Avainviestit ja Q&A tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta

Wärtsilä julkisti tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen 25.10.2022 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Yleistä/markkinatilanne

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä talousnäkymien epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet jatkuivat. Kasvava kustannusinflaatio, vallitsevat toimitusketjujen häiriöt, tiukempi rahapolitiikka ja haastava makroympäristö lisäävät liiketoimintaympäristön turbulenssia maailmanlaajuisesti. Vaikka markkinatilanne oli haastava, pystyimme kuitenkin kasvattamaan tilauskertymäämme selvästi.

Energiamarkkinoiden epävakaus jatkui. Siitä huolimatta saimme jälleen merkittäviä tilauksia, etenkin säätövoimalaitoksista ja energian varastointijärjestelmistä. Toimitamme esimerkiksi Kaliforniaan ja Havaijille yhteensä 2 GWh:n energian varastointijärjestelmät yhteen maailman suurimmista aurinkovoiman ja energiavaraston yhteisprojekteista. Kymmenen Wärtsilä 34SG -kaasumoottorin tilaus japanilaiseen voimalaitokseen, jossa ne korvaavat 100 MW:n kaasukombiturbiinin on todiste siitä, kuinka integroimme uusiutuvat energialähteet joustavaan moottoriteknologiaamme. Kolmannen neljänneksen lämpövoimalaitostilauksista 70 prosenttia oli säätövoimalaitoksia. Energyn palveluliiketoiminta teki jälleen erittäin hyvän tuloksen, ja voitimme useita kunnostusprojekteja ja pitkäaikaisia palvelusopimuksia.

Vastaavasti myös merenkulkumarkkinoilla palveluliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Keskimäärin selvästi yli 90% risteilyaluksista oli liikenteessä neljänneksen aikana. Myös offshore-alusten käyttöasteet ja päivähinnat nousivat ja LNG-kuljetusten kysyntä ylitti käytettävissä olevan kapasiteetin. Uusien alusten kysyntä on kuitenkin laimentunut vuoden mittaan, sillä monen telakan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä ja hinnat ovat nousseet. Propulsiojärjestelmäpaketin tilaus maailman isoimpaan alumiinirakenteiseen katamaraanialukseen oli jälleen uusi osoitus asemastamme meriteknologian edelläkävijänä. Wärtsilän monipolttoainemoottoreita käyttävä alus tulee liikennöimään Argentiinan ja Uruguayn välillä.

Tilauskertymä

Koko konsernin tilauskertymä kasvoi 36% ja palveluiden tilauskertymä 27%. Alusten ja voimalaitosten korkeat käyttöasteet tukivat edelleen sekä Marine Powerin että Energyn palveluliiketoimintaa. Asiakkaamme ovat yhä kiinnostuneempia myös pitkäaikaisista palvelusopimuksista. Laitetilaukset kehittyivät myönteisesti sekä energiasektorin että meriteollisuuden kysynnän tukemana.

Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto kasvoi 30% kaikkien liiketoimintojen paitsi Voyagen kasvun tukemana. Laitteiden liikevaihto kasvoi 49%, kun taas palveluiden liikevaihto kasvoi 13%. Vertailukelpoinen liiketulos laski 6% johtuen etupäässä kustannusten noususta, epäedullisemmasta liikevaihtojakaumasta laitteiden ja palveluiden kesken, energian varastointivolyymien kasvusta ja Voyage-liiketoiminnan kannattavuuden heikkenemisestä.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 100 miljoonaa euroa (49). Kehitykseen vaikuttivat positiivisesti saadut asiakasmaksut sekä ostovelkojen kasvu. Vaihto-omaisuuden kasvu puolestaan vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. Wärtsilän liiketoimintamallin kevyt pääomarakenne, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.

Lähitulevaisuuden näkymät

Ennakoimme kysyntäympäristön olevan neljännellä vuosineljänneksellä heikompi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tähän vaikuttaa myös se, että vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tilauskertymä oli kaikkien aikojen ennätys. Koko vuoden 2022 kysynnän ennakoidaan olevan hieman viime vuotta korkeammalla tasolla.

Laitemyynnin osuus suhteessa palvelumyyntiin tulee olemaan korkeammalla tasolla vuonna 2022 viime vuoteen nähden ja kustannusinflaation odotetaan pysyvän korkeana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Jatkamme hinnankorotuksia ja pyrimme parantamaan jatkuvasti toimintaamme, jotta kustannusinflaation vaikutukset pystytään vaimentamaan. Toteutamme strategiaamme tehdäksemme Wärtsilästä vahvemman ja paremman yrityksen. Tilauskertymä ja liikevaihto ovat kasvussa ja edistymme merkittävästi ratkaisujen kehittämisessä, jotka auttavat merenkulkua ja energia-alaa kohti hiilineutraaliutta. Pitkällä aikavälillä kipuamme palveluiden arvoketjussa ylemmäs ja kasvatamme suorituskykyyn perustuvien palvelusopimusten osuutta myynnistä. Yksinkertaistamme myös organisaatiotamme ja teemme muutoksia kustannusrakenteeseemme. Hiilineutraaliuuteen pyrkiminen muuttaa toimialojamme ja Wärtsilällä on erittäin hyvät mahdollisuudet olla mukana muutoksessa.

