Interim Report Q3 2020

Avainviestit sekä kysymyksiä ja vastauksia liittyen Wärtsilän osavuosikatsaukseen tammi–syyskuu 2021

Wärtsilä julkisti tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen tiistaina 26.10. klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Wärtsilä julkisti tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen tiistaina 26.10. klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Tilauskertymä

Tilauskertymä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2020 vastaavan jakson alhaiselta tasolta kaikkien ydinliiketoimintojemme tukemana 21%. Palveluiden kysyntä säilyi vankkana kaikilla asiakassegmenteillä, minkä ansiosta palveluiden tilauskertymä kasvoi 14%.

Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto kasvoi 11%, minkä taustalla oli 20 prosentin kasvu palveluiden liikevaihdossa. Kannattavuus parani edelleen. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 43% taustallaan korkeampi myyntivolyymi sekä suotuisampi liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Etenkin Energy- ja Marine Power -liiketoiminnoissa nähtiin hyvää kehitystä. Rikkipesuritoimitusten alhaiset volyymit heikensivät edelleen Marine Systemsin tulosta.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla ottaen huomioon, että nettokäyttöpääoma kasvoi lähitulevaisuuden toimituksia varten. Wärtsilän liiketoimintamallin kevyt pääomarakenne, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.

Lähitulevaisuuden näkymät

Vaikka markkinaolosuhteet aiheuttavat yhä epävarmuutta, ennakoimme kysyntäympäristön tarjoomallemme olevan viimeisellä vuosineljänneksellä huomattavasti parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

K: Mitkä tekijät vauhdittivat palvelutilausten ja -myynnin kasvua?
V: Taloudellisen toiminnan vilkastuminen ylipäänsä kasvatti palveluiden kysyntää etenkin merenkulkumarkkinoilla. Kasvu oli laajaa ja tuli useilta asiakassegmenteiltä. Ainoastaan Energy-liiketoiminnan palvelutilauskertymä pieneni, mihin vaikuttivat jossain määrin viime vuoden kolmannella neljänneksellä kirjatut suuret konversioprojektit. Huoltotoiminnan volyymi on vahvasti sidoksissa laitteiden käyttötunteihin ja ikään.

K: Mikä oli kasvavien logistiikkakustannusten vaikutus, ja miten arvioitte tilanteen kehittyvän?
V: Logistiikkakustannukset ovat selkeästi kasvaneet vuoden mittaan. Sekä meri- että ilmarahti on kallistunut. Logistiikkapalveluiden tarjoajat ovat luopuneet hinnastoistaan ja hinnoittelevat sen sijaan päiväkohtaisesti. Lisäksi satamien ruuhkautuminen aiheuttaa paineita toimitusaikoihin ja pakottaa joskus käyttämään lentokuljetuksia. Tilanne ei tunnu paranevan lähiaikoina. Seuraamme kustannuksia ja haemme vaihtoehtoisia reittejä ja logistiikkavaihtoehtoja päivittäin.

K: Odotatte kysyntäympäristön olevan viimeisellä vuosineljänneksellä ”huomattavasti parempi” kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla – kuinka suuresta prosentuaalisesta tilauskertymän kasvusta puhutaan, ja mitä syitä tilanteen paranemiseen on?
V: Markkinoilla on tällä hetkellä selvästi enemmän positiivisia merkkejä (rokotusohjelmat, risteilyalan elpyminen, energianvarastoinnin kysynnän raju kasvu jne.) verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Numeroista on kuitenkin vaikea puhua vielä. Monilla energiasektorin ydinmarkkinoilla (etenkin kehittyvillä markkinoilla) pandemia ei ole vielä kääntynyt parempaan päin, eivätkä rokotusohjelmat ole päässeet vauhtiin. Käännettä voivat hidastaa myös uudet virusvariantit.

K: Mitä vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyy?
V: Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella neljänneksellä 12 miljoonaa euroa (18) ja liittyivät joidenkin Portfolio Business -toimintojen myyntiin ja eräisiin pienempiin uudelleenjärjestelyihin eri puolilla maailmaa.

K: Mitkä ovat tämänhetkiset markkinanäkymät alustilauksissa?
V: Merenkulkumarkkinat ovat laajalti toipuneet koronaviruspandemiasta, kysyntä on vankkaa ja laajat logistiikan häiriöt näkyvät positiivisesti yritysten tuloksissa, ja yritysten keskimääräinen tuloskunto vuonna 2021 on ollut tähän mennessä korkeimmalla tasolla sitten finanssikriisin. Tämän seurauksena laivanrakennusmarkkinat ovat vilkastuneet merkittävästi etenkin konttialussektorin vetämänä. Uusien alusten kysyntä näyttää hidastuvan lyhyellä aikavälillä, kun nykyinen kohonnut hintataso vaimentaa useimmilla sektoreilla varustamoiden kiinnostusta alustilauksiin. Pidemmällä aikavälillä vanhojen alusten korvaamisen (tai modernisoinnin, riippuen aluksen iästä) tahdin odotetaan kiihtyvän johtuen paljolti viranomaismääräysten luomasta paineesta.

