Avainviestit ja Q&A liittyen Wärtsilän tilinpäätöstiedotteeseen 2022

Wärtsilä julkisti tammi–joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 31.1.2023 klo 8.30. Tässä tiivistelmä avainviesteistä ja vastauksia kysymyksiin tiedotteeseen liittyen.

Yleistä/markkinatilanne

Vuotta 2022 leimasivat geopoliittiset jännitteet sekä maailmanlaajuiseen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus. Ukrainassa käynnissä olevalla sodalla on ollut merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia toimintamarkkinoihimme, etenkin energia-alalla. Venäjän hyökättyä Ukrainaan vetäydyimme Venäjän markkinoilta. Haastavan markkinatilanteen jatkumisesta huolimatta sekä laitteiden että palveluiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. 

Energiamarkkinoilla tilanne pysyi epävakaana läpi koko vuoden. Ukrainan sota, sitä seuranneet Venäjän vastaiset pakotteet ja koronapandemia johtivat osaltaan maailmanlaajuiseen kustannusinflaatioon ja hintojen heilahteluun energiamarkkinoilla. Samaan aikaan ilmastopolitiikan kehitys vie maailmanlaajuisesti kohti yhä kunnianhimoisempia hiilineutraaliustavoitteita. Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kasvussa, ja saimme vuoden mittaan merkittäviä säätövoimalaitosten ja energian varastointiratkaisujen tilauksia. Neljännellä vuosineljänneksellä allekirjoitimme muun muassa sopimukset sähköverkon uuden energianvarastointijärjestelmän toimituksesta Isoon-Britanniaan sekä säätövoimaa tuottavien monipolttoainemoottoreiden toimituksesta kahteen uuteen voimalaitokseen Yhdysvalloissa.

Merenkulkumarkkinoilla kysyntä parani vuoden mittaan. Tilauksissa painottuivat LNG-alusten tilaukset, jotka olivat ennätystasolla, etenkin tilausten arvolla mitattuna. Tonnistokysynnässä, matkustajaliikenteen volyymeissä ja alusten liikenteeseen palauttamisessa nähtiin myönteistä kehitystä, mikä myös tuki palveluliiketoimintaamme. Vuoden 2022 lopussa käytössä oli 94% risteilyaluskapasiteetista, kun vuoden 2021 lopussa lukema oli noin 70%. Hiilineutraalius on asiakkaillemme yhä tärkeämpi teema. Esimerkki kyvystämme tukea asiakkaidemme ympäristötavoitteita on julkistamamme hybridipropulsiojärjestelmän tilaus neljään uuteen heavy lift -alukseen. Tämä innovatiivinen hybridijärjestelmä minimoi alusten CO2-päästöt ja tukee siten merenkulkualan pyrkimystä hiilineutraaliuteen.

Tilauskertymä

Pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme 6% vuoden aikana. Onnistuimme erityisen hyvin palveluliiketoiminnassa, jonka tilauskertymä kasvoi 17 % ja ylitti laitteiden tilauskertymän absoluuttisesti mitattuna.

Liikevaihto ja liiketulos

Liikevaihto kasvoi 22% vuonna 2022. Palveluiden liikevaihto kasvoi 12% ja kasvua nähtiin kaikissa liiketoiminnoissa. Kiinnostus pitkäaikaisia sopimuksia kohtaan on ollut vilkasta, ja sekä merenkulku- että Energy-liiketoimintojen päättyvistä palvelusopimuksista uusittiin yli 90%. Laiteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 33% energialaitetoimitusten vahvan kasvun tukemana. Vertailukelpoinen liiketulos laski 9%. Sitä tuki myyntivolyymien kasvu ja rasittivat kustannusten nousu, epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä kustannusvaraus liittyen Olkiluoto 1 ja 2  ydinvoimalaitosprojektiin. Erityisesti vuoden 2022 alussa ennen kustannusten nousun vauhdittumista myytyjen tilausten kannattavuus on kärsinyt.

Lähitulevaisuuden näkymät

Wärtsilä ennakoi merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) kysyntäympäristön tulevien 12 kuukauden aikana olevan samankaltainen kuin viime vuonna. Energy-liiketoiminnan kysyntäympäristön Wärtsilä ennakoi olevan parempi kuin viime vuonna.

