Tiivistelmä merenkulku-aiheisesta sijoittajapuhelusta

Järjestimme merenkulku-aiheisen sijoittajapuhelun yhdessä Wärtsilä Marine johtajan Roger Holmin ja talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa 7. toukokuuta. Puhelun tavoitteena oli keskustella Wärtsilän merenkulkuliiketoiminnan mahdollisuuksista ja tarjota tilaisuus kysyä kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Järjestimme merenkulku-aiheisen sijoittajapuhelun yhdessä Wärtsilä Marine johtajan Roger Holmin ja talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa 7. toukokuuta. Puhelun tavoitteena oli keskustella Wärtsilän merenkulkuliiketoiminnan mahdollisuuksista ja tarjota tilaisuus kysyä kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Puhelun tallenne on saatavilla täältä ja esityskalvot täältä.

Roger aloitti puhelun keskustelemalla merenkulun markkinoiden kasvusta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, joka muuttaa alaa ennennäkemättömällä tavalla. Muutos ajaa Wärtsilän Marine-liiketoimintaa, joka kasvaa myynnissä ja paranee kannattavuudessa.

Wärtsilä on uusien polttoaineita hyödyntävien ratkaisujen ja hybridiratkaisujen teknologiajohtaja, jolla on alan kattavin tarjonta vaihtoehtoisille polttoaineille. Viime vuonna Wärtsilä nosti panostustaan tuotekehitykseen vuotuisesta ~3%:sta vuosittaiseen ~4%:iin liikevaihdosta tukeakseen yhä paremmin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Wärtsilä haluaa tarjota laajan tuotevalikoiman, jotta asiakkaat voivat kehittää olemassa olevia tuoteportfolioitaan myös hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden puitteissa, erityisesti kiristyvässä sääntely-ympäristössä. Tulevaisuuden polttoaineisiin liiittyvät tekniset ratkaisut muuttuvat yhä vaativimmaksi ja monimutkaisemmiksi, mikä tukee myös kasvua palvelusopimuksissa. Wärtsilän Marine-liiketoiminnassa sopimusten alaiset asennukset kasvoivat 38% vuodesta 2019, ja palvelusopimusten uusimisaste on ollut noin 90%.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen muuttaa merenkulun toimialaa ja edistää Wärtsilän kasvua

Merenkulun toimiala on siirtymässä yksipolttoaineympäristöstä monipolttoaineympäristöön. Metanoli ja ammoniakki nähdään todennäköisinä tulevaisuuden vaihtoehtoisina polttoaineina, koska ne vaativat vähemmän tilaa aluksessa kuin muut vihreät vaihtoehdot. Me Wärtsilässä näemme jo selkeää metanolin käytön lisääntymistä ja arvioimme ammoniakin seuraavan perässä. Tänä päivänä noin puolet tilauskannasta alusten bruttovetoisuutta tarkastellessa kuuluu jo vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, mukaan lukien LNG. Esimerkiksi 60% vuosina 2023–2024 tilatuista konttialuksista pystyy käyttämään metanolia polttoaineena.

Wärtsilä keskittyy korkean arvonluonnin ja suorituskykyyn perustuvien segmenttien markkinoille, kuten risteily-, lautta- ja offshore-segmentteihin. Wärtsilän markkinaosuus 4-tahtisten keskinopeiden moottoreiden markkinoilla megawateissa on noin 85% risteilyaluksissa, noin 65% lautoissa ja noin 55% offshore-aluksissa. Maailmanlaajuisen risteilykapasiteetin arvioidaan kasvavan yli 10% vuosina 2024-2028. Risteilymatkailu on saavuttanut 107% kasvun vuoden 2019 tasosta, mikä osoittaa risteilyn kehittyneen yleistä matkailua paremmin.