K: Miten kaasun hintojen nousu vaikuttaa liiketoimintaanne?
V: Nykyinen epänormaali tilanne kaasun ja LNG-laivapolttoaineen hinnoissa vaikuttaa pikemmin väliaikaiselta poikkeamalta kuin uudelta normaalilta. Emme näe korkeampien hintojen tai hintojen vaihtelun vähentävän pitkällä aikavälillä halukkuutta LNG:n käyttöön laivapolttoaineena. Jos kaasun hinnat jäävät pysyvämmin korkeiksi, alukset saattavat siirtyä käyttämään vähärikkistä polttoainetta, minkä monien nykyaikaisten alusten monipolttoainemoottorit mahdollistavat.

K: Kuinka iso osa palveluliiketoiminnan kasvusta tuli risteilyalusliikenteen uudelleenkäynnistymiseen liittyvistä kertaluonteisista huolloista? Minkälaista palveluiden tilauskertymää ja liikevaihtoa voidaan odottaa, kun risteilytoiminta palaa normaaliksi?
V: Emme odota risteilyalan elpymisen aiheuttavan sellaisenaan kertaluonteisia vaikutuksia. Risteilyalusliikenteen kasvu tämän vuoden kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä ja jatkuminen vuoden 2022 alkupuoliskolla vakauttaa palveluliiketoimintaa normaalille tasolle. Isojen huoltoprojektien osalta kysynnän kasvu ei johdu alusliikenteen uudelleenkäynnistymisestä vaan enemmänkin tarpeesta päivittää kalustoa uusien hiilineutraaliusvaatimusten mukaisesti.

K: Mikä oli syynä Marine Systems -liiketoiminnan kasvaneeseen tilauskertymään kolmannella neljänneksellä, ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?
V: Kasvu tuli pääasiallisesti Gas Solutions -liiketoimintayksiköstä. Taustalla on LNG:n kysynnän kasvu; vuoden 2021 alkupuoliskolla tehtiin runsaasti kaasunkuljetusalusten tilauksia. On realistista odottaa, että tämä nimenomainen markkina hidastuu jonkin verran tulevina vuosineljänneksinä. Marine Systemsin muilla päämarkkinoilla lyhyen aikavälin kasvupotentiaalia löytyy pääasiassa tietyistä kapeilla markkina-alueilla olevista mahdollisuuksista.

K: Mitkä ovat syyt Voyagen negatiiviseen kannattavuuteen?
V: Kannattavuus on heikkoa johtuen pienestä absoluuttisesta myyntivolyymista, jonka syynä ovat koronaviruspandemian jälkivaikutukset ja investoinnit digitaaliseen osaamiseen, jolla vauhditamme strategiamme toteutusta.

K: Mitkä olivat pääsyyt Energy-liiketoiminnan tilauskertymän vahvan kasvun taustalla, ja mikä on näkymänne seuraavalle neljännekselle? 
V: Energian varastointiratkaisujen kysyntä oli vilkasta, mikä kompensoi nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita käyttävien voimaloiden vähäisempiä tilausmääriä. Energianvarastoinnin vahvan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tulevina vuosineljänneksinä. Myös voimalapuolella on kysyntää, mutta epävarmuudet ovat isompia ja näkyvyys heikompaa.

K: Mistä Energy-liiketoiminnan selkeä kannattavuuskasvu johtui?
V: Kannattavuutta paransivat ensisijaisesti volyymien kasvu niin palveluissa kuin laitteissa sekä vahva projektitoteutus.

K: Fluence julkisti selvästi negatiivisia kannattavuuslukuja omasta energian varastointiliiketoiminnastaan. Kuinka kannattavaa teidän energian varastointiliiketoimintanne on?
V: Energian varastointi on kasvuala, joka on siirtymässä erittäin nopean laajenemisen vaiheeseen, mihin liittyy etupainotteisia investointeja. Kun toimintaa tarkastellaan laitteiden koko elinkaaren aikaisena kokonaisuutena, on otettava huomioon varastointiratkaisujen pienemmät katteet verrattuna moottoreihin, joten kun varastointiratkaisujen osuus liiketoiminnasta kasvaa, se vaikuttaa katteisiin, ei niinkään kannattavuuden heikkenemisen vuoksi sinänsä vaan liikevaihdon jakauman kautta.