Interim Report Q1 2022

Avainviestit ja Q&A tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta

Wärtsilä julkisti tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen torstaina 28.4.2022 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Wärtsilä julkisti tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen torstaina 28.4.2022 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Yleistä/markkinatilanne

Koronapandemian yhä jatkuvat vaikutukset sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä lisäsivät yleistä epävarmuutta globaalissa liiketoimintaympäristössä sekä voimistivat kustannusinflaatiota ja maailmantalouden kehitystä koskevia huolia. Vaikka koronatilanne tasaantui tai parani paikoin, viimeaikaiset sulkutilat Kiinassa osoittavat, että pandemian vaikutus ei ole ohi. Kaiken kaikkiaan epävarmuus lisääntyi sekä kysyntä- että tarjontapuolella molemmilla loppumarkkinoillamme.

Energiamarkkinoilla pakotteet ja ennennäkemätön hintojen heilahtelu ovat vaikuttaneet kielteisesti maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Esimerkiksi litiumin hinta lähes kaksinkertaistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä kehitys on johtanut tarjoomamme hintojen nousuun ja asiakkaiden päätöksenteon hidastumiseen etenkin energian varastointiliiketoiminnassa. Tarve lisätä sähköjärjestelmän joustavuutta uusiutuvan energian hyödyntämiseksi on edelleen olemassa ja johti muun muassa siihen, että meiltä tilattiin Italiaan 110 MW joustavaa säätövoimakapasiteettia. Euroopan energiamurroksen eteneminen voi jopa kiihtyä, kun maanosamme pyrkii vähentämään riippuvuutta venäläisestä öljystä ja kaasusta. Näemme säätövoimamarkkinoilla edelleen maailmanlaajuisesti mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Merenkulkumarkkinoilla investoinnit uusiin aluksiin tasaantuivat johtuen korkeista hinnoista ja telakkakapasiteetin niukkuudesta. Raskas polttoöljy on kallistunut laajalti ennätyshintoihin, ja aktiviteetti meille keskeisillä alussegmenteillä vaihteli edelleen. Risteilyala kohtasi väliaikaisesti vastatuulia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun risteilyjä peruttiin koronatartuntojen kasvun vuoksi. Maaliskuun lopussa käytössä oli noin 70% risteilyaluskapasiteetista, mikä on samaa tasoa kuin joulukuun lopussa. Offshore-öljy- ja -kaasusegmentti on sen sijaan aktivoitunut tuntuvasti raakaöljyn hinnan nousun tukiessa kysyntää. Euroopan tarve irtautua venäläisestä kaasusta saattaa avata mahdollisuuksia nesteytetyn maakaasun merikuljetuksissa.

Tilauskertymä

Tilauskertymä kasvoi kokonaisuudessaan 11% Marine Power-, Marine Systems- ja Energy-liiketoimintojen laitetilausten hyvän tason ansiosta. Myös palveluiden kysyntä parani.

Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto kasvoi 30% lähinnä energialaitetoimitusten kasvun tukemana. Vertailukelpoinen kannattavuus parani. Ennakoimme kustannusinflaation pysyvän korkeana loppuvuoden 2022 aikana. Laitetoimitusten kasvu ja suuri asennettu laitekanta tukevat pitkän aikavälin mahdollisuuksiamme palveluliiketoiminnassa. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 61% kasvaneiden myyntivolyymien ansiosta; liikevaihto koheni etenkin Energy-liiketoiminnassa. Valitettavasti liiketulos jäi selvästi tappiolliseksi Venäjän-toimintojen supistamiseen liittyvän päätöksen seurauksena tehdyn noin 200 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. Venäjän tilanne vaikuttaa myyntimääriimme loppuvuoden 2022 aikana.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne

Rahavirran negatiivinen kehitys johtui pääosin käyttöpääoman kasvusta lähitulevaisuuden toimituksia varten sekä energian varastointiprojektien toimituksiin liittyvistä lähtevistä maksuista. Wärtsilän liiketoimintamallin kevyt pääomarakenne, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.

