Avainviestit ja Q&A tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta

Wärtsilä julkisti tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen torstaina 21.7.2022 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin katsaukseen liittyen.

Yleistä/markkinatilanne
Vuoden 2022 toista neljännestä leimasi maailmanlaajuisen toimintaympäristön epävarmuus taloudellisesta kehityksestä. Venäjän vastaiset pakotteet, toimitusketjujen pullonkaulat, kustannusinflaatio ja Kiinan koronarajoitukset aiheuttivat painetta maailmantalouteen ja haasteita myös omalle liiketoiminnallemme. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme.

Energiamarkkinoilla epävakaus jatkui. Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kuitenkin kasvussa, ja saimme merkittäviä tilauksia sekä voimalaitoksissa että energian varastointijärjestelmissä. Energialiiketoiminnan palveluiden kehitys oli erittäin hyvää, ja sitä tukee myös hiljattain lanseeraamamme Decarbonisation Services -liiketoimintamalli. Hyödynnämme siinä kehittyneitä sähköjärjestelmien mallinnus- ja optimointityökalujamme ja osaamistamme sähköjärjestelmän päästöjen vähentämiseksi ja sähkön saatavuuden varmistamiseksi mahdollisimman edullisesti.

Palveluliiketoiminta kehittyi hyvin myös merenkulkumarkkinoilla johtuen paljolti alusten palaamisesta liikenteeseen etenkin risteilyalussegmentissä. Kesäkuun lopussa risteilyaluskapasiteetista oli käytössä noin 90%, ja risteilijöiden satamakäynnit ovat saavuttaneet koronaa edeltävän tason. Yksi huomattava onnistuminen palveluliiketoiminnassamme oli Maran Gas Maritimen kanssa uusittu optimoidun kunnossapidon sopimus, joka kattaa varustamon 21 LNG-kuljetusalusta. Uusien alusten markkinat olivat haastavammat johtuen kustannusten noususta ja telakkakapasiteetin niukkuudesta, joten investoinnit laskivat viime vuoden tasosta. Euroopan tavoite irrottautua Venäjän putkikaasusta kuitenkin tukee LNG-kuljetusalusten tilauksia jatkossakin. Markkinajohtajuutemme hybridipropulsioratkaisuissa vahvistui entisestään, kun meiltä tilattiin tällaiset järjestelmät kolmeen uuteen RoPax-alukseen, joista kahdesta tulee tähän mennessä isoimmat hybridialukset. Kallis polttoaine lisää polttoainetehokkuutta ja energiansäästöä edistävien ratkaisujen kysyntää.

Tilauskertymä
Konsernin tilauskertymä kasvoi 25% ja palveluiden tilauskertymä peräti 36%. Palveluliiketoiminta kasvaa laivojen ja voimalaitosten korkeamman käyttöasteen ajamana. Palvelut kehittyivät erittäin myönteisesti sekä Marine Power- että Energy-liiketoiminnassa taustallaan risteilyalusliikenteen vilkastuminen ja pitkäaikaisten palvelusopimusten kysyntä. Energian varastointijärjestelmien kysyntä puolestaan tuki laitetilauskertymää.

Liikevaihto ja liiketulos
Liikevaihto kasvoi 24% energialaitetoimitusten kasvun sekä kummankin loppumarkkinan palvelukysynnän tukemana. Vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi korkeamman liikevaihdon tukemana 29%. Kannattavuutta kuormittivat edelleen kustannusten nousu ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken.

Rahavirta ja taloudellinen tilanne
Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa -90 miljoonaa euroa (245). Negatiivinen rahavirta johtui pääasiassa vuosineljänneksen aikana saatujen maksuerien vähäisestä määrästä. Asiakassopimusten mukaan kolmannen vuosineljänneksen aikana maksueriä on odotettavissa enemmän.

Wärtsilän liiketoimintamallin kevyt pääomarakenne, vahva kyky tuottaa rahavirtaa ja korkeat palveluvolyymit takaavat toiminnan vakauden.

Lähitulevaisuuden näkymät
Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

Mikä oli tilauskannasta poistettujen Venäjään liittyvien projektien arvo, ja mihin liiketoimintoihin ne liittyivät?
Tilauskannasta poistettujen tilausten arvo oli noin 240 miljoonaa euroa, ja suurin osa oli Marine Powerin tilauksia.

Kuinka suuri osa tilauskantaan tehdystä Venäjään liittyvästä 240 milj. euron alaskirjauksesta oli vuonna 2022 toimitettavia tilauksia?
Noin 40% alaskirjauksesta koskee vuonna 2022 toimitettavia tilauksia ja loppuosa vuonna 2023 tai myöhemmin toimitettavia tilauksia.

