Avainviestit ja Q&A tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta

Wärtsilä julkisti tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksen perjantaina 21.7.2023 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Yleistä/markkinatilanne

Markkinailmapiiri pysyi vuoden 2023 toisella neljänneksellä melko myönteisenä, ja onnistuimme parantamaan tulostamme. Kannattavuusparannustamme tukivat palveluiden kasvun jatkuminen sekä energian varastointiliiketoiminnan myönteinen kehitys.

Energiamarkkinoilla uusien projektien aloituksia jarruttivat yhä korkeat korot, kaasun hintaheilahtelu ja lupaprosessien venyminen etenkin voimalaitosliiketoiminnassa. Energian varastoinnin uusia tilauksia viivästytti vuoden alkupuoliskolla akkuraaka-aineiden hintojen lasku osan asiakkaista odottaessa alhaisempia hintatasoja. Kiinnostus säätövoimaan liittyvää teknologiaa kohtaan on pysynyt vahvana, sillä hiilineutraalisuustavoitteita kohti pyrkivät energia- ja ilmastopoliittiset päätökset ympäri maailman tukevat kysyntää. Energialiiketoiminnan palveluiden hyvä kehitys jatkui.

Merenkulkumarkkinoilla uusien alusten rakennuskustannusten kasvu ja telakkakapasiteetin niukkuus rajoittivat edelleen investointihalukkuutta tietyissä segmenteissä. Markkinailmapiiri pysyi kuitenkin myönteisenä Wärtsilälle keskeisissä segmenteissä johtuen uusiin LNG-terminaaleihin kohdistuvien investointien jatkumisesta, matkustajaliikennesegmentin parantuneesta ilmapiiristä sekä offshore-kaluston kysyntäkasvun jatkumisesta.

Tilauskertymä

Tilauskertymämme kasvoi toisella neljänneksellä 17%, mitä tuki sekä laitetoimitusten että palveluiden hyvä kehitys. Palveluiden tilauskertymä kasvoi 13% erityisesti Marine Power-liiketoiminnan kasvun tukemana. Laitteiden tilauskertymä kasvoi 23%, Energy- ja Marine Power-liiketoiminnan kasvun tukemana.

Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto kasvoi 3% palveluiden vahvan kasvun ansiosta ja huolimatta laitetoimitusten heikkenemisestä. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 26% ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaali oli 7,4%. Kasvuun vaikuttivat olennaisesti palveluliiketoiminnan ja energian varastoinnin myönteinen kehitys. Onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme siitä huolimatta, että teimme 19 miljoonan euron kustannusvarauksen Marine Systems-liiketoiminnan Gas Solutions -yksikön yksittäistä kokonaistoimitusta varten. Gas Solutions lopetti kokonaistoimitusten tarjoamisen vuosia sitten.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne

Liiketoiminnan rahavirta oli 75 miljoonaa euroa (-90). Kehitykseen vaikuttivat positiivisesti saadut asiakasmaksut.

Tulevaisuuden näkymät

Merenkulkuliiketoiminnat

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q3/2023-Q2/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

Energialiiketoiminta

Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q3/2023-Q2/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

Q&A

Odotatte kysyntäympäristön olevan seuraavien 12 kk ajan (Q3/2023–Q2/2024) merenkulku- ja energialiiketoiminnassa ”samankaltaisen” kuin vertailukaudella– millainen prosentuaalinen vaikutus tällä olisi tilauskertymään, ja mitkä ovat päätekijät kehityksen taustalla? 

Energiamarkkinoilla näkymät ovat hyvät sekä energian varastointi- että voimalaitostoiminnassa. Voimalaitostoiminnassa päätöksiä hidastavat korkojen nousu, kaasun hintaheilahtelut ja lupaprosessien venyminen. Energialiiketoiminnalle tyypillisesti yksittäisten tilausten koko voi olla suuri, ja siten yksittäisen tilauksen vaikutus voi olla merkittävä. Merenkulkumarkkinoilla uusien alusten kustannusten kasvu, rajallinen telakkakapasiteetti ja pidentyneet toimitusajat voivat lykätä asiakkaiden päätöksiä. Palveluiden kysynnän sekä päästöjen vähennysratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.

Mitkä ovat suurimmat kannattavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuonna 2023? 

Emme anna liikevoittomarginaalia koskevaa ohjeistusta, mutta tarkasteltaessa sekä negatiivisia että positiivisia tekijöitä voimme todeta seuraavaa: 

Palveluiden kasvu, energia- ja merenkulkumarkkinoiden hiilineutraaliuspyrkimysten jatkuminen, energian varastointi- ja (entisen) Voyage-liiketoiminnan kannattavuuden paraneminen sekä toiminnan ja kustannusten optimoinnin jatkaminen tukenevat kannattavuutta. Sekä uusien laitteiden että palveluiden tilauskanta on vahva, ja tilauskantaan sisältyvien uusien laitteiden osuus, joka on myyty ennen inflaation kiihtymistä vuoden 2022 alussa, on arvoltaan pienempi.

Negatiivisista tekijöistä mainittakoon palkkainflaatio ja energialiiketoiminnan moottorituotannon volyymilasku, joka johtuu uusien tilausten viivästymisistä. 

On paikallaan myös todeta, että epävarmuustekijöitä on runsaasti: geopoliittiset jännitteet, mahdolliset kaupparajoitukset/-sodat sekä laman/taantuman riski (tosin tähän liittyvät viestit muuttuvat tiuhaan).  

