Wärtsilästudie visar att reformer på energimarknaden är avgörande för att EU ska uppnå nettonollmålen

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 22 februari 2023 at 08:00 UTC+2

Översättning av det engelska pressmeddelandet 

Enligt en ny studie från teknologikoncernen Wärtsilä måste Europeiska kommissionen reformera sin elmarknad och sätta värde på flexibla energiteknologier för att EU ska kunna uppnå sina nettonollmål och stärka energiförsörjningen.  

Eftersom Europeiska kommissionen har engagerat ett offentligt samråd om hur elmarknaden ska utformas, har Wärtsilä i dag publicerat en studie där man beskriver hur energimarknaden bör omformas för att uppnå ett koldioxidfritt Europa (Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe). Den nya studien beskriver de viktiga åtgärder som måste vidtas för att flexibel balanskraftskapacitet ska bli attraktivt för investeringar. Det här är elkraft som behövs för att uppnå en prisvärd och tillförlitlig omställning till fossilfria elsystem.  

Europa kommer att behöva minst 1 100 GW förnybar energi fram till 2030 för att kunna fortsätta sin resa mot en koldioxidfri elproduktion och stärka energiförsörjningen. För att ett system som bygger på förnybar energi av den här omfattningen ska fungera tillförlitligt måste det dock stödjas av 19 GW ny flexibel gaskraft och energilagring på 50 GW för att man ska kunna leverera energi även under perioder med låg produktion. Detta enligt modellen som Wärtsilä tagit fram. För att möjliggöra 100 % förnybara energisystem kan en teknologi som gasmotorer som redan nu används för nätbalansering enkelt konverteras för drift med hållbara bränslen som t.ex. väte, när de blir lätt tillgängliga.  

Håkan Agnevall, koncernchef för Wärtsilä, säger: ”De europeiska elsystemen står inför ett omvälvande skifte i och med att vind- och solkraft blir den dominerande kraftkällan för att uppnå nettonollutsläpp. Omställningen kan dock inte ske enbart med förnybara energikällor. För att EU ska kunna fortsätta att dra nytta av de kostnadseffektiva förnybara energikällorna behöver vi snarast reformera marknaden för att garantera energiförsörjningen och ge tydliga marknadssignaler till investerare för att stimulera till mycket större investeringar i flexibel balanskraftskapacitet.” 

Förnybara energikällor är till sin karaktär mycket föränderliga, vilket innebär att den effekt som levereras av ett vind- och solkraftssystem på 1 100 GW kan variera med så mycket som 500 GW under ett år, enligt Wärtsiläs interna analys baserat på PLEXOS modellering. Det finns ett akut behov av flexibel elkraft för att kompensera för försörjningsunderskottet under dessa perioder av obalans. 

Wärtsilä har tagit fram en modell av kraftsystemen inom EU som visar att balanseringsteknologi som till exempel kolvmotorer och energilagring kommer att spela en avgörande roll för EU:s energiförsörjning och stå för 19 % av elproduktionen år 2030. Studien visar att dessa teknologier kommer att behöva vara i drift några timmar varje dag för att säkerställa nätstabiliteten. 

I själva verket riskerar EU:s nuvarande incitament för att investera i flexibel balanskraftskapacitet att underminera investeringarna och orsaka en stor flaskhals i energiomställningen. Wärtsiläs modellering visar att det kan bli ännu svårare i framtiden att motivera investeringar i flexibel balanskraftskapacitet, för när antalet förnybara energikällor ökar orsakar det pris- och intäktssänkningar. 

Studien innehåller ett antal viktiga rekommendationer för hur man kunde reformera EU:s marknad, inklusive uppmaningar till att:  

  • Definiera ett teknikagnostiskt regelverk — skapa en ny kapacitetsmarknad för att attrahera investeringar i flexibel balanskraftskapacitet för att stödja förnybar energi 
  • Förbättra pristransparens för att stimulera efterfrågan på flexibla balanskraftskapacitetstjänster för att stödja förnybar energi
  • Ge starka, granulära prissignaler  


Mediakontakt för mer information om detta meddelande:  

Sari Luhanka 
Manager, Global Media Relations 
Wärtsilä Oyj Abp 
Tel. +358 50 386 0353 
sari.luhanka@wartsila.com  

Bildtext: Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe © Wärtsilä  


Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner. 


Metodik  
Modelleringen bygger på en teknisk-ekonomisk optimering av elkraftsystemet i Europa. Befintliga kraftverk med sina tekniska egenskaper och bränslen har inkluderats för att modellera koldioxidutsläppen och förmågan att balansera växlande förnybar produktion. Vindkraft och solceller har modellerats enligt sina produktionsprofiler per timme baserat på väderförhållandena i det undersökta området. I den detaljerade optimeringsmodellen PLEXOS används en kronologisk metod, dvs. variabiliteten och säsongsvariationen för förnybar produktion och belastning måste balanseras timme för timme i modellen. Modelleringen dimensionerar således noggrant den flexibilitet och lagringskapacitet som krävs i det studerade kraftsystemet. För att på ett kostnadsoptimalt sätt möta framtida efterfrågan och politiska mål adderar modelleringen nödvändig teknologi till systemet. De tillgängliga alternativen omfattar olika förnybara energikällor, så som vindkraft och solceller, tillsammans med balanseringsteknik från gaskraftverk till energilagring. Gällande tillgången på naturgas i Europa tar modelleringen hänsyn till både en ökad import av LNG och en utebliven import av rysk gas. Utbyggnaden av förnybar elkraft tar hänsyn till de mål som Europeiska kommissionen har ställt i sin strategiplan RepowerEU.   

Wärtsilä Energy i korthet 
Wärtsilä Energy leder övergången mot en framtid baserad på 100 % förnybar energi. Vi hjälper våra kunder minska koldioksidutsläpp genom att utveckla marknadsledande teknologi. Dessa består av energisystems balanserande kraftverk som kan tillämpa dagens och framtidens bränslen, hybrida lösningar, energilagring samt optimeringsteknologi, vilket inkluderar GEMS-energihanteringsplatformen. Wärtsilä Energys livscykeltjänster är utformade för att öka effektiviteten, främja tillförlitlighet och garantera driftsprestanda. Vår meritlista består av 76 GW kraftverkskapacitet och 110 energilagringssystem levererade till 180 länder runt om i världen. 
www.wartsila.com/energy  

Wärtsilä i korthet  
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och kvinnor på mer än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 
www.wartsila.com