Maailmantalouteen ja politiikkaan liittyvä epävarmuus näyttää jatkuvan, mutta vahva tilauskantamme sekä laitteissa että palveluissa tukee tavoitteitamme vuonna 2023. Samalla vuoden 2022 alussa ennen kustannusten nousun vauhdittumista myytyjen laitetilausten osuus pienenee merkittävästi. Pyrimme parantamaan kannattavuutta kasvattamalla palveluidemme lisäarvoa ja kääntämällä energianvarastointi- ja Voyage-liiketoiminnot kannattaviksi.

Odotatte kysyntäympäristön olevan merenkulkuliiketoiminnassa ”samankaltaisen” ja Energy-liiketoiminnassa ”paremman” kuin menneenä vuonna – millainen prosentuaalinen vaikutus tällä olisi tilauskertymään, ja mitkä ovat päätekijät kehityksen taustalla?

Energiamarkkinoilla näkymät ovat hyvät sekä varastointi- että voimalamarkkinoilla. Merenkulkumarkkinoilla telakoiden tällä hetkellä täynnä olevat tilauskirjat, alusten korkeat hinnat ja pitkät toimitusajat voivat viivästyttää asiakkaiden päätöksiä. Päästöjen vähennysratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä, samoin kuin palveluiden yleisen kysynnän. Numeroilla tätä on kuitenkin tässä vaiheessa vaikea arvioida johtuen markkinoiden monista epävarmuustekijöistä. Maailmantalouden kehitystä on myös vaikea ennustaa.

Mitkä ovat suurimmat tilauksiin ja kannattavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuonna 2023?

Emme anna liikevoittomarginaalia koskevaa ohjeistusta, mutta tarkasteltaessa sekä negatiivisia että positiivisia tekijöitä voimme todeta seuraavaa:

  • Palveluiden kasvu, energia- ja merenkulkumarkkinoiden hiilineutraaliuspyrkimysten jatkuminen, toimet energian varastointi- ja Voyage-liiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi sekä toiminnan ja kustannusten optimoinnin jatkaminen tukevat kannattavuutta. Sekä uusien laitteiden että palveluiden tilauskantamme on vahva, ja tilauskantaan sisältyvien uusien laitteiden osuus, joka on myyty ennen inflaation vauhdittumista, on arvoltaan pienempi.
  • Negatiivisia tekijöitä ovat palkkainflaatio sekä korkeampien energiakustannusten riski, esimerkiksi korkeammat testipolttoainekustannukset ja korkeampi kaasun hinta. Vaikka energian hinta yleisellä tasolla laskisi, vaikutus näkyy meille viiveellä: niissä vuonna 2023 toimitettavissa tilauksissa, jotka on myyty vuoden 2022 alussa ennen inflaation vauhdittumista, kustannusten odotetaan olevan korkeammat.
  • Voitaneen myös todeta, että epävarmuuksia riittää: geopoliittiset jännitteet, mahdolliset kaupparajoitukset/-sodat, Kiinan rajoitusten höllentämisestä aiheutuvat koronaan liittyvät häiriöt sekä taantumariski (tosin tähän liittyvät viestit muuttuvat tiuhaan). 

Miksi kustannusinflaatio vaikutti neljännellä neljänneksellä negatiivisemmin Energy-liiketoimintaan kuin Marine-liiketoimintaan?

Energy-liiketoiminnan laitetoimitukset liittyvät Marinea paljon vahvemmin muuhun kuin moottoreihin, etenkin kokonaisratkaisusopimuksissa (EPC) (Energyn uusien laitteiden liikevaihdosta 51% oli EPC-toimituksia vuonna 2022). Energy sisältää myös energian varastointiliiketoiminnan, jossa inflaation vaikutus akkuihin on ollut merkittävä huomioiden litiumin hinnan kehityksen.

Markkinoilla pelätään taantumaa. Mikä on varasuunnitelmanne, jos maailma ajautuu taantumaan vuonna 2023?

Meillä on hyvä tilauskanta, joka antaa jonkin verran näkyvyyttä. Lisäksi palveluliiketoimintamme on melko vakaata. Mikäli kysyntä ja tilauskertymä heikkenevät voimakkaasti, meidän on luonnollisesti mukautettava kustannuspohjaamme sen mukaisesti.

Miten arvioitte kustannusinflaation kehittyvän jatkossa? Onko huippu saavutettu ja ovatko kustannukset jo laskussa?

Tätä on erittäin vaikea arvioida, ja tilanne vaihtelee eri kustannuserien, maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen välillä. Energian hinnan nousu vaikuttaa tiettyjen komponenttien hintoihin, kun taas palkkainflaatiopaineet ovat hyvinkin erilaiset eri alueilla riippuen elinkustannuksista, valtion tuesta ja työmarkkinaolosuhteista.