Odotatte kysyntäympäristön olevan neljännellä vuosineljänneksellä ”heikompi” kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla – kuinka suuresta prosentuaalisesta tilauskertymän laskusta puhutaan, ja mitä syitä tilanteen heikentymiseen on?
Tähän vaikuttaa se, että vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tilauskertymä oli ennätyksellisen korkealla tasolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman. Numeroja on kuitenkin vielä vaikea antaa johtuen markkinoiden monista epävarmuustekijöistä. Olemme nähneet voimistuvaa kustannusten kasvua, joka saattaa jarruttaa tilauskertymää. Maailman talouden kehitystä on myös vaikea ennustaa. Kerroimme myös, että koko vuoden 2022 kysynnän ennakoidaan olevan hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Lopuksi isojen tilausten aikataulutuksella voi olla merkittävä vaikutus yksittäisen vuosineljänneksen lukuihin.

Mitkä ovat suurimmat tilauksiin ja kannattavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet loppuvuonna ja vuonna 2023?
Odotamme energiamarkkinoiden (sekä voimalaitossegmentin että energian varastointisegmentin) hyvän kysynnän lisäksi myös energia- ja merenkulun markkinoilla myönteisenä jatkuvan palveluliiketoiminnan tukevan tilauskertymää. Markkinoilla on kuitenkin suurta epävarmuutta, joten meidän on oltava jatkossakin valmiita heilahteluihin. Kannattavuutta tukenee myyntivolyymien hyvä kehitys erityisesti palveluissa, samalla kun sitä rasittavat Venäjään kohdistetut pakotteet, kustannusten nousu, toimitusketjujen pullonkaulat ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitetoimitusten vahvan kasvun vuoksi.

Markkinoilla pelätään taantumaa. Mikä on varasuunnitelmanne, jos länsimaiset taloudet ajautuvat taantumaan neljännellä vuosineljänneksellä tai vuonna 2023?
Meillä on hyvä tilauskanta, joka antaa jonkin verran näkyvyyttä. Lisäksi palveluliiketoimintamme on melko vakaata. Mikäli kysyntä ja tilauskertymä heikkenevät voimakkaasti, meidän on luonnollisesti mukautettava kustannuspohjaamme sen mukaisesti.

Miten arvioitte kustannusinflaation kehittyvän jatkossa? Onko huippu saavutettu?
Tätä on erittäin vaikea arvioida, ja tilanne vaihtelee eri kustannuserien, maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen välillä. Energian hinnan nousu vaikuttaa tiettyjen komponenttien hintoihin, kun taas palkkainflaatiopaineet ovat hyvinkin erilaiset eri alueilla riippuen elinkustannuksista, valtion tuesta ja työmarkkinaolosuhteista.

Minkälaisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä meidän tulisi odottaa koko vuodelle 2022?
Odotamme jälkimmäiseltä vuosipuoliskolta noin 90–100 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, joista aivan valtaosa liittyy Triesten tehtaan alasajoon. Kolmannella vuosineljänneksellä kirjasimme 72 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät lähes kokonaan Triesteen.

Kuinka merivoimasegmentin kysyntä kehittyy? Voidaanko olettaa, että Wärtsilä hyötyy puolustusinvestointien kasvusta?
Puolustusinvestoinnit ovat tosiaankin kasvussa, sillä useat merivoimat ilmoittavat uusista ohjelmista ja ohjelmien laajennuksista. Nämä hankkeet toteutuvat kuitenkin yleensä erittäin pitkällä aikajänteellä, joka on tyypillisesti 5–15 vuotta. Lyhyellä aikavälillä emme siis odota uusiin aluksiin liittyvän liiketoiminnan olennaisesti kasvavan tässä segmentissä.

Millä toimenpiteillä pyritte parantamaan Voyage-liiketoiminnan kannattavuutta, ja millaista edistystä kannattavuuden parantamissuunnitelmassa on nähtävissä? Tarvitaanko lisätoimia?
Kannattavuuden parantaminen on edennyt ennakoitua hitaammin koronan ja Venäjän toimintojen sulkemisen takia. Hiljakkoin ilmoitettiin, että Voyage integroidaan Marine Poweriin vuoden 2023 alusta. Tarkoituksena on vahvistaa kokonaistarjoomaa ja vauhdittaa toiminnan kääntymistä voitolliseksi.