Miten arvioitte kustannusinflaation kehittyvän jatkossa? Onko huippu saavutettu ja ovatko kustannukset jo laskussa? 

Seuraamme tilannetta tarkasti, mutta ennakoiminen on erittäin vaikeaa, sillä tilanne vaihtelee merkittävästi eri kustannuserien, maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen välillä. Jotkin kustannukset, kuten akkujen raaka-aineiden hinnat, ovat alentuneet, ja jotkut taas kasvavat, esimerkiksi palkat.

Voisitteko avata akkujen hintojen laskun vaikutusta energian varastointitoimintaanne. 

Akkuvarastoprojektien hinnoittelu sidotaan raaka-aineiden hintaindekseihin, joilla eliminoidaan hintavaihtelun, sekä nousujen että laskujen, vaikutusta. Tästä syystä Wärtsilä ei yleisesti ottaen altistu akkujen kustannusvaihtelulle. 

Mainitsitte, että teillä on tämän vuoden tilauskannassa 1,2 miljardin euron arvosta ennen sotaa hinnoiteltuja tilauksia. Kuinka suuri osa niistä tuloutettiin vuoden alkupuoliskolle, ja paljonko on jäljellä? 

Emme kommentoi tältä osin tilauskantamme täsmällistä jaksotusta. Arvioimme tilauskannan tämän osan toimitusten tapahtuvan kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. On syytä huomata, että merkittävä osa kyseisestä 1,2 miljardin euron tilauskannasta tuloutetaan valmiusasteen perusteella. 

Rahavirtanne parani ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Voiko samanlaisen kehityksen odottaa jatkuvan loppuvuonna 2023? 

Ensimmäisen ja toisen neljänneksen rahavirtaa tukivat saatujen asiakasmaksujen hyvä taso. Varastoja kasvatettiin hiukan lähiaikojen toimitusten tukemiseksi.

Vuonna 2022 rahavirta oli heikko. Sitä rasitti negatiivinen nettokäyttöpääomatilanne vuoden alussa, mikä johtui joulukuussa 2021 saaduista suurista asiakasmaksuista. Vuoden 2022 nettokäyttöpääomaa rasitti lisäksi vaihto-omaisuuden kasvu, joka johtui varaosaliiketoiminnan kasvattamisesta ja osien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamisesta sekä STH:n jouhevan ylösajon ja siihen liittyvien toiminnan muutosten tukemisesta. 

Emme odota vuoden 2023 rahavirtaan kohdistuvan yhtä suuria vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutuksia kuin vuonna 2022 (Venäjä, tehdastoimintojen siirrot). Keskitymme vahvasti rahavirtaan ja jatkamme nettokäyttöpääomamme optimointiin liittyviä prosesseja (vaihto-omaisuus, saatavien perintä ja hankinnat). Odotamme vuoden 2023 rahavirran olevan selvästi paremman kuin vuonna 2022.

Miten Voyage kehittyi toisella neljänneksellä? Onko integraatio saatu päätökseen ja kustannussäästöt saavutettu? Miten asiakkaat ovat reagoineet? 

Voyagen integraatio eteni suunnitelmien mukaisesti. Marine Poweriin integroitu Voyage Services -liiketoimintayksikkö keskittyy satamien ja alusten toiminnan kokonaisvaltaiseen optimointiin ja synergiaetujen hyödyntämiseen Performance Services -yksikön kanssa. ANCS (Automation, Navigation and Control Systems) siirrettiin Portfolio Businessiin. Organisaatiomuutosten toteutus saatiin päätökseen toisen neljänneksen loppuun mennessä, ja kustannussäästöt ovat alkaneet toteutua. Asiakkaamme kokevat, että tällä strategisella siirrolla oli selkeät loogiset perusteet. 

Mikä tekijä voisi laukaista voimalaitosten kysyntäkasvua vuoden jälkipuoliskolla, eli mikä muuttuu loppuvuodesta? 

Useissa maissa on suunnitteilla joukko tarjouskilpailuja, joiden odotetaan toteutuvan myöhemmin vuoden 2023 aikana tai alkuvuodesta 2024. Kysyntää tukee joustavien ratkaisujen tarve sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä johtuen uusiutuvan energian käytön kasvusta.

Näkyykö Yhdysvaltojen Inflation Reduction Actin positiivinen vaikutus jo energian varastointiratkaisujen kysynnässä? 

Asiakkaat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä IRA-lain voimaantuloon, joka tuo verohelpotuksia itsenäisille energian varastointilaitoksille. Akkuvarastointiprojektien odotetaan selvästi lisääntyvän Yhdysvalloissa, ja BloombergNEF ja S&P Global ovat reagoineet tilanteeseen nostamalla uuden asennetun kapasiteetin ennusteitaan. 

Kuinka suunnitelma energian varastointitoiminnan kannattavuuden parantamiseksi etenee? 

Suunnitelman toteutus etenee, ja liikevoitto paranee. Viimeisten 12 kuukauden vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli -1%. 

 

Pääomamarkkinapäivä 2023

Wärtsilä järjestää Pääomamarkkinapäivän Helsingissä 9.11.2023. Lisääthän päivän kalenteriisi. Lisäinformaatiota julkaistaan myöhemmin.