Minkälaista efektiivistä verokantaa meidän tulisi odottaa koko vuodelle 2023?

Efektiivinen verokanta on ollut poikkeuksellisen korkea viime vuosina (2022 oli erityinen johtuen toiminnan tappiollisuudesta ja tavanomaista suuremmista vähennyskelvottomista eristä) johtuen pitkälti yksiköiden tappioista, joita ei voitu kompensoida muiden yksiköiden voitoilla. Toimenpiteet on aloitettu tappiollisten yksiköiden tilanteen parantamiseksi.

Millä toimenpiteillä Voyagen kannattavuutta pyritään parantamaan? 

Kustannusrakenteiden ja tuotekustannusten jatkuvan arvioinnin sekä tuotevalikoimaan tehtävien, kokonaisvaltaisten digitaalisten tuotteiden painoarvoa kasvattavien muutosten odotetaan parantavan kannattavuutta vuonna 2023. Integrointi Marine Poweriin etenee, ja myös sen odotetaan parantavan toiminnan tehokkuutta ja tuovan kustannussäästöjä vuoden mittaan. Strategiatyö etenee ja saadaan päätökseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.  

Mitkä tekijät tukivat Voyagen positiivista tulosta viimeisellä vuosineljänneksellä? Voidaanko olettaa, että kannattavuus pysyy viimeisen neljänneksen tasolla vuonna 2023?

Viimeisen neljänneksen vahva tulos johtui pitkälti kasvaneista toimitusmääristä ja alhaisemmista kustannuksista. Kannattavuus korreloi vahvasti liiketoiminnan volyymin kanssa. Odotamme koko vuoden 2023 tuloksen olevan paremman kuin vuoden 2022 tuloksen, mutta numerot ovat jatkossa osa Marine Poweria.

Energyn vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski viimeisellä neljänneksellä selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka liikevaihto kasvoi 46%. Mistä tämä johtuu?

Tärkein syy heikompaan liikevoittomarginaaliin oli Olkiluodon ydinvoimalaprojektiin liittyvä 40 miljoonan euron kustannusvaraus. Projektien kustannusinflaatio sekä liikevaihdon painottuminen vähemmän palveluihin ja vahvemmin laitteisiin heikensivät viimeisen neljänneksen liikevoittomarginaalia. Edellisillä vuosineljänneksillä toteutuneiden kustannusinflaation vaikutusten odotetaan pienenevän tulevilla vuosineljänneksillä, koska vuonna 2022 ennen inflaation vauhdittumista hinnoiteltujen laitetilausten osuus pienenee merkittävästi.

Mikä oli energian varastoinnin vaikutus tilauksiin, liikevaihtoon ja EBIT-tulokseen?

Energian varastoinnin osuus kaikista energialiiketoiminnan laitetilauksista oli neljännellä neljänneksellä noin 40% (noin 168 milj. euroa vs. 146 milj. euroa Q4/21) ja laitemyynnistä puolestaan noin 54% (328 milj. euroa vs. 170 milj. euroa Q4/21). Energian varastointiliiketoiminnan koko vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli noin -4%. Kannattavuus parantui vuoden edetessä.

Miten Euroopan energiakriisi näkyy kysynnässänne? Lisääkö se selvästi Energyn kysyntää?

Euroopan energiakriisi vaikuttaa markkinaympäristöön kahdella tapaa. Lyhyellä aikavälillä kaasun hinta ja saatavuus aiheuttavat jonkin verran epävarmuutta ja todennäköisesti investointipäätösten lykkääntymisiä. Asiakkaamme tekevät kuitenkin päätöksensä vuosikymmenien päähän ulottuvien näkymien pohjalta, ja energiakriisi helpottanee muutamassa vuodessa. Uusiutuva energia auttaa energiakriisin ratkaisussa, joten akkuvarastoinnin ja säätövoiman näkymät ovat parantuneet selvästi.

Kuinka suunnitelma energian varastoinnin kannattavuuden parantamiseksi etenee?

Suunnitelma etenee hyvin. Suunnitelma perustuu pitkälti volyymien kasvattamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja tuotantokustannusten alentamiseen. Edistymme hyvin myös voimantuotantojärjestelmien optimoinnin skaalaamisessa, joka nojautuu GEMS-ohjelmistoon ja tekoälyyn. Vuoden 2022 tilauskertymä sekä tilausnäkymä tukevat suunnitelmaamme kannattavuuden parantamiseksi.

Kuinka suuri osuus Energyn voimalatilauksista oli säätövoimaa vuonna 2022?

42%.