Financials

Avainviestit sekä kysymyksiä ja vastauksia liittyen Wärtsilän tilinpäätöstiedotteeseen tammi–joulukuu 2021

Wärtsilä julkisti tammi–joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 28.1.2022 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin tiedotteeseen liittyen.

Wärtsilä julkisti tammi–joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 28.1.2022 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin tiedotteeseen liittyen.

Yleistä/markkinatilanne 
Koronaviruspandemia jatkui vuonna 2021 ja vaikutti asiakastoimialoihimme, omaan toimintaamme sekä taloudellisiin tuloksiimme. Vuoden loppua kohti sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla oli kuitenkin nähtävissä merkkejä tilanteen vakautumisesta ja markkinoiden elpymisestä. Joustavien tasapainottavien ratkaisujen tarve näkyi energian varastointijärjestelmien vahvana kysyntänä sekä muutamana merkittävänä voimalatilauksena. 

Merenkulkumarkkinoilla kysyntä vaihteli eri alussegmenttien välillä. Alustilauksissa oli kokonaisuutena kasvua pitkälti konttialustilausten ansiosta. Samalla kuitenkin tilaukset meille keskeisillä alussegmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina etenkin tärkeällä risteilyalussegmentillä. Käytössä olevan risteilyaluskapasiteetin osuus kasvoi kesäkuun lopun noin 20 prosentista noin 70 prosenttiin joulukuun lopussa, mikä tukee palveluliiketoimintaamme jatkossa. 

Tilauskertymä
Koko vuoden tilauskertymä kasvoi kaikkien ydinliiketoimintojemme tukemana 32% edellisvuodesta, joskin vertailutaso oli alhainen. Tilauskertymää kasvattivat pääasiassa laitetilaukset, mikä vaikuttaa liikevaihtojakaumaan vuonna 2022. Palveluiden kysyntä säilyi vankkana, minkä ansiosta palveluiden tilauskertymä kasvoi 17%. Energian varastointiliiketoiminnan tilauskertymä nousi 720 miljoonaan euroon vuonna 2021.

Liikevaihto ja liiketulos 
Liikevaihto kasvoi 4%, minkä taustalla oli 11 prosentin kasvu palveluiden liikevaihdossa. Energian varastointiliiketoiminnan liikevaihto oli 325 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kannattavuus parani selvästi. Liiketulos kasvoi 34%, minkä taustalla oli lähinnä suotuisampi liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä palvelukapasiteetin korkeampi käyttöaste. Etenkin Marine Power- ja Energy-liiketoiminnot paransivat tuloksiaan selvästi. Voyagen tulos parani myös loppuvuotta kohti, mihin vaikutti vahvasti kausiluonteisuus. Rikkipesuritoimitusten alhaiset volyymit heikensivät edelleen Marine Systemsin tulosta.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne
Nettokäyttöpääoman tiukka hallinta nosti koko vuoden liiketoiminnan rahavirran jälleen ennätyksellisen korkealle tasolle. Wärtsilän liiketoimintamallin kevyt pääomarakenne, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden. 

Lähitulevaisuuden näkymät 
Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

Strategia ja pitkän aikavälin mahdollisuudet 
Vuoden 2021 tärkeimpiä tapahtumia olivat Wärtsilän uuden strategisen kehyksen, Wärtsilä Wayn, sekä uusien taloudellisten ja hiilineutraaliustavoitteiden käyttöönotto. Jatkossa Wärtsilän strategia keskittyy merenkulku- ja energia-alan hiilineutraaliuteen. Painotamme asiakkaiden menestystä, teknologia- ja palveluinnovaatioita, monimuotoisia, muutosta aikaan saavia tiimejä sekä jatkuvaa parantamista. Strategia antaa meille edellytykset vauhdittaa kehitystä kohti hiilineutraalia merenkulkua ja siirtymistä 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiantuotantoon. Asetimme myös tarkistetut taloudelliset tavoitteet ja Set for 30 -hiilineutraaliustavoitteen. Tähtäämme vuosittain 5 prosentin orgaaniseen kasvuun ja 12 prosentin liikevoittomarginaaliin. Isoimmat kasvumahdollisuudet näemme energian varastoinnissa, säätövoiman tuotannossa sekä palveluissa.

Mitkä tekijät vauhdittivat merkittävää tilausten kasvua viimeisellä vuosineljänneksellä?
Saimme isoja voimalatilauksia Meksikosta ja Brasiliasta. Myös Marine Power ja Marine Systems saivat merkittävän kokoisia tilauksia. On kuitenkin pidettävä mielessä, että energialiiketoiminnan voimalatilaukset ovat tyypillisesti isoja ja harvoja, joten emme välttämättä saa vastaavia tilauksia jokaisella vuosineljänneksellä.

Miten nettokäyttöpääoma saatiin painettua negatiiviseksi?
Olemme keskittyneet vahvasti nettokäyttöpääoman parantamiseen kahden viime vuoden ajan, ja se on todellakin tuottanut tulosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä jo toteutetut hankkeet kantoivat hedelmää, ja lisäksi saimme useita merkittäviä asiakasmaksuja saatuihin tilauksiin liittyen.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien osuus liikevaihdosta kasvoi – miksi?
Kokonaisliikevaihto ei ole palannut täysin koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Olemme silti jatkaneet tutkimus- ja kehitysinvestointeja, jotta saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme ja säilytämme asemamme teknologiajohtajana.

