Tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen 2023 pääviestit ja Q&A

Wärtsilä julkisti 25.4.2023 klo 8.30 osavuosikatsauksen tammi–maaliskuulta 2023. Ohesta löytyvät pääviestit sekä useimmin kysytyt kysymykset.

Yleistä/markkinatilanne

Toimintaympäristössä edelleen vallinneesta epävarmuudesta huolimatta onnistuimme sekä kasvamaan että parantamaan kannattavuutta. Kiinan uudelleen avautumisen ja energiakustannusten pienenemisen kaltaisista myönteisistä tapahtumista huolimatta vastatuulet maailmantaloudessa jatkuivat. Kustannusten nousu rasitti edelleen uuslaiteliiketoimintamme tilauskantaa.

Energiamarkkinoilla investointeihin liittyvä epävarmuus jatkuu, etenkin uusien voimaloiden kohdalla. Polttoaineiden ja raaka-aineiden hintoihin kohdistuvat paineet helpottivat alkuvuonna, mutta korkojen nousu on aiheuttanut kasvavaa epävarmuutta. Toisaalta energiamurrokseen liittyvät investoinnit ovat korkealla tasolla, ja energian varastointia sekä puhdasta vetyä koskeva tukipolitiikka on jatkanut kehitystään tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Allekirjoitimmekin sopimuksen energian varastointijärjestelmän toimittamisesta Isoon-Britanniaan. Kyseessä on maailman ensimmäinen projekti, jossa verkon vakauttamiseen käytetään akkujärjestelmää. Energyn palveluliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä, ja allekirjoitimme useita palvelusopimuksia.

Talouden vastatuulet rajoittivat yhä merenkulkumarkkinoiden kasvua, kun uusien alusten nousevat hinnat ja telakoiden niukka kapasiteetti hillitsivät edelleen uusien alusten tilauksia. Markkinailmapiiri Wärtsilälle keskeisillä segmenteillä pysyi kuitenkin positiivisena, ja käyttöasteet nousivat. Hiilineutraalius on asiakkaillemme yhä tärkeä tekijä. Toimitamme esimerkiksi Celebrity Cruises -varustamon uuden aluksen moottorit, jotka pystyvät käyttämään metanolia kahden perinteisen polttoaineen lisäksi. Edistämme näin vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä risteilyalalla.

Tilauskertymä

Tilauskertymämme kasvoi 26% palveluiden ja laiteliiketoiminnan hyvän kehityksen tukemana. Palveluiden tilauskertymä kasvoi 21% Energy- ja Marine Power -liiketoimintojen kasvun tukemana. Laitteiden tilauskertymä kasvoi 31% kaikkien liiketoimintojen kasvun ansiosta.

Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto kasvoi 19% Marine Power- ja Energy-liiketoimintojen kasvun myötä. %. Palveluiden liikevaihto kasvoi 17% kaikkien liiketoimintojen kasvun ansiosta. Laitteiden liikevaihto kasvoi 22% Energyn ja Marine Powerin kasvun tukemana.

Palveluiden hyvä kehitys tuki kannattavuuttamme, ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaalimme parani 6,0 prosenttiin. Kustannusten nousu rasitti kuitenkin edelleen uuslaiteliiketoimintamme tilauskantaa.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne

Liiketoiminnan rahavirta oli 145 miljoonaa euroa (-122), kohentuneen tuloksen ja pienemmän nettokäyttöpääoman tukemana. Wärtsilän liiketoimintamallin kevyt pääomarakenne, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.

Lähitulevaisuuden näkymät

Merenkulkuliiketoiminnat

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q2/2023-Q1/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

Energy

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q2/2023-Q1/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

Vaikka liiketulosmarginaalimme on yhä selvästi tavoitettamme matalampi, teemme toimenpiteitä parantaaksemme kannattavuutta askel kerrallaan.  Kuten olemme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nähneet, jatkamme palveluliiketoimintamme kasvattamista sekä toimitamme tilauskantamme osuutta, johon kustannusten nousu on erityisesti vaikuttanut. Energian varastointiliiketoiminnan kääntäminen kannattavaksi jatkuu oikeaan suuntaan ja siirtymä hiilineutraaliuuteen tukee liiketoimintaamme tulevaisuudessa.

Odotatte kysyntäympäristön olevan merenkulku- ja energialiiketoiminnassa ”samankaltaisen” seuraavan 12 kuukauden aikana (Q2/2023–Q1/2024) – millainen prosentuaalinen vaikutus tällä olisi tilauskertymään, ja mitkä ovat päätekijät kehityksen taustalla?

Energiamarkkinoilla näkymät ovat hyvät sekä varastointi- että moottorivoimalamarkkinoilla, mutta moottorivoimalaitoksissa kaasupula ja hintavaihtelut ovat hidastaneet päätöksentekoa lähinnä Euroopassa ja Aasiassa. Merenkulkumarkkinoilla telakoiden tällä hetkellä rajallinen kapasiteetti, uusien alusten korkeat hinnat ja pitkät toimitusajat voivat viivästyttää asiakkaiden päätöksiä. Palveluiden kysynnän sekä päästöjen vähennysratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.