Lähitulevaisuuden näkymät

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan toisella vuosineljänneksellä samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

Strategia ja pitkän aikavälin mahdollisuudet

Pitkällä aikavälillä odotamme uusiutuvan energian käytön kiihtyvän, mikä luo edellytyksiä kasvavalle säätövoiman tarpeelle; polttoainekustannusten kasvu puolestaan korostaa polttoainetehokkaiden ratkaisujen tarvetta.

Minkälaisia epäsuoria vaikutuksia Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla oli Wärtsilän suorituskykyyn ensimmäisellä vuosineljänneksellä? 
Pakotteet kiihdyttivät entisestään kustannusten nousua ja pahensivat logistiikka- ja saatavuushaasteita koko toimitusketjussa (teräksen ja litiumin hinnat yli kaksinkertaistuivat, saatavuusongelmia etenkin automaatiokomponenteissa, logistiikkahintojen nousu jne.). Yhä useammat toimittajat pyrkivät irtautumaan voimassa olevista sopimuksista pystyäkseen nostamaan hintojaan.

Miten 200 miljoonan euron alaskirjaukseen päädyttiin? Laadimme useita skenaarioita Venäjään liittyvälle liiketoiminnallemme ja pakotteiden vaikutuksille niihin. 200 miljoonan euron alaskirjaus sisältää noin 75 miljoonaa euroa Voyage-liiketoiminnan liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalennuksia, noin 50 miljoonaa euroa Venäjällä sijaitsevaan omaisuuteen liittyviä arvonalennuksia ja noin 75 miljoonan euron alaskirjaukset liittyen sanktioiden kohteena oleviin projekteihin ja saataviin. Alaskirjaus sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin eikä näin ollen vaikuta vertailukelpoiseen liiketulokseen. Alaskirjaus edustaa näkemystämme todennäköisimmästä skenaariosta.

Miksi Voyagen liikearvoon tehtiin arvonalennus?
Voyagella on merkittävää ja kriittistä operatiivista ja tutkimus- ja kehitystoimintaa Venäjällä vuoden 2018 Transas-kaupan seurauksena. Kaupan arvo oli 210 miljoonaa euroa (yritysarvo). Samalla, kun Venäjän toimintoja aiotaan supistaa, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman avulla pyrimme varmistamaan, ettei asiakkaille tehdyissä sitoumuksissa ole häiriöitä. Ennakoimme Voyagen toiminnan kääntymisen voitolliseksi ja toimintamahdollisuuksien toteutumisen hidastuvan.

Onko kohtuullista olettaa, että vertailukelpoinen liikevoittomarginaali kasvaa vuonna 2022? 
Kuten olemme aiemmin todenneet, vuodesta 2022 on tulossa laitemyynnin vuosi vuoden 2021 laitetilausten vahvan kasvun seurauksena. Laitemyynnin kasvu supistaa marginaaleja, koska laiteprojekteissa marginaalit ovat pienempiä kuin palveluliiketoiminnassa. Ennakoimme kustannusinflaation pysyvän korkeana loppuvuoden 2022 aikana.

Mitkä ovat suurimmat tilauksiin ja kannattavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet tänä vuonna? 
Odotamme energiamarkkinoiden hyvän kysynnän ja sekä energiateollisuuden että merenkulun palveluliiketoiminnan yleisesti myönteisenä jatkuvan kehityksen tukevan tilauskertymää. Markkinoilla on kuitenkin suurta epävarmuutta, joten meidän on oltava valmiita myös vaihteluun. Kannattavuutta tukenee risteilyliiketoiminnan toipuminen ja myyntivolyymien hyvä kehitys, ja sitä rasittavat koronahaasteiden jatkuminen, Venäjään kohdistetut pakotteet, jyrkkä kustannusten nousu, toimitusketjujen pullonkaulat ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitetoimitusten vahvan kasvun vuoksi. 

