenkulku- että energialiiketoiminnan asiakasosuuksien kasvattamisessa. Palveluliiketoimintaa voidaan täten pitää tärkeänä tulevaisuutemme edistäjänä. Järjestimme 6. kesäkuuta palveluaiheisen sijoittajapuhelun. Jos haluatte lisätietoa Wärtsilän palveluliiketoiminnasta, puhelun nauhoite on saatavilla täällä ja yhteenveto puhelun tärkeimmistä viesteistä blogikirjoituksena täällä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa arvioimme seuraavan 12 kuukauden kysyntäympäristön vastaavan edeltävien 12 kuukauden kysyntää sekä merenkulku- että energialiiketoiminnan osalta. Energialiiketoiminnan toimitusketju on hyvä sekä energian varastoinnissa että moottorivoimalaitoksissa. Voimalaitostilauksien viimeinen vaihe neuvottelusta sopimukseen on siirtymässä enemmän kohti vuoden toista puoliskoa.

Merenkulkuliiketoiminnan näkymät vaihtelevat segmenttikohtaisesti. Matkustajalautoilla on paljon liikkeellä olevaa kapasiteettia, mutta uusien alusten tilaus on ollut hidasta. Paine offshore-tukialusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kasvaa, ja painopisteenä on energiansaannin turvaaminen. Emme odota uusien alusten kysynnän kasvavan lyhyellä aikavälillä, mutta jos trendi jatkuu vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa, kasvuun on mahdollisuus. Lisäksi offshore -tuulivoimaloiden kapasiteettia lisätään, mikä tukee tukialusten kysyntää. Viime vuonna kaasunkuljetusaluksia tilattiin erittäin paljon, emmekä odota lukujen olevan samalla tasolla tänä vuonna. Tässä on kuitenkin vielä hyviä mahdollisuuksia, sillä kaikki alukset joista on tehty sopimus telakoilla, eivät ole vielä tilanneet laitteistoa. Tällä hetkellä rakenteilla on paljon konttialuksia, joita tullaan ajamaan hitaammalla nopeudella päästöjen vähentämiseksi (slow steaming). Nopeuden vähentäminen tarkoittaa myös sitä, että samaa kuljetettavaa tavaramäärää kohden tarvitaan useampi alus. Näkymät uusille konttialuksille eivät kuitenkaan ole yhtä hyvät kuin muutaman viime vuoden aikana. Kiinnostus vaihtoehtoisia polttoaineita kohtaan, LNG mukaan lukien, luo Wärtsilälle uusia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Oletteko luottavaisia, että voimalaitostilaukset toteutuvat vuoden toisella puoliskolla?

Kukaan ei tiedä tarkkaa tilausten ajankohtaa, mutta arvioimme positiivisesti toisen vuosipuoliskon aikana tulevia tilauksia. Alkuvuodesta arviot olivat korkeammat, mutta ilmoitimme jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä, että niitä muutettiin vuoden toista puoliskoa kohti. Tilaukset jäävät siis hieman pienemmiksi kuin tämän vuoden alussa alun perin luulimme.

Onko teillä uutta tietoa liittyen energian varastointiliiketoimintaan ja Yhdysvaltain inflaation vähennyslain (IRA) paikallisiin tuotantovaatimuksiin? Onko tämä edistynyt?

Ei oikeastaan, näkymä on edelleen sama kuin mitä viestimme ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Paine paikallisen tuotannon kasvattamiseen on suurta, ja tutkimme sitä toimitusketjumme kanssa. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Akkujen tai invertterien tuotannon aloittaminen Yhdysvalloissa vie aikaa.

Keskittyykö toisen vuosineljänneksen energian varastoinnin vauhdittunut kysyntä pitkälti Yhdysvaltoihin vai myös muille alueille?

Kaikilla markkinoilla, joilla toimimme energian varastoinnissa, menee hyvin.

Liittyen hinnoittelu- ja tuotantokustannuksiin, onko teillä tarvetta nostaa hintoja vuoden toisella puoliskolla?

Riippuu siitä, mistä puhumme; varaosista, ei-sopimuspohjaisista palveluista, työvoiman hinnoista, uuslaitesopimuksista vai muusta. Kun hintojen nousu alkoi viime vuoden maaliskuussa, meillä oli paljon tilauskantaa jossa kustannukset olivat korkeammat, mutta joihin emme saaneet hintoja muutettua asiakkaillemme. Osa tästä tilauskannasta on vielä tänä vuonna toimitettavaa. Olemme sen jälkeen ottaneet käyttöön indeksoinnin laitesopimuksissa.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että jos akkujen raaka-ainekustannukset laskevat, myös asiakkaallemme tarjoama hinta laskee, koska indeksointi toimii molempiin suuntiin.

Jos sen sijaan esimerkiksi kenttähuoltotyö tulee kalliimmaksi, meidän on ehdottomasti muutettava hintojamme työn osalta.

Kerroitte aiemmin, että 1,2 miljardin arvoiset vanhat tilaukset jaksotettaisiin suurimmilta osin viimeistään kolmannelle vuosineljännekselle. Ovatko nämä projektit tappiollisia?

Kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä näiden pitäisi olla lähes poistuneet tilauskannasta. Kannattavuus vaihtelee paljon liiketoiminnasta ja projektista riippuen. Osa tilauksista on tappiollisia ja osa voitollisia.