Laiteliiketoiminnassa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vahvistaa Wärtsilän markkina-asemaa, sillä haluamme olla johtavassa asemassa sekä polttoainejoustavuudessa että -tehokkuudessa. Markkinoiden kasvua tukevat Wärtsilän kattava vaihtoehtoisten polttoainemoottoreiden tarjonta ja laaja kokemus alalta. Esimerkiksi Wärtsilän markkinaosuus vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivissa 4-tahtisissa keskinopeissa päämoottoreissa on noin 75% verrattuna noin 45%:iin kaikilla polttoaineilla. Laitteiston tilauskertymä on kehittynyt positiivisesti, sillä yli 60% vuonna 2023 Wärtsilältä tilatuista megawateista on vaihtoehtoisiin polttoaineisiin soveltuvia moottoreita. Metanolin suosio on kasvanut odotettua nopeammin, ja ammoniakki herättää myös kiinnostusta.

Wärtsilän strategia palveluiden arvoportailla etenemiseen, asennetun tilauskannan vahvistamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen jälkiasennuksilla ajavat kasvua palveluliiketoiminnassa. Tiukentuvat määräykset ja kasvavat polttoaine- ja päästökustannukset lisäävät jälkiasennusten kysyntää. Arviolta 53% aluksista ei täytä CII-vaatimuksia (Carbon Intensity Indicator) vuonna 2024, mikä saattaa johtaa erilaisten jälkiasennusten kasvavaan kysyntään. Kokonaisinvestoinnit jälkiasennuksiin arvioidaan olevan 15-20 miljardia euroa seuraavan vuosikymmenen aikana. Esimerkkejä jälkiasennuksista ovat propulsiotehokkuuden parannukset, vaihtoehtoisten polttoaineiden muunnokset, merkittävä tehon alentaminen ja sähköistysprojektit. Keskeinen haaste on tasapainottaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tahti taloudellisen toteutettavuuden kanssa.

Kiristyvät määräykset ja kasvavat polttoaine- ja päästökustannukset lisäävät jälkiasennuksia ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien moottoreiden kysyntää

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) päivitti sääntelytavoitteet heinäkuussa 2023. Uutena tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämä nopeuttaa siirtymää kohti hiilidioksidineutraaliutta maailmanlaajuisesti. Koska laivan elinkaari on pitkä, tänään tilatut alukset liikennöivät edelleen vuonna 2050. EU:ssa sääntely nopeuttaa fossiilisten polttoaineiden käytön kasvavia kustannuksia EU:n vesillä. Polttoainekustannukset voivat kaksinkertaistua päästömaksujen vuoksi vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2023. EU:lla on erilaisia toimenpiteitä sen varmistamiseen, että ETS:n (päästökauppajärjestelmä) päästökorvauksien maksamatta jättämisestä tai tavoitteista jäämisestä seuraa sekä taloudellisia että toiminnallisia rangaistuksia. Tätä valvovat jäsenvaltiot. Sääntelyä rikkovat toimijat julkistetaan ja mikäli rikkomukset jatkuvat pidempään, toimijalta kielletään pääsy EU:n satamiin. On odotettavissa, että vuoden 2025 aikana myös Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) selventää sääntöjä taloudellisista vaikutuksista.

Aluksen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmä (CCS) voi avata noin 10 miljardin euron liiketoiminnan seuraavan 10 vuoden aikana

Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmä (CCS) nähdään merkittävänä markkinana tulevalla vuosikymmenellä, edistäen siirtymää kohti hiilineutraaliuutta. CCS mahdollistaa yli 70% talteenoton hiilipohjaisten polttoaineiden tuottamasta hiilidioksidista. Hyvää kehitystä on nähty Norjassa, jossa ensimmäiset täysimittaiset asennukset tehdään neljännellä vuosineljänneksellä 2024, ja tavoitteena on kaupallinen lanseeraus vuonna 2025.

Q&A

Esityksenne mukaan yli puolet laivoista ei täytä CII-sääntelyn määräyksiä tällä hetkellä. Mitä nämä laivat tekevät käytännössä?

