Cruise ship at sunset
Wärtsilä möjliggör grön sjöfart

Genom banbrytande lösningar accelereras omställningen till en koldioxidfri sjöfart och hållbara energisystem

Wärtsilä möjliggör grön sjöfart

Marin- och energimarknaderna står för ungefär en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Genom banbrytande lösningar accelererar teknologikoncernen Wärtsilä omställningen till en koldioxidfri sjöfart och hållbara energisystem. Men vägen mot energiomställningen och att möta vår tids mest angelägna utmaningar är inte enkel och kräver stora satsningar på forskning, utveckling och samarbete mellan alla parter inom industrin.

Wärtsilä har idag en ledande roll i denna omställning och har redan utvecklat teknologier och lösningar som möjliggör övergången till en koldioxidfri sjöfart. Men att minska koldioxidutsläppen inom den maritima sektorn kommer att kräva en lång rad olika åtgärder, inte bara på tekniksidan. Det är en omvandling som kräver aktivt samarbete mellan alla aktörer samt fortsatta satsningar på forskning & utveckling.

Framtiden inom sjöfart handlar till stor del om utvecklingen av nya gröna bränslen. Olika bränslen kommer att användas för olika applikationer och i olika delar av världen. Skiftet från fossila till gröna bränslen kommer att ske gradvis med ökande inblandning av icke-fossila bränslen. Wärtsilä utvecklar och testar användningen av motorer med ett brett utbud av drivmedel, som biobränsle, flytande naturgas (LNG), ammoniak, metanol och väte. Med en bred produktportfölj av motorer, hybridteknik och digitala lösningar kan de erbjuda många olika alternativ för koldioxidfri sjöfart.

Företaget har nyligen lanserat Wärtsilä 25-motorn, vilken kan drivas på endera diesel, gas eller flytande koldioxidneutrala biobränslen, och den kan enkelt uppgraderas för att fungera med framtida koldioxidfria bränslen när de blir tillgängliga. Wärtsilä 25 är tänkt att vara den första Wärtsilä-motorn som körs på ammoniak.

Men framtiden inom den maritima näringen handlar inte bara om alternativa bränslen utan det handlar också om att ta nästa steg inom energieffektivisering av fartyg. Detta innebär att det sker en stor ökning av hybridlösningar för fartyg, där man kombinerar batterier med förbränningsmotorer och dels av energisparande produkter såsom segel, ”air-lubrication” och nya och bättre propellerkonstruktioner.

Det finns inte en enkel lösning när det kommer till koldioxidfri/hållbar sjöfart utan det krävs ett brett utbud av lösningar för att nå sjöfartens högt satta mål gällande utsläpp av växthusgaser. Endast genom samarbete med andra aktörer kan vi säkerställa att vi går tillräckligt snabbt fram för att nå målen för koldioxidutsläpp.

Lars Wallerstedt, VD Wärtsilä Sverige

Wärtsilä är mycket tydliga med att det krävs samarbete för att klara dessa utmaningar inom utsatt tid. Tillsammans med Stena bygger Wärtsilä just nu tre nya hybriddrivna färjor. Två av färjorna får en batterikapacitet på 11,5 MWh, vilket gör dem till de hittills största hybridfartygen i världen. Batterikapaciteten är ungefär dubbelt så stor som den som vanligtvis används för hybridframdrift, något som ger ökad flexibilitet.

Wärtsilä satsar stort på forskning och utveckling inom flera områden för framdrift av fartygen, och digitala lösningar för optimering av drift och service. Det är viktigt för den optimala driften att man har ett helhetsperspektiv och kan se till hela systemets verkningsgrad.

Läs mera på engelska här.