Oliko Voyagen heikko kolmannen vuosineljänneksen tulos omien odotustenne mukainen?
Tulokset olivat heikommat kuin odotimme. Työmme T&K- ja projektinhallintavalmiuksien rakentamiseksi Venäjän ulkopuolelle johtivat viiveisiin käyttöönotossa ja aiheuttivat lisäkustannuksia. Lisäksi kustannusinflaatio oli ennakoitua voimakkaampaa.

Miten Euroopan energiakriisi näkyy kysynnässänne? Lisääkö se selvästi Energyn kysyntää?
Euroopan energiakriisi vaikuttaa markkinaympäristöön kahdella tapaa. Lyhyellä aikavälillä kaasun hinta ja saatavuus aiheuttavat jonkin verran epävarmuutta ja todennäköisesti investointipäätösten lykkääntymisiä. Asiakkaamme tekevät kuitenkin päätöksensä vuosikymmenien päähän ulottuvien näkymien pohjalta, ja energiakriisi helpottanee muutamassa vuodessa.

Mikä on Wärtsilän kilpailuasema Euroopassa? Pitäisikö teidän panostaa enemmän Eurooppaan nyt kun energiakriisi lisää kysyntää?
Meillä on Euroopassa vankka resurssipohja energiamarkkinoiden palvelemiseksi. Moottoreidemme joustavuus antaa meille vahvan kilpailuaseman tulevaisuutta ajatellen. Nopeasti etenevä energiamurros siirtää kaasun ja nestemäisten polttoaineiden kysynnän painopistettä perusvoimantuotannosta energiajärjestelmien tasapainottamiseen etenkin Euroopassa, jossa Wärtsilä on saanut tilauksia joustavalle kapasiteetille. Moottorivoimaloiden osalta energiakriisi aiheuttaa kuitenkin todennäköisesti lyhyellä aikavälillä investointipäätösten lykkääntymisiä kaasun kireän saatavuustilanteen vuoksi. Energian varastoinnin osalta näkymät ovat todellakin parantuneet Euroopassa.

Energyn vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka liikevaihto kasvoi 43%. Mistä tämä johtuu? Antaako kolmannen vuosineljänneksen liikevoittomarginaali viitteitä tulevista vuosineljänneksistä nykyisellä tilauskannalla?
Liikevoittomarginaalin lasku johtuu pääasiassa myynnin jakaumasta, jossa oli vähemmän palveluja ja enemmän laitemyyntejä. Lisäksi tappiollisen energian varastointiliiketoiminnan osuus laiteliiketoiminnan volyymeistä oli vertailukautta merkittävästi suurempi. Energian varastointiliiketoiminnassa toimitettiin tilauksia, jotka oli saatu jo viime vuonna eli ennen kustannusinflaation kiihtymistä.

Mikä oli energian varastoinnin vaikutus tilauksiin, liikevaihtoon ja EBIT-tulokseen?
Energian varastoinnin osuus kaikista energialiiketoiminnan laitetilauksista oli kolmannella neljänneksellä noin 60% (noin 320 milj. euroa vs. noin 280 milj. euroa Q3/21) ja laitemyynnistä puolestaan noin 45% (noin 200 milj. euroa vs. noin 120 milj. euroa Q3/21). Energian varastointiliiketoiminta on tällä hetkellä tappiollista. 

Näkyykö Yhdysvaltojen Inflation Reduction Actin positiivinen vaikutus jo energiaratkaisujen kysynnässä?
Asiakkaat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä IRA-lain voimaantuloon, mutta paketin täysimääräisten vaikutusten arvioidaan selviävän vasta vuoden 2023 alkupuolella. Kokonaisuutena sen odotetaan selvästi lisäävän energian varastointiprojekteja Yhdysvalloissa. Odotamme myös, että akkuteknologian valmistus Yhdysvalloissa lisääntyy ajan mittaan.

Kuinka suunnitelma energian varastoinnin kannattavuuden parantamiseksi etenee?
Suunnitelma etenee hyvin. Suunnitelma perustuu pitkälti volyymien kasvattamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja tuotantokustannusten alentamiseen. Edistymme hyvin myös voimantuotantojärjestelmien optimoinnin skaalaamisessa, joka nojautuu GEMS-ohjelmistoon ja tekoälyyn. Kolmannen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä tukee kannattavuussuunnitelmaamme, etenkin kun uusia tilauksia kirjattiin kustannusinflaation mukaan päivitetyillä hinnoilla.