Odotatte kysyntäympäristön olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä ”parempi” kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla – kuinka suuresta prosentuaalisesta tilauskertymän kasvusta puhutaan, ja mitä syitä tilanteen paranemiseen on?
Markkinoilla on tällä hetkellä enemmän positiivisia merkkejä (rokotukset, risteilyalan elpyminen, energian varastoinnin kysynnän kasvu, kasvava säätövoiman tarve jne.) verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Numeroista on kuitenkin vaikea puhua vielä. Monilla energiasektorin ydinmarkkinoilla (etenkin kehittyvillä markkinoilla) pandemia ei ole vielä kääntynyt parempaan päin, eivätkä rokotusohjelmat ole päässeet vauhtiin. Käännettä voivat hidastaa myös uudet virusvariantit.

Mitkä tekijät tukevat eniten Wärtsilän tilauksia ja kannattavuutta vuonna 2022? Missä näette suurimmat mahdollisuudet? 
Odotamme energiamarkkinoiden (sekä voimala- että varastointisegmentillä) hyvän kysynnän sekä ylipäänsä energia- ja merenkulun palveluliiketoiminnan myönteisenä jatkuvan kehityksen tukevan tilauskertymää vuonna 2022. Markkinoilla on kuitenkin suurta epävarmuutta, joten meidän on oltava valmiita myös vaihteluun. Volyymien kehitys sekä laitteiden ja palveluiden jakauma vaikuttavat merkittävästi kannattavuuteen myös vuonna 2022. Odotamme kasvua laiteliiketoiminnassa, mikä vaikuttaa liikevaihtojakaumaan. Tärkeä yksittäinen tekijä on, miten risteilyliiketoiminta toipuu koronapandemiaa seuranneista vaikeuksista.

Mitkä ovat tämänhetkiset markkinanäkymät alustilauksissa? 
Uusien alusten kysyntä näyttää hiukan hidastuvan lyhyellä aikavälillä, kun nykyinen kohonnut hintataso ja pitkät toimitusajat vaimentavat useimmilla sektoreilla varustamoiden kiinnostusta alustilauksiin. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vanhojen alusten korvaamis- tai modernisointitahdin (aluksen iästä riippuen) odotetaan kiihtyvän johtuen paljolti viranomaismääräysten luomasta paineesta.

Millaisia tehostamistoimia on Marine Powerin parantuneen kannattavuuden taustalla? 
Toimet liittyvät lähinnä kenttäpalveluissa viime vuonna aloitettuihin, joustavuutta lisääviin resursoinnin muutoksiin sekä propulsioliiketoiminnassa tehtyihin toiminnan laajuuden muutoksiin. Lisäksi olemme optimoineet toimintatapoja useilla muilla alueilla (osana jatkuvaa parantamista). Myös liikevaihdon kasvu yhdistettynä parempaan resurssien käyttöasteeseen parantaa kannattavuutta.

Mainitsitte uusien alusten rikkipesureiden katteiden pienentyneen – mikä on kehityksen taustalla? Painaako rikkipesuriliiketoiminta Wärtsilän tai Marine Systemsin katteita?
Rikkipesuritilauksista saatavat katteet ovat tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa alhaisempia kuin lainsäädäntöön perustuneen korkean kysynnän aikana. Alhaisemman kysynnän lisäksi kilpailu on lisääntynyt. Siitä huolimatta rikkipesuriliiketoiminnan katetasot eivät ole koskaan painaneet Wärtsilän tai Marine Systemsin katteita.

Voyagen viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos nousi plussalle – mikä on parannuksen taustalla, ja pystytäänkö hyvää kehitystä pitämään yllä?
Viimeisen vuosineljänneksen positiivinen vertailukelpoinen liiketulos perustui hyviin myyntimääriin (osittain kausiluontoisesti) etenkin palveluiden hyvän kysyntätason ansiosta. Lisäksi jatkuvan parantamisen hengessä toteutetut Voyagen toimintoja selkeyttävät ja tehostavat toimenpiteet alkoivat tuottaa tulosta viimeisellä vuosineljänneksellä. Ensimmäinen neljännes on liiketoiminnan normaalista kausivaihtelusta johtuen tyypillisesti selvästi heikompi kuin viimeinen neljännes. Kannattavuuspotentiaalin arvioinnissa pohjana koko vuosi 2021 olisi parempi kuin pelkkä viimeinen vuosineljännes.

Miksi Energyn kannattavuusprosentti oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä pienempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020?
Energian varastointiliiketoiminnan liikevaihto oli tuntuvasti suurempi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä kuin vuoden 2020 vertailukaudella. Energian varastointi on tappiollista liiketoimintaa (mihin vaikuttaa myös varastointiorganisaation kasvattaminen). Epäsuotuisa liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken heikensi osaltaan kannattavuusprosenttia.

Mikä oli energian varastointiliiketoiminnan osuus tilauskertymään, liikevaihtoon ja kannattavuuteen?
Energian varastointiliiketoiminnan osuus Energyn laitetilauskertymästä oli noin 20% viimeisellä vuosineljänneksellä (n. 150 MEUR), ja noin 50% vuonna 2021 (720 MEUR). Energian varastointiliiketoiminnan osuus Energyn laitteiden liikevaihdosta oli noin 45% (170 MEUR) neljännellä vuosineljänneksellä ja 33% (325 MEUR) vuonna 2021. Energian varastointiliiketoiminta on tällä hetkellä tappiollista.