Odotatte kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä ”parempi” kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla – kuinka suuresta prosentuaalisesta tilauskertymän kasvusta puhutaan, ja mitä syitä tilanteen paranemiseen on?
Markkinoilla on tällä hetkellä enemmän positiivisia merkkejä (energian varastoinnin kysynnän raju kasvu, kasvava säätövoiman tarve, mahdollisuudet merenkulun hybridilaitteissa, risteilyalan elpyminen jne.) verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Numeroja on kuitenkin vaikea antaa johtuen markkinoiden monista epävarmuuksista. Olemme nähneet voimistuvaa kustannusinflaatiota, joka saattaa jarruttaa tilauskertymää. Maailmantalouden kehitystä on myös vaikea ennustaa. Myös isojen tilausten ajoituksella voi olla merkittävä vaikutus yksittäisen vuosineljänneksen lukuihin.

Minkälaisten inflaatio-odotusten pohjalta arvioitte tulevaisuutta? Onko huippu saavutettu?
Tätä on luonnollisesti erittäin vaikea arvioida, ja tilanne vaihtelee eri kustannuslajeissa ja liiketoiminnoissa, mutta uskomme, että kovin kasvu on ohitettu.

Näettekö mitään taantuman merkkejä merenkulkumarkkinoilla?
Merenkulkumarkkinoilla talouskasvun hidastuminen näkyy tyypillisesti kauppalaivasegmentissä, ja etenkin kontti- ja irtolastialusten tuloksissa on ollut jonkin verran heikkenevää trendiä tänä vuonna, mikä viittaa siihen, että tonnistokysynnän huippu on mahdollisesti ohitettu. Tilanteeseen vaikuttaa kuitenkin myös monia muita tekijöitä eikä yksistään talouden taantuminen. Lisäksi mahdollisen taantuman merkit voivat yhä jatkuvien satamaruuhkien takia tulla selkeämmin näkyviin tavallista pidemmällä viiveellä.

Miksi Marine Powerin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laskee samalla, kun liikevaihto kasvaa?
Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti tehdaskapasiteetin alikäyttö, moottoritestauksen polttoainekustannusten sekä materiaali- ja kuljetuskustannusten nousu sekä uuden Sustainable Technology Hubin toiminnan käynnistys Vaasassa.

Johtuuko Marine Powerin marginaalin heikkeneminen laitemyynnistä vai palveluliiketoiminnasta?
Syynä on laitemyynti johtuen pidemmästä tilauskirjasta. Tilanteessa, jossa kuljetuskustannukset ja materiaalien hinnat kasvavat ja komponenttien saatavuudessa on ongelmia, mahdollisuutemme parantaa tilauskannassa jo olevien projektien katetta ovat vähäiset tai olemattomat. Uusissa laitetilauksissa pyrimme kompensoimaan kustannusinflaation. Palveluliiketoiminnassa meillä on normaalisti erittäin lyhyt tilauskirja ei-sopimuspohjaisissa palveluissa (varaosat ja kenttähuolto), ja kustannusinflaation vaikutusta torjutaan hinnankorotuksilla.

Miksi Marine Systemsin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laskee samalla, kun liikevaihto kasvaa?
Pääsyy on se, että laitemyynnin osuus koko liikevaihdosta kasvoi.

Miksi Voyagen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski?
Vertailukelpoinen liiketulos laski verrattuna edellisvuoteen, koska Voyage menetti toiselta vuosineljännekseltä alkaen Venäjän-toimintojen liikevaihtoa, kun taas kustannuspohja pysyi samana, kunnes toiminnan alasajo saatiin päätökseen. Lisäksi tulokseen vaikutti negatiivisesti T&K-kapasiteetin lisääminen Venäjän ulkopuolella.

Miksi Energyn vertailukelpoinen liiketulos kasvoi?
Liikevaihdon raju kasvu (+52%) ei näkynyt yleiskustannusten vastaavana kasvuna, millä oli positiivinen vaikutus Energy-liiketoiminnan kokonaiskannattavuuteen. Liiketuloksen paranemiseen vaikutti lisäksi tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvu.

Miten kustannusinflaatio ja toimitusketjun pullonkaulat vaikuttivat energialiiketoimintaan? Mitä teette negatiivisten vaikutusten torjumiseksi?
Kustannusinflaatio vaikuttaa moniin toimittajiimme, ja hintojen korotuksia on nähtävissä koko arvoketjussa. Haasteita aiheuttavat myös kuljetuskustannukset, toimitusajat ja eräiden materiaalien saatavuus. Vaikutuksia torjuvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi hinnankorotukset uusissa sopimuksissa, sopimusten sitominen indeksiin ja asiakassopimusten neuvotteleminen uudelleen. Saatavuuspuolella toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi toimitusaikojen pidentäminen ja varastojen kasvattaminen.

Mikä oli energian varastoinnin vaikutus tilauksiin, liikevaihtoon ja liiketulokseen?
Energian varastoinnin osuus kaikista energialiiketoiminnan laitetilauksista oli toisella neljänneksellä noin 70% (noin 240 milj. euroa vs. noin 130 milj. euroa Q2/21) ja energialiiketoiminnan koko laitemyynnistä puolestaan noin 30% (noin 110 milj. euroa vs. noin 30 milj. euroa Q2/21). Energian varastointiliiketoiminta on tällä hetkellä tappiollista.