Monet laivat, jotka eivät täytä määräyksiä ajavat jo hitaammalla nopeudella (slow steaming) polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi parantaakseen tehokkuutta ja vastatakseen sääntelyyn. Aluksien, jotka sijoittuvat CII-sääntelyn kahteen alimpaan luokkaan (D ja E), on laadittava toimintasuunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toimenpiteet voivat sisältää propulsiotehokkuuden päivityksiä tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien moottoreiden jälkiasennuksia. Jälkimmäistä pidetään kuitenkin viimeisenä vaihtoehtona, eikä niitä ole vielä laajalti toteutettu. Aluksella voidaan tehdä erilaisia tehokkuuspäivityksiä, joilla voidaan pidentää aluksen liikennöintivuosia määräysvaatimusten puitteissa. Määräysten täyttämiseen ja tehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä pidetään kehityksenä, joka kiihtyy tulevina vuosikymmeninä.

Missä alustyypeissä Wärtsilällä on kauppalaivasegmentissä vahva markkina-asema sekä pää- että apumoottoreissa?

LNG-alukset myydään 2-tahtisilla päämoottoreilla ja 4-tahtisilla apumoottoreilla varustettuina. Tarjoamme monipolttoainemoottoreita apumoottoreina LNG-aluksille. Tavoitteenamme on muuttaa tämä segmentti hybridisähköiseksi, jolloin aluksissa olisi 4-tahtiset päämoottorit. Pienemmissä kauppalaivoissa, kuten kemikaalitankkereissa, voimme tarjota 4-tahtimoottoreita, mutta suuret volyymit tulevat apumoottoreista.

Clarksonin laivasopimusten tilastoilla ei näytä olevan juurikaan vaikutusta Wärtsilän kysyntään. Mistä tämä johtu?

Vaikka tarjoamme myös 4-tahtisia apumoottoreita, keskitymme alussegmentteihin joissa on 4-tahtiset päämoottorit. Clarksonin tilastot sisältävät kaikki alussopimukset, joten Wärtsilän tilaukset eivät välttämättä aina korreloi sen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2021 alussopimusten määrä kasvoi merkittävästi, mutta kasvua vetivät irtolastialukset, mikä ei ole Wärtsilän kannalta niin merkittävä segmentti moottorien näkökulmasta.

Mitä tulee säännösten täytäntöönpanoon, kuinka paljon ne voivat vaikuttaa asiakkaiden uusiin moottoreihin tai jälkiasennuksiin tehtäviin investointeihin?

EU:n sääntely ohjaa paljon asiakkaiden päätöksentekoa. EU:n sääntely ei koske vain EU:n omistamia aluksia, vaan kaikkia EU:n satamissa ja vesillä toimivia. Olemme keskustelleet esimerkiksi kiinalaisten asiakkaiden kanssa ja he ovat selvästi ilmoittaneet, että he haluavat kehittää aluksiaan EU:n sääntelyn vuoksi, koska he toimivat EU:n vesillä. Odottamme näkevämme selkeämpiä ohjeita IMO:n sääntelyyn ja toimiin vuodesta 2025 alkaen.

Miten näette kilpailuympäristön kehittyvän hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmien (CCS) markkinoilla?

Odotamme olevamme yksi ensimmäisistä markkinoille tulevista toimijoista teknologiamme ja kyvykkyytemme ansiosta. Ajan myötä kilpailu tulee kuitenkin kiristymään, mutta olemme hyvissä ajoin markkinoilla kehitystyömme kanssa.

Miten tulevat sääntelyt kohtelevat hiilidioksidin talteenottoa ratkaisuna? Onko huolta siitä, että se hidastaisi uusien polttoaineiden käyttöönottoa, vai onko se pääasiassa jälkiasennusratkaisu tilanteeseen, jossa uudet polttoaineet eivät olisi sovellettavissa? 

Vihreiden polttoaineiden kehityksen ja IMO:n sääntelyn osalta on vielä tehtävä päätöksiä hiilidioksidin talteenottoratkaisujen soveltuvuudesta ja käsittelystä. Emme kuitenkaan odota haasteita sen suhteen. Alusten näkökulmasta ratkaisu on sovellettavissa sekä 2-tahti- että 4-tahtimoottoreihin, mutta suurin mahdollisuus on 2-tahtisten alusten osalta, erityisesti jälkiasennuksen puolella.

Mainitsitte, että hiilidioksidin vähentämistavoitteet vahvistavat Wärtsilän asemaa ja markkinaosuutta laiteliiketoiminnassa. Johtuuko tämä vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien moottorien teknisistä kyvykkyyksistä vai jälkimarkkinakyvykkyyksistä? 