Mitkä ovat LNG-kuljetusalustilausten näkymät ottaen huomioon kaasun hinnan nousu ja monien maiden pyrkimykset rajoittaa riippuvuuttaan Venäjän kaasusta?
LNG-kuljetusalusten tilausnäkymät ovat yhä myönteiset, sillä tilausmäärien odotetaan kasvavan vuonna 2022 verrattuna vuoden 2021 jo vahvoihin määriin. Nesteytyskapasiteetin suunnitellun lisäämisen odotetaan entisestään tukevan LNG-alusten tilauksia tulevaisuudessa. LNG:n kysyntä pysyy korkeana, sillä monet maat suunnittelevat siirtyvänsä Venäjältä putkistojen kautta tuotavasta kaasusta LNG:hen, jolloin tarvitaan enemmän LNG-aluksia. Vaadittavan infrastruktuurin ja LNG-alusten rakentaminen vie kuitenkin vuosia, sillä LNG-aluksia rakentamaan kykenevillä telakoilla ei ole juurikaan tilaa uusille tilauksille lyhyellä aikavälillä. 

Minkälaisia vaikutuksia Kiinan koronasuluilla oli Marine Powerin toimintaan ja suorituskykyyn?
Sulkutoimenpiteet aiheuttavat pandemian alkuaikojen kaltaisia viivästyksiä ja häiriöitä toimitusketjussa. Vaikutus näkyy myös varaosien saatavuudessa ja toimitustäsmällisyydessä. Lisäksi Kiinan liikkumisrajoitusten ennakoidaan vaikuttavan kykyymme tarjota palveluja Kiinan telakoilla, mikä vaikuttaa resurssien käyttöasteeseen Kiinassa. Moottorituotannon yhteisyrityksemme Kiinassa ovat tällä hetkellä rajoitusten vuoksi kokonaan suljettuina. 

Mainitsitte Marine Powerin kohdalla, että asiakkaat kasvattavat varaosavarastojaan – oliko tämä vain ohimenevää, vai odotatteko ilmiön olevan pitkäkestoisempi?
Yleisesti ottaen asiakkaat kasvattavat riskeihin varautuessaan puskureitaan. Varmuusvarastojen kasvattaminen on väliaikainen ilmiö, mutta voimme odottaa asiakkaiden pitävän varastotasonsa suurempina, kunnes globaalit toimitusketjut toimivat vakaammin ja ennakoitavammin.

Raskaan polttoöljyn ja vähärikkisen polttoöljyn hintaero on kasvussa – oletteko saaneet uusia rikkipesuritilauksia? Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?
Polttoaineiden hintaero on tärkeimpiä rikkipesureiden jälkiasennusmarkkinoiden aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Jälkiasennusmarkkinat ovat piristyneet, mutta samaan aikaan korkeat rahtihinnat, ongelmat toimitusketjussa ja kriittisten komponenttien saatavuudessa sekä Kiinan koronatilanne vaikuttavat voimakkaasti kuivatelakointikapasiteettiin ja -pituuksiin, mikä saa asiakkaat lykkäämään päätöksiään. Uusien alusten rikkipesuriliiketoiminnassa mahdollisuuksien määrä laski hieman ensimmäisellä neljänneksellä edeltävien kuuden kuukauden kasvun jälkeen.

Mikä oli energian varastoinnin vaikutus tilauksiin, liikevaihtoon ja kannattavuuteen?
Energian varastoinnin osuus kaikista energialiiketoiminnan laitetilauksista oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 30% eli noin 70 milj. euroa (Q1/2021: n. 160 milj. euroa) ja energialiiketoiminnan koko laitemyynnistä puolestaan noin 40% eli 130 milj. euroa (Q1/2021: n. 10 milj. euroa). Energian varastointiliiketoiminta on tällä hetkellä tappiollista. Bruttokate on kuitenkin positiivinen.

Mistä johtui energian varastoinnin alhainen tilauskertymä ensimmäisellä neljänneksellä? Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?
Ensimmäisen vuosineljänneksen heikko tilauskertymä johtui hintojen noususta varastoinnin arvoketjussa. Akkuteollisuus on kärsinyt hintojen noususta, ja litiumin hinta on noussut yli 300% viimeisten 12 kuukauden aikana ja yli kaksinkertaistunut marraskuun jälkeen. Näkymät pysyvät hyvinä, mutta projektien ajoitusta lykätään.