Pystyisitteko kertomaan lisää aiemmin ilmoittamanne suuren energian varastointitilauksen ajoituksesta, kohdistuuko se toiselle vai kolmannelle vuosineljännekselle?

Tiettyjen vaatimusten tulee täyttyä ennen kuin tilaus voidaan kirjata. Näiden takia meidän on tarkasteltava, tuleeko se toiselle vai kolmannelle vuosineljännekselle.

Energian varastointi on suhteellisen uusi liiketoiminta. Millaisia riskejä näette ja millaisia suoritustakuita annatte asiakkaillenne? Onko teillä syytä hidastaa tämän liiketoiminnan kasvua välttääksenne suurempia riskejä?

Emme pidättele energian varastointitilauksia ja olemme jo toimittaneet monia projekteja. Kohteet toimivat hyvin teknisten vaatimusten ja lupaamamme mukaisesti. Liiketoiminta on kuitenkin uutta, ja otamme vastaan ​​vain sellaisia tilauksia, jotka sopivat tavoitteeseemme parantaa kannattavuutta mahdollisimman nopeasti.

Tilauksia on valmisteilla paljon, mutta kuten Energialiiketoiminnan moottorivoimalaitoksissa, tyypillisesti tilausten parissa työskennellään jonkin aikaa. On haastavaa sanoa tarkasti, mille vuosineljännekselle tilaukset asettuvat, mutta markkinoilla on paljon kysyntää.

Miten Wärtsilän energian varastointia ja moottorivoimalaitoksia yhdistävät projektit ovat menestyneet?

Myyntityö on yhdistetty useissa maissa. Emme kuitenkaan halua yhdistää sopimuksia, koska vastuut ovat erilaisia ​​kullakin osa-alueella. Tyypillisesti asiakas aloittaa pienin askelein, ensin lisäämällä uusiutuvia energialähteitä, sitten lyhytaikaista säätövoimaa (akku) ja sitten säätövoimaa pidemmälle aikavälille (moottori).

Miten Voyagen kannattavuus on edennyt?

On kulunut vasta vähän aikaa siitä, kun Voyage -liiketoiminta yhdistettiin Marine Power -liiketoimintaan, joten on aikaista arvioida vaikutusta tarkasti. Mutta jos tarkastelemme vanhaa Voyage -liiketoimintaa, sekä sitä mikä Voyage -liiketoiminnasta on nyt Portfolio Business -liiketoiminnassa, on kannattavuus huomattavasti parempi kuin Voyage -liiketoiminnan viime vuoden tulos. Huomattava parannus tarkoittaa vähintään puolta parempaa kannattavuutta.

Mitä on otettava huomioon arvioidessa viimeisen vuosineljänneksen tulojen kausittaisuutta?

Useimpina vuosina viimeisen vuosineljänneksen tulosta on ohjannut erittäin korkeat palveluliiketoiminnan volyymit. Odotamme samanlaista kehitystä tänä vuonna.

Vaikuttavatko korkeat korot asiakkaiden ostotottumuksiin?

En sanoisi, että korkojen nousulla ja asiakkaiden ostotottumusten välillä olisi vahvaa tai suoraa yhteyttä. Korot ovat olleet korkealla tasolla aiemminkin, ja tilauskertymämme kehittyi silloin kuitenkin hyvin. Kyse on enemmän markkinoiden tärkeimmistä ajureista, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Tulevien säädösten vuoksi tarvitaan toimia, olivatpa korot korkeat tai eivät.

Voisiko energian varastointiliiketoiminnalla olla pitkällä aikavälillä rakenteellisesti erilainen kannattavuus kuin moottorivoimalaitoksilla?

Energian varastointiliiketoiminnan katteiden odotetaan aina olevan pienempiä kuin moottorivoimalaitoksilla, koska liiketoiminnassa ei ole vaihdettavia osia, jolloin palveluliiketoiminnan volyymit ovat pienemmät.

Millaiset näkymät ovat muuten merenkulkumarkkinoilla, erityisesti merivoimissa? 

Tyypillisesti merivoima segmentillä kestää pitkään kysynnän vauhdittumisesta tilauksiin. Turvallisuusstandardit ovat korkeat, ja ne vievät aikaa. Tilauksen aluillepano voi kestää jopa viisi vuotta jatkuen parin vuoden rakentamisajalla. Palvelu-liiketoiminnan puolella merivoimat yleensä ylläpitää ja huoltaa aluksiaan ja laitteistoaan melko hyvin.

Onko jälkimarkkinatilanne jatkunut vahvana?

Kyllä ehdottomasti. Tämä on myös syy palveluliiketoiminnan volyymien voimakkaaseen kasvuun suorituskykyyn perustuvien sopimusten osuuden kasvamisen lisäksi.

Miten nettokäyttöpääoma kehittyy tänä vuonna?

Kassavirta on ollut haaste. Viime vuonna päädyimme negatiiviseen liiketoiminnan kassavirtaan, ja odotan selkeää parannusta tälle vuodelle. Toinen vuosineljännes tulee olemaan haastavampi kuin ensimmäinen, koska keräämme käyttöpääomaa kesän jälkeisiä ja loppuvuoden toimituksia varten. Teemme toimia varastojen alentamiseksi. Tyypillisesti vuoden toinen puolisko on volyymiltaan suurempi kuin ensimmäinen puolisko, mikä vaikuttaa käyttöpääomaan.