Avaintekijä moottoritoimittajaa valittaessa on polttoaineen joustavuuden mahdollistavat tekniset kyvykkyydet, mikä on vahvuutemme. Asiakkaat harkitsevat valinnoissaan pitkän aikavälin vaikutuksia. He saattavat aluksi valita kaksoispolttoaineisen diesel-LNG-moottorin, mutta he harkitsevat myös mahdollista tarvetta päivittää eri polttoaineeseen aluksen elinkaaren aikana. He haluavat varmistaa, että heidän valitsemansa toimittaja on edelleen olemassa kymmenen vuoden kuluttua ja pystyy tukemaan päivityksiä polttoaineisiin, joita ei ehkä ole vielä olemassa. Väärä valinta voi vaikuttaa negatiivisesti heidän aluksensa arvoon. Laaja globaali palveluverkosto on toinen avaintekijä päätöksenteossa. Tämä verkosto on arvokas riippumatta valitusta polttoaineesta, mutta se on vielä tärkeämpää, kun käsitellään monimutkaisempia teknisiä ratkaisuja. Tämäntyyppisissä ratkaisuissa Wärtsilän läsnäolo kaikilla tarvittavilla alueilla on merkittävä etu.

Totesitte, että sopimusten alaiset moottorit ovat kasvaneet 38% vuodesta 2019. Kuinka yleistä on saada moottorit sopimuksen alaiseksi, ja miten näette tämän kehittyvän tulevina vuosina asennetun tilauskannan säilyttämisen kannalta?

Kiinnostus sopimuksiin kasvaa mitä monimutkaisempiin aluksiin tai teknisiin ratkaisuihin siirrytään. Siirtyminen uusiin vihreisiin polttoaineisiin todennäköisesti lisää kiinnostusta sopimuksiin, koska asiakkaalla itsellään ei ole tarvittavaa tietoa kaikesta aiheeseen liittyvästä. Meillä on paljon tietoa jota asiakkailla ei välttämättä ole perustuen testaukseemme, kehitykseemme ja henkilöstön koulutukseen. Uskomme vahvasti, että kiinnostus sopimuksiin jatkaa kehittymistä positiiviseen suuntaan tässä muutoksessa.

Milloin teillä on täysi tuotevalikoima saatavilla metanoli- ja ammoniakkimoottoreille?

Metanolille on jo lanseerattu laaja valikoima. Ammoniakin osalta prosessi on vielä alkuvaiheessa. Wärtsilä 25 on ainoa malli, joka on tähän mennessä lanseerattu. Lisää ammoniakilla toimivia moottoreita on suunnitteilla. Ensimmäinen malli on aina haastavin, koska kun teknologia on osoitettu toimivaksi, seuraavien tuotteistamiseen on lyhyempi matka. Nykyinen fokus ammoniakin osalta on osoittaa, että teknologia on tehokas ja toimii hyvin polttomoottorin kanssa. Lisää tuotteita julkaistaan markkinakysynnän perusteella. Aikataulua suuremmalle ammoniakkituotevalikoimalle ei ole vielä julkaistu, vaan se määritetään markkinoiden tarpeiden perusteella.

Mitä muutoksia tarvitaan, kun moottoria aletaan käyttämään biopolttoaineilla tai vedyllä?

Wärtsilän diesel ja Dual Fuel (DF) -moottorit voivat toimia bio-polttoaineilla ilman muutoksia, edellyttäen että bio-polttoaineet täyttävät tiettyjä ennalta määriteltyjä polttoaineen ominaisuuksia. Alusten operaattoreille tai omistajille, jotka suunnittelevat bio-polttoaineiden käyttöä aluksissaan, tarjoamme tiedon bio-polttoaineiden teknisistä vaatimuksista. Wärtsilä on onnistuneesti testannut jo kaupallisesti käytössä olevan voimalaitoksen kaasumoottoria 25 tilavuusprosentin vetyseoksella ilman moottorimuutoksia. Kuitenkin korkeampien vetytasojen käyttö edellyttää yleensä joitakin muutoksia.