Rocks & mirror

Avainviestit sekä kysymyksiä ja vastauksia liittyen Wärtsilän puolivuosikatsaukseen tammi–kesäkuu 2021

Wärtsilä julkisti vuoden 2021 puolivuotiskatsauksen tiistaina 20.7. klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Wärtsilä julkisti vuoden 2021 puolivuotiskatsauksen tiistaina 20.7. klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Tilauskertymä

Suhteellisen haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta tilauskertymämme kasvoi kautta liiketoimintojen vuodentakaiseen nähden. Kokonaiskasvu oli 14%. Palveluiden tilauskertymä kasvoi 24%. Kasvu oli laajaa ja peräisin useilta asiakassegmenteiltä.

Liikevaihto ja liiketulos

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto supistui 7% vuodentakaiseen nähden johtuen pääasiassa rikkipesuritoimitusten vähentymisestä ja energialaitetoimitusten viivästyksistä. Palveluiden liikevaihto kasvoi 16%. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 30%. Kannattavuuden paranemisen taustalla oli pääasiassa suotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden välillä.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Rahavirta oli erittäin vahva, ja nettovelkaantumisuusaste on parantunut selvästi. Wärtsilän pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.

Näkymät (lyhyellä aikavälillä)

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

K: Mikä sai Marine Systemsin tilauskertymän kasvuun toisella vuosineljänneksellä?
V: Suurimman kasvun tuotti Gas Solutions, minkä taustalla oli kasvava nesteytetyn maakaasun kysyntä.

K: Millaisia tavoitteita teillä on Voyagelle, ja mikä on sen pitkän aikavälin potentiaali?
V: Voyagen odotetaan saavuttavan käyttökatteen (EBITDA) nollatason lähivuosina.

K: Mikä oli väliaikaisten kustannussäästöjen vaikutus?
V: Saavutimme tilapäisiä kustannussäästöjä noin 15 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja 25 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Niihin sisältyi matkustamiseen, toimitiloihin, vuokriin ja henkilöstöön liittyviä säästöjä. Vuonna 2020 väliaikaisia kustannussäästöjä oli yhteensä 100 miljoonaa euroa.

K: Veroprosenttinne on yhä koholla. Miksi näin?
V: Efektiivinen veroaste on ollut viime vuosina poikkeuksellisen korkea. Tämä johtuu joissakin maissa tehdyistä tappioista, joista emme ole vielä kyenneet kirjaamaan laskennallisia verosaamisia. Lisäksi absoluuttinen tulos ennen veroja on ollut alhainen, mikä kasvattaa näiden tappioiden vaikutusta veroasteeseen.

K: Rahavirta oli erittäin vahva. Mitkä olivat keskeiset syyt, ja millaiset tämänhetkiset näkymät ovat?
V: Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta saatavien perintä kehittyi positiivisesti johtuen jatkuvista pyrkimyksistämme vähentää luottoriskiä. Myös velkojen määrä tuki myönteistä käyttöpääoman kehitystä, samoin kuin saadut ennakot. Keskitymme edelleen vahvasti rahavirtaan, mutta on syytä huomata, että rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennätyksellisen suuri.

K: Ennakoitte kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä ”parempi” kuin vuosi sitten – millaista tilauskertymän kasvua se tarkoittaisi?
V: Markkinoilla on nykyään enemmän myönteisiä merkkejä (rokotusohjelmat, polttoaineiden hintaeron kasvaminen, hyvä tilanne tietyillä asiakassegmenteillä, kuten konttialuksissa, jne.) verrattuna vuodentakaiseen aikaan, jolloin kaikki oli epävarmaa. Muutosta on kuitenkin vielä vaikea arvioida numeerisesti. Esimerkkinä voidaan mainita, että monilla energian ydinmarkkinoilla (erityisesti kehittyvillä markkinoilla) COVID-pandemia ei ole vielä kääntymässä suotuisaan suuntaan eivätkä rokotusohjelmat etene nopeasti. Risteilyala aloittaa toimintaansa vähitellen uudelleen. Uudet virusvariantit voivat kuitenkin hidastaa prosessia.

K: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat suuremmat kuin odotettiin. Mitä niihin sisältyy? Onko yhtiöllä julkaisemattomia uudelleenjärjestelyohjelmia?
V: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 14 miljoonaa euroa (6) sisältäen sekä yritysmyynteihin että uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja, joista 6 miljoonaa euroa koski Zhenjiangissa Kiinassa sijaitsevan Wärtsilä CME -yhteisyrityksen sulkemista. Luonnollisesti tavoittelemme kustannussäästöjä missä vain mahdollista, mutta tässä vaiheessa tässä vaiheessa meillä ei ole enempää kerrottavaa.

K: Mainitsitte hiilettömien polttoaineiden, kuten ammoniakin, herättävän kiinnostusta – miten tämä näkyy, ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia se tarjoaa Wärtsilälle?
V: Olemme nähneet asiakkaidemme kiinnostuksen tulevaisuuden polttoaineita ja polttoainejoustavia ratkaisuja kohtaan kasvavan. Tämä näkyy keskusteluissa siitä, miten sekä suunnitteilla olevat uudet alukset että olemassa oleva laivasto voidaan valmistella alusten elinkaarten aikana tapahtuvia polttoainemuutoksia varten. Uskomme, että polttoainejoustavuus on polttomoottoreiden selvä etu ja antaa mahdollisuuden tiiviimpään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Yhdistämällä kehittynyttä teknologiaa tulosperusteisiin palvelusopimuksiin voimme hälventää asiakkaiden kokemaa epävarmuutta sekä laitteiden investointi- että käyttövaiheissa.

K: Oletteko havainneet raaka-aineiden hintojen nousua tai puutteita saatavuudessa?
V: Kyllä, hinnat ovat nousseet. Useimpien toimittajien kanssa tehdyt pitkäaikaiset sopimukset vakauttavat tilannetta jossain määrin, mutta kustannuspaine kasvaa. Olemme törmänneet myös raaka-ainepulaan. Eri toimialojen käynnistyessä pandemian jälkeen uudelleen on syntynyt kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, jonka taustalla ovat myös logistiikkaketjun häiriöt.