Mikä on varasuunnitelma, jos ette saa lisää voimalatilauksia vuoden jälkipuoliskolla?

Odotamme tilauskertymän olevan heikompi vuoden alkupuoliskolla ja vahvistuvan toisella vuosipuoliskolla. Seuraamme tilannetta tavalliseen tapaan tarkasti ja säädämme kapasiteettiamme tarpeen mukaan.

Mitkä ovat suurimmat tilauksiin ja kannattavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuonna 2023?

Emme anna liikevoittomarginaalia koskevaa ohjeistusta, mutta tarkasteltaessa sekä negatiivisia että positiivisia tekijöitä voimme todeta seuraavaa:

  • Palveluiden kasvu, energia- ja merenkulkumarkkinoiden hiilineutraaliuspyrkimysten jatkuminen, toimet energian varastointi- ja Voyage-liiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi sekä toiminnan ja kustannusten optimoinnin jatkaminen tukevat kannattavuutta. Sekä uusien laitteiden että palveluiden tilauskantamme on vahva, ja tilauskantaan sisältyvien uusien laitteiden osuus, joka on myyty ennen inflaation vauhdittumista vuoden 2022 alussa, on arvoltaan pienempi.
  • Energialiiketoiminnan moottorituotannon volyymeihin vuoden 2023 toisella puoliskolla liittyy hieman epävarmuutta, samoin kuin siihen, tulevatko tuotantovolyymejä tukevat tilaukset ajoissa.
  • Negatiivisia tekijöitä ovat palkkainflaatio sekä energiakustannukset.
  • Voitaneen myös todeta, että epävarmuuksia riittää: geopoliittiset jännitteet, mahdolliset kaupparajoitukset/-sodat sekä taantumariski (tosin tähän liittyvät viestit muuttuvat tiuhaan). 

Markkinoilla pelätään taantumaa. Mikä on varasuunnitelmanne, jos maailma ajautuu taantumaan vuonna 2023?

Meillä on hyvä tilauskanta, joka antaa jonkin verran näkyvyyttä. Lisäksi palveluliiketoimintamme on melko vakaata. Mikäli kysyntä ja tilauskertymä heikkenevät voimakkaasti, meidän on luonnollisesti mukautettava kustannuspohjaamme sen mukaisesti.

Miten arvioitte kustannusinflaation kehittyvän jatkossa? Onko huippu saavutettu ja ovatko kustannukset jo laskussa?

Tätä on erittäin vaikea arvioida, ja tilanne vaihtelee eri kustannuserien, maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen välillä. Palkkainflaatiopaineet ovat hyvinkin erilaiset eri alueilla riippuen elinkustannuksista, valtion tuesta ja työmarkkinaolosuhteista.

Tammi-maaliskuun rahavirta parani. Voidaanko kehityksen odottaa jatkuvan vuonna 2023?

Kohentunut tulos ja nettokäyttöpääoman parantuminen tukivat tammi-maaliskuun rahavirtaa.

Vuoden 2022 rahavirta oli heikko. Sitä rasitti negatiivinen nettokäyttöpääomatilanne vuoden alussa, joka johtui joulukuussa 2021 saaduista suurista asiakasmaksuista. Vuoden 2022 nettokäyttöpääomaa rasitti lisäksi vaihto-omaisuuden kasvu, joka johtui varaosaliiketoiminnan kasvattamisesta ja osien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamisesta sekä STH:n jouhevan ylösajon ja siihen liittyvien toiminnan muutosten tukemisesta.

Emme odota vuoden 2023 rahavirtaan kohdistuvan yhtä suuria satunnaisten erien vaikutuksia kuin vuonna 2022 (Venäjä, tehdastoimintojen siirrot). Keskitymme vahvasti rahavirtaan ja jatkamme nettokäyttöpääoman optimointiin liittyviä prosesseja (vaihto-omaisuus, saatavien perintä ja hankinnat). Odotamme vuoden 2023 rahavirran olevan selvästi paremman kuin vuonna 2022.

Miten Voyagen integrointi eteni tammi-maaliskuussa? Onko integraatio saatu päätökseen ja kustannussäästöt saavutettu? Miten asiakkaat ovat reagoineet?

Voyagen integraatio eteni suunnitelmien mukaisesti. Marine Poweriin integroitava Voyage Services -liiketoimintayksikkö keskittyy satamien ja alusten toiminnan kokonaisvaltaiseen optimointiin ja synergiaetujen hyödyntämiseen Performance Services -yksikön kanssa. ANCS (Automation, Navigation and Control Systems) siirretään Portfolio Businessiin. Organisaatiomuutosten toteutus saadaan päätökseen vuoden 2023 toisella neljänneksellä, ja kustannussäästöt toteutuvat samanaikaisesti. Asiakkaat ovat ilmaisseet ymmärtävänsä tämän strategisen siirron perusteet.

Kuinka suunnitelma energian varastoinnin kannattavuuden parantamiseksi etenee?

Suunnitelma etenee. Suunnitelma perustuu pitkälti volyymien kasvattamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja tuotantokustannusten alentamiseen. Tammi-maaliskuun vahva tilauskertymä sekä tilausnäkymä tukevat suunnitelmaamme.